A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. ft 104 Kadaster. Gemengde berichten. Zaterdag; 1 Fehruari 1908. 48e Jaargang. Rinnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,B21/S en voor bet overige Buitenland f 1.65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYEBTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal bei-ekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Tel.efoori No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. EEBSTE JBXjJLJD. De Tweede Kamer der Staten-Generaal is thans ter vergadering bijeengeroepen tegen Dinsdagmiddag 4 Februari, half twee. TER NEUZEN, 31 Januari 1908. De Minister van Waterstaafc heeft aan het gemeentebestuur van Clinge bericht gezonden dat niet kan worden voldaan aan het verzoek om een rijks subsidie van f 26,400 voor ver- betering van de haven. Wei is de Minister bereid de toekenning van een subsidie te be- vorderen tot een maximum van 13,200. In de week van 22 tot en met 28 Janu ari 1908 zijn in Zeeland voorgekomen 3 gevallen ^van typhus en februs typhoidea7 van rood- vonk en 6 van diphtheritis te weten van typhus en febris typhoidea 2 gevallen te's Heer Arends- kerke en 1 te lerseke van roodvonk 4 gevallen te Breskens, I te Nieuwvliet 1 te Schore en 1 te Vlissingenvan diphtberitis 1 geval te Goes, 1 te St. Jansteen, 2 te Ter Neuzen, 1 te Tholen en 1 te Zierikzee. Philippine. Woensdagavond is er vergade ring gehouden van den visschersbond bij den heer P. F. Wijnede Foeljaeger. In die ver gadering werd medegedeeld, dat gedurende den ijsgang op perceel no. 512 Westelijk deel in de Yondelingen, tusschen Kattendijke en Zierikzee, waarschijulijk door een stoomboot en wel door een, die steeds rekening moet houden met de pachters van de perceeien, ongeveer 5000 ton mossels zijn gestolen voor eene waarde van fr. 1000. Met leedwezen werd dit vernomen en zij besloten eenparig eene som van f 50® uit te loven aan hem of hen, die aanwijzing kunnen doen, wie de mosseldieven zijn gewees! Onder de leden van die vergadering waren er echter, die meenden, dat het niet overbodig was, den heer Fokker, den Voorzitter van het vischbestuur, daarmede in kennis te stellen. Weer andere leden meenden dat die Voorzitter daar volstrekt niets mee heeft te maken en dat de Philippinsche mosselhandelaars door die som uit te looven eerder de politie op de Schelde en Zeeuwsehe stroomen daarmede een dienst bewijst. Want het is hierdoor bewezen, dat, hoe groot het leger der politie op de Zeeuwsehe stroomen is, er toch een tijd komt, dat die niet voorkomen dat er nog verschilleude dieverijen op de Schelde plaats hebben. stoppeldijk. De gemeenteraad alhier besloot ten behoeve van den gemeente-veldwachter eene verzekering te slniten, waardoor deze op 65jarigen leeftijd een pensioen zal genieten van f 300. De premie wordt van wege de gemeente be- taald. ftECHTSZAKEB. Arrondissements-Rechthank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 31 Jan. de volgende vonnissen uitgesproken J. W., oud 18 j., broodbakkersknecht te Ter Neuzen, thans in hechtenis te Middelburg, is wegens het plegen van ontnehtige handelingen met iemand beneden de 16 jaren, veroordeeld tot 4 maanden tuchtschool. C. E., oud 39 j., veldarbeider te Zaamslag, beklaagd van overtreding der Drhnkwet, is, met vernietiging van bet vonnis van het Kanton- gereeht te Ter Neuzen, vrijgesproken. Woensdag begaf zich een 5jarig kind op het ijs in de vest tusschen de Koepoort en den Yeerscben weg te Middelburg. Het zakte er door. Zijn 12jarige broer, die hem te hulp wilde komen, geraakte ook te water en beiden liepen gevaar te verdrinken. Een tweetal in de buurt zijnde