A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. G R I N D. SCHIETVEREEUTGIlTCr z aamsla a Gemengde berichten. 5116 Zaterda^ 29 Februari 1998. 48p Jaargang. EE3E,STB BLAE. 230 M:t. Pruissische 0NDERH0UDSGRIND Laodbouwberichten. Hoogwatergetij te Ter Nenzefi. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie woidt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Tel efoon No. <55. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Burgemeester en Wethouders van HOEK zullen op ¥t*ijdag S3 Masrl §1103, des naraiddags drie ure, ten raadhuize aan- besteden de levering van van 1 tot G c.M. De levering moet plaats hebben voor 1 Juli a. s. vrij op den wal op aan te wijzen plaatsen aan den westelijken kanaalarrn te Ter Neuzen. De hoeveelheid wordt bepaald door water- verplaatsing. De betaling geschiedt na de levering. Gezegelde inschnjvingsbiljetten kunnen tot op het uur der besteding franco worden be- zorgd bij den Burgemeester. Hoek, den 14 Februari 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Miliciens. landweerplichtigen en voorts alle mannelijke ingezetenen van 1635jarigen leeftijd, die lid wenschen te worden van een alhier op te riehten Schietvereeniyiny, gelieven daarvan mededeeling te doen ter iSecretarie voor of op 6 Rflaaipt a. s» Zaamslag, 27 Februari 1908. De Burgemeester, WORTMAN. TER NEUZEN, 28 Februari 1908. In de week van 19 tot en met 25 Februari 1908 zijn in Zeeland voorgekomen 1 geval van typhus en febris typhoidea en wel te Biervliet 5 van roodvonk, 6 van diphtheritis en 2 van meningitis cerebrospinalis epidemica (nekkramp); te weten van roodvonk 1 geval te Breskens, 1 te 's Gravenpolder, 1 te Schoondijke, 1 te Westkapelle en 1 te Wolphaartsdijkvan diphtheritis 1 geval te Aardenburg, l'teGoes, 1 te Bulst,. 1 te St. Jansteen, 1 te Westkapelle en te Zierikzee van meningitis 2 gevallen te Hoek. T ot werktuigkundig en electro teehnisch ingenieur bp het bedrijf van de Koninklijke Neaerlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indie is be- noemdde heer J. de Brey, thans adjunct-inge- nieur van den rijks-waterstaat te Sas van Gent, tijdelijk werkzaam bij de werken van aanleg van het nieuwe kanaal Gent—Ter Neuzen. Bij enkele candidaatstelling is tot lid van den raad van Waterlandkerkje, vacature-Caste- leijn, gekozen de heer J. J. A. Risseeuw (lib.). De voordracht voor hoofd der school te Slikplaat gemeente Hoofdplaat, bestaat uit de heeren J. G. Koeri te Ambtsvollenhoven. J. W. H. Weusden te Manderveen Tubbergen, en M. Eijke te Middelburg. lot onderwijzer aan een openbare school te Middelburg is benoerud de heer A. Lucieer te Breskens. Op 1 .lanuari 1.1. waren bij de Ned. Herv. Kerk 126 predikantsplaatsen vacant, tegen 135 in 1906, n.l. in Gelderland 11, Zuid-Holland 18, Noord-Holland 19, Zeeland 13, Utrecht 2, Friesland 20, Overijsel ll,Groningen 18, Noord- Brabant 8, Limburg 2 en Drente 3 plaatsen. In de St. Crt. no. 49 zijn opgenomen de koninklijk goedgekeurde statuten van de //Yer- eeniging tot bevordering der belangen van op- voeding en onderwijs" te Groede. Dieven hebben beproefd hun slag te slaan in het kantoor van den notaris Zijlstra te IJzendijke. Slechts f 6,70 kon bemachtigd worden, terwijl uit de z.g. vliegenkast van een naastbij gelegen buis een hoeveelheid worst werd ontvreemd. Axel, 27 Febr. Voor een talrijk publiek gaf Woensdagavond de rederijkerskamer //De Herleving" in de herberg van den heer Blan- saart alhier haar tweede uitvoering in dit se.i- zoen. Het programma bestond uit een tooneel- spel iu twee bedrijven, getiteld //Fernand de Speler", een paar kluchtspelen, waarvan de komische platteiands-scene //De gemeenteraads- zitting te Wauvveldam" menigmaal de lachspie- ren in beweging bracht, benevens een drietal voordrachten, van welke vooral de komische solo-scene: //De Vrek" zeer in den smaak van het aanwezige publiek viel. De vereeniging heeft 00k ditmaal weder getoond, uitstekende krachten te bezitten. Moge zij nog menigmaal in de gelegenheid gesteld worden, het publiek een aangeuaam avondje te verschaflen. Koewacht. In den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn bij den landbouwer A. v. d. Vijver op het Belgisch gedeelte dezer gemeente een 40tal kippen ontvreemd. Onmiddellijk werdeu door den eigenaar en de politie maatregeleu getrofifen orn de gestolene dieren op te sporen en op de markt te Lokeren werden 31 van de gestolene hoenders in beslag genomeu. De vermoedelijke dader is in hechtenis. In den laatsten tijd werden hier en in de omliggende gemeenten een groot aantal varkens opgekocht, welke naar Frankrijk ver- zonden werden. Thans is bericht ontvangen, dat met ingang van 1 Maart de Fransche grenzen gesloten zijn voor de invoer van varkens. In de opgave van den uitslag der in Zeeland gehouden voorjaarspremiekeuringen men zie ons nummer van Donderdag 27 Febru ari wijzen de voor de namen geplaatste cijfers niet de verkregen punten aan, die blijven geheim, maar de keuringsnommers. In de Dinsdag te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van de Vereeniging ,/Het Nederlandsch Rundveestam- boek' werd de begrooting voor 1908 behandeld. Bij den post uitgave stamboek" in ontvang- sten op f 200, in uitgaven op 700 geraamd, bestreed de afgevaardigde van Zeeland, de heer E. van den Bosch, de noodzakelijkheid van die uitgave, waarvan de kosten door de baten zoo weinig worden gedekt. Hij bleek te prefereeren de gratis uitgifte van provinciale stamboekjes, welke op de toename van het ledental steeds een gunstigen invloed had. De heer Dorst, eveneens afgevaardigde voor Zeeland, verklaarde zich met zijn medeafge- vaardigde niet eens. In de afdeeiing had men nam'elijk alleen gewenscht, dat de thans gedrnkte stamboeken aan de afdeelingen tegen verrnin- derden prijs zouden worden verstrekt. Ook de heer baron Collot d'Escury, voorzitter van het Zeeuwsche afdeelingsbestuur. verklaarde dat de heer Van den Bosch alleen zijn persoon- lijke meening, niet die van de afdeeiing Zeeland, had kenbaar gernaakt. ook niet waar hij zich had begeven in kritiek op het dagelijksch be- stuur, dat tot de uitgave van het stamboek had besloten. Na voortgezette discussie werd verworpen een voorstel van den heer Kneppelhout om de afleveringen van het stamboek ad f 0,20 voor de afdeelingen beschikbaar te stelleu. Aangenomen werd een voorstel omde afleve ringen beschikbaar te stellen voor de afdeelingen na opgaaf van het aantal benoodigde exeuiplaren, voor den kostenden prijs, rot een maximum van f 0,20. De begrooting werd na korte bespreking van nog enkele punten goedgekeurd en de noodige machtiging voor eventueele overschi'ijving werd verleend. Men schrijft ons Vanwege de directie van Landbouw is een verslag verschenen omtrent de werkzaamheden van de