A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5115 Donderdaj? 27 Fefaruari 1908. 48° Jaar^ang, Landbouwberichten. FETJILLETON. A B 0 N N E M E N T Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f l,321/s en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp direhte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. T e 1 e f o on No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. TER NET ZEN, 26 Februari 1908. In de Maandagavond in het Hotel Cen- traal" alhier gehouden vergadering van de af- deeling Ter Neuzen der vereeniging „Volkson- derwijs" werd de rekening over het afgeloopen jaar goedgekeurd. Het bestuur werd gemachtigd te onderhandelen voor het organiseeren van propaganda-avonden. Voorloopig werd besproken den leden met gezin en door hen ge'introduceerde niet-leden een letterkundigen voordracht-avond aan te bieden, waarvoor bereids onderhandelingen zijn gevoerd met mevr. Jacoba Flothuis-Van Dommelen, een zeer bekende declamatrice, die reeds op vele plaatsen met groot succes optrad. Verder zal uitgenoodigd worden een spreker om op te treden in eene openbare vergadering met gelegenheid tot debat, tot behandeling van een onderwerp in direct verband staande met het volksonderwijs. Besproken werd het besluit van den gemeente- raad, waardoor op de gewone lagere school geen gelegenheid meer bestaat voor de kinderen die met vrncht de zes klassen doorloopen hebben nog verder lager onderwijs te genieten. Dit besluit werd betreurd, daar de lagere scholen alhier d'aardoor minder gelegenheid tot ontwikkeling bieden dan de minste dorpsschool. Met algemeene stemmen werd daarom besloten een adres te richten aan den gemeenteraad, met verzoek het desbetreffend besluit in te trekken. Voor de tegen heden door het bestuur van den G-oesschenpolder ten kantore van den ontvanger-griffier gevraagde prijsopgaaf voor de levering van 180 M3. Duitsc'he onderhouds- griut werd ingeschreven door de heeren P. de Lege voor 2,59, A. de Jong voor f 2,48, P. Meeusen en P. A. Dolk elk voor f 2,46. Bij loting gegund aan den heer Dolk. Voor het vervoer van dien grint werd alleen ingeschreven door den heer W. Loof, ad 0,36. Dit werd niet gegund. De inschrijvingssommen zijn berekend per M3. De dag van heden was voor de belang- hebbenden in de bietencultuur op de Markt alhier niet zonder beteekenis. Pas toch heeft de vereeniging van bietenverbouwers te Zaam- slag bieten aanbesteed voor een prijs, ver boven het bedrag dat door de fabrikanten geboden wordt en overeengekomen is, en nu zouden alhier twee andere vereenigingen ook hunne beeten gezaruen- lijk aan de liefhebbers trachien te verkoopen. In het cafe van den beer Wiemeersch ver- //Wat," vroeg de Overate, opnieuw opstui- vende, //Wat, ge wilt dadelijk reeds huwen ,,'t Is de wensch van mijn aanstaanden schoon- vader,'' antwoordde de cornet op vasten toon, z/en daar zijn vermogen de vervulling vap zijn wensch mogelijk maakt, zoode oude heer liet hem echter niet uitspreken, maar hem in de rede vallende, zeide hij vGe zijt nog te jong officier om nu aan zoo iets te kunnen denken en hebt bovendien nog 'd oude schnld te vei'effenen, want zoo Pruisen u uitgeleverd had, was 't in zijn voile recht geweest." De driftige aard van den graaf en't bewustzijn van zijn recht ontstoken zijn gemoed in woede, zoodat hij op bijtenden toon antwoordde z/De verplichting die op mij als officier rust zal ik in ieder geval stipt nakomen, zooals trouwens mijn eer mij gebiedt." z/Ik, uw Overste zeg u echter, dat ik uw verzoek niet ondersteunen wil en dat ik alleen verplicht ben Z. M. mijne redener, daarvoor kenbaar te maken." n Heer Overste," zeide de cornet op bijna dreigenden toon, //dit zal mij niet weerhouden mijn verzoek aan den regimentscommandant in te