timmerlieden haasten zich met ladders om hen te redden. Een boerenjongen schoot ook toe, waagde zich op het ijs, en toen er een drietal ladders op het ijs waren gelegd, slaagde hij er in de beide jongens, die al onder gedoken waren te bereiken en te redden. Men meldt uit Noordwolde aan de Ass. Ct. Woensdagnacht verbrandde op de Wester Meenthe alhier, eene arbeiderswouing, bewoond door de ongehuwde broeders Zwier Antbonie. Een der beide broeders wilde de geit nog redden, bij keerde echter niet terug en eenigen tijd later vond men zijn verkoold lijk. Dat er armoede, groote armoede in Am sterdam geleden wordt, het is een algemeen bekend, bedroevend feit. En dat die armoede in het afgeloopen jaar grooter is geweest dan bijvoorbeeid bet jaar te voren, "het staat even- eens vast. Een afspiegeling van die toe- nemende armoede geven de cijfers omtrent de bedeeling van gemeentewegeer bjijkt uit die cijfers, dat in het afgeloopen jaar ruira 30.000 meer aan geld is bedeeld dan in 1906. In het geheel was daarmee een bedrag van een kleine twee ton gouds gemoeid. Vooral sterk is de vermeerdering geweest in December. In die maand alleen was de geldbedeeling f 3000 hooger dan in December 1906. En wat het aautal bedeelde personen betreft, alleen in de laatste maand van 1907 werden 1200 personen meer bedeeld dan in de overeenkomstige maand van 1906. Het aantal mensehen, dat. zich in het afge loopen jaar voor het eerst voor bedeeling aan- meldde, was ongeveer driemaal zoo groot als in 1906. Treurige cijfers Iemand verkocht een paard, dat hij jaren lang gereden en zelf verzorgd had. Tien jaren later bevond de man zich in een drukke straat, toen hij plotseling een paard op zich zag afkomen. Het was zijn vroeger eigen- dom het dier had zijn ouden meester weer- gezien en onmiddellijk herkend zoo verhaalt j/De Paardenvriend" als waar gebeurd. Zaterdagmorgen bemerkte de beer Blad, bakker te Haarlem, dat zijn knecht een blauw oog had en op zijn vraag, hoe dat kwam, werd geantwoord //Door een val." De lieer Blad lette er verder niet op, toen eensklaps de andere knecht hem kwam waar- schuwen, dat de man bet zoo benauwd had. Hij bijgde vreeselijk, terwijl zijn hoofd opgezet scheen. De knecht liep de bakkerij uit, een gang door en den winkel uit, tusschen twee broodkarren door de straat op, docb zeeg daar in elkander. Men nam hem op en droeg hem den juist tegenoverliggenden achteringang vanhetgasthuis binnen, waar hp dadelijk den laatsten adem uitblies. Dadelijk werd de heer Blad geroepen, doch deze kon uiet de minste inlichting geven omtrent de reden van dit plotseling overlijden. De politie heeft zich evenwel deze zaak aan- getrokken en vermoedt wordt, dat het overlijden in verband staat met een vechtpartij, die Vrijdag in het cafe Hoogerhuis moet hebben plaats gehad en waarbij de knecht betrokken schijnt te zijn geweest. Is dit het geval, dan is de politie ook den vermoedelijken dader op het spoor. Vrouw M. te Kerkrade had een touw in haar tuin gespannen, waarvan zij het eene einde had bevestigd aan een aan haiir buurvrouw behoorend paaltje. Buurvrouw sneed het touw van het paaltje af en daar had je de poppen aan het danseu De vrouwen vlogen elkaar in de haren, sloegen, trapten en krabden elkaar, zoodat de stukken er af vlogen. Onder deze bedrijven was de vinger van een der vechtenden in aanraking gekomen met den raond van de andere, wat natuurlijk voor gewclg had, dat laatstgenoemde zoo in den vinger va eerstgenoemde beet, dat bet lichaamsdeel hevig bloedde en de vrouw zich onder dokters be- handeling stellen moest. Zooals men weet, bestaan er tegenwoordig voor autoinobielen ook al zoeklichten, welke