A I g e m e e n N i e u w s- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5128 Zalerdag: 28 Maart 1908. Gemengde berichten. 48e Jaargang. Binnenland Hoogwatergetij te Ter Neuzen. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen er Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^ en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Tele f n No. 2 5. ADYERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Dit rummer bestaat uit 3 bladen. EEBSTE BXjA.ID. Blijvend gedeelte. De Minister van Oorlog heeft bepaald dat de bekende maatregel eerst 1 April in werking zal t red en. De miliciens, die zicb hebben aangemeld en in aamnerking komen om tot het vrijwillig verblijf te worden toegelaten, behooren eerst op I April a.s. op te komen, maar de eind- datum van het verblijf blijft bepaald op 25 Juli d. a. v. In weerwil van de vertraging in de opkomst blijft het premiebedrag voor hen, die voor den vollen tijd van 1 April tot 25 Juli onder de wapenen zijn, behoudens nadere goed- keuring van de Koningin, op 120 bepaald. Het staat hen echter vrij toch op 27 dezer op te komen onder voorwaarde, dat zij alleen dan recbt op de premie krijgen, zoo de Wetgevende Macht de daarvoor aangevraagde gelden toe- staat. De 4 weede Kamer deed dit Donderdag. De miliciens, die zich hebben aangemeld, maar van wie nog niet vaststaat, of zij wel voor bedoeld vrijwillig verblijf in aanmerking komen, krjjgen eene mededeeling, waarin hun. behalve van de hiervoren bedoelde datum- verandering, tevens wordt kennis gegeven, dat van hunne beschikbaarstelling aanteekening is gehouden en dat hun zoo spoedig doenlijk zal worden bericht of zij voor het vrijwillig ver blijf worden toegelaten. Door een rijks-hoogleeraar en verdere gezaghebbende personen te Amsterdam is in een request aan de Tweede Kamer verzocht in geen geval te besluiten tot den Midden-Euro- peeschen tijd. Nederland behoort in het zonestelsel tot den West-Europeeschen tijd. Wil men dien niet, dan moet men h. i. den Amsterdamschen nemen, maar in geen geval de Midden-Europeeschen. TER NEUZEN, 27 Maart 1908. De Minister van Waterstaat; gelet. op art. 126, tweede lid, van het Algemeen Regle- ment voor den dienst op de spoorwegen zooals dit werd vastgesteld bij Koninklijk besluit van 27 October 1875 (Stbl. no. 183) en laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk besluit, van 29 Juni 1907 (Stbl. no. 156); heeft goed- gevonden te bepalen, dat de onafgebroken rusttijd, bedoeld in het eerste lid van art. 126 van dat reglement, totdat dienaangaande nader door hem zal zijn beschikt, voor twee machi- nisten en twee stokers ter standplaats Selzaete, die te Ter Neuzen rangeerdienst verrichten, tot ten minste negen uren zal kunnen worden beperkt. Vrijdag 20 Maart jl. is den tweeden winter- cursns der avond-vakteekenschool voor Hulst en Omstreken geeindigd. De navolgende leerlingen zijn overgeplaatst naar eene hoogere klasse Van de le naar de 2e klasseA. Buijsse, B. F. Buijsse, A. M. F. Freijzer, C. G. de Kok en W. P. de Kok van HulstC. L. v. d. Bent, P. W. J. v. d. Hooft, F. Klaassen, J. Moei •man en P. 0. v. Vijven van Ter Neuzen; J. Bol en Th. Bolsus van Clinge F. Schieman, F. Stoffels en J. YVisse van Zaamslag A. Baert van Koewacht; J. A. M. Weemaes van Schuddebeurs en J. Praat van Nieuw-Namen. Van de 2e naar de 3e klasse: C. Biesbroeck, J. P. Ch. Burin, S. G. Blommaert, J. J. d'Hondt, P. A. Kuijcks, J. Reuling, A. J. Roovers, A. G. Smet, P. J. Vermeulen, A. L. Arens, P. A. Arens, E. Verbist en A. E. M. Rottier van Hulst; F. N. de Block en J. J. Hoebe van Axel: P. Koster