Rijksseruminriehting in 1906. Dit ver slag, dat ruim 400 bladzijden groot is, bevat vele nuttige artikelen over bestrijding van tuberculose onder het rundvee, over onderzoek van zieke dieren, organen en voedsel, over irien- ting van varkens, over ziekten van konijnen, vogels, visschen en bijen. Vooral lezenswaardig is het artikel van de hand van den heer Dr. H. E. Reeser over //de tuberculose". Uit het verslag over de inenting van varkens blijkt, dat in 1906 in ons land 177,775 varkens aan de inenting werden onderworpen tegen 95869 in 1905. Yan deze dieren werden er 15230 7 stuks gezond geent, hiervan bleven 99,4 van de ziekte verschoond, zoodat dus van de 1000 varkens er slechts 6 aangetast werden. In Zeeland werden 5269 gezonde varkens ingeent, hiervan bleven 5246 van de ziekte verschoond. Daarenboven werden 267 varkens verdacht van vlekziekte in Zeeland ingeent, hiervan herstelden er 266. V an de 188 werkelijk zieke varkens, die werden ingeent, genazeu er 144. Tegen bontvuur werden in Zeeiaud ingeent 24 kalveren. Iu 1906 werd voor eene waarde van f 75269,40 aan sera en entstoffen verzonden. In 1905 werden 4764 runderen al3 lijdend aan tuberculose ter over- neming door het Rijk aangeboden daarvan werden er 2526 stuks overgenomen. In 1906 werden er 6932 aangeboden, waarvan er 4225 werden aangenomen. Voor Zeeland bedroeg dit aantal slechts 33 verdeeld over 2 2 verschil- lende gemeenten. Zuid-Holland had verreweg de meeste, namelijk 1854. Voor die 33 runde ren werd door het Rijk aan de eigenaars uitbe- taald de som van 4275, terwijl de opbrengst der geslachte dieren was f 2282,11 zoodat door het Rijk een verlies geleden werd van 1192,89 of gemiddeld 60,39 per rund. Uit Zeeuwsch-Vlaanderen waren in 1906 runde ren overgenomen uit Biervliet, Graauw, Honte- nisse, Hulst, St. Jansteen en Stoppeldijk, te zamen 1.0 stuks. Ten slotte geeft //het verslag een aantal formulieren, die betrekking hebben op de aan- vraag van schadeloosstelling van runderen die lijden aan tuberculose, welke formulieren inge- vuld gezonden moeten worden aan het hoofd- of afdeelingsbestuur eener binnen de provincie op het gebied van landbouw werkzame vereeniging, aan den burgemeester of den districts-veearts. Yan het zieke dier moet opgegeven worden ouderdom, geslacht, kleur, bijzondere kenteeke- nen, tijd gedurende welke het dier in het be- zit van den verzoeker geweest is of het reeds onderzocht is en hoeveel runderen de aanvrager heeft. Men meldt uit 's Gravenhage De onmiddellijke oorzaak van de botsing tus- schen Je Weener hooge rijkoets, zooals het Koninklijk rijtuigje in de stallen bij name be- kend is en de electrische tram, is in de eerste oogenblikken van ontsteltenis niet dadelijk vastgesteld kunnen worden. Van zeer betrouwbare zijde wordt thans de toedracht als volgt vermeld Toen de Prins met het door hem bestuurde rijtuig den hoek der Oranjestraat, en Parkstraat in de richting van het Plein 1813 wilde om- gaan, zag hij bij het naderen van de tram, dat een botsing onvermijdelijk was. Z. K. H. had toen de tegenwoordigheid van geest het twee- span in een oogwenk van koers te doen ver- anderen, door met een krachtigen ruk aan de teugels de paarden om te trekken naar de zijde van het Voorhout, door welke omdraaiende be weging de Prins bereikte, dat het rijtuig met richting van de tram meeliep. Op deze wijze redde de Prins H. M. en zichzelf