A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaandere No. 5131 Zaterdag 4 April 1908. Gemengde berichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzes. 48e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,321/2 en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. EEBSTB BL.AD. Kantongerecht te Tei* SSeuzen. Onder Exlo (Dr.) is MaaDdagavond de 78jarige arbeider B. te water gestrompeld en verdronken. Men meldt uit Amsterdam Het is der politie Woensdagnacht gelukt de hand te leggen op een gevaarlijk individu, een der onbekende daders waarschijnlijk van de inbraken welke den laatsten tijd hier ter stede weer inenigvuldig worden. De aaiihonding is te danken aan de oplettendbeid en den moed van een agent van politie, die dapper werd bijgestaan door een werkman van het stads- waterkantoor. D8 agent betrapte den dader een 18jarig jongmensch toen deze bezig was de deur te forceeren van het sousterrein van een huis aan de Kalkmarkt. Eene worsteling ontstond, waarbij de aangehoudene den agent met eenzakmes in den wang stak, en dus wist te ontvluchten. Voor de tweede maal gegrepen, nu door den werkman, verwondde hi) dezen door een messteek in de linkerhand, zoodat ook deze hem losiiet. Daarop gelukte het den agent, die de vervolgiog met had opgegeven, hoewel hij hevig bloedde, den man voor de derde maal te vatten. Een gevecht van man tegen man ontstond, waarbij de agent nog twee verwondingen bekwam in de linkerzijde, en het pleit ware wellicht beslecht in het voordeel van den i'nbreker, als niet een tweetal andere agenten hun collega te hulp waren gekomen. Onder hevig verzet werd de dader naar het politieposthuis aan de Oude Waal en vervolgens naar het bureau in de Warmoes- straat geleid. Tusschen de beide openslaande deuren van het bovengenoemd perceel was een groote beitel geslagen. De gewonde agent en de werkman zijn in het Binnen-Gasthuis verbonden. De aangehoudene is een pakhuisknecht J. M. d. J. Op hem werden een aantal inbrekers- werktuigen gevonden, als; twee breekijzers, een steekbeitel, een bliktang, een scbroevendraaier en vele loopers. Hij wordt verdacht van nog twee inbraken en onderging te dezer zake des morgens en des middags een langdurig verhoor. Hoofdagent B. van Dam, aldus luiden de qualiteit en den naam van den verwonden politie- dienaar, wordt in zijne woning verpleegd. De wonden, hoewel ernstig, zijn niet levensgevaarlijk. Toch zal hij eenigen tijd het bed moeten houden. De poging tot inbraak geschiedde aan de wijn- kooperij van den heer Musbach, Kalkmarkt 9. In het perceel zijn tevens de kantoren van deze firma gevestigd, zoodat het niet twijfelachtig is of De J. was van zins zijne krachten te beproeven op de daarin staande brandkast en lessenaars. Des morgens nam de politie eene fotogralische opname van de deur met den daartusschen geklemdeu beitel. Nader vernemen wij dat De J. eene volledige bekentenis heeft afgeiegd. In de grensplaats Bocholt is door de politie een smokkelarij op groote schaal van vee uit Holland ontdekt. Bij verscbillende landbouwers is het vee dat op stai stond, in beslag genomen. Een grensbeambte is in deze zaak betrokken. Te Zundert is Dinsdagnamiddag de molen van Adr. de Jong door den hevigen wind in- gestort, waarbij de molenaar en eene bezoekster, vrouw Hollanders, onder het hout bedolven werden. De molenaar kwam echter met den schrik vrij. De vrouw daarentegen bekwam ernstige inwendige kneuzingen. Men meldt uit Delft Bij den brand, die Zondagnacht heeft gewoed in een huis bier ter stede, was, naar bet zeggen der bewoonster, een geldkistje met een bedrag van 95 verdwenen. De politie heeft de wed. G., bij wie de brand