zenden en daar gij verplicht zijt het aan hoogei-e goedkeuring te onderwerpen, zal Z. M. zelf beslissen." gp.derden een aautal landbouwers die langs Le£. kanaal wenschen te leveren en ruim 120 Gent- sche gemeten presenteerden. De opening der biljetten had aldaar niet in het publiek plaats. We vernamen daaromtrent dat er een 5tal had ingeschreven voor 12,50, d. w. z. voor den door de fabrikanten gepresenteerden prijs van 12 per 1000 Kg., waarop de inschrijvers dan nog 50 cent commissie gaven. Voorts waren er nog verschillende inschrijvers die plus de j 12 minder dan f 0,50 commissie verleenden. Hier werden de beeten echter niet gegund. In. het cafe van den heer Galle vergaderde terzeltder tijd de bietenbond van Hoek, die pi. m. 100 gemeten bieten te koop presenteerde. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren F. van de Ree voor 12,27, A. Dieleman voor 12,35, Ph. J. van Dixhoorn, L. Koster en J. M. Oggel elk voor 12,40, F. de Jonge, J. de Regt, A. T. Rottier, elk voor 12,45, P. Koole voor f 12,48 en Ch. Pauwels en P. J. Scheele voor 12,50, alles berekend voor J 12, per 1000 Kg. bieten, volgens contract en het meerdere als commissieloon. Gegund aan de hoogste inschrijvers. Gisteren heeft op het kanaal, nabij Langer- brugge. eene aanvaring plaats gehad tusschen de Engelsche stoomschepen //Wyoming", komen- de van Gent en //Ancient Briton", bestemd naar Gent, waarbij de eerste stuurman van eerstgenoemd stoomscbip, 27 jaar oud, verdronk. De rWyoming" werd door het andere stoom- schip voor de brng in de zijrle getroffen. Hoe- wel door beide stoomschepen, toen men een botsing voorzag, met voile kracht achteruit werd gemalen, zat er nog zooveel vaart in de stoom- booten dat de //Wyoming" aanmerkelijke averij bekwam, ook onder de waterlijn, zoodat men slechts met moeite dat schip kon drijvende houden. Het stopte ter plaatse en er werd getracht voorzieningen te maken teneinde het naar Gent terug te sleepen. Heden vernamen wij dat het stoomschip met eigen kracht het dok te Gent heeft bereikt. De bovenvermelde eersrestuurman der //Wyo ming" stond op d^ brug en werd door den schok over de reeling in het kanaal geslingerd. Blijkbaar kon hij niet zwemmen, daar hij daartoe geen pogingen aanwendde, niettegenstaande de loods der //Ancient Briton" hem dat toeriep. Hoewel op order van dien loods de in de davids gereed- hangende sloep op zeer korten tijd te water ge- laten en bemand was, kwam de hulptelaaten Dat ging te ver, zoo iets was.den ouden heer nog nooit overkomen, tegenspraak van een jong officier en hoewel hij gevoelde, dat in 't verzoek niets onbillijks was, riep hij van woede stampvoetend uit i/O zoo, meneer, moet het dien weg op Wat mij betreft doe wat ge wilt, of denkt ge soms dat Z. M. dit bewijs van verzet tegenover superieuren zal goedkeuren Maak nu, dat ge uit mijn oogen komt, en bedenk wel wat ge doet Beiden kookte't bloed in de aderen, dfe Overste verstond echter de kunst als superieur 'n hooge borst te zetten, waarbij zijn voornaam militair uiterlijk hem goed te stade kwam, zoodat de cornet 't niet waagde een woord meer te zeggen en dus zorgde zich niet aan insubordinatie schuldig te maken, hij salueerde dus en verliet van woede bevende de kamer. Toen hij te huis kwam, stelde' hij terstond 'n verzoekschrift aan Z. M. op, hetwelk hij per- soonlijk aan Untenant Von Seelen als regiments- adjudant ter hand stelde. Deze schudde bedenkelijk het hoofd en ried zijn jongeren kameraad aan^vooreerst't verzoek schrift nog achterwege te houden, totdat de toorn van den Overste 'n weinig bedaard was, maar tevergeefs, de verbitterde graaf wilde hiervan niets hooren, zoodat de adjudant beloofde het den commandant te overhandigen. Nadat de cornet een kwartieruurs vertrokken was, kwam