A I g e m e e n ieuws- en Advertentiehlad Z e e u voor sch-Vlaanderen. No. 5108 Dinsdair 11 Februari 1908. Kamer Yan Koophandel en Fabrieken Bekendmaking. TeTiTleYonT Binnenland. 48* Jaargang. Buitenland. Openbare Vergadering ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32V2 en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. te Ter Neuzen. op Dinsdag den 11 Febr. 1908, 's nam. 7 uur. De Voorzitter A. 0. LENSEN. De Secretaris, H. J. VOOREN. Burgemeester en Wethouders van Hoek maken bekend, dat gelegenheid tot Vaccinatie zal worden gegeven op Dinsdag 18 Februari 1908 tusschen een en twee ure 's namiddags, voor degenen die wonen in de Kom, Hasjesstraat *en Mauritsfort en omstreken. Woensdag 19 Februari 1908 op denzelfden tijd, voor degenen, die wonen in het Paradijs, Boeregat en de Knol en omstreken, beide dagen ten huize van den geneesheer. Hoek, den 7 Februari 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMAN8, Secretaris. PORTUGAL. Het Madrileensche blad Espana Nueva heeft van Franco zelf een brief gekregen, waarin hij de geruchten over de hem ten hove betoonde ongenade tegenspreekt. ,/Uw blad, schrijft hij,behoorttotdieSpaansche kranten, welke over mij het hardste vonnis 26) Dit laatste scheen den Overste een weinie: kelijk op volgen //Als ge lust bebt kunt ge met ons ontbijten, indien ge Helena dan nog spreken wilt, ofscboon 't mij onbegrijpelijk is, waarvoor ge haar uwen dank wilt betuigen." //Heer Overste." aniwoordde de jonkman ietwat bed rem meld, //ik ffGenoeg luitenant. Wees zoo goed de beide zijkamers door te gaan, klop dan aan de derde deur rer rechterzijde bestemd om te dejeuneeren. alwaar ge mijn dochter zult vinden. Ik zal u spoedig volgen, doch heb nog een paar stukken in te zien." De overste zette zich aan zijn schrijftafel, terwijl de cornet glimlacbend de reis naar de ontbijtkamer ondernam. z/Binnen riep Helena's heldere stem, toen ze aan de deur hoorde kloppen. Toen de cornet de kamer binnentrad, kwam Helena in een smaakvol morgentoilet hem te gemoet, reikte hem hartelijk de hand en wenschte hem op aandoenlijken toon geluk met zijne spoedige behouden terugkomst. z/Ik kan u geen dank genoeg betuigen, mejuffrouw, voor al hetgeen ik aan u en aan de edelmoedigheid van uwen geachten vader verschuldigd ben, waarlijk ge zijt 'n engel." vPas op, pas op, heer graaf, laat dat mijn lief nichtje niet hooren." hebben geveld. Ik koester tegen u geen wrok, j omdat ik geloof, dat mijn landgenooten ruetter- tijd in staat zullen zijn, mijn werk rechtvaar- digheid te laten wedervaren. Ik vrees het oordeel van de geschiedenis niet en verzoek u alleen, de berichten over de tooneelen, die zich tusschen de Koninginnen Maria Pia en Amelie en mij zouden afgespeeld hebben, voor valsch te verklaren. Wat de Koninginnen ook van mij mogen denken, ik heb van haar enkel be- wijzen van achting ontvangen. Wat mijn ver- trek uit Portugal betreft, heb ik toegegeven aan overwegingen, aangaande welke de tijd licht zal laten opgaan. Ik ben overtuigd, dat ik altijd een goed Portugees ben geweest." Franco moet van plan zijn, ook Londen te bezoeken. Teixeira de Abreu, de afgetreden Minister van Justitie, is ook van plan, naar het buitenland te gaan. Een der hoofden van de republikeinsche partij in Portugal, Ternao Botto Machado, is als zoo- velen zijner partijgenooten uit Lissabon gevlucht en te Parijs aangekomen. Een medewerker van de Parijsche Matin heeft den gevluchteu politicns ondervraagd en van hem het volgende vernomen z/De