A I g e m e e n ieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Bekendmaking. No. 5126 Dinsdag 24 Maart 1908. KIEZERSLIJST. Gemengde berichten. 48* Jaargang. Openbaar Lager Onderwijs Openbaar Lager Onderwijs. FEUILLETON. 9,r ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Nenzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushonders. Telefoon No. 25. Inzendincf van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. TTer Neuzen. 41) Kaatje had dit alles stilzwijgend aangeboord, ofsehoon ze een en al zenuw was. Toen de cornet eindeljjk ophield met spreken en Kaatje met 'n vraoenden blik aanzag, kon ze zich niet langer bedwingen, maar met den uitroep //Mijn God, Stephan, wat verlangt ge, wat wenscht ge van mij, wat stelt ge mijn lietde op n zware proef, barstte ze in 'n zenuwachtig snikken uit. De cornet zelf was ingelijks in 'n opgewon- den toestand, doch de uitroep van Kaatje bracht hem als 't ware geheel tot kalmte. loen ze weder eenigszins tot bedaren gekomen was, ging ze voort: //Zoudt ge denken, dat ik mij tegen den wil mijns vaders met u naar 't echt-altaar zou be- geven Zoudt ge denken dat ik't hart van mijn ouden vader, die mij zoo lief heeft, zou willen breken, door 'n geheim huwelijk Neen, dat nooit. Verg dat niet van mij. Ge weet, dat ik u lief heb, en God is mijn getuige dat ik u tot aan 't dinde der wereld zou volgen, maar mijn ouden vader te misleiden, dat kunt, dat TKK NKUZ.F.N, 23 Maart 1908. De 23 dezer door Burg, en Weth. alhier vastgestelde kiezerslijst bevat 1532 kiezers voor de Tweede Kamer, 1525 voor de Provinciale Staten en 1473 voor den gemeenteraad. Het vorige jaar waren deze cijfers resp. 1535, 1522 en 1464. Voor de vacante betrekking van onderwijzer aan school C alhier hebben zich geen sollicitanten aangemeld. De vergadering van de leden van *Volks- onderwijs," aid. Ter Neuzen, met huisgenooten en introducees, op jl. Vrijdagavond in het „Hotel Centraal" alhier, was goed bezocht. En men beklaagde zich niet, opgekomen te zijn. Het was een genot de voordrachten van ruevr. Flothuis-Van Dommelen te hooren. Hare voordracht werd dan ook met voile aan- dacht aanhoord. Het verhaal van //Saidja en Adinda", uit den Max Havelaar, van Multatuli maakte, vooral door de wijze waarop het werd weergegeven, een meesleependen indruk. Na de pauze volgden nog verschiliende ernstige en luimige kleinere voordrachten, die eveneens veel bijval hadden. Het was zeker met aller instemming dat de heer LJ. de Vries, namens het bestuur aan de begaafde declamatrice een woord van dank bracht voor den genotvoilen avond. Door hem werd nog medegedeeld, dat vermoedelijk binnen 14 dagen voor de afdeeling een spreker zal optreden ten doel hebbeude algemeene propa ganda. Naar aanleiding van het in ons vorig nummer gemelde besluit van Ged. Staten van Zeeland omtrent den leeftijd der schoolkinderen, bij toelating niet lager te stellen dan op vijf jaar en zes maanden, schrijft een hoofd van een school in onze provincie aan de Midd. Ct. Kinderen beneden den zesjarigen leeftijd be- hooren niet op de schoolbanken thuis althans als er bewaarscholen of dergelijke inrichtingen bezocht kunnen worden. Daarentegen is de vijfjarige leeftijd aan te bevelen in gemeenten zonder bewaarscholen en evenzoo aan buurtscholen. Of wil men daar de kinderen zonder toezicht aan hun lot overlaten In scholen met uits'uitend arbeidende bevol- king nemen de elf- en twaalfjarige kinderen's zomers en in den bietentijd afscheid van de school, of omdat zij