de Overste een weinig tot kalmte, ofschoon de zware rookwolken, die hij om zich heen blies, nog tot bewijs strekten, dat hij in een, nog ietwat opgewonden toestand verkeerde. was de ongelukkige in het door het malen der stoombooten in voile beroering zjjnde water ver- dwenen, eer men hem kon bereiken. Met den trein, welke Zaterdagavond om 6,26 van Hulst naar Mechelen vertrok, verzond de firma L. van Waesberghe-Janssens aldaar een verzegelde zak, inhoudende 54,770 frs. aan Belgisch bankpapier, 400 frs. aan goud- en 1439,75 frs. aan zilvergeld, geadresseerd aan de Henegouwsche Bank te Bergen. Voor dat deze zak Brussel had bereikt, was daaruit het bankpapier en het goudgeld ver- dwenen. Waar en hoe dit bedrag uit de zak is verdwenen, ligt op dit oogenblik nog in het duister. Zooals meer gebeurd, kwam de trein uit Hulst te laat te Mechelen aan om met den vandaar om 8,16 naar Brussel vertrekkenden trein de zak te kunnen doorzenden, daarom had de doorzending plaats met de trein, welke om 8,42 vertrok. De bagagemeester van den trein Ter Neuzen Mechelen, heeft te Mechelen de zak en andere aangeteekende stukken overgegeven aan den chef-bagagemeester der Belgische Staatsspoor van de lijn Antwerpen Brussel. De aankomst te Brussel rapporteerde de chef- bagagemeester aan den stationchef, dat hem bij onderzoek, dat hij verricht had terwijl de trein te Weerde stopte, was gebleken, dat bet touwtje, waarmede de zak was gesloten, door- g^sneden was en aan elkander geknoopt.' De lakzegels waren ongeschonden gebleven. Ver- moedelijk heeft men getracht deze door ver- warming wederom op de zak te bevestigen. De justitie heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld. De nos. der gestolen bankbiljetten, waarvoor in de zak grauw papier in de plaats was gesteld, zijn bekend en reeds alom verspreid. Zeker is dat de zak bij het vertrek uit Hulst ruim 9 kilo woog en bij aankomst te Brussel het gewicht daarvan slecht 6 kilo bedroeg. Wijl de zak was aangeteekend voor een waarde van 56.609.75 frs., lijdt de firma v. Waesberghe geen schade. De spoorwegmaatschappij zal haar de schade moeten vergoeden, maar aangezien het nog niet vaststaat of de diefstal heeft plaats gehad op de lijn Mechelen-Ter Neuzen, dan wel op de lijn Antwerpen-Brussel, maakt het thans nog een punt van geschil uit of de Mi) Mechelen—Ter Neuzen of de Belgische Staats spoor de schadevergoeding zal hebben uit te keeren. (Zel.) z/Wat?" mompelde hij binnensmonds //wat insubordinatie, verzet tegen zijn superieuren. en dan nog zoo'n jong officier, die pas komt kijken, zoo'n vlasbaard, 't is te erg, men had met zoo'n deserteur zoo veel consideratie niet moeten gebruiken. De kerel had mij reeds geheel ingepakt en die arme Helena, die mij ook nog aanspoorde mij voor hem in de bres te stellen dat arme dwaze meisjeen dat alles om dien gehaten neef George's wensch te vervullen." Knarsetandend ging hij voort 1 k zal het hem echter betaald zetten 't Betreft hier de eer van Helena, maar nu zal ik zorgen, dat hij noch haar, noch die gehate nicht huwt wederom een kleine pauze 't gelaat van den ouden heer klaarde echter wel 'n weinig op, 't scheen, dat deze ontboezemingen hem goed deden hij ging met zijne alleen- spraak voort, ,/oi hij het verzoekschrift bij mij zal indienen 't zal mij verwonderen en toch geloof ik het wel. Hij zal nog eens met al zijn kuren voor den krijgsraad komen, 't is een duivel onder de huzaren en wanneer ik hem in 't veld had, reed hij bepaald met zijn regi ment drie^'Oostenrijksche escadrons overhoop, op mijn woord van eerMaar in vredestijd deugt hij niethij is veel te hartstochtelijk om te leeren gehoorzamen. 't Spijt me voor hem. 