republiek zou den 28 Jauuari worden tot stand gebracht. Alles was voor dien datum in gereedheid gebracht. Slecbts nog het sein tot den opstand moest worden gegeven. Maar dat bleef uit. De republikeinsche leider Da Costa zou het sein geven, maar hij was in hechtenis genomen. Het feit dat hij nog altijd in de gevangenis zat, heeft de monarchie gered." De medewerker van de Matin vroeg toen z/Maar zal de republiek toch komen z/Misschien iets vroeger of iets later, maar onvermijdelijk. Wij gaan den strijd overbrengen op anti-clericaal terrein. W ant op de kerkelijke partij steunt de dynastie. De monarchie heeft geen trouwe aanhangers meer. Zelfs het leger laat haar in den steeken men heeft reeds soldaten moeten ontwapenen. Het kouingschap kan enkel nog maar rekenen op de burger- wachten. Lissabon, Oporto, Ooimbra en Cintra zijn gewonnen voor de republiek. Op 4 Februari is te Lissabon een gebeime bewaarplaats van 400 karabijnen ontdekt. De opnieuw uitgekomen republikeinsche kranten slaan een hoogen toon aan en vallen vooral de politie heftig aan. z/Geloof me, mejuflrouw, Kaatje zou me be- paald gelijk geven," liet de graaf er op volgen. z/Hoe treurig dat de beide oude heeren nog maar niet tot verzoening geneigd schijnen", zeide Helena, nadat de cornet zijn wedervaren op Neuenrode en later bij den overste had medegedeeld. z/En heer graaf, wilt ge wel gelooven, dat ik hartelijk verlang mijn lief nichtje te leeren kennen, vooral nu ik over haar zooveel goeds van u verneem, en," voegde ze er lachend bij, z/ge zult 't toch wel niet overdrijven." Zoo pratende was er ruim een kwartier uurs verloopen en de overste trad binnen. Het scheen hem aangenaam aan te doen, dat zijne dochter, die in den laatsten tijd voortdu- rend treurig en somber gestemd was, hem thans met een lachend gelaat te gemoet ti*ad. Hij schreef dit echter aan een geheel andere oorzaak toe, daar 't hartelijk afscheid en ge- flnister hem nog versch in 't geheugen lagen. Ofscboon de cornet zijn verloftijd op 't slot had doorgebracbt, scheen er toch, meende hij, geen bijzondere sympatbie voor Kaatje bij dezen te bestaan, en boopte hij dus nog in stilte, zijn wensch eenmaal vervuld te zien. Onder aangename kout werd't ontbijt genut- tigd, want in de huiskamer was de Overste ook de echte huisvader, en wist door geestige ge- zegden en waren horn or 'n prettigen toon op te wekken. //Ik ben recht in mijn nopjes, dat ge Pruisisch officier zrjt en onder bescherming van Z. M. onzen geeerbiedigden Koning staat; wat hebben die Russische vlegels gauw den aftocht ge- blazen", en met 'n vergenoegd gelaat wreef hij JJe begrafenispleclitigheid te Lixsabon. Koning Manuel bad, gevolg gevende aan de hem gedane verzoeken, afgezien van zijn voor- nemen om Zaterdag de begrafenisplechtigheid bij te wonen, maar volgde met de Koninginnen de baar tot aan den ingang van de Koninklijke kapei en keerde daarna naar het paleis terug. De lijkstoet, die te 111/2 uur vertrok, kwam te 21/s uur aan in de kerk San Vincente, die op een afstand van 6 K.M. ligt. De lijkbaren werden op in den wand der kerk aangebrachte schragen geplaatst. De troepen werden op het plein opgesteld. Batte- rijer. artillerie vuurden salvo's af, waarop door de Engelsche en Spaansche kruisers werd ge- antwoord. Hoogwaardigheidsbekleeders aan het hof droegen daarop de lijkbaren naar den tweeden katafalk. De baar van den vader werd links, die van den zoon rechts geplaatst. De kathedraal was prachtig versierd. De opperceremoniemeester geleidde