A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5109 Gemengde berichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Donderdag 13 Februari 1908. 48e Jaargang. Telegrafische berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82T/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Tel efoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. EERSTE BLAD. De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat op Dinsdag den 25 Februari 1008 zal plaats bebben de verkiezing van een lid van den gemeen- teraad, wegens ontslagname van den heer K. DE KRAKER en dat op dien dag van des voormiddags 0 tot des namiddags 4 uren de opgaven wan candidaten kunnen worden ingeleverd. Formulieren voor die opgaven zijn vanaf heden kosteloos ter gemeentesecretarie verkrijgbaar. Zaamslag, 11 Februari 1908. De Burgemeester voornoemd, WORTMAN. TER NEUZEN, 12 Februari 1908. Het optreden van den heer Chretienni en mej. Louisette, Maandagavond in het//Hotel Centraal" alhier, was voor hen weder een sueces. Ofschoon er reden was een drukkere opkomst te wachten, was deze toch bevredigend. Zij die er waren hebben ook tbans weder genoten van hetgeen dat tweetal te genieten weet te geven. Zij vervullen onvermoeid de taak om alleen of gezamenlijk het publiek bezig te houden, zij slagen daarin uitmuntend. Hunne van humor tintelende voordrachten en coupletten vonden een goed onthaal, het is moeilijk om aan te stippen wat daarvan het beste voldeed. Het meest viel echter in den smaak wat door hen gezamenlijk werd uitgevoerd, niet het minst z/De talisman". Die //talisman" deed opgeld. Het orkest zorgde er voor dat de uitvoering die tot het einde toe de voile belangstelling trok, op aangename wijs met muziek werd af- gewisseld. Na afloop hield een bal verschillende der bezoekers nog geruimen tijd bijeen. Maandagavond omstreeks 6 uur kreeg de 29jarige veedrijver J. Z., wonende in den Boter- hoek te Leeuwarden, op den Wirdumerdijk aldaar een toeval. Nadat hij was bijgekomen, vervolgde hij zijn weg langs de Nieuwestad, om naar zijn woning te gaan. \ermoedelijk weer door een toeval getroffen, is hij bij de Paardebrug aan het Schavernek te water geraakt. Daaruit opgehaald, zijn twee geneeskundigen een uur lang bezig geweest om te trachten de leveusgeesten weer op te wekken, doch tevergeefs. Zaterdagmorgen te zes uur kwam te Fawley, bij Henley, een uitwonende knecht als naar gewoonte aanbellen aan het huis van zijn meester. Hij kreeg geen gehoor. zoodat hij bezorgd werd, hulp zocht en naar binnen drong. Men vond daar de twee dienstmeiden, de vrouw des huizes en haar dochter doodgeschoten. Laatstgenoemden lagen nog in bun bed. De twee meiden hadden blijkbaar nog gepropeerd te ontsnappen, maar te vergeefs. Van den heer des buizes, Holmes, vond men eerst geen spoor. Later ontdekte men echter ziin H]k hi den tuin. Ook hij was doodgeschoten. De heele zaak is nog een volkomen raadsel. C. Schoute behandelt in het weekblad z/Buiten de oorzaken van den langdurigen mist en daarinee gepaard gaande rijpvorming van twee weken geledeu. Hij schrij'ft Uit een meteorologisch oogpunt zijn deze dagen zeker merkwaardig geweest. Het is een groote zeldzaamheid, dat ons land zoo lang achtereen buiten zijn rol van laagland treedt en zich gediaagt als ware het een hoogvlakte, die in de wolken thuisbehoort. Op de bergen is een dergelijke rijpaanzetting, vooral op de gemiddelde hoogte van de regenwolken, geen zeldzaamheid. In ons land moet men tot voor een paar tientallen van jaren teruggaan, om een opeenvolging van een dergelijk