A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeowsch-Vlaanderen. No. 5105 Dinsdag; 4 Februari 1908. 48e Jaar^arig. B1111D IA111 Gf. Kamer van Koophandel en Fabrieken Gemengde berichlen. GRONDBELASTING. FEUILLET0N. Openbare Vergadering ABONNEIENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32l/2 'en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb by alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYERTEE TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefnou No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. PROEVEN MET SERUM TEGEN MOND- EN KLAUWZEER. ■nan 23) De beer George, niet anders begrijpende, dan dat thans dezelfde persoon van den vorigen nacht voor hem stond, trad onwillekeurig eenige sehreden achteruit, daar hij in dien persoon 'n deserteur zag. Het was bem zeer goed bekend, dat op desertie 'n zware straf stond ontving hij hem dus in zijn huis, dan zou men hem, indien znlks ontdekt werd, zeer goed als mede- plichtige knnnen beschouwen en hij zoodoende in een alleronaangeriaamste zaak gewikkeid worden. //Meneer ge zijt dezelfde," stamelde hij, ,/die den vorigen nacht, hier voor mijn huis De graaf liet hem niet uitspreken, maar hem in de rede vallende, zeide hij z/Ik ben dezelfde persoon, meneer, ik ben graaf Zarnacki, koninklijk Pruisisch huzaren cornet." z/Dus 't was een misverstand," vroeg de heer George, //zoo, zoo," en haalde rnimer adem. //Een misverstand kan men't moeilijk noemen," hernam de graaf vroolijk, terwijl hij hartelijk begon te lachen, ik moet u zeggen, dat ik van top tot teen dezelfde graaf Zarnacki ben, die men den vorigen nacht met het volste recht in arrest nam." z/Maar, heer graaf. verklaar u nader, de geheele zaak is en blijft me 'n raadsel." z/Niets is mij aangenamer, daar 't mij 'n eer is, waarop ik zeer hoogen prijs stel, dat u mij, te Ter Neuzen. op Dinsdag den 4 Febr. 1908, 's nam. 7 uur. j De Voorzitter tft i., J. A. VAN ROMPU. De Secretaris, H. J. VOOREN. .TER NEUZEN, 3 Februari 1908. Ds. J. van den Berg, predikant bij de Geref. feerk alhier, heeft voor het beroep naar die ge- Ineente te Aiblasserdam bedankt. Bij'Kon. besluit is aan K. J. A. G. baron Collot d'Escury, voorzitter van den Algemeenen- Federatieven Nederlandschen Zuivelbond, te Hon- tenisse, verlof verleend tot het aanneinen van het ordeteeken van commandeur in de orde »du Merite Agricole", hem natnens den president der Repubiiek, door den Franschen Minister van landbouw geschonken. Hoek. De WelEerw. heer Ds. P. H. de Jonge, predikant bij de Gereformeerde gemeente alhier, heeft het beroep naar die gemeente te Sleeuwijk aangenomen, en zal op Zondag 1 Maart a. s. afscheid prediken. Philippine, 3 Febr. Zaterdag j.l. ontdekte de politie te Philippine, dat een der wagens, welke met de varkens en paarden door de Rijksambtenaren onlangs in beslag genomen wa- ren, van het erf van G. D. Voerman was verdwenen. Meif denkt dat de smokkelaars dien wagen naar Belgie hebben vervoerd in den nacht van Vrijdag op Zaterdag. De politie heeft natuur- lijk dadelijk een onderzoek ingesteld, maar of de wagen nog terug zal gevonden worden is vrij onzeker. Velen der lezers van het vorige nummer zullen wel begrepen bebben dat in het bericht omtrent. de ontvreemde mosselen 5000 ton mosselen en fr. 1000 abusief was. Dit moet zijn 500 ton en 1000 gulden. Sas van Gent, 3 Febr. Heden morgen had alhier op de Westkade een droevig ongeluk plaats. By het inladen van ijzeren buizert voor de firma Charles en Ritte ten behoeve der kanaalwerken, had de werkman Frans Pauwels heden morgen nog Rnssiseh deserteur en thans