A g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5129 Dinsdag 31 Maart 1908. Kamer van Koophandel en Fabrieken Gemengde berichten. Advertentien. Open bare Vergadering Telegrafische berichten. Wekelijksche aanbieding. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. 48e Jaargang BURGERLiJKE STAND. Eenige woorden ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^ en voor bet overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en BrieYenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,1?. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advsrtentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BBBSTB BLJLID. te Ter Neuzen. op Diusdag den 31 Maart 1908, 's nam. 7 uur. De Voorzitter A. 0. LENSEN. De Secretaris, H. J. VOOREN. TER NEUZEN, 30 Maart 1908. Vrijdagavond werd er onze aandacht op gevestigd, ol de stemming Yoor de Kamer van Koophandel en Fabrieken albier wel geheel overeenkomstig de voorscbriften was geschied. Dit deed ons naspeuren en daarbij bleek dat ▼an de bedankt hebbende heeren, de heeren Van Rompu en Tholens aftreden 1 Januari 1909, terwijl de heer Scheele eerst altreedt 1 Januari 1911. Bij het uitschrijven der verkiezing zou dus yerkiezing moeten zijn uitgeschreven Yoor 2 yacatures aftreding met Jan. 1909 en 1 yacature aftreding Jan. 1911. Dit is verzuimd, daar er alleen gestemd is yoor 3 leden, op 1 brieve, en dus uit den uitslag niet blijkt wie door de kiezers is aangewezen om met Januari a. s. at te treden en wie pas met Jan. 1911. Volgens het oordeel van verschillende personen, moet, o. i. terecht, vernietiging der gebouden stemming volgen. Men verschilt evenwel over de beantwoording der vraag welk college bier de vernietiging moet uitspreken, of nl. Burg, en Weth. dit kunnen doen, dan wel of de Kamer van Koop handel en Fabrieken dit behoort te doen bij het inkomen der geloofsbrieven. Ondei-tusschen heeft, naar we vernamen, tot hiertoe geen der gekozenen zich omtrent het aannemen der benoeming verklaard. Hedenvoormiddag vergaderden alhier op uitnoodiging van het tram-comite IJzendijke Zaamslag in het Hotel des Pays-Bas" met twee leden van dat comite de polderbesturen betrokken bij dat tramplan voor zoover de lijn is ontworpen vanaf Mauritsfort tot Zaamslag. De vergadering had ten doel de aanwezige besturen uitvoerig in te lichten omtrent het plan, in verband met de eerlang tot die besturen te richten aanvraag om subsidie. Uit de mededeelingen bleek dat de lijn in zooverre is ontworpen, dat eene bereljening van de totale kosten mogelijk is. Deze worden berekend op f 2500 per kilometer, of totaal op f 1,250,000. In deze totaalsom is dan begrepen het aan- leggen der volledige tramlijn met eene zijlijn naar Hoofdplaat, naar Sas van Gent, van Per Neuzen naar Zaamslag en' van Sas van Gent naar de drie Schouwen, de twee laatste zijlijnen dus verbinding gevende met de tram Hontenisse Selzaete. Volgens mededeeling van den Minister is bij de voorgenomen bedijking van het Axelsche Gat rekening gehouden met de bestaande tram- plannen, waarvan het gevolg zou zijn dat de lijn aldaar iets korter kon worden. V ooi de zijlijn naar Zaamslag zou moeten woiden gevolgd de richting Provinciale weg, langs de^ Kraag. Vanat den Provincialen weg tot aan het dorp zou voor het leggen der lijn terrein moeten worden onteigpnd, daar de be- •staande weg te smal is. De richting over Othene is om financieeie redenen vrijwel onuitvoerbaar. De dijk te Othene zou te zwak zijn om daarover de tram te leiden, terwijl ook de richting bezuiden Othene te kostbaar zou worden wegens de dan noodige overbrugging der kreek. Uit een en ander valt af te leiden dat met einst aan de plannen wordt voortgewerkt, en het lijkt dat de groote bezwaren welke vroecer werden geacht de verbinding van het vierde met het vijfde district in den weg te staan, zijn of kunnen worden opgelost. Door Burg, en Weth. is tot gemeente- arbeider alhier benoemd F. J. P. Kegels. Met ingang van 1 Juni is verplaatst van Ter Neuzen naar Schiedam de opzichter van den Rijks Waterstaat de heer J. F. W. den Hollander. De tweede uitvoering van de operette De Prins van Sind" ten voordeele van het Zieken- huis op Vrijdag jl. in het /./Hotel des Pays- Bas" was zeer matig bezocht. Dit wasjauimer voor de jeugdige dilettanten, die weer goed hun best deden voor het