'k Zou hem gaarne tot schoonzoon gehad hebben, maar nu is 't voor altijd uit. Wat zal die arme Helena verdrietig zijnik had ook niet kunnen denken dat hij Von Seelen zoo gauw het voetje gelicht had nu van achteren beschouwd, spijt het me, dat ik haar Men meldt uit Brussel aan de 'sBert. Ct. Het is thans uitgemaakt, dat de diefstal van den postzak uit Hulst gepleegd is op het station te Mechelen. Eigenaardig is 't echter dat er tusschen de specie een biljet van 1000 franes lag, terwijl de andere gestolen waren. Met 1 April is op verzoek eervol ont- slagen de brievengaarder te Koewacht E. M. F. Vermandel. Te Hoofdplaat bezweek door den storm een nieuw bijgebouwde winkel, die reeds onder dak was, en stortte ineen. De pannen waren er juist te voren opgelegd. Zaamslag. Bij de Dinsdag alhier gehouden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad, ter vervulling van de vacature ontstaan door het bedanken van den heer De Kraker, werden candidaat gesteld de heeren J. F. Dees (lib.), J. Dieleman Pz. (antirev.), L. A. de Mul (antirev.) en W. Scheele (chr.-hist.). Hnlst. Bij de Dinsdag alhier gehouden verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad is de uitslag als volgt Uitgebracht waren 290 stemmen. Van onwaarde 8. Volstrekte meerderheid 142. De heer Th. Fassaert verkreeg 172 en de heer A. M. C. Poppe 110 stemmen, zoodat eerstgenoemde gekozen is. (Hinge, 25 Febr. De heer D. Koppedraayer, onderwijzer aan de o. 1. school in de Graven- straat alhier, is als zoodanig benoemd aan een o. 1. school te Westerland op het eiland Wie- ringen. De aan mond- en klauwzeer lijdende koeien, welke men uit de Belgische quarantaine-stailen kalmpjes ov.er de grens heeft gezetwaarover iedereen hier verbaasd staat zijn geplaatst in stallen bij de wed. Coenen, aan de grens alhier. Het geheele erf is met prikkeldraad afgemaakt en wordt gestadig door de politie bewaakt. Niemand heeft daar toegang, dan de personen met de verzorging van het vee belast. We willen hopen, dat men zoodoende de ziekte zal kunnen beperken tot die enkele gevallen. Wij vernemen, dat het bericht, als zou de suikerfabriek te Calloo circa 60 gemeten bieten hebben gekocht van den Beetenbond van Kruis- Von Seelen niet tot echtgenoot gegeven heb 'tis nu eenmaal zoo en niet anders Eindelijk, nadat hij 'n nieuwe pijp gestopt had, ging hij weder voort//lk dacht een beroerte te krijgen, toen hij mi] met zijne verloviug bekend rnaakte, maar dat hij mij om den tuin geleid en mijn eenigst kind ongelukkig gemaakt heeft, dat kan ik hem nooit vergeven Hij besloot vooreerst nog te wachten Helena 't nieuws mede te deelen; men wist nog niet wat er gebeuren kon en zette zich voor zijn schrijftafel om eenige stukken na te zien. Den volgenden morgen stelde luitenant Von Seelen 't verzoekschrift van graaf Zarnacki in handen van den overste. Hij was op een hevigen storm voorbereid, doch zijne vrees werd niet bewaarheid. De overste liet zich door hem het in den juisten vorm gestelde verzoekschrift voorlezen, zoodat Von Seelen onmogelijk den indruk kon waarnemen, dien het bij den overste teweeg bracht. Even alsof er niets was voorgevallen, gaf de everste den adjudant zeer kalm te kennen dat hij met den cornet reeds over deze aange- legenheid gesproken had en dat hij zelf't adres aan Z. M. zou opzenden. De adjudant was hiermede tevreden en nadat de overige dienstzaken waren afgedaan, verliet deze 't bureau, doch kon zijn vriend geen in- lichtingen omtrent den vermoedelijken uitslag geven. Toen de overste alleen was, nam hij het schrijven nogmaals ter hand en las het met de meeste aandacbt over. Wie hem nu had kunnen gadeslaan, zou hebben opgemerkt, dat hjj n Oit bind verschijnt WnensdHK' en Vrijdagavond, uitirezonderA op Feestdaveo. by de Firma 1*. J. VAX I>1C SAX WIS te Ter Xemeo.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1