moeten meehelpen verdienen in 'tgezin of om op jongere broertjes en zusjes te passen, als moeder naar den akker is. Zullen die kinderen, als zij een jaar later het schoolleven aanvangen, ooit de hoogste klasse bereiken Doorloopen zeker niet. moogt ge niet van mij eischen Beneern mij op deze plaats 't leven, wanneer de toekomst u zoo hopeloos schijnt. maar verlang niet, dat ik 'n plicht, verzaak, die mij naast mijneliefde 't heiligste is De cornet, hoe zeer ook overtuigd, dat hare woorden waarheid bevatten, zette nogmaals al zijne beweeggronden uiteen, zeide haar, dat alles voor hun vlucht gereed was, dat hij te Kalisch 'n vriend had, die geestelijke was en zonder twijfel hun huwelijk volgens de gebruike- lijke vormen en eischen zou voltrekken, en zoodra zulks was afgeloopen, konden ze naar Neuenrode terugkeeren en haar vader om ver- giffenis smeeken. Zoodra hun huwelijk ruchtbaar werd, zou hij wel eenigen straf moeten ondergaan, doch eene tijdelijke scheiding was toch verreweg te verkiezen boven een duurzame Hoe overredend bij ook sprak. in welkeschoone en verleidelijke vormen hij zijn voorstel ook inkleedde, Kaatje was niet te bewegen aan zijn verzoek te voldoen. Ze was radelooshem, dien ze zoo innig liefhad, voor altijd te moeten verliezen, dat kon ze niet, dat was haar onmo- gelijk Maar, haar vader verdriet en angst te veroorzaken, die haar'ook zoo teeder beminde, die na 't vroegtijdig overlpden hirer dierbare moeder, alles voor haar geweest was, zijn rust, De marechaussees H. Vriens te Sas van Gent en Th. de Sutter te Hulst hebben onderling van standplaats verwisseld. Tot directeur der ambachtsschool te Oost- burg is benoemd de heer Fledderus te Amersfoort. Donderdagnacht zijn bij den landbouwer De Bakker aan de Linie te Graauw 6 kippen, 6 duiven, 15 konijnen en een partij aardappels ontvreemd. Te Sluis heeft men Donderdagavond om- streeks kwart voor tien, terwijl het licht in den winkel brandde en de bewoners hun arond- maal gebruikten, bij J. Y. een winkelruit in- geduwd en een brood, dat voor de ramen uit- gestald lag, weggenomen. De bewoners, die op het gerucht dadelijk naar buiten gingen, bebben van den dader of de daders niets gezien. Van het gebeurde is aangifte bij de politie gedaan. Zaamslag, 23 Maart. Op de heden vastge stelde kiezerslijst komen voor 628 kiezers voor de Tweede Kamer, 627 voorde Prov. Staten en 577 voor den gemeenteraad. 't Vorige jaar waren de cijfers 621 voor de 2<fe Kamer en Prov. Staten en 581 voor den gemeenteraad. Het aantal aangifte kiezers bedraagt 56. Voor de alhier op te richten schietver- eeniging hebben zich 17 liefhebbers opgegeven. Axel. Vrijdagavond had alhier eene open- bare vergadering plaats vanwege de afdeeling //Axel van den Bond voor Staatspensioneering Door ziekte van den genoodigden spreker, trad als diens plaatsvervanger op de heer L. M. de Boer, predikant te Hulst, die den ouden dag verheerJijkte, wanneer die zorgeloos gesleten kon worden. Verder vergeleek spreker het doel van den Bond met reeds ingediende wets- ontwerpen, die evenwel weer zijn ingetrokken. Uit de vergadering, die grootendeels uit leden van den bond bestond, gaven zich weer een 15tal personen als lid op, zoodat de afd. thans 110 leden telt. Zaterdag is alhier een schiet- en scherm- vereeniging opgericht, die zich tot een afdeeling vormde van de vereeniging //Volksweerbaarheid". Aanvankelijk sloten zich een 50tal personen aan, die een voorloopig bestuur aanwezen. 