aantal mistdagen in de meteorologische annalen aan te treffen. Het is dan ook geen wonder, dat onze taal niet rijk is aan onderscheidingen op het gebied van deze en dergelijke verschijnselen. Wanneer we van rijp spreken in dezen, dan is dat omdat een woord als ruigvorst of ruwrijp rijkelijk Germaansch aandoet, maar nauwkeurig bekeken is er onderscbeid tusscben rijp, die zich afzet evenals de dauw, uit heidere lucht, dus uit lucht, waarin de waterdamp nog niet is neergeslagen en daartegenover de ruwrijp, die ontstaat door het bevriezen van de fijne waterdruppels, die in mist en nevels zweven. Drijven we de nauwkeurigheid bij't bekijken zoover dat we een mikroscoop ter hand nemen, dan zal nog niet altijd zijn uit te maken, of we met rijp, dan wel met ruwrijp te maken hebben. Beide afzettingen kunnen zoowel kristallijn zijn, als amorph. Gewone rijp bevroren dauw dus, zal, wanneer de overgang van waterdamp tot ijs onmiddellijk, d. i. zonder water als tusschenvorm heeft plaats gehad, zuiver kristallijn zjjn, terwijl bij rijp, die eerst als waterdamp is neergeslagen, maardaarna bevroren de slechts scbijnbaar kristallijne vormen, z. g. kristalloid-vormen voorkomen, die het best be kend zijn uit de bloemen op ramen, een verschijn- sel, dat in grond en wezen niet anders is dan eene zuivere rijpvorming. Evenals de dauw zich afzet alleen op halmpjes en sprietjes, in 't algemeen op die uitsteeksels. die slecht de warmte geleiden en die het eerst zijn afgekoeId bij de uitstraling der aarde, zoo vindt men ook rijp alleen op deze zelfde punten, die het eerst en het meest afkoelen. En juist zoo zijn het in een kamer de glazen, die beslaan bij overmaat van waterdamp en die onder een rijp- laag bevriezen. Anders is het bij rnwrijp of ruigvorst. Deze fijne druppeltjes, die de nevels en mist vormen, zijn zelfs bij de vrij lage temperaturen, zooals die in de dagen van 21 tot 26 Jan. voorkwamen, nog in vloeibaren toestand in staat van over- afkoeling dus. Teder, die wel eens in een karaf of kan met onderkoeld water bij een kleinen schok of beweging het plotseling vormen van ijskristallen heeft waargenomen, zal zich kun nen voorstellen, hoe deze fijne waterdruppeltjes bij hun botsing met vaste obstakels plotseling bevriezen. Vandaar dat we de ruwrijp zageu aangroeien aan den windkant, zoo dat aan elken draad zich een lint van rijp vormde, naar den windkant gekeerd. Bij zeer lage temperaturen kan ruwrijp ook een geheel kristallijne struc- tuur aannemen. Een derde ijsvorming, die van de beide rijp- vormen veel meer verschilt dan deze onderling, is de ijzel. Wanneer de lichamen waarop fegen neerslaat, koud genoeg zijn om het water dadelijk in ijs te doen overgaan, vormt zich ijzel. Op den 6den Januari van dit jaar heeft ieder in ons Vaderland kunnen zien wat ijzel is. Op dien dag, toen na een flinke vorstperiode de grond tot ver onder nul was afgekoeld, viel plotseling een groote hoeveelheid regen, die wegen en straten op de gevaarlijkste wijze glaceerde, en vele ongelukken veroorzaakte. Maastricht, 12 Febr. De Provinciale Staten van Limburg kozen heder. tot lid der Eerste Kamer de heer O. Hafmans, lid der Staten voor het district Venlo, notaris te Helden, met 37 stemmen. DAGE N. Voorm, Nam. Donderdag 13 Februari 11.46 Vrij dag 14 0.14 12.40 Zaterdag 15 1.1 1.21 Zondag *16 1.40 1.56 Maandag 17 2.13 2.29 Dinsdag 18 2.44 2.59 Woensdag 19 3.14 3.30 Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen, Vergadering van Dinsdag 11 Febr. 1908. Voorzitter de heer A. C. Lensen. "Verder aanwezig de heeren