van Zaamslag; H. J. v. d. Peijl van Ter Neuzen en P. Goossen van Sluiskil. Van de 3e naar de 4e klasse A. Gering, P. J. de Kok, W. den Tenter, P. J. Volleman 611 J' ^)rghstijn Aan Hulst; J. Freijzer en R. de rl heije van Hontenisse en E. Baert van Koewacht. Het eind-examen hebben met gunstig gevolg afgelegd P. J. M. Apers van Zuiddorpe, A. Ceelaert van Koewacht en L. Colsen van Hontenisse. In de week van 18 tot en met 24 Maart 1908 zijn in Zeeland voorgekomen 1 geval van typhus en febris typho'idea en wel te Tholen 13 van roodvonk en 9 van diptheritis te weten van roodvonk 4 gevallen te Groede, 2 te Kort- gene, 1 te Oost- en West-Souburg, 1 te Schoon- dijke, 1 te Vlissingen, 3 te Westkapelle en I te Zuidzande van diptheritis 1 geval te Axel, 1 te Hulst, 4 te St. Jansteen en 3 te Zierikzee. De directeur-generaal der posterijen en telegraphie maakt bekend, dat in den loop van de maand April a. s., bij wijze van proef. brief- kaarten voor het binnenlandsch verkeer op alle kantoren der posterijen verkrijgbaar zullen zijn, aldus ingericht, dat de linkerhelft der adreg- zijde voor schriftelijke mededeelingen kan worden gebezigd. De directeur-generaal der posterijen en telegraphie maakt bekend, dat, met ingang van 1 April, het post en telegrafkantoor te Sluis mede voor den Rijkstelephoondienst wordt opengesteld. Door den dijkraad van den calamiteuzen Hoofdplaatpolder is in zijn Dinsdag jl. te Hoofd- plaat gehouden vergadering de jaarwedde van den beer Fr. Plasschaert, 25 Febr. jl. benoemd tot eenig waterbouwkundig ambtenaar, bepaald op 1200, in plaats van f 1000, zooals bij de benoeming was voorgesteld. De heeren Th. Ilendrikse, P. L. de Meijer, H. J. Cammaert en H. Dierings siemden tegen. In overeenstemming met het voorstel van den heer Hendrikse werd met algemeeue stem- men besloten het salaris van den heer J. J. Pateer, secretaris-ontvanger, te brengen op 600. De marechaussee te Oostburg, die de vorige week met zijn paard naar Belgie was gevlueht, werd Woensdag gevankelijk in de kazerne terug- gebracht door de marechaussee van de brigade Breskens waar hij zich had aangegeven. Zijn paard heeft hij in Belgie verkocht, waar hij gedurende een week heeft vertoefd. Naar we in de //Gazette van Gent" lezen, verzekert men dat de maatschappij Cockerill, van Seraing, te Zeebrugge overgroote gronden gekoch. heeft, om er werven voor het bouwen en herstellen van schepen in te richten. Zaamslag, 26 Maart. Heden werd alhier aanbesteed het bouwen van een nieuw woonhuis op de hofstede bewoond door de wed. J. Dieleman. De inschrijvingen waren als volgt Metselwerk L. de Visser voor 1814, W. Galle voor f 1658, J. van de Velde voor f 1587, H. P. Lensen voor 1535. Timmerwerk D. Galle voor 1825, J. Wisse voor f 1757, C. H. H. Wisse voor 1725, P. Duivesteijn voor 1685. D. W. F. Kaijser voor f 1628, Gebr. Stoffels voor 1465. SchilderwerkH. Wisse voor 498, D. Riemens voor 469, F. C. Wisse voor 462, C. Kaijser voor 440. Alle inschrijvers wonen te Zaamslag. Een schipper uit Dordrecht, liggende met zijn schip te Rotterdam, deed Maandagavond bij de poltie aangifte, dat men hem van zijn potefeuille^ met 1090 aan bankpapier had beroofd. Toen hij in eer. cafe in de Boomjes kwam, constateerde bij de vermissing. Dins- dagochtend kwam de schipper toevallig in een cafe op den Zuidblaak. waar hij ook Maandagavond geweest was, en vond de vermiste portefeuille op het privaat. Aan het geld ontbrak geen cent. Te Lellens (Gron.) is overleden de ruim lOOjarige Aafke Smit wed. Hamminga. Op haar honderdsten verjaardag onlangs is haar nog door het muziekkorps van Ten Boer onder veel belangstelling een serenade gebracht. In de Friesche gemeente A. heeft de marechaussee proces-verbaal opgemaakt tegen een der gemeenteveldwachters wegens mishan- deling van zijn schoonzoon. De #Club de Bienfaisance" te Amsterdam had in Februari tot Burg, en Weth. aldaar een request gericht om als offfcieel erkende lief- dadigheidsinstelling te mogen worden beschouwd. 