Pruisisch officier, ten nwent. wilt ontvangen en mij wellicht de gastvrijheid van uw geeerd huis verleenen", hervatte de graaf op zeer innemende wijze. ,/Hieraan behoeft ge volstrekt niet te twijfelen, heer graaf, want ieder officier van mijn en ge- eerbiedigden Koning heeft steeds vrijen toegang tot mijn huis." De graaf maakte 'n beleefde buiging. z/Wees overtuigd," vervolgde de heer George, ,/dat we oprecht deelgenomen hebben in de voor u zoo hoogst onaangename catastrophe, welke u den vorigen nacht getroffen heeft." zijt dus zoo gelukkig dit slot, niet alleen misschien met eene echtge- zoo te bewonen, maar noote en z/Mijn echtgenoote" viel de heer George hem in de rede, /vis reeds geruimen tijd overleden. zoodat mijn huiselijk geluk alleen bestaat in mijn eenig kind, mijne dochter". z/Voorzeker een groot geluk, meneer, dat kan ik mij zeer goed voorstellen". z/Ja, 't arme kind, heer graaf, is zoo fijnge- voelig en zoo medelijdend, dat, toen ik haar verhaalde, hetgeen er 's nachts voor 't slot met u had plaats gegrepen, ze geheel van streek geraakte, en zich tot heden nog zeer on wel gevoelt". Hoe zeer 't den cornet ook smartte, dat ze om zijnentwille zoo geleden had en nog leed, was 't hem toch 'n zalig gevoel zulks te vernemen. //Ik kan niet zeggen hoezeer ik het betreur, dat uwe dochter daaronder zoo geleden heeft zon u mij willen reroorloven, meneer, mejuffrouw het ongeluk een der buizen wegende circa400K.G. op het hoofd te krijgen, waardoor dit iichaams- deel als het ware gepletterd werd. In het woonhuis van de dames Stubbe binnengedragen werden hem daar de eerste zorgen toegediend door Dr. Temmerman, die ook den Eerw. heer Pastoor deed ontbieden. Alhoewel levensgevaarlij k gewond, bleek er volgens latere v'erklaring van den dokter geen direct gevaar te bestaan, daar het bleek dat de hersenen ongeschonden waren. De getroffene is een 28jarig gehuwd man van Mariakerke bij Dendermonde en vader van 4 jeugdige kinderen. Hedenmorgen werden aan de Oudeburgsche sluis, door de rijksambtenaren alhier weder 2 kairen met varkens aangehouden, 43 in getal, als frauduleus ingevoerd. De voerlieden, zijnde Beigen, werden alhier in verzekerde bewaring gehouden. Koewaclit. Zondagnamiddag had ten huize van den herbergier A. van Hove een algemeene ver- gadering plaats van den R. K. Boerenbond alhier. Een gfoot aantal leden was tegen woordig. De secretaris bracht verslag uit over de werkzaam- heden van den Bond in het afgeloopeh jaar. Daaruit bleek, dat het ledental met 8 personen was gestegen en dat door overlijden en vertrek naar elders er 4 waren afgegaan, zoodat het ledental thans bedraagt 94. Er was aangekocht 15'-KJ kilogr. superphosphaat, 20900 kilogr. ammoniak-superphospbaat. 10700 kilogr. Obili- salpeter, 525 kilogr. lijnmeel en 3700 kilogr. mai's. Uit de rekening en verantwoording bleek, dat ontvangen was f 27,79 en uitgegeven f 21,95, zoodat er een batig saldo was van 5,84. Besloten wordt voor gezamenlijke rekening klaverzaad aan te koopen, alsmede aminoniak- superphosphaat. Voor de laatgte zal aan ver- schillende leveranciers opgave gevraagd worden van prijs per wagon Axel, levering eerste helft van Maart. Daarna had eene vergadering plaats van de Boerenleenbank. Verschillende ingeko- men stukken van deCentraleBankwerdendoorden kassier, den heer A. Geerards, voorgelezen en toegelicht. Alle werden voor kennisgeving aan- aangenomen. St. Jansteen. Van een waggon tarwebloem voor de firma Lockefeer alhier zijn tusschen Brussel en St. Nicolaas 800 Kg. gestolen. uw dochter daarvoor mijnen dank te mogeu betuigen voor de in mij betoonde