i A I g e m e e n ieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5125 Zalerdasr 21 Maart 19(18. Afsluiting verkeer over den nienwen westelijken kanaaldijk te Neuzen. (iemengde berichten. 48° Jaar^ang. LANDWEER. Binnenland. Koogwatergetij te Ter Neuzen. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Ainerika l,32Vg en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Z^JSOE^STIE] 33ILjA_ID- Het btijvend gedeelie. De aandacht wordt er op gevestigd, dat artikel 113 der Militiewet 1901 niet toelaat eventueele vergoeding toe te kennen aan be- trekkingen van dienstplichtigen die ter versterking van hetv blijvend gedeelte vrij willig tegen genot van premie mochten onder de wapens komen. Schutsluizen voor het kanaal door Zu i d-Beveland. Een wetsontwerp is ingediend tot onteigening in de gemeenten Kruiningen, Schore en Wemel- dinge, noodig voor den bouw van derde schut sluizen voor het kanaal door Zuid-Beveland, te Hansweert en te Wemeldinge. Deze voordracht is een uitvloeisel van het met Belgie op 19 April 1839 te Londen ge- sloten verdrag, tengevolge waarvan indertijd het plan tot verbinding van het eiland Zuid- Beveland met den vasleu wal van Noord-Brabant door afdamming der Oosterschelde, gepaard moest gaan met het graven van het kanaal door Zuid-Beveland ter herslelling van de onder- broken water-gemeenschap. Het kanaal kwam in 1866, de afdamming van de Oosterschelde in 1867 gereed. De overweging, dat bij eenig gebrek aan de sluizen de vaart door het kanaal wellicht stoornis zou ondervinden, deed al spoe- dig na voltooiing der werken besluiten tot den bouw van een tweede stel sluizen, voornamelijk ten behoeve van de kleinere vaartdeze sluizen werden in 1872 voor de scheepvaart opengesteld. met name de binnenvaart, in zeer belaugrijke mate toegenomen, ook wat den inhoud dier schepen betreft. Hieruit ontstond, nu een steeds groeiend deel der vaart op de groote schut- sluizen is aangewezen, voor de schipperjj groot oponthoud. Zoo van de zijde der Belgische regeering als van den kant van verschillende groepen be- langhebbenden, waaronder niet in de laatste plaats betrokkenen bij de Nederlandsehe scheep vaart, is voor dit ongerief herhaaldelijk de aandacht der regeering gevraagd. Inmiddels ontstonden in den loop der jaren ook nog niet onbeduideude gebreken aan de beide groote schutsluizen. In verband met een en ander is de bouw van een derde stel sluizen noodzakelijk geworden. Alleen door zoodanige uitbreiding kunnen de op Nederland rustende verplichtingen ten opzichte van de ongestoorde vaart met Rijnschepen duurzaam worden nagekomen. De afmetingen der nieuwe sluizen zullen in hoofdzaak overeenkomen met die der bestaande groote sluizen. De werken worden geraamd op 2,000,000 voor den bouw der schutsluizen met bijbehoorende kanaal- en haventoeleidingen enz. te Hansweert en op f 1,800,000 voor de schutsluis met toebehooren te Wemeldinge, daaronder begrepen de kosten der onteigening ten bedrage van f 334,000. Het ligt in de bedoeling dit laatste bedrag uit te trekken op de begrooting voor 1909. Yoor de uitvoeriag van de werken moet worden beschikt over particuliere eigendommen. Het is tot dat doel, dat krachtens dit ontwerp het algemeen nut zal moeten verklaard worden van die onteigening. Onder de hiertegen ingekomen bezwaarschrif- ten behoort dat van het bestuur der Landbouw- vereeniging te Wemeldinge en van den raad dier gemeente, die iu het belang van het ver- voer van landbouwproducten eene beweegbare brug vragen over het buitenhoofd van de derde schutsluis en vergrooting van de losplaats ter plaatse. Dit laatste werk is reeds vroeger toe- gezegd. De brugbouw zat in overweging wor den genomen, waarftij nagegaau moet worden of de betrekkelijk hooge kosten van dien bouw door