20 Maart kwam daarop afwijzende beschikking. De Club heeft thans haar verzoek herhaald, o.a. met het argument, dat de boeken de liefdadig- heidsbeoefening bewijzen en zij o.a. aan de door den Zeeuwschen watersnoodgetroffenen1266.10 heeft geschonken. Verleden week Dinsdag werd J. v. D. te Tiel door zijn patroon naar Buren gezonden. Sedert is hij verdwenen. Daar geen enkele reden bestaat, dat hij zijn dienstbetrekking op die wijze zou eindigen, vreest men dat hem een ongeluk is overkomen. Aan de aardappelmeelfabriek te Foxhol, gem. Hoogezand, is Dinslagavond een ernstig on geluk gebeurd. De smid J. Jonkers van Kleine- meer was bezig met het plaatsen van ma- ehinerien. Door een riem gegreperi, werd hij tegen den muur geworpen, waardoor een ernstige schedelbreuk ontstond. De man is Woensdagmorgen overleden. De beruchte rijwieldief v. d. B.,die eenige dagen geleden, bij Ede uit den in voile vaart ■Ajnden trein sprong en zoo aan zijn bewakers ontsnapte, is te Dusseldorp gevat. Aangezien hij ook in Duitschland wat op zijn kerfstok heeft, zal hij eerst te Dusseldorp terechtstaan en later aan de Nederlandsche justitie overge- leverd worden. De man, die in twee achtereenvolgende nachten, om diefstal te plegen, zich toegang verschafte tot het kantoor van den deurwaar- der G. aan de Brouwersgracht te's Gravenhage, is ook Woensdagnacht teruggekomen, om op dezelfde wijze als de beide voorgaande nachten in het kantoor door te dringen. Thans werd hij op heeterdaad betrapt. Te Gemert vermaakte een jongmensch zich met een gulden in de hoogte te werpen en dien in zijn mond weer op te vangen. Op eens schoot hem het geldstuk in de keel, zonder dat hij in staat was het weder op te geven. Gelukkig is het muntstuk later langs natuurlijken weg weer uit het lichaam te voorschijn gekomen zonder dat hij daardoor merkbaar iets geleden heeft. Op Leopold Ribal, burgemeester der Fran- sehe gemeente Chatillon-en-Diois, werden, juist toen hij zijn huis wilde verlaten, 2 geweer- schoter. gelost, waarvan een hem in de borst trof, zoodat hi] een kwartier later overleed. De moordenaar, een boer, Borel genaamd, werd terstond gearresteerd. Hij schijnt uit wraak gehandeld te hebben. Te San Francisco is een zekere Eduard Boeck aangehouden, sedert 15 Mei 1907 uit Neuw-York verdwenen, waar hij op grooten voet geleefd had en zich voor aartsmillionair deed doorgaan. Hij beweerde een intieme vriend te zijn van prinsen. Met hem verdwenen voor een half millioen dollar juweelen. Boeck is in China uit Poolsche ouders geboren, nam deel aan de verdediging van de gezantschappen tijdens het oproer der Boksers, kwam later in Amerika en wag Chineesch commissaris bij de tentoonstelling te St. Louis. Ma de sluiting toog hij naar New-York, leet'de op grooten voet en werd een intieme vriend van Pierpont Mor gan, senator Clark en andere rijken. Hij ge- raakte zelfs met een rijke erfdochter uit Pitts burg verloofd. Ma zijn verdwijning volgde men zijn spoor door Amerika en door Azie. De juweelen had hij voor 30.000 dollar verpand. In de Peterburgsche bladen worden bijzon- derheden medegedeeld over het overbrengeu van generaal Stossel, den Russischen bevel- hebber van Port-Arthur