welslagen van den avond en daarin over het algemeen goed slaag- den en veel bijval verwierven. Bovenal hadden succes een tweetal wiegeliederen, gezongen door de jonge juffer C. M. Harte en de nummers voor viool en piano door de heeren G. Koevoets en A. Eeckhout. Het matige bezoek buiten rekening gelaten mag deze uitvoering welge- slaagd heeten. Zaterdag werd alhier door het bestuur der vereeniging »Door Eendracht Sterk" aan- besteed de levering van 33.300 Kg. chilisalpeter te leveren 10—20 April en 66.500 Kg. chili salpeter te leveren 1020 Mei. Voor de eerste en tweede levering werd resp. ingeschreven door de heeren J. C. Meijer te Zaamslag voor f 11,95 en 11,64 en D. Scheele Az. te Ter Neuzen voor f 11,94 en 11,48, per 100 Kg. De levering is aan laatstgenoemde gegund. Zaterdagmorgen was de cafe'houder Joz. de Feijter, aan het station alhier, onaangenaam verrast, toen hij bij zijn kippenhok kwam.' Van zijn hpenders, die hem tal van eieren verschaften, lagen er 9 doodgebeten, evenals de haan, terwijl 2 kippen alle sporen vertoonden, dat zij ook gewelddadig waren aangerand en hun toestand critiek was. De fazant, die ook in het hok verblijf had gehouden, was nergens te vinden. Bij nader onderzoek is gebleken, dat de moorde- naar is de hond van een nachtwaker op het stationsterrein, een fox-terrier, die naar het schijnt wel meer aanvechtingen heeft voor het dooden van kippen. Het ijzergaas, waarmede het kippenhok was afgesloten, was op eene plaats los. De fox heeft dat gat wat verwijd, is er door gewrongen en heeft toen zijn moord- werk verricht. Naar we vernemen heeft de eigeuaar van den hond den benadeelde toe- gezegd andere kippen te zullen geven. Bij Kon. besluic is benoemd tot dijkgraaf van het waterschap Groot St. Anna en Nieuwe- hoven de heer A. de Bruijne Iz. te Nieuw- vliet. - Sluiskil, 30 Maart. De bestelling van tele- grammen voorheen door den kantoorhouder of diens gezin te Sluiskil uitgevoer4» wordt met; ingang van 1 April door mej. Johanna Augusta de Ridder waargenomen. Hoek. De beide kinderen, die aan besmet- telijke meningitis leden, zijn hersteld. Axel. In de Zaterdagmiddag alhier gehou den vergadering van belangstellenden, onder voorzitterschap van den heer Ph. J.vanDixhoorn, werd besloten op den derden Pinksterdag een concours hippique te houden. Tot bestiiursleden werden gekozen de heeren Ph. J. van Dixhoorn, B. L. Ysebaert, L. van Dixhoorn, S. van Hoeve Jz., F. Dekker Pz., F. C. Zonnevijle alien te Axel en B. C. Puylaert te Zuiddorpe. In de regelings-commissie werden benoemd de heeren P. P. A. Dieleman Wz., M. W. Koster Pz., beiden te Axel, A. de Feijter en F. Dekker te Ter Neuzen, .lac. Dees te Zaamslag, G. Dees Gz. te Hoek, H. Bonte te Koewacht en P. Vael te St. Jansteen. In de volgende vergadering, welke zal ge houden worden den lien April, zal het pro- gramma worden vastgesteld. Axel. In de Zaterdagavond gehouden ver gadering van de afdeeling Volksweerbaarheid //Voor Vaderland en Koningin" werden totbe- stuursleden gekozen de heeren J. C. Malipaard, voorzitter, J. Cornelisse, secretaris, J. C. Vink, penniugmeester, J. A. van Hoeve, C. van den Broeke, P. Bakker en J. Verstraten, commis- sarissen. Aan de daaraan verbonden schietvereeniging z/Prins Maurits" werden tot bestuursleden ge kozen de heeren J. C. Malipaard, voorzitter, J. Cornelisse, secretaris, J. C. Vink, penning- meester, A. Verdouw, B. Dieleman, L. B. A. Rolff en A. Sorber, commissarissen. Te Memphis, in den Amerikaanschen staat Tenneszee is een man, Thomson genaamd, die door een dollen hond was gebeten, uit het hospitaal ontvlucht. Hij holde de straat op en vloog een ieder aan, dien hij tegenkwam. Twee vrouwen werden ernstig door hem gebeten en mannen, die haar te hulp snelden, bekwamen eveneens verwondingen. Ten slotte gelukte het den ongelukkige te binden en terug te brengen naar het hospitaal, waarheen ook de door hem gebetenen werden gebracht. De Italiaansche bank van Pasquale Pati te New-York heeft voorloopigde betalingen gestaakt. De directeur Pati is gevlucht en naar het schijnt niet wegens financieel wanbe- leid, maar meer bepaald wegens de bedreigingen van een geheime vereeniging, die den Aimardsch klinkenden naam //De Zwarte Hand" draagt. Pati had zich in de treurige noodzakelijkheid gezien een der leden, die zich aan het edele vak der oplichterij wijdde, neer te schieten, wilde hij nog eenige bestaanszekerheid voor het eerst- volgende kwartier hebben. Na dien tijd ont- ving hij voortdurend bedreiging. Nu is een dezer dagen een poging gedaan door //De Zwarte Hand", om het bankgebouw in brand te steken. Dank zij het energieke ingrijpen van de brandweer is 't mislukt. Pati heeft niet onverstandig laten weten, dat hij in New- York zal terugkeeren als de politie den toestand meester is en de bende moordenaars en schur- ken, dip de Italiaansche kolonie regelmatig plundert meester is geworden. 