21 Maart. De door den beetenbond te Axel-Sassiug" bij inschrijving te koop ge- presenteerde pl.m. 115 gemeten beeten werden gegund aan den heer B. van Belle te Assenede, agent voor de suikerfabriek te Warneton. Prijs geheim. Voor het op 29 Juni e.k. alhier te houden festival is bijeengebracht de som van 375. Er zullen onder de deelnemendegezelschappen worden verloot 4 prijzen t. w.le prijs 50 2e prijs 25 3e prijs 15 en 4° prijs 10. zijn gemak, zijn genoegen voor haar had opge- offerd, neen, dat mocht ze evenmin, daarop kon nooit zegen rusten, en bovendien kwam haar kiesch vrouwelijk gevoel tegen zoo'n maatregel op. Eindelijk vervolgde de graafffEn ge kunt dus niet besluiten om ook mij een bewijs van uwe opofferende liefde te geven, zooals ik u meer dan eens gaf z/Stephan martel mij niet langer, ik bezweer u, maak een eind aan mijn lijden, dood mij op deze plaats, die zoo dikwerf getuige was van ons geluk, ik bid er u om Stephan bleef haar zwijgend aanstaren, eind- lijk zeide hij op weemoedigen toon wLaat mij nog eens in deze oogen zien, die mij van den beginne af zoo betooverd en aan- getrokken hebben, laat mij nog eenmaal die hand kussen, waaraan ik door dit leven had willen wandelen, en laat mij nog eenmaal die stem hooren, die mij steeds als hemelsche mu- ziek in de ooren klonk, en dan zal ik zwijgen en u niet meer in moeielijken tweestrijd bren gen. Ik beoogde ons beider geluk, en wist geen anderen weg te kiezen, dan den u \oor- gestelde, maar genoeg, dierbaar meisje, verge- ten, neen dat zal ik u nooit, en hetzij ik een maal den laatsten adem uitblaas in mijn eigen woning of den dood op het slagveld vinden Ook zal dien dag door de schietvereeniging /,Ons Vermaak" een groote gaaischieting worden uitgeschreven en door de Duivensocieteit //De Luchtbode" een wedstrijd met duiven worden gehouden op Doornik. Sas van Gent. Door de rijks ambtenaren alhier is Donderdagnamiddag weer een kar met varkens aangeslagen. Westdorpe. Toen onze edelachtbare heer Burgemeester Vrijdagavond uit Middelburg terugkeerde waar hij dien dag opnieuw beeedigd was als burgemeester werd hij in de kom der gemeente opgewacht door de fanfare. Nadat het //Wien Neerlands Bloed" was gespeeld werd een korte maar schoone toespraak gehouden door den heer Pr. Kerckhaert waarop de Burgemeester dank zegde voor de hulde hem heden gebracht en verklaarde steeds zijn beste krachten te willen blijven wijden aan de belangen van Westdorpe, waarop men onder de vroolijke tonen der muziek naar het gemeentehuis ging. Hier werd hij nog even toegesproken door den wethouder de heer D. van Acker. Naeen kort antwoord dankte de Burgemeester nogmaals het muziekgezelschap en verzoeht hen den verderen avond onder het drinken van een glaasje gezellig door te brengen. Een en ander ver- oorzaakte een groote toeloop van menschen. RECHTSZAKEN. Voor de rechtbank te Middelburg werd Vrijdag voortgezet de 21 Febr. aangevangeti behandeling, maar toen voor onbepaalden tijd uitgestelde zaak tegen C. L. V., 18 j., arbeider, geboren te IJzendijke, beklaagd dat hij in den avond van 5 Jan. 1.1. opzetteli]k heeft getracht G. B. de Jager van het leven te berooven, althans opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, door een met scherpe patronen ge- laden revolver op dezen te richten en af te trekken. Het O. M. eischte veroordeeling tot 6 maanden gevangenisstraf. De verdediger, Mr. J. J. Heijse, advocaat te Middelburg, meende dat het ten laste gelegde niet is bewezen en dat dan ook geen veroor deeling wegens poging tot doodslag of