A i g e m e e n Nieuws- en Adve rtentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. If Dinsda^ 1 8 Februari 1908. S1111 8 M A K11 8. Afsluiting weg. Binnenland. Hinderwet. No. 5111 I 48e Jaargang. FEUILLETON. I II ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, Franco per postVooi Nederland f 1.10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32l/2 en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders ADTEETEN TIEN: Van 1 tot 4 reo-els 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. L Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Tel efoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave ONDERZOEK VAN WATER IN VERBAN I) MET ZIEKTEN VAN HET VEE. teerde dennen perkoenpalen lang 1,20 31. 2. het uitdiepen der haven. Inlichtingen hi] den havenmeester. Zaamslag, 13 Februari 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WORTMAN, Burgemeester. M. DE JONGE, Wethouder. Mrijdag 21 Februari I90E, des voormiddags ten i) lire, in het raadhuis aanbesteden i. 11 ers tellings wer ken aan de ge- meentelijke haven en hestaande in: a. het herzetten van 800 312. ba- saltglooiing, t>. het leveren van GO 31s. schor- grond en van 300 sinks gecreoso- De graaf reed dus oogenblikkelijk naar een Een Tromp museum. Reeds een achttal jaren geleden werden in verschillende plaatsen van ons land gelden iugezameld, met het doel te Brielle, de geboorteplaats van den grooten vlootvoogd Maerten Harpertzoon Tromp, tot op- richting van een museum te geraken, hetwelk den naam van Trompmuseum zou dragen. In difc museum zou dan tevens de uitgebreide platen- veizameling van wijlen den heer Ver Huell, aan de stad Brielle geschonken en welke zich ten stadhuize bevindt, een plaats worden inge- rnimd. Langen tijd hoorde men niets meer van de voorgenomen plannen en men meende dat van het een en ander wel niets zou komen. Thans hoopt men de voorgenomen plannen eindelijk verwezenlijkt te zien, althans het voor- nemen moet bestaan de vroegere teekenschool te Brielle er voor in te richten. winkelier plaatste, het lange manen en wach- ten moede, voor zijn winkelraam een lijstje met de namen van slechte betalers. Dit trok natuurlijk vele nieuwsgierigen en ook de straatjeugd liep daar saarn. Men praatte druk over deze nieuwigheid, men las elkaav de namen der gesignaleerden hardop voor. Eensklaps riep een kleine dreumes, bij 'thooren van een naam, met iets triomphantelijks in de stem, uit: //dat is mijn vader Aan Ds. A. Littooij, sedert 1867 predi- kant bij de Ger. Kerk A te Middelburg is, wegens hoogen leeftijd, met ingang vap 1 Mei a. s. eervol emeritaat verleend. £)e bouw van de nieuwe raderboot voor den Provincialen stoombootdienst op de Wester- Schelde is door Gedep. Staten van Zeeland opgedragen aan de Machinefabriek //Kindetdijk, voorheen Diepeveen, Lels en Smit, welke firma ook de ,/Wester-Schelde" heeft gebouwd. De boot zal 162,000 kosten. Volgens de laatst verschenen opgave van met Kouinklijke toestemming opgericbte Schiet- en Weerbaarheidsvereenigingen bezit de pro- vincie Zeeland 57 dier vereenigingen. Hiervan zijn er gevestigd in gemeenten op Schouwen-Duiveland 7, Tbolen 2, St. Philips- land 1, Noord-Beveland 3, Zuid-Beveland 14, Walcheren 22 en Zeeuwsch-Viaanderen 8. Op 24 Februari zal te Utrecht de jaar- lijksche algemeene vergadering wordeu gebouden van de Ned. Jagersvereeniging. Op die ver gadering zal o. a. in behandeling komen een voorstel van de afdeeling Zeeland, dat het hoofdbestunr de noodige maatregelen trene, teneinde te voorkomen, dat in het vervolg in Zeeland buitengewone machtigingen worden uit- gereikt, direct door den Minister van Landbouw, dus buiteu den Commissaris der Koningin om. Dit geschiedt vooral veelvuldig in Schouwen en Duiveland en op Zuid-Beveland. Het aantal sollicitanten naar de betrekking van directeur der te Oostburg op te richten ambachtsschool bedraagt 51. Bij een landbouwer te