's Gravenhage, 30 Maart. Eerste Kamer. GGedgekeurd is het protocol nopens de toe- treding van Rusland tot de suiker-conventie. Morgenochtend komt de noodwet betreffende het blijvend gedeelte in behandeling. P O L, I T I E. Op het bureau van politie alhier is als gevon- den gedepOneerdeen beursje met geld. Rechthebbende vervoege zich aldaar. C 0 R R E S P O N D E N T I E. Voor het ons gezonden artikel over emigran- ten naar Amerika was heden geen plaats doch zal in het volgend nummer worden opgeno- men. Red. Verschillende soorten Plantaardappelen. Koolplanten. Ajuin- en Violet-planten, enz. G. KLOUWERS, Ter Neuzen. Zaadhandel. van een inwoner van Roosendaal De heer Kools te Roosendaal heeft iets te zeggen betreffende Foster's Zalf, het bekende middel tegen huidziekten, zooals aambeien, eczema, huiduitslag, jeukingen enz. De heer C. Kools, Kalsdonkschestraat hoek Molenstraat te Roosendaal, meldt onsGedu- rende de laatste zes maanden heb ik geleden aan een huidziekte op de handen, er ontstond een hevige jeuking en daarna kwamen open wonden en barsten. Het was een ellendige ge- schiedenis en ik kon mijn handen haast niet gebruiken en buitendien zag het er alles behalve aangenaam uit. Toen men mij zeide, dat Foster's Zalf het middel was, ontbood ik een doosje en ik weet niet hoe ik U mijn dauk- baarheid betuigen moet, voor dit uitstekend middel, want nadat ik acht dagen Uw Zalf toegepast had, waren mijn handen geheel en al gaat en genezen. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven- staande waar is en macbtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt. Zie toe dat gij de echte Foster's Zalf krijgt, dezelfde soort die de heer Kools gehad heeft. Ze is te Ter Neuzen verkrijgbaar bij den heer A. van Overbeeke—Leunis, Westkolkstraat. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a 1,75 voor een of 10 voor zes doozen. DAGEN. Voorm. Nam. Dinsdag 31 Maart 1.10 1.32 Woensdag 1 April 1.53 2.13 Donderdag 2 2.32 2.52 Vrijdag 3 3.10 3.29 Zaterdag 4 n 3.47 4.6 Zondag 5 4.23 4.41 Maandag 6 n 4.59 5.18 Heden behaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen onzen zeer geliefden Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader den heer AD^IIIAN BAKKER, in den ouderdom van 89 jaar en 1 maand. Uit alter naam, N. BAKKER Az. Ter Neuzen, 29 Maart 1908. Heden overleed onze geliefde Moeder, Groot- en Overgrootmoeder, MARTHA WALRAVEN, Wed. J. de Bruijne, in den ouderdom van bijna 95 jaar. Uit aller naam, Wed. J. VAN PIENBROEK. Middelbmg, 28 Maart 1908. Eenige en algemeene kennisgeving. iBfimwami Voor de vele bewijzen van deel- neming mij betoond op 27 dezer, betuig ik, ook mede namens de familie, mijn hartelijken dank. Ter Neuzen, 30 Maart 1908. P. M. C. VAN SPRANG. TER JfEUZESSCHE COERAIT. Pit hi ml verachijnt Waamlag-, Woenadag- en Vrijdag-avond, uitffezonflerd op Feesldagen. PiJ de Firmn P. J. fAI PE SAIUPE te Ter I'euzen. 'M'er Xieuzen. Huweiijks-aangiften, 25 Maart. Krijn de Vos, oud 55 j., weduwn. en Janna StofEjn, oud 54 j., wed. 27 Maart. Abraham Dobbelaar, oud 23 j., jm. en Janna van der Hooft, oud 18j.,jd. Iman Bios, oud 22 j., jm. en Hebrina van Drongelen, oud 21 jjd. Jan de Zeeuw, oud 32 j., jm. en Janna Catharina de Visser, oud 28 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 26 Maart. Jacobus van Wijck, oud 27 j., jm. en Cornelia Adriana Geelhoedt, oud 25 j., jd. Geboorten. 25 Maart. Pieter, z. van Pieter Faas en van Santina Bakker. 28 Maart. Cornells Izaak, z. van Arie Cornells Levinus Kaan en van Lidewij Brakman. Overlijden. 28 Maart. Jan Jacobus van Aalst, oud 11 m., z. van Jan en van Janna Cornelia Harte. 29 Maart. Adriaan Bakker, oud 89 j., weduwn, van Lisia van der Welle. H ii

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1