tijdens den Russischen Japanschen oorlog, naar de Peter- en Pauls- vesting. Vrijdagmorgen te 9 uur kwam de dieustdoende plaatselijke adjudant in de woning van Stossel om hem te halen. Stossel had het schriftelijke bevel nog niet ontvangen, en wilde een week uitstel vragen om zijn zaken te regelen. Hij ging echter mede, werd in een gereed- staand rijtuig gezet en naar de vesting ge bracht. Met de gewone zorgeloosheid, die in Rusland altoos nog heerscht, was de vesting-comman- dant geheel onkundig gelaten van de aankomst van zijn nieuwen gaster waren dan ook geen maatregelen voor diens ontvangst genomen. Toen de vesting-commandant den plaatselijken adjudant om het afschrift van het vonnis vroeg, bleek dat ook aan dit wettelijk voorschrift niet was voldaan de adjudant had het niet, maar hij beloofde, het denzelfden dag te zullen brengen. Er was geen eel gereed voor Stossel, zoodat deze op de binnenplaats moest wachten, totdat zijn woonvertrek in orde was gemaakt. Het bleek, dat geen enkele eel vrij was eerst moesten de vroegere zeeofficieren Lischin en Grigorjef worden overgebracht naar andere kamers, en toen kon hun vertrek, gelegen naast dat van admiraal Nebogatof, voor Stossel worden gereedgemaakt. De tralievensters van die eel zien uit op het winterpaleis. Aan de eel grenst een klein tuintje, waarin de gevangene tweemaal daags een uur mag wandelen. Daar het ameuble- ment van de eel recht gebrekkig was, kreeg Stossel vergunning een bed, een tafel en een paar stoelen uit zijn woning te laten halen. Stossel moet in de gemeenschappelijke eetzaal met de andere gevangenen zijn maaltijdeo ge- bruiken. Hij zit daar aan tafel naast admiraal Nebogatof en kapitein Grigorjef, die voor Port- Arthur een pantserschip commandeerde. floe snel loopt een haas Een Zwit- sersche dokter, die met zijn auto's avonds vaak door een wildrijke streek tuft en meermalen een haas, verblind door het licht van de auto-lantaarn, vlak voor zijn auto uit zag vluchten, beweert, dat het dier, wiens snelheid spreekwoordelijk is, op een effen weg een snelheid heeft van 22 tot 25 kilometer in 't uurop een hellenden weg is zijn snelheid kleiner niet meer dan 20 kilome ter in 't uur. Musschen en andere kleine vogels bereiken, volgens de waarnemingen van den dokter- automobilist, gemakkelijk een snelheid van 60 kilometer in 't uurbuizerds halen een auto, die een vaart van 80 kilometer in 't uur heeft, heel snel in. Een zonderlinge geschiedenis wordt uit Weenen bericht. Daar is een vrouw, zekere Margareta Erb, gevangen genomen, die sinds jaren verschillende lichtgeloovige menschen heeft opgelicht en afgezet, onder voorwendsel, dat zij een verkleede Prins was, die zich schuil moest houden voor zijne familie. Die familie had zich zijne goederen ter waarde van een milli- oenen toegeeigend, maar hij hoopte door een proces zijn eigendom terug te bekomen. De bedriegster, die maunelijke trekken, een lage stem en beschaafde mauieren had, wist hare slachtoffers behendig om den t^uin te leiden. Een handelsman zette zij f 9000 af voor het //proces" en een meisje waarmede zij z/verloofd" was, wilde zelfs nu nog niet ge- looven, dat haar minnaar, //Prins Egon" een vrouw van 46 jaar is. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 28 Maart 10.37 11.18 Zondag 29 11.52 iVlaanaag 30 0.21 12.47 Dinsdag 31 1.10 1.32 Woensdag 1 April 1.53 2.13 Donderdag 2 2.32 2.52 Vrijdag 3 n 3.10 3.29 TER VEI7.EVSCHE (OI RI VT. en Vrijaagavond, nitgeaondenl op Feei(dAKrn. 1»ij de Flrnm P. J. VAX l»K IAN»E te Tex Weazen. H ii

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1