de buitengewone afvaardigingen naar de bijzondere tribune ter rechterzijde van het koor. De patriarch van Lissabon verleende absolutie, waarna de mis begon. Een rijtuig, waarop toescbouwers geklommen waren, stortte in elkaar op het oogenblik dat de lijkstoet passeerde. Er werden verscheidene personen gewondbijna alien beliepen lichte kwetsuren. EERSTE KAMER. Vergadering van Zaterdag. Bij de behandeling van de Kredietwet van Oorlog en eenige wetsontwerpen betreffende het vestingstelsel, geeft de heer Reekers te kennen dat in de afdeeling waartoe hij behoorde, de kwestie-Romer en die der zg. verdwenen gelden ter sprake zijn gekomen, maar dat de commissie van rapporteurs gemeend heeft daarvan geen melding in het voorloopig verslag te moeten maken. Spreker stelt er prijs op te verklaren dat hij gaarne die zaken in het openbaar ter sprake had zien gebracht, teneinde uit te spre- ken dat de Minister van Oorlog volkomen te- recht in de Tweede Kamer, alvorens af te treden, de gelegenheid te baat heeft genomen om, wat de kwestie Romer betreft, de cavalerie- chefs te verdedigen tegen de blaam in de //Tele- graaf" interviews op ben geworpen, een blaam zich in de handen, er nog bijvoegende ,/Uw uniform, waarom ik gisteren reeds geschreven heb, zal wel spoedig in orde zijn, en ik durf mij vleien, dat ge u als officier bij de huzaren zoodanig zult gedragen, dat Z. M. zoowel als uw commandant u als 'n aanwinst voor het leger mogen beschouwen". De cornet stond op, boog en reikte den Overste de hand, ten teeken, dat bij zich't hem gestelde vertrouwen waardig boopte te maken. Den volgenden dag was de uitrusting van den cornet gereed, en toen hij in zijn witte met goud galon afgezette uniform voor den Overste en Helena verscheen. zag hij er zoo flink en innemend uit, dat elke jonge dame hem wel een blik waardig gekeurd zou hebben, terwijl een schoon Koninklijk troepenpaard reeds voor hem op stal stond. De eerste rit, welke hij met dit schoone paard maakte was naar Neuenrode, ofschoou bij den Overste hiervan onkundig liet. Toen bij in zijn keurige uniform 'tslotplein opreed, staarde Kaatje hem met verrukking aan, en waarlijk 't //roosje van Neuenrode" en de nieuwe Pruisische huzaren-officier vormden 'n prachtig ensembleook de heer George kon niet nalaten zijn compliment te maken. Al zeer spoedig was hij de vriend van oud en jong, terwijl de officieren zich om strijd be- ijverden zijne toegenegenheid te verwerven. ZEVENDE HOOFDSTUK. Graaf Zarnacki was spoedig een der be- kwaamste officieren van zijn regiment. De Overste, ten hoogste met hem ingenomen, en vooral wegeus zijne bizondere militaire capi- die bij het groote publiek niet is weggewiscbt door de later aangebrachte rectificatie. En wat de tweede kwestie van de zg. verdwenen gelden betreft, verdedigt de heer Reekers eveneens de houding van den Minister, die getracht heeft een eind te maken aan een legende, voortge- sproten nit een door spreker ten zeerste afge- keurd merkbaar streven tegenwoordig, om bet departement van oorlog te bekladden als een huis van ongerechtigheden. De heeren Van den Biesen en Loben Sels verdedigen de houding van de commissie van rapporteurs, die meent dat de beide kwesties. hierboven bedoeld, met de Kredietwet zelf niets te maken hebben. De Minister van Oorlog dankt den heer Reekers, dat hij deze zaak ter sprake heeft gebracht, verdedigde nader zijn houding in de Tweede Kamer, en doet vooral uitkomen dat bij bet volkomen eens was met hen die van oordeel zijn, dat