den aard van het ongerief worden opge- wogen. Kantongerechf te Ter Neuzen. Een onmensch 1 Zondagavond ruim halfzeven had te Olden- yaal eeu zeer brutale en lage aanranding plaats Een 4jarig meisje van den bakker W. werd van het huis harer ouders door een man, onder gelofte van eenige centen te zullen ontvangen, meegelokt naar een donker straatje aan de Groote Markt aldaar. Daar begon de onverlaat blijkbaar het kind deerlijk met vuistslagen te mishandelen. Op het hulpgeschrei der arme kleine kwam n meisje van W. Geesink toesnellen, den kcrel toeroepende, het kind los te laten. Doch toen trachtte hij het kind de keel dicht te nijpen, uitroepende, dat het sterven zou. Daarop wierp hij het stumpertje op de steenen en snelde heen. Vrouw G., die inmiddels ook kwam toeloopen, bjacht de kleine, die. vreeselijk ontdaan was, paar de woning der ouders. iHet bleek toen duidelijk, dat de onverlaat iad getracht het kind te worgen en met vuistslagen te martelen. De politie doet streng onderzoek, doch tot nog toe zonder resultaat. Te Delft is aangehouden een 44jarige teekenaar, afkomstig uit Middelburg, die er zijn werk van maakte onder voorgeven op een geldzending te wachten, verschillende personen op te lichten. Het bleek dat de man zich te Apeldoorn aan gelijke feiten had schuldig gemaakt. De student C. te Delft kreeg in de vorige week een wondje aan de hand, waardoor een zoo hevige bloedvergiftiging ontstond, dat, hoe snel ook geneeskundige hulp verleend werd, de dood het gevolg was. De N. R. Ct. schrijft Een onzer correspondenten zendt ons een bericht over valsche guldens, die het jaartal 1904 dragen, overigens geheel op echte gelijken, maar de aanduidiug 100 c., die op elken gulden onder het wapen staat, misten. Wie echter de guldens met de jaartallen van den laatsten tijd met de oude vergelijkt, zal de ervaring opdoen, dat overal de kleine let- tertjes 100 c. onder het wapen ontbreken, m. a. w. de ,/valsche" guldens zijn, als er niets anders aan mankeert, zoo echt als het maar kan. Eenige jaren geleden kocht iemand aan de Frieseh-Drentsche grens een uitgestrektheid afgeveende grond groot 200 H.A., voor J 1900. De nieuwe eigenaar ging er wonen en werkte aan de ontginning, die hem al spoedig een goed bestaan verzekerde en waarvan hij telken jare een grooter of kleiner deel //aanmaakte waardoor successievelijk zijn boerderij belangrijk in omvang is toegenomen. Het vorig jaar verkocht hy van zijn uitgestrektheid nog niet ontgonnen veld 40 H. A. voor 8000 en het is te verwachten, dat het overige deel, ook zonder bewerkt te worden, zijn rente zal op- brengen. In de laatste raadszitting van Dreumel gaven de notulen aanleiding tot eenige aanmer- merkingen van een lid en van den voorzitter. Deze wil ze voorlezen een lid, de heer C., zet zich naast hem en zegt ,/Ik wil meelezen, want ik vertrouw uw lezen nietde heele raad doet dit nietis het zoo niet heeren Na voorlezing zegt de voorzitter z/Deze aanmerkingen zullen aan de notulen toegevoegd worden." De heer N.ffDat zal afhangen van de be- slissing van den raad". De Voorzitter: vDat zal 't niet, ze worden er aan toegevoegd De heer N.//Dan stel ik voor de vergadenng maar te sluiten In een ommezien zijn alle leden verdwenen. De buitenman, die te Amsterdam door een agent op overtreding van een politieveior- dening werd betrapt en dezen twee dubbeltjes had aangeboden, //liever dan twee gulden aan het Rijk te betalen", is door de rechtbank we- gens omkooping van een ambtenaar veroordeeld tot een week gevangenisstraf. De eisch was drie weken. Schipper Visser uit Dokkum, geladen met een vracht aardappels naar Groningen, was even voorbij de Gaarkeuken te Grijpskerk, toen zijn dochtertje, oud 12 jaar, die't roer bestuuide, achterover viel en te water geraakte. De vader nam een koen besluit en sprong t na. 