ontstond, en haar kostganger, V., herhaaldelijk in verhoor ge nomen. Het onderzoek wordt voortgezet en het ledige geldtrommeltje is reeds ergens aan den openbaren weg gevonden. lie beginselen der politiek. Onder het opschrift //Hoe meester Pennewip den kinder- tjes de eerste beginselen der politiek leerde" lezen we in de //Voorhoede" Meester Pennewip is een democraat en tevens hoe onwaarschijnlijk soinmige con- servatieven dat ook zullen vinden een prac- tisch man. Als democraat wil hij, dat de kindertjes de nameti der volksvertegenwoordigers kennen. Als practisch man doet hij dat zoo h Jantje, sta eens op en zeg me Wie is het tamste Kamerlid JantjeSchaper meester. En wie bet onwiiligste Nolens, meester. Wie 't mannelijkste Lohman. Wie 't meest duivelsche Helsdingen. Wie 't knapste Bolsius. Wie 't onschuldigste Reyne en Lely. Wie de smakelijkste Bogaardt, Fruytier en Aalberse. Wie 't edelste De Ridder. Wie 't hoogste v. d. Heuvel. Wie 't klassiekste Borgesius. Wie 't koppigste De Vries. Wie 't draaierigste Van der Molen. Wie 't gezondste Arts. WTie de beste bengelaars Pierson en De Visser. Wrie't meest de man van de klok Tydeman. Wie de beste schipper Zijlma. En wie 't kerkelijkste Passtoors. z/Mooi zoo, Jantje, je kent je les al goed ga nu maar weer zitten." Kobus woont op een wildrijk jachtterrein, geheel door dennenbosscben omgeven, in de Meijerij van 's Hertogenbosch. Geen wonder, dat bij lust gevoelt, om, zonder gevaar van proces-verbaal, een konijntje te snappen. Hij vraagt een //machtiging op schadelijk wild" aan gedrukt stuk. Met dat stuk gaat Kobus op jacht en menig konijntje scbiet hij neer. Wei ontmoet hij nu en dan een jachtopziener, doch deze is reeds tevreden, als hij 't bewijs van Kobus ziet; geen die 'tnader bekijkt. Zoo heeft hij een jaar gejaagd en gaat nu naar zijn burgemeester om vernieuwing zijner machtiging te krijgen. Deze ziet 't stuk in en deelt den ontstelden jager mede, dat zijn //machtiging" niets anders is dan een afwijzende beschikking Tusschen station Maarssen en halt Maarn is Dinsdag een Sjarig jongetje, behoorende bij een familie Russische landverhuizers, uit een sneltrein in voile vaart gevallen. De trein werd spoedig-tot stilstand gebracht en het knaapje, dat reeds door een spoorwegwachter was opgenomen, bleek geen letsel te hebben bekomen. en ontvangt na eenige dagen een Te Meppel kreeg voor een paar dagen •<;ii foxterrier jongentegelijkertijd ongeveer vond men een paar uur buiten Meppel een hoi met zes jonge vossen, die ook pas het levenslicht zagen. Men nam de jonge foxjes weg en legde de vosjes er voor in de plaats. Moederhond past de Reintjeskinderen even zorgvuldig op als haar eigen kroost en zoogt ze even trouw. Den 7 April zal voor de Rechtbank te Almeloo terechtstaan zekere K., uit Hengeloo (Overijsel), beschuldigd van bigamie. In den zomer van 1906 werd bij voorloopig gevangen genomen, als verdacht' tweemaal ge trouwd te zijn. Hij was vroeger militair in Indie geweest. In Indie zou hij met eene Indische vrouw getrouwd geweest zijn. Na het verstrijken van zijn diensttijd vertrok hij naar Nederland en vestigde zich te Borne, alwaar hij al spoedig trouwde. De Indische waarmee hij getrouwd heet te zijn schreef naar Nederland om geldelijken steun. K. werd toen in voorloopig arrest genomen, doch na eenigen tijd weder ontslagen. Deze zaak zal nu voor de arrondissements- rechtbank te Almeloo bekandeld worden. Wat tot dusverre aan de Amsterdamsche politie niet heeft mogen gelukken, n. 1. den inktwerper, die een bepaald stadsgedeelte van de Nederlandsche hoofdstad onveilig maakt, te arresteeren, is te Oharleroi wel gelukt, maar bet dient