zeer van pas komen op duistere wegen en in den mist. Op de automobielen-tentoonstelling te Amsterdam kon men Zaterdag twee auto- zoeklichten, welke brandden op acetyleen en zuurstof, zien werken. Er was er een met een lichtsterkte van 600,000 en een van 1,000,000 kaarsen Dwangmaatregelen. Einde vorige week stond achter een winkelruit op'de Groote Gracht te Maastricht het volgende te lezen (fVordering van.... (naam en «voornaam voluit, evenals positie) groot 50, te koop voor f 45." De hierin aangeduide winkelier, in dezelfde straat wonende, een paar huizen hoogerop, liet zich evenmiu onbetuigd. Een met groote blauwe letters geschreven papier verscheeu dra achter zijn vitrine, van den volgenden inhoud »Koopje. Schuldvordering op (naam en voornaam voluit aangeduid) te koop voor de som van 10 gulden." Menig voorbijganger vermaakte zich enkele oogenblikken bij het lezen van het openlijk kond doen van deze wederzijdsche boekhouding. Intusschen gaan beide partyen met ijver voort, elkaar nieuwe lagen te leggen. Gisteren- avond prijkten achter de winkelruit van den laatstgenoemde de volgende mededeeling ffDe ondergeteekende is bereid, onder eede te verklaren, dat Madame niets te vorderen heeft. ffHet is te betreuren, dat de politie niet bij machte is, om hare (schrijver bedoelt zijne concurrent®) lasterlijke aantijging tegen te gaan". Nieuwsgierig om te weten, of madame nu niets meer kon zeggen, zagen we tot onze verbazing, pagina 592 van het grootboek der laatstbedoelde opengeslagen een 4tal gedetail- leerde poster, stonden aan de debet-zijde ten name van over het jaar 1905. De reeds hierboven vermelde vordering lag naast de debet-zijde. Wat nu (L. K.) Onder betopschrift Oorlog tusschen Yenlo en Blerik" meldt de Venl. Ct. In den nacht van Maandag op Dinsdag om- streeks 1 uur, moesten op verzoek van den kastelein door de politie uit de danszaal van W. aan den Noordsingel te Yenlo een drietal Bleriksche jongelui verwijderd worden, die twist hadden gekregen met eenige Venlonaren. Buiten gekomen werd het relletje voortgezet tusschen de twistende partijen, welke van beide zijden allengskens versterking hadden gekregen. De Venlonaren werden door de politie naar een kant weggedreven en de Blerikenareu onder geleide naar de Maasbrug gebracht. Aan de brug gekomen werden zij door een troep van wel 50 personen opgewacht en hoorde men het lossen van schoten. In een oogenblik was men daar handgemeen. De inmiddels ver- sterkte politie dreef de vechtenden uiteen en bracht de Bleriksche jongens over de brug. Hier werden zij, op het midden der brug aan- gekomen, door steenworpen begroet. Eenige vechtersbazen waren boven op de brug voor spoorwegverkeer geklommen en richtten van daaruit hun projectielen op hun tegenstanders. De politie was genoodzaakt hier de revolvers te trekken, en eenige schoten in de lucht te lossen, waarop de //bommenwerpers" de vlucht namen. Het gelukte ten slot.te aan de politie de vechtersbazen ieder huns weegs te drijven, waar- na de rust hersteld was. De 15jarige A. van Brussel, wonende in den Katshoek, de 13jarige M. T. Bekin, wonende in de Hendrikstraat, de 13jarige H. J. Zwilders uit Oosteinde en de 12jarige G. van Hemert uit de Schoutenstraat, waagden zich Woensdag- namiddag omstreeks 5 uren op het brooze ijs Han den Boezerusingel te Rotterdam. T^otseling, terwijl zij zich daar vermaakten, zakten alle vier de jongens door het ijs en nu was er dadelijk een groot geroep om hulp en een toeloop van een massa mensehen. Werk- lieden van genoemde machinefabriek redden heel gauw twee van de jongens. Minder ge- makkelijk was het de twee eerstgenoemden te bereiken. Met