A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. A ANBESTEDIN G. A ANBESTEDIN G. No. 5130 Donderda^ 2 April 1908. 48e Jaargang. DHA1TKWET. A ankondiging. wegen en Yoetpaden met de konstwerken. Troonopvolging in Nedarland. FEUILLET0N. aanbesteden: ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32Vg en yoor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No! 2 5. ADVEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. lEGIU^STIE] BT i A T> Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op Maandag 13 April 1908, des namiddags 3 ure. ten gemeentehuize in het openbaar bij enkele inschrijving in 3 perceelen, aanbesteden het onderhonden van- en het do en van herstellingen, vernien- wingen ens. aan de gebouwen en andere gemeente-eigendommen, en het leveren van verschillende bouwmaterialen, gedurende 1308. Het bestek ligt vanaf 4 April a. s. ter Secretarie ter inzage en is aldaar verkrijgbaar tegen betaling van 25 cent per stuk. Plaatseiijke aanwijzing zal geschieden in de kom der gemeente op 10 April 1908, des voormiddags 10 uren, te beginnen aan het Gemeentehuis, en te Sluiskil op 11 April 1908, des voormiddags te 11 uren. Ter Neuzen, 30 Maart 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG, brengen ter algemeene kennis, dat, te beginnen op Maandag 13 April 1908, vanwege de ge meente eene algemeene opueming zal worden gehouden van de Zaamslag, 31 Maart 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WORTMAN, Voorzitter. M. DE JONGE. Wethouder. 44) Eensklaps werd de deur geopend, en graaf Sarnacki trad in groot tenue binnen. Of- schoon een weinig bleek, zag hij er overigens flink uit, also!' er niets bijzonders gebeurd was, boewel bij den Overste met een ietwat aehter- dochtigen blik aanzag. Deze bespeurde hiervan niets, verheugd als hi] was den graaf weder te zien hij had hem wel kunnen omhelzen, doch zijn positie tegen- over een mindere in rang en daarbij 'n officier die zich aan zoo'n erg plichtverzuim had scbuldig gemaakt hield hem hiervan terug. De Overste nam 'n strenge houding aan. doch alvorens hij den cornet iets kon vragen zeidedeze: //Ik meld mij voor arrest, heer Overste." //Zoo, wie heeft u daarvan reeds kennis gegeven," vroeg de Overste kortaf. vHet zal den Overste toch wel reeds bekend zijn, dat ik gedurende twee dagen zonder verlof afwezig ben geweest," was 't antwoord van den graaf //en," liet bij er meteen op volgen, //en Burgemeester en Wethouders der gemeente HONTENISSE, zullen op Woensdag 22 April 1908, des nam. 2,30 uur (Amsterd. tijd) ten gemeentehuize te Kloosterzande in bet openbaar het maken van rijsenbed met puin- besetting, keibestrating, het uit- baggeren en vevvletten van grond ens. aan en in de haven van Walsoorden. Het bestek ligt ter inzage in des havenmeesters woning en ter Gemeente-secretarie en is aldaar vanaf heden tegen betaling van 40 cent verkrijgbaar. Aanwijzing Woensdag 13 April 1008, des voormiddags 0,13 uur. Hontenisse, J April 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, K. J. A. G. COLLOT d'ESCURY, Burgemeester. P. V AN BRABAND, Secretaris. Deze kwestie heeft naar het schijnt in den laatsten tijd buiten Nederland de aa'ndacht ge- trokken. De Haagsche correspondent van de Temps schrijft daarover als volgt Het is een ernstig vraagstuk, dat internatio- nale beteekenis krijgen kan. De vraag is deze indien de Koaingin kinder- loos komt te overlijden, en bet schijnt dat tot dusverre alles satnenspant om aan Nederland de hoop op een troonopvolger te ontnemen dan vervalt de kroon van Nederland aan prins Hendrik van Reuss, den naasten bloedverwant der souvereine. die in aanmerking komt voor het koningschap wanneer de Saxen-Weimar's ontbreken, wat vrijwel zeker is. Met het huis Reuss, vreemdelingen, gaat de zuiver nationale dynastie te grondemet het huis Reuss, satellieten van de Hohenzollern's, komt het gevaar binnen van een Duitsch voogdijschap. Ziehier de eerste kant van de kwestie. Het is mogelijk, terstond, deze gebeurlijkheid af te wenden. Dat de Staten-Generaal, door een grondwetsherziening, bevoegd te beslissen, het land, wettelijk, vrijlaten in de keuze van een vorst of zelfs van een regeeringsstelsel, als wanneer de bezorgdheid zou komen te vervallen en Nederland zijn toekomst zou verzekeren. Dat is de tweede kant van de kwestie, die drie jaar geleden gesteld, doch geen vorderingen maakt. bovendien ben ik gisteren met Catharina von Brandt te Neuenrode in 't huwelijk getreden." De Overste sprong van zijn stoel op en zag den graaf met de grootste verbazing aan, terwiil hij zeide: J //Gij Gij zijt in