eerlijkbeidshalve vermeld, ook daar ter stede heeft men een jaar lang tevergeefs naar den dader gezocht. De vloeistof, waarmede deze man, een zekere Donckermolke, 48 jaar oud en afkomstig uit Dampremv, liehte damestoiletten bevuilde, was rood en geleek op bloed. Zondagavond werd hij op heeterdaad betrapt en gearresteerd. Minstens twintig dames zijn het slachtoffer geweest van zijn vreemdsoortige handelwijze. Met eenige belangstelling zien wij de ge- rechterlijke uitspraak, in zake dit gelukkig weinig voorkomend delict tegemoet, daar er op grond van vroeger geconstateerde gevallen van dien aard, gegronde redenen bestaau aan te nemen, dat de personen, die zich aan een dergelijke handelwijze schuldig maken, zoo niet tot de krankzinnigen, dan toch tot de ontoere- kenbaren behooren. Dinsdagnacht.is ingebroken in de synagoge van de Israeiietische gemeente te Rotterdam, aan de Gedempte Botersloot. De dieven schijnen zich toegang verschaft te hebben over het dak van een onbewoond pand aan de aangrenzende Wijde-Zeesteeg. Zij zijn door een raam ge- klominen op de voor vrouwen bestemde galerij en verschaften zich ook toegang tot den taber- uakel, waar zij vier lessenaars openbraken. In drie daarvan vonden zij niets uit den vierden stalen zij ongeveer 800. Met achterlating van hun breekwerktuigen zijn zij, vermoedelijk langs denzelfden weg, weer vertrokken. A. T., te Zegge hield Woensdag een bran- dende lucifer tegen een geweerpatroon, waardoor deze uit elkaar sprong, met het gevolg dat zijn rechtevhand verbrijzeld werd. Woensdagavond halfzeven is de 12jarige V. in de Aert van Nesstraat te Rotterdam bij het opstappen op zijn vaders wagen uitgegleden. De opstap haalde hem 't onderbeen open. De lange en diepe wonde is in het ziekenhuis ver bonden." De ,/Vlaamsche Gazet" schrijfc Te Brussel, in de Nationale Bank, is men tot de overtuiging gekomen dat er minstens een serie van duizend nagemaakte bankbiljetten van 1000 frank in omloop moet zijn Nog ieder ootfenblik komen er van links en rechts voor den dag. Minister Helleputte heeft een maatregel ge nomen, die zeer zeker heel wat de uitgave van die waardelooze papiertjes bemoeilijken zal. Hij heeft n. 1. aan alle postkantoren in de hoofd- steden des lands een lijst doen zenden, bevattende drie bankbiljetten een edit links, een valsch in het midden, en rechts een afdruk van het nieuwe model, dat in de maak is en dezer dagen in omloop zal gebracht worden. Dit nieuwe model is geteekend door James Ensorwij mogen er dus wel op rekenen, dat niemand probeeren zal, het na te bootsen. Wij hebben vanmiddag de drie briefjes gezien bij den ontvanger in het postkantoor der Groen- plaats en kunnen verzekeren, dat de valsche biljetten zich vrij gemakkelijk laten herkennen. lntussehen worden geen betalingen in briefjes van 1000 fr. gedaan alles moet met biljetten van kleiner bedrag gebeuren. Zaterdagavond stapte in den nachttrein van Breslau naar Berlijn, kort voor het vertrek, een welgekleed jongmensch een eerste klasse coupe binnen, waar zich slechts enkele reizigers, Boheemsche emigranten, ophielden. De jonk- man toonde zich op reis zeer beminnelijk en deelde o. a. chocolade-tabletjes rond, die met graagte door alle passagiers werden genuttigd. Kort daarna vielen zij in slaap. Toen zij weer wakker werden, bevonden zij zich van al hun bagage en geld beroofd en was het vriendelijk jongmensch verdwenen. Een van de Bohemers was zijn portefeuille met een half millioen mark kwijt. De chocolade-tabletjes waren vermoede lijk gechloroformiseerd geweest. Een soldaat van het grenadiersregiment te Danzig had bij het schijfschieten een slecht figuur gemaakt. Bij wijze van straf