al die losse en onbewezen beschuldigingen en meedeelingen betreffende het leger, de tucht ondermijuen, de banden tusschen het leger onderling losser maken en de kritiek van minderen op hun meerderen be- denkelijk vergeruakkelijkt. Tereeht is bet steeds hakken op het departement van Oorlog zeer verkeerd, als men grieven heeft tegen het departement, onderzoeke men vooraf. De deu- ren staan daartoe wijd open. Elke Minister van Oorlog zal steeds gaarne zulk een onder- zoek willen. Den Minister is overigens niets bekend, waarover het departement van Oorlog zich behoeft te schamen. Na korte repliek van den heer Reekers, wordt de Kredietwet van Oorlog en de wetsontwerpen betreffende het vestingstelsel, zonder stemming goedgekeurd. Alvorens de zitting gesloten wordt. brengt de heer Regout nogmaals de kwestie van den mijnraad ter sprake, door mededeeling, dat uit het thans door hem gelezen bewuste prive scbrijven van den voorzitter van den mijnraad, waarop de Minister Veegens zich grondde, om overlegging van het dossier te weigeren, blijkt lo. dat deze brief niets bevat waardoor de houding van den mijnraad in een ongunstig daglicht komt, maar 2o. dat de vertrouwelijke meedeelingen omtrent verschillende personen, het inderdaad niet mogelijk maken dezen brief over te leggen aan een wetgevend lichaam van 150 leden, omdat het dan niet mogelijk is bet geheim zoo volkomen te bewaren als noodig is, waar door een kleine onvoorzichtigheid. te goeder trouw, datgene wat geheim moet blijven tot openbaar- heid kan komen. Wel heeft de voorzitter van den mijnraad, de heer Van der Wyck, met wien spr. gister een onderhoud had, en die hem bij die gelegenheid den prive-brief liet lezen zich bereid verklaard bet bewuste schrijven over te leggen aan een commissie uit de Eerste citeiten, rapporteerde zeer gunstig omtrent hem op de conduitelijst, die hij jaarlijks aan den Koning moest overleggen, terwijl hij er bij- voegde, dat de jonkman, de van hem gekoesterde gunstige verwachtingen veire overtrof, en, ot- schoon bizondere sympathie voor den graaf koesterende, deed hij toch in dit opzicht der waarheid hulde. De cornet had 'n aangeboren tact, den ouden heer op 'n eigenaardige wijze weder in 'n goede luim te brengen, wanneer deze gewoonlijk wegensdienstaangelegenheden beden minder opgeruimd gestemd was. Som- tijds was Helena er wel eens de dupe van, doch dan was 't alweer de graaf, die door scherts en 'topdisscben van curieuse verhalen 't onweder wist te verdrijven en den ouden heer dikwijls deed lachen, dat hij schuddezoodoende was de graaf, ofschoon de jongste officier van 't regiment, hem 't liefste van alien, ja was hem bijna onmisbaar. z/'t Is een ferme kerel", zeide hij dikwijls in zichzelve//al bezat hij volstrekt geen fortuin, dan gaf ik hem tienmaal liever mijne dochter dan aan een millionair, die geen ziel in z'n corpus heeft, en 'k geloof niet mis gezien te hebben. dat ze wel sympatbiseeren, me dunktjhp moest liever ronduit voor den dag komen. 'k houd n"iet van dat talmen". (Wordt vervolgd.) TEB SEIJZESSCHE Bit blad verschijnt VIuiiinlny-, Woensda|{- en %rriJdt*u»voiid, uilg-exonderd op Feesfdagen. bij de De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Yergadering .an den Gemeenteraad is belezd tegen llonderdng den 13 Februari lflOH, das voormiddags te 10 nre. Ter Neuzen. den 10 Februari 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. beter te stemmen, want hij liet er oogenblik-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1