Blankers, Drost en Kramer. Afwezig de heeren Van Rompu, Iholens en Scheele. Na opening der vergadering worden gelezen de notulen der voorgaaude. De heer Drost meent dat de Voorzitter, bij het aanvaarden zijner betrekking in de vorige vergadering o. m. ook heeft gezegd //dat het steeds zijn streven zal zijn om der Kamer te geven wat der Kamer is." Dat is volgens spreker de quintessens waar de gelieele vorige vergadering om draaide en dit zou daarom ook in de notulen behooren te worden opgenomen. De Voorzitter erkent de juistheid der opmer- king. Besloten wordt de door den heer Drost bedoelde woorden in de notulen op te nemen, waarna deze worden goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven van den heer A. Tholens, berichtende dat hij zijn ontslag neemt als lid der Kamer. Een schrijven van dezelfde strekking is ingekomen van den heer P. J. Scheele. Hiervan zal aan Burg, en Weth. worden kennisgegeven. Voor kennisgeving wordt aangenomen een schrijven, meldende het constitueeren eener Kamer van Koophandel te Vlaardingen. Daarna wordt mededeeling gedaan van het volgende schrijven van den hoofdingenienr- directeur van 's rijkswaterstaat te Middelburg, den heer Bekaar, in antwoord op het schrijven der Kamer om mededeeling van het nieuwste plan tot uitbreiding der los-, laad- en opslag- plaatsen alhier. Dit luidt als volgt Het in uw brief van 5 Febr. genoemde voor- loopig ontwerp, dat ik thans aan den heer Minister van Waterstaat heb ingezonden, werd reeds door mij met enkele woorden besproken in de met uw college gehouden vergadering op 26 Nov. 11. Hetgeen door verschillende leden werd in het midden gebracht over de voor mijnhout benoodigde oppervlakte, gaf mij na- melijk aanleiding om de beide havens meer zuidelijk op te schuiven en op deze wijze zoo wel de lengte der loskaden als het terrein voor opslagplaatsen te vergrooten. Toen ik met Burg, en Weth. van Ter Neuzen een samenkomst hield op 13 Januari 11. was een en auder in teekening gebracht, en heb ik meer bijzonder dat laatste ontwerp met hen behandeld. Het is door den gemeentebouw- meester overgebracht op de teekening, die ik u bij schrijven van 23 Dec. 11. toezond, welke teekening bij Burg, en Weth. berust. Ik mag uwe ver gadering dus daarnaar verwijzen, en heb den Burgemeester bereids met uw verlangen in kennis ge^teld. Tot mijn leedwezen kan ik het origi- neel, waarvan de gemeentebouwmeester het ontwerp overnam, vooreerst niet missen, en voor het maken eener copie is op mijn bureel, tenffevoltre van drukke werkzaamheden, thans geen tijd. Door inzage van de teekening, die Burg, en Weth. in handen hebben, wordt echter het doel even goed bereikt. Na de positieve verklaring van de meerder- heid der Kamer, in de vergadering van 26 Nov. 11., dat zij zich met geen eukel ontrVerp ten noorden van de staalfabriek kon vereenigen, tenzij de havens een lengte verkregen waarbij een belangrijke om legging van den spoorweg reeds dadelijk noodig werd, meende ik uw col lege en mijzelf de- moeite van een bespreking van het gewijzigd voorloopig ontwerp te kunnen besparen. Nu u intusschen meent, dat dit ont werp alt.hans eenige aandacht verdient, laat ik bier tot toeliehting nog eenige cijfers volgen Havens. Bodemsbreedte 60 M. Bovenbreedte 80 M. Bodemdiepte 6 M. onder kanaalpeil in aanleg, met mogelijkheid tot ver- dieping naar behoefte. Onderlinge afstand, gemeten in de richting, loodrecht op de assen der havens, tusschen het zuidelijk boord van de noordelijke- en het noordelijk boord der zuidelijke haven 100 M. Loskaden. Lengte185 