werd hij door een onderofficier zoo ueergezet, dat de monden van de geweren zijner kameraden, als deze schoten, nog geen halven meter verwijderd waren van het oor van den gestrafte. Het gevolg was een ernstige oorkwaal, die, volgens de verklaring van den behandelenden medicus, had geleid tot verlamming van de eene zijde van het lichaam. De onderofficier stond wegens dit feit terecht en werd 7/wegens mishandeling, geen ernstig lichamelijk letsel tengevolge hebbendeV, tot 1 jaar gevangenisstrafveroordeeld. Wat die krijgsraad dan wel onder ernstig lichamelijk letsel verstaat Dr. Paul Hamburger verhaald in //der Tag." het grappige geval van een vroegereu afg-evaardigde van het Centrum in den Duitschen Rijksdag. Bedoelde volksvertegenwoordiger sprak altijd over hetzelfde onderwerp en daar de oude heer een zeer zwakke stem had, kon men over hem in de verslagen der bladen nooit anders lezen dan dit; wDe afgevaardigde Lingens, op de tribune niet te verstaan, sprak over de Zondags- rust van het spoorwegpersoneel". Eens gebeurde echter het merkwaardige, dat Lingens in den Rijksdag een heel ander onder werp ter sprake bracht. De verslaggevers be- merkten hiervan echter niets en den volgenden dag vertelden alle bladen met beminnelijke overeenstemming //De afgevaardigde Lingens, op de tribune onverstaanbaar, sprak over de Zondagsrust van het spoorwegpersoneel". Dat vond de oude heer toch te kras en in de vol- gende zitting beklaagde hij zich bitter over de pers, die zoo slecht verslag had gegeven van zijn jongste re<fe. Maar toen hij daarna in allerlei kranten ging kijken of er een bericht in stond over zijn klacht, stuitte hij overal weer op de van ouds bekende mededeeling z/De afgevaardigde Lingens, op de tribune niet te verstaan, sprak over de Zondagsrust van het spoorwegpersoneel" Toen zag hij in, dat er niets aan te doen was en hij legde er zich bij neer. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrij dag 4 5 6 7 8 9 10 April 3.47 4.23 4.59 5.40 6.26 7.29 8.59 4.6 4.41 5.18 6.2 6.55 8.11 9.49 mm Bit bind versrhijnt Bnnndns'-. Woensdag- en Vrijdagavond, utlgezonderd op Feestdagea. bij tie Kirina 1*. J. 1 IIK lilUBE te Ter Memen. BHBBBBDnBnnflHHBB Zittinpf van 2 April 1908. Veroordeeld zijn J. v. 't H., timmerman te Hoek, ter zake van overtreding der Woningwet, tot 2 boeten elk van 1, subs. 1 dag hecht. voor elke boete. J. R., werkjongen te Ter Neuzen, ter zake van het loopen over eens anders grond, tot eene boete van 5, subs. 3 dagen hecht.; A. M. W,, werkjongen te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot Berisping; L. v. H., bierhuishouder te Westdorpe; A. d. R., fabrieksbediende en T. d. V., fabrieksbediende, beiden te Selzaete, alien ter zake van het rijwielen zonder licbt, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. C. B. V., koopman te Axel, ter zake van het rijden met een voertnig zonder licht, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht.; W.P. 'tG., bootwerker te Ter Neuzen, ter zake van Leerplichftvetovertreding, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht.; F. d. R., arbeider te Zaamslag, ter zake als voren bij herhaling, tot eene boete van 3, subs. 2 dagen hecht. D. v. I., schipper te 's Gravenmoer, ter zake van openbare dronkenschap, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht.L. S. v. d. B., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete vaD 2, subs. 2 dagen hecht. J. B. d. S., poelier te Assenede, ter zake van openbare dronkenschap en het onbeheerd laten van een trekdier, tot eene boete van 10 en eene boete van 2, subs. 3 en 2 dagen hecht. o O O O o O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1