't Gelukte hem zijn kind naar den wal te krijgen, waar het door hulpvaardige handen werd gegrepen. Toen men ook den vader de hand zou reiken, zonk deze voor hun oogen naar de diepte. Na eenigen tijd werd zijn lijk opgehaald. Hij laat een weduwe na met 3 kindertjes. Een varensgezel, in dienst van zijn zwager die met zijn schip te Groningen ligt, heeft dezen f_ 4u0, al wat de schipper bezat, door middel van braak ontstolen. Hij is te Harlingen aangehouden en ver- volgens naar Groningen overgebracht. Een griezelige voudst. oensdagochtend waren er eenige kleuters van 4 en 5 jaar aan den Nieuwlandersingel bij de Bleekersloot te Alkmaar aan het spelen. ,/Kijk", zei er een, ,/daar ligt een heel klein kindje in het water". Een voiwassene hooide dat, ging er op af en zag inderdaad het lijkje van een pasgeboren kind, dat gewikkeld was geweest in een nummer van de lelegraaf, in het water liggen. De politie werd gewaarschuwd. Eenige dagen geleden werd bericht, dat een meisje bij een landbouwer onder Aalten zeer verwaarloosd iu een hok was gevonden. Tbans kouit de landbouwer J. Smees te Heurne, gem. Aalten, met een verklaring dat zijn 2t5jarige dochter aan vallende ziekte lijdt, maar zooals de burgemeester van Aalten door een persoonlijk onderzoek heeft ervaren, naar de omstandigheden, waaronder landbouwers leven, een goede en iiefderijke verpleging ondervindt. Een vergissing. Maandag een dag voor den zwaren sneeuw- val dus, kwam te Wijdenes (N.-H.) de ooievaar aan. Een landbouwer uit Houten, die een 74jarige weduwe met zijn Sets aanreed, werd overeenkumstig het vonnis der Utrechtsche rechtbank, eergisteren door het hof te Amster dam veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf, wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Een voordeelige haan. Een inwoner van Doetinchem slachtte dezer dagen een vetten haan. In de krop vond hij, behalve een paar knoopen, een muntstukje van gele kleur, dat, toen het schoongemaakt was, een gouden tien markstukje bleek te zijn. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag Zondag Maanaag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrij dag 21 22 23 24 25 26 27 Maart 3.48 4.20 4.55 5.33 6.22 7.28 9.— 4.4 4.37 5.13 5.57 6.53 8.11 9.50 Di< blatl versclifjnt Jlaandai;-, Woensd»(f- en Vrljdagnvond, uHpreaonilTit op dat gedurende de aanstaande landweeroefeniugen, de landweeimannen, die gehuwd ziju of als hoofd van een gezin zijn aan te merken, toestemming kunnen bekomen om thuis te slapen, rnits zij in of nabij de plaats van oefening wonen en de vergunning niet aanleiding geeft tot hetatleggen van zoodanige afstanden, dat deze door vermoeiems van nadeel kunnen zijn op den goeden gang der oefeningen. Zij, die deze toesteiuiuing verkrijgen, moeten ten minste 66n half uur voor den aanvang der morgenoefening in de kazerne terug zijn en mogen des avonds niet weg voor dat alle oefeningen en diensten zijn afgeloopen. Aan hen kan tevens worden vergund om in eigen voediug te voorzien zij ontvangen dan alleen een ration brood en f 0,25 als vergoeding van levensmiddelen. Zij mogen zich echter niet naar huis begeven tusschen de morgen- en middagoefeningen. Op dezen regel mag alleen nitzondering worden gemaakt, als een avondoefening plaats heeft. Bovenbedoelde vergunuingeri worden verleend voor den geheelen duur der opkomst en niet voor enkele willekeurig te kiezen dagen. Bij misbruik van de vergunningen, worden zij voor den overtreder dadelijk ingetrokken. Zij.diegenoemde vergunning of vergunningen wenschen te bekomen, moeten daarvan ten spoedigste aan hunnen Landweerdistrictscommandant kennis geven. Latere verzoeken komen niet meer in aanmerking. Ter Neuzen, den 19 Maart 