levensgevaar, verbonden met een lijn en over een over het ijs gelegden ladder kruipende, wist de gemeentewerkman G. Wijers, de plaats te bereiken, waar de twee nog ver- mist wordende jongens onder het ijs verdwenen. Daar begaf hij zich te water en duikende onder het jjs haalde hij beide knapen, die geen teeken van leven meer gaven, boven. Burgers en agenten van politie hebben toen geruimen tijd getracht by Van Brussel en Bekin de leveus- geesten op te wekken doch te vergeefsDr. D. Neurdenburg kon slechts den dood constateeren. De 15jarige Van Brussel is het eenigst overge- bleven kind van een vijftal. De 17jarige dienstbode van den stations- chef te Zoetermeer-Zegwaart is Dinsdagavond ongeveer 7 uur, toen zy uit het woonhuis van den cbef de rails wilde oversteken, naar het het station, door een van de richting Gouda komenden sneltrein gegrepen en onmiddellijk gedood. Te Rotterdam is de politie vermoedelijk op het spoor gekomen van een belangrijken postzegeldiefstal. Sedert meer dan een jaar worden nl., door een paar personen een koffie- huisbediende en een huisknecht, ongebruikte postzegels van 21/2 12^ ct. verre onder de waarde verkocht. Yanwaar die postzegels af- komstig zijn, ligt op het oogenblik nog in het duister. Waarschijnlijk zijn de verkoopers de helers, bij wie kautoorbedienden de postzegels van de hand deden. Men wil zelfs weten dat zij voor meer dan f 30 in de week omzetten. De koffiehuisbediende en de huisknecht zijn in bewaring gesteld, doch blijven hardnekkig weigeren, omtrent de herkomst der postzegels opheldering te geven. Men meldt uit Oldeberkoop, dd. 27 Januari Toen mej. A. v. d. Weij. onderwijzeres alhier gisteravond van een bezoek huiswaarts keerde, werd ze onderweg lastig gevallen door een 4tal jongelui. Ze verzocht daarom M. Scheen- stra, die juist passeerde, haar thuis te willenbren- gen. Deze was dadelijk daartoe bereid, doch bij moest zijn hulpvaardigheid duur boeten. W ant onverwachts werd hij door bet viertal aange- grepen, die hem met hun messen bewerkten op eene wijze, dat het een wonder mag heeten dat bij het er betrekkelijk nog zoo goed afbracht. Boven- en onderkleeren toch werden totaal ver- korven. Gelukkig werd hij slechts licht ver- wond. Het heele tooneel speelde zich at in de korn van het dorp. Daar bier nooit iets van dien aard voorvalt, verwekt bet geval erg genoeg trouwens een ware fnoordaanval heel wat sensatie. Proces-verbaal tegen het 4tal, dat thuis behoort op de Noordwolder Meente, is opgemaakt. Wij lezen in het U. D. De geschiedenis van ons nieuw nikkelen stuiverstuk is nog niet ten einde. Wij ver- namen altbans heden, dat sedert eenigen tijd in de muntzaal van 's Rijks Munt wederom proeven worden genomen met het doel te ervaren in hoeverre het mogelijk is een stuiverstuk te vervaardigen, dat in het midden een gaatje vertoont, opdat de munt zich daardoor beter zal kunnen onderscheiden van ons kwartje, dan zulks tot dusver bet geval was volgens klachten, sinds het in circulatie brengen van den nieuwen stuiver vernomen. De groote moeilijkheid scbuilt echter in het verkrijgen van een opvallend verschil met de Belgische centimesstukken, die \EI7iE\S('HF. COIRAIT. Hit bind verHCliijnt JlHanda^-, Woen»(l»£. en Vrijilngavond, nitKexonderd op Oeiildagen. bij de Firnm 1". J. Hit. MH'BE *e Ter >'enaen. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend dat de Land meter van het Kadaster in den loop der volgende week deze gemeente denkt te bezoeken teneinde de gewone jaarlijksche opmetingen voor de instand- houding van het kadaster te verrichten. Ter Neuzen, 30 Januari 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1