Schoondijke komt een hen reeds geruimeu tijd in de huiskamer baar eieren leggen. Nu heeft ze een 17tal eieren gelegd, waarop ze ging zitten broeden. Bij de verkiezing voor een lid van den I Als de kamer gedaan werd, werden mandje, gemeenteraad te Hulst zijn candidaat gesteld eieren en ben op tafel gezet en de kip blee de heer Th. C. Fassaert en A. C. M. Poppe. rustig zitten. Nu zijn voor een paar dagen Maandag gebeurde aldaar, naar het //Hnl- 14 kuikens uitgekomen. ster blad" nieldt, iets zeer ongewoons. Een Kven over de grens nabij Oversl^ag viel zijn arm machteioos neerzinken en den sabel ,je Belo-ische douaniers. Een verwoed gevecht TER NEUZEN, 17 Februari 1908. Naar men ons mededeelt zijn op den Wulpen bek, onder de gemeente, Hoek, twee gevallen geconstateerd van meningitis-cerebro-spinalis epidemica, de besmettelijke ziekte waarvan reeds meermalen melding gemaakt werdin het Duitsch genoemd //Genickstarre." Men schrijft aan De Tijd uit Oostburg In dit district loopen weer hardnekkige ge- ruchten, als zou Mr. Hennequin zijn Kamer- lidmaatschap ter beschikking zijner kiezers stellen met het oog op zijn gezondheid. De beer G. A. Vorsterman van Oyen, te Aarden- burg, lid der Staten van Zeeland, wordt reeds genoemd als candidaat der liberale partij 28) z/Op mejufirouw Von Brandt, heer luitenant wel zoo dat //'vermeent" ge, nu dan is't niets" liet bij er zeer lakonisch op volgen. ,/Dat recht heb ik ten minste gehad, voor dat gij hier kwaamt, om u op eene wijze te gedra- gen waarmede de eer der dame gemoeid is." Beide heeren geraakten hoe langer hoe meer opgewonden, zonder over hun gesprek ot som- mige uitdrukkingen een oogenblik na te denken. De cornet, driftig van aard als bij was, sloeg onwillekenrig reeds de hand aan den degen, doch trok dezen even spoedig weder terug, terwijl hij zich inspande zijn toorn te bedwingen. //De zaak is te kiesch, meneer Von Seelen om er nog langer over uit te weiden. Ik geet u echter de stellige verzekering, dat ik u niet begrijp, doch de laatste woorden. die ge mij hebt toegevoegd, noodzaken mij den eenigen weg ter vereffening in te slaan. Dit ben ik aan mijn eer als officier verplicht". /Meneer, dat is ook mijn gevoelen", ant- woordde de adjudant kortaf. De cornet verliet hem, met een blik waarin haat en toorn te lezen stonden. Het kokende bloed van den Pool dulde geen uitstelbuitendien was men toch in die dagen gewoon in znlke zaken met spoed te handelen, en ze zonder de minste formaliteiten ten uit- voer te brengen. - mede, dat hij met luitenant Von Seelen twist had, die een bloedige beslechting eischte en daar hij wenschte de zaak zoo spoedig moge- lijk op de gebruikelijke wijze ten einde te brengen, liet hij zijn tegenpartij uitdageu. Deze nam het werk van secondant op zich en bracht den cornet, nog voor dat de esca- drons de stad binnen gerukt waren 't bericht, dat luitenant Von Seelen bereid was onmiddel- lijk met den sabel en wel te paard den strijd te beslechten. Ongeveer een half uur later reden vier officie- ven de stad uit, naar een even buiten de poort gelegen weide. Toen ze daar waren aangeko- men, hield de adjudant stil en zeide tot den graaf, op zoo'n koelbloedigen toon of 't een pleziertochtje betrof, hier zullen we den strijd beslissen. Geen woord werd er meer gewisseld en de secondanten wisten zelfs niet, wat aanleiding tot dit duel had gegeven. De adjudant en de graaf salueerden elkander en trokken den sabel. Eenige oogenblikkeu later zag men de sabels elkander kruisen, zoo prachtig, dat oningewijden 't met welgevallen zouden gadeslagen hebben. Beide'kampioenen stonden zoowel in 't vech- ten als in 't rijden elkander vrij wel gelijk, ofschoon een kenner zou hebben opgemerkt, dat de cornet in vlugheid zijn tegenpartij verre overtrof. De beslissing liet zich niet lang wachter. na verloop van een minuut liet de adjudant De cornet stak koelbloedig den sabel in de schede