200 235 250 v 870 M. Samen Vermeerdering der oppervlakte van het op- dag terrein (alzoo na aftrek van de oppervlakte opslagterrein, die door de monden der havens enz. wordt ingcnomen) 6 H. A. Aangenomen dat hiervan x/4 deel afgaat voor sporen, hetgeen ik meen dat ruim genoeg is gerekend, blijft 4]/2 H. A. Ik meen hieraan nog een opmerking te moeten toevoegen betreffende de uitvoeriug. In de vergadering op 26 Nov. 1.1. werd de vrees uit- gedrukt dat, aangezieu bij de uitvoering eenige oppervlakte van de bestaande opslagplaatsen zou moeten worden ingenomen, de houthandel ernstige scbade zou lijden, zelfs geheel zou verloopen. De vraag of deze voorstelling niet zeer overdreven is te achten, kan in het midden worden gelaten want het bezwaar is gemakkelijk op te heffen. Men heeft daartoe niets anders te doen dan eerst de zuidelijke haven, waarvoor geen thans gebruikt terrein, behalve een stuk kanaaldijk, is in te nemen, met daaromheen gelegenopslagplaats en sporen geheel af te werken alvorens aan de andere werken te be- <rinnen. Daardoor kan reeds meer terrein be- schikbaar worden gesteld dan van de tegen- woordige losplaatsen voor de andere werken zal worden ingenomen. De Voorzitter deelt mede dat bereids van Buro-. en Weth. een schrijven is ontvangen, waarnevens dat college de oude teekening en die van het nieuwe plan aan de Kamer toezendt. Waarvan voor de leden een exemplaar is ver- vaardigd en toegezonden. Het doet spreker genoegen uit het nieuwe plan te bemerken, dat gedeeltelijk rekening is gehouden met den wensch der Kamer, uitge- drukt in de vergadering van 23 Mei van het vorig jaar, toen naar aanleiding van het plan der Maritime Vereeniging werd verzocht de havens als het kon dicht bij Ter Neuzen, zoo noodig in het terrein der Staalfabriek te maken. Het ingediende plan tracht daaraan te voldoen, al is het dan ook nog voor verbetering vatbaar. Hij stelt voor het plan systematisch punt voor punt te bespreken. De heer Blankers merkt op dat het thans havens zijn en dat de Kamer het vorig jaar heeft gevraagd eene haven. De VoorzitterLaat ons dan spreken van het haven-emplacement. De heer DrostMet zeer veel belangstelling heb ik kennis genoroen van den inhoud van het schrijven van den heer Bekaar do 7 Febr. 1908. Hieruit blijkt dat bet nieuwe voorloopige ontwerpdat volgens het schrijven van den heer Bekaar, d<> 23 Dec. a® po in bewerking was, den 13en Januari 1.1., toen de heer Bekaar een samenkomst hield met Burg, en Weth. van Ter Neuzen, in teekening was gebracht.. De gemeente-bouwmeester van Ter Neuzen heeit daarna de gelegenheid gehad, dat nieuwe ontwerp over te brengen op de teekening, die ons den 26sten November a° p° door den heer Bekaar werd vertoond en die Z.Ed, den 23»ten December ao p° aan de Kamer van Koophandel zond, met verzoek om doorzending aan den Raad der Gemeente, aan welk verzoek de Sec- retaris der Kamer van Kaophandel den 31sten December a° p° heeft voldaan. 't Bevreemdt mij eenigszins, dat de heer Bekaar dit laatste ontwerp aan den heer Minister van Waterstaat heeft ingezonden, voor Kamer van Koophandel en Raad daarover hun oordeel hebben kunnen uitspreken. Vooral wat het oordeel van den Raad be- treft, waarop toch de heer Bekaar den 26sten Nov. a° p° verklaarde grooten prijs t,e stellen. De heer Bekaar zal voor die inzending aan TEB VEf ZESSCHE COVRAVT. Olt bind verscliijnt Jlaandag., Woensda;- en Vrijdngnvond, uilgezonAerdl op Feestilasen. bij de iCirnm P. J. VAM DE SAIHE le Ter Aeazen, i,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1