strijd met den uitdrukke- lijken wil van Z. Majesteit in 't huwelijk getreden Meneer, weet ge wat dat te be- teekenen heeft //Natuurlijk, heer Overste" sprak de cornet somber, //men zal mij voor den krijgsraad brengen, mij uit den dienst wegjagen of vestingstraf opleggen of misschieu wel beide te gelijk." //En zijt ge daaronder zoo kalm, gij als officier van Zijne Koninklijke Majesteit en dan nog bovendien van 'n regiment, dat ik de eer heb te commandeeren, en waarbij nog mmmer zoo iets is voorgekomen 1" vroeg de Overste op barschen toon. //Ik kon niet anders handelen, heer Overste, 'k ben op de gevolgen voorbereid." De Overste was ten einde raad bij liet zich geheel terneder geslagen in zijn leuningstoel nedervallen, en na eenige oogenblikken in deze houding te hebben gezeten, wendde hij zich weder naar den graaf, en zwaar ademhalende zeide hij Een koninklijk besluit van 23 October 1905 heeft een commissie ingesteld, belast met het bestudeeren van de grondwetsherziening, de troonopvolging inbegrepen. Dat was in den aanvaug van het liberale ministerie-De Meester. Twee jaren gaan voorbij, en het werk der commissie duurt voort. In September 1907 kondigt de Koningin in de trnonredede indiening aan van voorstellen //tot wijziging van het derde en bet vierde hoofdstuk van de Grondwet." Deze maal is hetprogramma beperkt. Het gaat alleen om de verkiezing voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden met opzet, wordt de troonopvolging ter zijde gesteld. Kort daarna in November 1907, is een geschrift uitgekomen bestemd om licht te verspreiden over de kwestie een geschrift van den heer Van Houten, een der hoofden van de liberale partij, vroeger Minister van binnenlandsche zaken in het kabi- net-Roell. Dat geschrift trok de aandacht in Nederland en in Europa. De schrijver vraagt vierkant, dat men in de Grondwet de verande- ringen zal aanbrengen, welke noodig zijn om te maken, dat vreemdelingen, die geroepen worden tot den troon ingeval van kinderloos overlijden der Koningin, hun aanspraken niet zullen kunnen doen gelden zonder goedkeuring van de Staten-Generaal, in dubbelen getale bijeengeroepen, en om te maken, dat de Staten- Generaal de bevoegdheid krijgen den regeerings- •m te kiezen en een president of stadhouder aan te wijzen, indien het belang van het land dat schijnt te vorderen. Maar in Januari vraagt bet Ministerie-De Meester ontslag. Een conservatief Ministerie, onder voorzitterschap van Heemskerk, komt er voor in de plaats en nog pas een maand lang heeft de kwestie gesluimerd nu men, een dezer dagen, plotseling verneemt, dat bet kabi- net het heele plan voor een grondwetsherziening opgeeft en dat de Koning van Wurtemberg, scboonbroeder der Koningin-Moeder wegens familieomstandigheden een bezoek aan den Haag brengt. Zoo is de toestand, die besproken moet worden. Allereerst zij gevraagd, of er. ondanks de intrekking der ontwerpen van grondwetsher ziening, kans bestaat, dat men zich tot het oplossen van de kwestie zal zetten Wij zijn in staat geweest. een onderzoek ter plaatse in te stellen in politieke kringen van elke richting en ook bij de mannen, die alles- zins kunnen worden beschouwd als de verte- genwoordigers der richtingen. Na onderzoek stellen wij dan in de eerste plaats dit vast. Het bespreken van de kwestie werd door de kroon drie jaren geleden toege- laten, aangemoedigd zelfs, maar dit wordt thans ter ailerhoogste plaatse onaangenaam gevonden en van deze veranderde stemming geven blijk z/Waarom bebt ge u aan zoo iets schuldig gemaakt, waarlijk dat heb ik aan u niet verdiend De cornet begreep er niets van, hij wist niet hoe hij 't hadop bitteren toon antwoordde hij dus z/Mogen zij de verantwoording daarvan op zich nemen, die Z. M. overgehaald hebben 'n besluit te nemen, dat twee harten doodelijk moest treffen." //Wat. bedoelt ge daarmede vroeg de Overste op driftigen toon. De cornet zweeg, doch zijn blik zeide genoeg. De Overste scheen hem te begrijpen, want hij opende ziju schrijftafel en snuffelde in eenige papieren na eenige oogenblikken scheen hij ge vonden te hebben wat hij zocht, want den cornet 'n op zegel geschrevCn stuk ter hand stellende, zeide hij z/Als uw Overste en commandant ben ik volstrekt niet verplicht u i-ekenschap van mijne dienstzaken te geven, maar mijne sympathie voor u is oorzaak, dat ik u verzoek dit stuk te lezen, 't is het door u persoonlijk opgestelde verzoekschrift voor't huwelijks-consent aan Z. M. Daar, lees en overtuig u de weglating in de troon rede van September 1907 en het intrekken van de wetsontwerpen tot grondwetswijziging. Vanwaar