belangstelling". z/Dit zal wel overbodig zijn, heer graaf, daar ze 't leed vergeten zal, wanneer ze uwe gelukkige redding verneemt, en voor die belangstelling geen dankbetuiging zal willen aanneinen. In- tusschen ben ik verlangend de oorzaak te* ver nemen, waardoor ik 't genoegen heb u weder zoo spoedig en onder zulke gunstige omstandig- heden terug te zien." //Mag ik 't. genoegen smaken, zulks in tegen- woordigheid van uwe dochter te verhalen, daar ook zij wellicht hierin eenig belang zal stellen." z/Hieraan behoeft ge niet te twijfelen, en wanneer ge mij eenige oogenblikken wilt ver- outschuldigen, zal ik haar* uw onverwaehte komst mededeelen en baar naar hier ge- leiden." z/Hiermede, meneer, zult u mij een zeer groot genoegen doen," antwoordde de graaf, De heer George spoedde zich in allerijl naar de kamer zijner dochter, en trad binnen. Kaatje zat op de sofa in diep gepeins met den zakdoek voor haar oogen, zoodat ze 't binnentreden van haar vader niet eens had opgemerkt. z/Hoe is het mijn kind, weent of treurt ge nog over dien deserteur? Waarlijk, lief kind, ge moet u niet altijd door uw gevoel laten medesleepen, medegevoel voor onze naasten is 'n ware christendeugd, maar alles heeft zijn grenzen en moet niet overdreven worden." //O, neen vader, volstrekt niet, maar ik wil 't u niet verheelen, dat ik me buiten die ge- schiedenis in de laatste dagen toch zeer onwel gevoel en niet weet waaraan dit moet toe- Retranchement. Bij den Quaestor van de classis IJzendijke zijn in het afgeloopen jaar ingekomen de navolgende collecten, giften en bijdragen voor Synodale Fondsen Voor de Algemeene Weduwen- en Weezen- beurs Giften van de Kerkvoogdijen te Aardenburg 5, Hulst 10 en Ter Neuzen 5. Voor hec Fonds ter verbetering der schraal&te Predikants-traktementen Van de Kerkvoogdijen te Breskens f 6, re Groede f 1 en te Zuidzande f 2. Voor het Hulppensioenfonds voor Emeriti- Predikanten Van de Kerkvoogdijen te Schoondijke, Groede, Sluis, Sint Anna ter Muiden, Aardenburg, Ter Neuzen, Zaamslag, Hulst en Sas van Gent c.a., van ieder 10. Voor het Fonds ter voorziening in de geeste- lijke behoeften Van Sluiskil f 5,48. Voor het Studiefonds Niets. Voor het Fonds voor Noodlijdende kerken en personen Collecten uit IJzendijke 3,25, Schoondijke 7,69, Biervliet 7,30, Hoofdplaat 2,34, Waterlandkerkje f 2,50, Breskens 3,26?, Groede f 5,55, Nieuwvliet f 2,63, Sluis 8,785, Sint Anna ter Muiden 3, Sint Kruis 2,19, Oostburg 2,676, Zuidzande 4,50, Retrancbe- ment 2,50, Cadzand 8,25, Axel 8,1 It Hoek 5,50, Ter Neuzen 5,62, Sluiskil 7, Zaamslag 28,50, Ilontenisse c. a. 7,26 t-ti Sas van Gent c. a. 4. Giften van Kerkvoogdijen Aardenburg 5, Oostburg f 10 en Ter Neuzen 5. Voor de Generale kas over 1906 uit IJzendijke 29,50 over.1907: uit Biervliet 4,50, Hoofdplaat f 3,92s, Waterlandkerkje 12, Schoondijke 20, Groede 5,30, Nieuwvliet 4,25, Sluis 46,15, SintAnna ter Muiden 10, Sint Kruis 8,25, Aardenburg 26,80, Oostburg 22,15, Zuidzande 3, Retranchement 5, Cadzand 16, Hoek 60, Ter Neuzen f 56,20, Sluiskil f 8,675', Hontenisse c. a. f 15,10, Hulst 26 en Sas vat: Gent c. a. 5. Sedert de mistige dagen werden van den Zuid- Kraaiert 2 jougens vermist. Men vermoedde dat zij, om een of ander doel, de slikken waren schrijven." antwoordde Kaatje, haar vader de hand reikende. #Wat onzen deserteur betreft, daarover be hoeft ge u niet meer te verontrusten. lief kind, want deze zit tout a fait in orde, op de sofa in 't salon en wenscht ook gaarne met u kennis te makenhebt ge dus lust en voelt ge u opgewekt my te vergezellen »Wie, wat riep Kaatje in de grootste