en reed oogenblikkelijk naar zijn tegen- partij. z/lk hoop, dat het van geen beteekenis is, zeide hij, //opdat we onzen strijd spoedig kunnen voortzetten, tenzij ge mij de verklaring geefc, aanziende. Dingt ge dan niet naar hare hand, en is de Overste hiermede niet ten hoogste ingenomen en zich omkeerende voegde hij er bij wees stil, we zijn niet alleen. De beide andere officieren, die onder dit gesprek beleefdheidshalve 'n weinig ter zijde waren dat ge op mijn gedrag tegenover mejuffrouw gegaan, kwamen nu naderbij Von Brandt te Neuenrode niets meer aan te Vroolijk en levenslustig van aaid, von ce merken hebt." comet zich niet ontboudeii te lachen, dat bij De adjudant, ofschoon 'n geduchten houw schudde, betgeen bij 'n duel natuurlijk op de ei e over zijn arm gekregen hebbende, waaruit secondanten 'n zeer vreemden indruk maa-e. 't bloed tamelijk sterk vloeide en dieernatuur- i Dit duorde echter slechts een oogenblik, wan lijk zeer ontsteld uitzag, scbeen bij 'thooren terstond naderde hij Von Seelen nam een oe dezer laatste woorden eensklaps weder meer om 't bloed at te wisschen en veibon lens tot zich zelven te komen, want niettegenstaande wonde met daartoe medegenomen zwach e s. de hevige pijn aan zijn arm, riep hij verwon- //Dus," vroeg de adjudant, bijna 0111001 aai derd uit: daar 't bevig bloedverlies^hem verzwakte ;/dus „Te Neuenrode? Maar hoe heb ik 'tdan, niet Helena von Brandt? woont daar dan ook 'n mejuffrouw Von Brandt?" De cornet zag hem op zijn beurt verwonderd aan, doch eensklaps ging hem een licht op. z/Maar mijn vriend, hebt ge dan niet om harentwille geduelleerd, even als ikIk bid u, verklaar u nader.". /.Met alle acbting voor die mij onbekende dame, wenschte ik, dat meer kon bij door de hevige smart niet uiten. z/Mijn God, wie hebt ge dan toch bedoeld riep de cornet, toch niet Helena von Brandt, de dochter //Wis en waarachtig zuchtte Von Seelen,' den graaf toch nog eenigszins wantrouwend ,/Volstrekt niet, 'k zweer 'tu op mijn woord van eer, ik ben zoo gelukkig 'n eerste plaats in het hart van baar nichtje te hebben veroverd De adjudant glimlachte even en reikte den cornet de linkerhand, terwijl hij zeide. z/lndien dat zoo is dan hadt ge mij dien. sabelhouw kunnen bespaven." ?Het is buiten mijn schuld gebeurdeen misverstand als ge nu maar spoedig geneest, vergeef 't me" ,/Genoeg," zei de adjudant. ,/lk gelooi u, laat ons thans spoedig zorgen, dat er genees- kundige hulp komt, en later verder spieken (Wordt vervolgd.) [IF IEHMSCHE COURAST. m.-..P. VAX i»K. SHOE te Ter lenien. Bit blad verscliijnt Maandag-, WoenxlHg- en Vrijdagavond, aHgeaonderd op Fee9tda«!!!l_j_— MWMimwn-nniMn-MBMB—nrTMTMHrTgM«i 1 JU,^F lonrro De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter kennis van de ingezetenen dat de Directeur-Generaal van den Landbouw het volgende ter kennig van belanghebbenden brengt In den laatsten tijd heeft men aan de Rijksserum- inrichting herhaaldelijk de ervaring opgedaan, dat de waterverzorging op tal van boerderijen nog veel te wenschen overlaat en dat aan het vee niet zelden water wordt verstrekt, hetwelk zeer verontreinigd is en de oorzaak kan zijn van verschillende ziekten. Ook kunnen door zuik water kiemen in de melk gebracht worden, die mede voor den mensch gevaarlijk zijn. Water, afkomstig o. a. uit pntten of pompenvan geringe diepte, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van verontreinigde siooten, beerputten, riolen, privaten, koestallen, begraafpiaatsen van dieren of overblijfselen van dierlijken oorsprong, is dikwijls niet alleen sebadelijk voor den mensch en voor de groote huisdieren, welke laatste dagelijks groote hoeveelheden water tot zich nemen, maar inzonderheid ook voor kalveren en biggen. Ook moet men aannemen, dat het water uit vipers, poelen, siooten, beken of riviertjes, dat verontreinigd is door lijken van dieren of door atval van fabrieken, slachterijeD, vilderijen