die omtce- keer Is het eerste ontwerp aangeboden aan de Koningin in terme'n die haar hebben ge- kwetst Dit is een opvatting. Is de ommekeer bet gevolg van drang van buitenaf? en is liet bezoek van Keizer Wilhelm te Amsterdam, in December, niet een bevestiging geweest van een voorafgaande schikking over deze kwestie, vastgekoppeld misschien aan het vraagstuk van deu status quo in de Noord-Zee Of is de Koningin, bij het voortspoeden van den tijd, huiverig, uit instinct, de verwachtingen, die zij nog altijd niet opgeeft, prijs te geven aan de brutale politiek De eeD meent dit, de ander dat. Het is een feit, dat het verzet van de kroon thans de belemmering vormt voor de oplossing der kwestie. De tegenwoor- dige Minister heeft weliswaar te verstaan ge geven aan de Staten Generaal dat hij het ont werp tot grondwetsherziening slechts liet loopen omdat het wetgevend tijdperk te ver gevorderd washij verzwijgt overigens niet dat, als de verkiezingen van Juni 1909 voor hem gunstig uitvallen, de grondwetsherziening in vollen omvang aan de orde kan worden gesteld, in alle kalmte maar officieuze of officieelezonne- stralen een duidelijk licht dringt er niet door de wolken heen. Aan den anderen kant is men het naar het schijnt ook lang niet eens over de wijze van grondwetsherziening. Terwijl Van Houten niet afkeerig zou zijn van een republikeinsche staatsinricbting met een stadhouderschap, meent Dr. Kuyper, hoofd- man der antirevolutionairen, dat het verlangen naar een republiek slechts kan bestaan bij so- cialisten en wel merkwaardig, vele demokra- tische liberalen van de groep Borgesius deelen die zienswijze. ,/Waarom in elk geval, heeft Dr. Kuyper nog tegen ons gezegd, zou men niet het voorbeeld van Roemenie navolgen waar de kinderlooze vorsten hun opvolger reeds heb ben aangewezen en laten bekrachtigen De katholieke partij, die merkwaardig sterk is in het protestantsche Nederland, toont zich even- eens tegen den republilteinschen regeerings- vorm, een tegenzin op de manier van die er bij de Belgische katbolieken bestaat. De so- cialisten ten slotte die wij gesproken hebben, Schaper en Van Kol, uit beginsel republikeinen, voelen hun handen gebonden door het nage- noeg geheel ontbreken van parlementairinitiatief. Hoe het ook zij, men denkt over de troon opvolging al spreekt men er weinig overen het ongeval met het rijtuig dat de Koningin onlangs overkomen is, is velen als een ernstige waarschuwing voorgekomen. Zijn trouwens de tegenwoordige artikelen 196 en 197 van de Grondwet niet op zich zelf al geschikt om tot nadenken aan te sporen het De cornet nam het sehrijven en las ook met alle attentie de warme aanbeveling van den Overste. Schaamrood legde hij 't terzijde en wilde den Overste zijn dank betuigen, toen deze hem voor was door te zeggen „Geef me dat vod maar terug, oogenblikkelijk Zijt ge nu overtuigd, dat ik u nooit vijandig ben geweest //Mijnheer de Overste," stamelde de cornet en wilde deze naderen, doch 'n z/Ileb eerbied voor mij Vergeet niet, dat ik thans als uw Overste tot u spreek, blijf dus in positie, gebied ik u deed den cornet als 't ware verstommen, hij scheen geheel in de war. z/Gij zijt dus tegeu den uitdrukkelijken zin van Z. M. gehuwd," ging de overste voort. z/Ge wist zeer goed welke straf er op staat en die zult ge moeten ondergaan, ik kan in dit geval niets meer voor u doen, de krijgsraad zal in deze moeten beslissen, tenzij Z. M. het goedvindt u uit den dienst weg tejagen. Maar 'tis me onbegrijpelijk welke predikaut zich heeft durven vermeten u te trouwen, zonder toe- stemming van Z. M. en van den regiments- commandant." (Wordt vervolgd). TER SEllZEISCHE COVRAVT. Pit hi art verse liijn* Maandag., Woensdag- en Vrijdagavond. nitgezonderd op Feestdagen. bij <le Firi.ia F. JT. VAS OF XAAHK te Ter Wenien. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, datop 25 Maart 1908 bij hen is ingekomen een afsckrift van een aan Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland gericht ver- zoekschrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop alleen aan logeergasten van CORNELLS JOHANNES VAN DER HOOFT, van beroep werkman, wonende aihier voor het vooriokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 43 en gelegen aan de De Feijterstraat. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekend- making kan een ieder tegen het verleenen dezer ver gunning schriftelijb bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Ter Neuzen, 30 Maart 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEmAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1