agi- tatie, ffwat zegt ge, vader de deserteur, hoe is 't mogelijk En over haar geheele lichaam bevende, riehtte zij zich v m. de sofa op. z/Maar, mijn kind, houdt u toch kalm,'kbe- grijp nietZie als 'k had kunnen veronder- steilen, dat uwe zenufren zoo zwak waren, dat 't minste wat er gebeurt ze in de war brengen, dan had ik u meer voorbereid, maar tegenover een vreemden, ons geheel onbekend deserteur, acbtte 'k zulks niet noodig. Ik vergat u te vertellen, dat hij thans officier is bij 't Pruisi- sche leger." Op nieuw veranderde Kaatje van kleur, het geen haar vader niet ontging, zoodat deze ernstig over den zwakken toestand zijner dochter begon na te denken, en besloot er tijdig een knap medicus over te spreken. ,,'t Schijnt me 'n zeer beschaafd. welopgevoed jonkman toe die zich zonder twijlel veel in aristocratische kringen bewogen heeftindien ge gereed zijt, zal ik u aan hem voorstellen." Kaatje bemerkte zeer goed aan haars vaders gelaat, dat hij volstrekt niet vermoedde, dat zij den graaf reeds zoo goed kende, en 't kostte haar werkelijk moeite zich niet te verraden. (Wordt vervolgd). Bi< blad verscltijnt flaamlHg-, Woensdag- en nit^eznnileril op FeeMdagen. bij de Firnia 1*. J. VAX I>E SAX8BE te Ter ll'emen. De Burgemeester der gemeente TER, NEUZEN brengt ter kennis van de ingezetenen dat de Directeur-Generaal van den Landbouw ter kennis van belanghebbenden brengt, dat aan de Rijks- seruminrichting thans serum tegen mond-enklauwzeer bereid en in voorraad gehouden wordt. De resultaten, met eenige proeven verkregen, doen vermoeden, dat dit serum een doelmatig hulpmiddel kan zijn bij de bestrijding der ziekte, wanneer bet kan aangewend worden bij runderen, die, ofsckoon bloot- staande aan be besmetiiug, de ziekte nog niet onder de leden bebben. Het iigt daarom in de bedoeling dit nieuwe middel als proef bij bedoelde runderen in toe- passing te brengen. Wijt bet bekend is, dat bet mond- en klauwzeer zich in den regei spoedig van de zieke op de gezonde dieren uitbreidt, zal met de seruminspuiting siecbts dan gunstig resultaat te verkrijgen zijn, wanneer de vee- bouder, bij bet optreden der eerste ziekteverscbijnselen, de aangetaste dieren dadelijk afzondert en ou'verwijld' aangifte doet bij den Burgemeester. Als maatregel van voorzorg kan de veebouder de plaatsen, waar de aangetaste dieren gestaan bebben, met kalkmelk (1 deel gebrande kalk op 10 deelen water) reinigen. Zoodra het bestaan der ziekte door den districts- veearts of door den veearts, die hem vervangt, gecon- stateerd is, worden de gezonde dieren, indien de eigenaar het verlangt, kosteloos met serum ingespoten. Deze operatie kan ook geschieden bij het vee, dat zich op aangrenzende erven bevindt. De veehouders worden, mede in hun eigen belang, uitgenoodigd de pogingen, om met behulp der serum inspuiting bet mond- en klauwzeer voor den weitijd te onderdrukken, te steunen door eene spoedige afzondering van de aangetaste dieren en onmiddellijke aangifte van bet uitbreken der ziekte, Gedaan te Ter Neuzen, den 1 Februari 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN, Gelet op art. 15 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad no 82) tot regeling der Grondbelasting Brengt ter kennis, dat de door bem ontvangen staten van de uitkomsten der meting en scbatting enz. in bovengemeld artikel bedoeld, gedurende 30 dagen, op de secretarie der gemeente ter inzage zijn nedergelegd en dat aan ieder, wiens eigendommen in die staten vermeld zijn, eene kennisgeving zal worden gezonden. Ter Neuzen, den 3 Februari 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1