in dezen hachelijken toestand. Tevens wordt verzekerd dat geen der twee hofbeambten op het Koninklijk rijtuig gezeten, eenige kwetsuur heeft bekomen. De toeloop van belangstellende«i naar het Paleis ter inschrijving in de naamboeken die daar vanwege H. M. de Koningin en Z. K. II. den Prins altijd gereed bggen, was gisteren en heden na het gebeurde met het Koninklijk rijtuig in de Parkstraat nog zeer groot. Onder de eerste autoriteiten die zich inschre- ven behoorden de president van de I weede Kamer der Staten-Generaal en de afgetreden Minister van financien, de heer De Meester. Ook in het boek ten Paleize van H. M. de Koningin-Moeder kwamen zich tal van personen inschrijven. In verband met het ongeval ontving, naar de //N. C." meldt, de directeur van de Haagsche Tramweg Maatschappij Woensdagmiddag het volgende schrijven vNaar aanl'eiding van het ongeluk hedenna- middaggebeurd, waarbij het rytuig waaringezeten was H. M. de Koningin en dat bestuurd werd door Z. K. H. den Prins der Nederlanden, in de Parkstraat in botsing is gekomen met een wagen van de H. T. M., heb ik de eer Uwe EdelGeb., ingevolge de bevelen van Z. K. H. te berichten, dat de schuld van dit ongeluk geheel is aan de zijde van den Prins. Z. K. H. is er zeer opgesteld, dat de directie kennis krijgt van deze verklaring, opdat de oorzaak van bedoelde botsing den wagenvoerder van het tramrijtuig niet worde aangerekend. De adjudant van dienst van H. M. de Konin gin F. Du Monceau." Toen H. M. de Koningin en Z. K. PI. de Prins Woensdagavond in ae Koninklijke schouw- burg verschenen om het tweede gedeelte der liefdadigbeidsvoorstelling ten bate der vereeni ging //Pro Juventute" bij te wonen, werd H. M. en Z. K. H. een warme ovatie gebracht door het talrjjk publiel% Alle aanwezigen stonden, zoodra de vorstelijke personen de hofloge binnen- traden, van hun zitplaatsen op en deden door hartelijk gejuic-h van hun blijdschap blijken over den gelukkigen afloop van het ongeval. Het orkest speelde daarop het Wilhelmus, dat door de Koningin en den Prins staande werd aange- hoord. Blijkbaar diep getroffen waren de vor stelijke personen door het opnieuw gegeven blijk van liefde en verknochtheid van de bevolking. Te Megen is zekere L. van de Koolwijk Dinsdagavond mishandeld en Woensdag over- leden. De vermoedelijke dader, J. v. d. W is reeds gevat. De Bossche justitie vertrok heden naar Megen. Een jonge grootmoeder Te Zutphen doet zich het niet-alledaagsche geval voor, dat een vrouw op haar 34e jaar grootmoeder is geworden. In 't veen ziet men niet op een turfje, zegt het spreekwoord. Maar niet altijd is dat waar. In de veenkolonie Haulerwijk (Fr.) is thans in menig geziu gebrek aan turf, omdat er verleden herfst zooveel verscheept werd dat er nu geen voorraad meer is. In een krot te P'arnsum (Gron.) is een vrouw, die daar in verregaanden staat van ver- vuiling leefde, en aan den drank was, dood op den vloer gevonden de ratten hadden het ge- zioht al ten deele weggeknaagd. D A G E N. Voorm. h Zaterdag 29 Februari 1 Zondag 1 Maart 0.31 1 Maandag 2 1.23 Dinsdag 3 2.10 Woensdag 4 n 2.52 Donderdag 5 3.34 Vrij dag 6 4.14 Nam. 1.47 2.31 3.14 3.54 4.33 SEIIZESSCHE COURAST. Hit bind verschijn* JlBandac-, Wooiisditg. en Vrijilasavond, ait{fezon<ler<3 op iVesldasen. bij de ICirina T*. J. VAiti UK S.ISWIi 11 1/ 1/ 11

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1