zware mishandeling zou kunnen volgen. Naar tbans gemeld wordt maakt de 14jarige jongen, die de vorige week te Vlissingen van het stoomschip //Tabanan" gevallen is, het naar omstandigheden goed. Een bericht dat een arm moest worden afgezet is onjuist. Zaterdagnacht brandde te Middelburg het pakhuis van de gebroeders De Nevers, bevat- tende wijnen en spiritualien geheel uit. De daar tegenoverstaande perceelen hebben veel mocht, uw naam zal mijn laatste woord, en mijn laatste zucht aan u gewijd zjjn Vaar- wel, dierbaar meisje, vaarwel, mijn hart zal voor u kloppen tot aan mijn laatsten stoM, ja, totdat mijn oog voor eeuwig gesloten zal zijn En het meisje aan zijn kloppend hart drukkende, stond hij op en suelde voort. Kaatje vouwde hare handen krampachtigineen, terwijl ze als aan haar zetel vastgenageld was. Eensklaps riep ze op hartverschende toon z/Stephan De cornet, insgelijks door zijn gevoel over- stelpt, ijlde voort naar den muur. Doch wederom hoorde hij in de nachtelijke stilte/Stephan en als uit een droom ont- wakende, keerde hij zich om en zag Kaatje op hem toesnellen hare krachten waren uitgeput en den cornet was nog juist bij tijds daar om haar in zijne armen op te vangen. Toen ze weder tot zichzelve gekomen was, lispelde ze zachtkens: „Welnu, ik zal aan uw wensch voldoen, 'k zal u volgen tot aan t einde der wereld God weet wat 't mij kost. Hij vergeve mij mijne zwakheid Ze kon niet meer en beiden zetten zich weer op de bank neder. (Wordt vervolgd.) - ,36 *8,55 9,02 9,( 5 9,08 9,J 5 9,20 9,8- 9,86 i 9.39 9,42 i 9,45 rvoerd. TER nWIM Hit bind verndiljnt financing-, Wnensdaf. en Vrijdagavond, nitgoronde rd op Feesfdagen. by de Kiriim g». J. VAN) Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat van 23 Maart tot en met 21 April aanstaande op de eecretarie voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd a. de lijst van kiezers van leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en van den Raad b. alphabetische 1 listen van hen, die van de kiezers- lijsten zijn AFGEVOERD en van hen die daarop zrjn GEBRACHT; alsmede, dat die lijsten tegen betaling derkosten verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, 23 Maart 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Seeretaris. Aanvragen om toelating tot de npenbare lagere dag- gchulen in de gemeente TER NEUZEN kunnen worden gedaan tot en met 11 April 1008, ter gemeente- secretarie. Alleen kunnen worden toegelaten kinderen minstens 6 jaar oud of althans in den loop van dit jaar dien leeftijd bereikende. Ter Neuzen, 23 Maart 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN noodigen de ouders, die hunne kinderen aan onder- gtaande lessen willen doen deelnemen uit, daarvan aangiftete doen ter gemeente-secretarie voor 11 April 1908. a. meer uitgebreid lager onderwijs; b. onderwijs in de vreemde talen en wiskunde aan de avondschool van school B; c. onderwijs in de beginselen der Fransche taal aan school A. Ter Neuzen, 23 Maart 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis dat het voornemen bestaat een strook grond groot ongeveer 47,50 M*2. van de per- ceelen kadastraal bekend sectie C nos. 480 en 4260 dezer gemeente gelegen aan de Dijkstraat naast het woon- en winkelhuis van L. J. Verlinde aan den publieken dienst te onttrekken. Bezwaren hiei tegen kunnen bij hen worden ingediend voor den 6 April 1908. Ter Neuzen, den 23 Maart 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Seeretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1