of leerlooierijen, noodlottige ge- volgen kan hebben voor dieren. Door zoodanig water sterven niet zelden vissc.hen, wier lijken in cog meerdere mate het waterbederf^be- vorderen en de oorzaak kunnen zijn, dat de schadelijke eigenschappen van zulk water op betrekkelijk ver verwijderden afstand nog merkbaar zijn. Teii einde de waterhygiene ten plattelande te bevor- deren en ziekten van het vee op te sporen of te voor- komen, wordt, ter voorlichting van de veehouders, met ingang van 15 Februari a. s., aan de Rijksseruminrich ting de gelegenheid opengesteld gratis onderzoekir.gen te laten doen van water, hetwelk voor drinkwater van vee als anderszine bestemd is. Vanwege de Rijksseruminrichting zullen gedrukte aanwijzingen gegeven worden met betrekking tot bet verzamelen en opzenden van het voor onderzoek bestemde water en voorts gedrukte formulieren verkrijgbaar worden gesteld, welke door de belanghebbenden be- boorlijk ingevuld bij de inzendingen moeten worden overgelegd. Indien noodig, wordt vanwege de Rijksseruminrichting een plaatselijk onderzoek ingesteld en zullen op de betrokken erven inlichtingen verstrekt en aanwijzingen gedaan worden omtrent de wijze, waarop overeenkomstig de gesteidbeid van den bodem in goed drinkwater ware te voorzien. De belanghebbenden zijn verplicht den ambtenaren der Rijksseruminrichting, met het plaatselijk onderzoek belast,' alle inlichtingen te verstrekken, welke voor het onderzoek noodzakelijk zijn. Deaanvragen en de inzendingen zijaportvrij te richten tot de Rijksseruminrichting, afdeeling Wateronderzoek, Vinkendwarsstraat 15, Rotterdam. Na afloop van het onderzoek ontvangt de aanvrager een schriftelijk rapport. Gedaan te Ter Neuzen, den 15 Februari 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis van de ingezetenen, 4at blijkens missive van Gedeputeerde Staten van Zeeland del. Februari 1908, No. 2, 2e Afdeeling, aan den Hoofdinge- njeur Directeur van den Rijks Waterstaat in de lleat- rectie vergunning is verleeDd om, ter uitvoei'ing net verhooging van een gedeelte van den dijk van den Koegorspolder, den weg langs de polders Koegots- en kleine Zevenaar (no. 25 van den ligger der wegen en voetpaden in deze gemeente) van 17 Februari 1908 tot nadere aankondiging, voor het verkeer af te sluiten. Ter Nenzen, 14 Februari 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester W. S. J. DlELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896) ruaken bekend dat op hedert ier gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek van FELIX EMII.E HUBERTLSGaLLEN- FELS, wonende te Hulst als vertegenwoordiger van de Maatschappij tot detailverkoop van petroleum „de Auto- maat" te Rotterdam om vergunning tot het opriehten eener bewaarplaats van petroleum in een gedeelte van het perceel, plaatselijk gemerkt 6 en gelegen aan den School- weg, kadastraal sectie O no. 549 en dat op Maandag 2 Maart 1908, des namiddags van 3 tot 4 uren, ten raad- huize dezer gemeente, gelegeuheid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Ter Neuzen, 17 Februari 1908 Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P GEILL, Burgemeester. W. S. 1. D1ELEMAN, Secretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaande jurisprudence niet tot beroep gereehtigd zijn zij, die met overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaaiden dag voov het gemeentebestuuv zijn verschenen, teneinde hunne bezwarm mondeling toe te lichten. Burgemeester en Wethouders van zaamslag zuiien op Ue graat reed cius oogenDiiKKeipK naar een 7u« ueigioeuc ander officier en deelde hem in weinige woorden s vallen wankelend en doodsbleek zat hp in den j Ontstond, waarbij een der tolbeambten zoodanig rl.if L ii mo/ liiitpnanf Vne Sppler twist zadel. 1 llBHiiiiniiiiilniniilimii I J. VGUI LZlCtLCll! ICliZ/t) LU FJ UC VCi UiaillJg I UtiCCiUUViUOiJ.i«i 1 w o n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1