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van de ingezetenen dat blijkens schrijven van den heer Commissaris der Koningin in Zeeland dd° 17 Maart 1908, A. n11 252, 2e Afdeeling, het verkeer over den nieuwer. westelijken kanaaldijk te Neuzen tusschen den Vlooswijkschen weg en den nieuwen Hoekschen weg en dat over den omgelegden Vlooswijkschen weg, met ingang van 23 Maart a. s. tot nadere aankondiging zal zijn afgesloten, dat het verkeer van Neuzen naar Sluiskil zal kunnen plaats hebben over den ouden westelijken kanaaldijk en de draaibrug over den nieuwen kanaalarm en dat het verkeer met Iloek zal kunnen worden onderhouden over voornoemde draaibrug of over de rolbrug over de nieuwe schutsluis en verder over den Vlooswijkschen weg. Ter Neuzen, 19 Maart 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, Sedert dat iaar is het scheepvaartverkeer, an drie dagen en plaatsing in een Rijkswerkinrichting - i f>or (jen tijd van zes maanden. de rechtbank te Middelburg de Zitting van 19 Maart 1908. Veroordeeld zijn E. L. D., knecht te Sas van Gent, ter zake van het rijden met een rijwiel zonder lantaarn en bel, tot 2 boeten elk van 0,50, snbsidiair 1 dag hechtenis voor elke boete; A. V. en C. Z landbouwers te Stekene, ter zake van het rijden met een voertuig zonder liclit, ieder tot eene boete van j 1 subs. 1 dag hecht.; U. A. de R., klompenmaker te Sas van Gent, J. D., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake van het rijwielen zonder licht, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hechl.; G. A. d. C., slager te Westdorpe, ter zake als voren, tot eene boete van 2, sub8. 2 dagen hecht.B. G., landbouwer te Ter Neuzen, ter zake van overtrading der Brandweerverordening, tot eene boete van 1, subs. 2 dagen hecht. D. G., visscher te Hoek, ter zake van visscherijover- treding, tot vier boeten elk van f 1, subs. 1 dag hecht. voor elke boete, met verbeurdverklaring der niet in beslag genomen twee vischnetten en de onwettig ge- vangen visch, met bevel tot uitlevering of betalir.g der waarden respectievelijk /4,50, /4 en 5 cents, subs. 2 dagen hecht. voor elk net en 1 dag hecht voor de visch. M. d. D., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake van overtreding der Leerplichtwet, tot eene boete van I, subs. 1 dag hecht.; G. B., landbouwer, F. J. L. M. D., mosselkoopman en F. F. d. K., schilder, alien te Philippine, ter zake van het verblijven in een herberi na sluitingstijd, ieder tot eene boete van 1, subs, dag hecht.; J. F. W., herbergier te Philippine, ter zake van het niet sluiten op tijd van zijn herberg, tot eene boete van 2, subs 2 dagen hecht. N. C., arbeider te Philippine, ter zake van hetbevisschen der Schelde, tot eene boete van f 0,50, subs, i week tuchtschoolW. B., schipper te Ter Neuzen, P. 1L.J v. d. H., varensgezel te Rotterdam, ter zake van open- bare dronkenschap, ieder tot eene boete van 1, subs 1 dag hecht; F. W. v. A varensgezel te Ter Neuzen ter zake als voren, tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht A. V., timmerman te Ter Neuzen, ter zake van open- bare dronkenschap bij tweede herhaling, tot hecht. van acht dagen. A. S.. bootwerker'te Ter Neuzen, ter zake van open hare dronkenschap bij derde heihaling, tot hecht. van drie dagen eu plaatsing in eene Rijkswerkinrichting voor den tijd van zes maanden. I. P. d G., particulier te Zaamslag, ter zake van open bare dronkenschap bij derde herhaling, tot hecht. lerweten naar zaken van: J. d. N.P. V., schipper te Ter Neuzen en J. F. d. S., schipper te Boschkapelie. rijee.proken s D. G., visscher te Hoek, ter zake van het plaatsen van een vischtuig in een waterleiding en visschen zonder vischakte, met bevel tot teruggave van de palingfuik.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1