rvo 5ioi. A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. eerste blad. Gemengde berichteo. Zaterda^ 25 Januari 1908. 48e Jaargang Landbouwberichten. i w ABONNEMENT: xt ^6r. dr?e maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1.32% en voor het. ovenge Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, rostdirecteuren en Brievenbashouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien vocr 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. - TER NEUZEN, 24 Januari 1908. Ten overstaan van den Bnrgemeester te Philippine zijn Woensdagmorgen 109 biggen en 4 paarden verkocbt. De biggen ginj/en voor J 9 a f 10 van de hand, de paarden daarentegen werden voor de som van 200 ge- zamenlijk verkocbt zoodat de totale opbrengst ongeveer 1100 bedroeg. Volgens kennisgeving van Ged. Staten is te^ Axei een paardenmarkt ingesteld op den Donaerdag voor den 2en Maandag van Mei te Oostburg de najaarspaardenmarkt verzet van 13 op 12 November; is die dag een Zon- dag, dan valt de markt op den volgenden Maandagen te Nieuw Namen (gemeente Clinge) de jaar- ljjksche veemarkt verzet van den laatsten Woens- dag in Mei op den tweeden Dinsdag in Maart. - V oor het lidmaatschap van den gemeenteraad van IJzendijke zijn candidaat gesteld de heeren Joh. Risseeuw en Iz. Leenbouts. In de week van 15 tot en met 21 Januari 190b zijn in Zeeland voorgekomen 3 gevallen van typhus en febris-tvpholdea, 4 van roodvonk, en 13 van diphtheritis, en wel van typhus en en febris-typhoidea 1 geval te Kattendijke, 1 te Nisse en 1 te Poortvlietvan roodvonk 1 geval te Kruiningen, 1 te Middelburgen 2 te Vlis- singen van diphtheritis 1 geval te Axel, 1 te Dreischor, 2 te Goes, 1 te Hulst, 1 te St. Jan- steen, 2 te Ter Neuzen, 1 te Zaamslag, 2 te Zierikzee en 2 te Zuiddorpe. Kantongerechft le Ten Neuzen. Ccht"6"' 'eder t0t e6De b°ete VaD f SnbB' 1 da" Naar aanleiding van het vangen van moilen, 't geen vooral in Friesland veelvuldig voorkomt, en dat door velen wordt afgekeurd, schrijft iemand aan het A-Hbl.", dat het theoretisch juist is, dat demol nuttig voor den landbouw is, omdat het vele schadelijke insecten verdelgt, rnaar de praktijk leert anders. Het goede, dat een mol in het land doet, weegt niet op tegen den last en de scbade, die het beestje in andere opzichten veroorzaakt, n.l. wat betreft wei- en hooilanden. Laat men in wei- en hooilanden de mollen met rnst, dan is ue schade en de last, die zxj veroorzaken, belangrijk grooter dan het goede, dat zij in het land teweeg brengen. Niet alleen dat men bij het maaien veel last heeft van den losgewoelden grond, van de talloos vele gangen onder de graszoden, doch op zulke plaatsen begint ook het gras te kwijnen en uf te sterven, omdat de mol bij het graven van zijn gangen, aan de oppervlakte de zode- en wortellaag zoo van den ondergrond doet losscheuren, dat de wortels geen voldoende voedsel en vocht meer tot zicli kunnen nemen en een veel verminderde hooi- en grasopbrengst het gevolg is. Een mol wroet soms in een dag een loop- gang van meer dan vijftig meters lengte. Soms zijn de zoden voor meer dan de helft opgewroet en leveren dan een erbarmelijk slecht gewas op. Nu kan men met een landrol deze losgewoelde zoden wel weer dicht maken, doch wanneer men daarbij niet tegeljjk de mollen er uit vangt, zal dat rollen weinig baten, daar men eenige dagen later de meeste gangen weer opgegraven vindt; en een minder goed gewas blijft bet gevolg. Vergelijkt men hierbij het gewas van plaatsen in hetzelfde stuk land, waar de mollen toevallig niet kwamen, of van die gronden, waaruit de mollen gevangen worden zoodra er zich maar een vertoont, dan is het verschil duidelijk zichtbaar, schrijft inzender. Ook is het hooi van een stuk land, waar veel mollen in voorkomen, meer verontreinigd met stukjes aarde en stofdeeltjes van den door deze dieren losgewoelden grond en dus onge- zond voor het vee. Wanneer inderdaad het goede dat de mol verricht, grooter was dan het nadeel en de schade, die hjj veroorzaakt, dan zouden de duizenden boeren in Friesland, die steeds met de grootste nauwgezetheid hun land van mollen gezuiverd houden, het vangen wel reeds Jang hebben nagelaten De Woensdagmiddag door den stoomtram te Vlissingen overreden jongen, de lOjarige K., is reeds overleden. Te Amsterdam is een machinist van een sleepbootje, liggende in de Pririsengracht, ver- moedelijk tengevolge van mist van de loopplank gevallen toen hij zich naar den wal wilde be- geven. De man, die een huishouden nalaat, verdronk. Men meldt De Zuiderzeevisschers hebben dezer dagen van de Rijks-Verzekeringsbank voor het eerst een aanslagbiljet ontvangen, met de uitnoodi- ging, hunne premie binnen 15 dagen ten post- kantore te voldoen. Het bedrag wisselt tnsschen 17 en 80 en verwekt algemeene ontevredenheid, niet alleen wegens de zeer schrale verdiensten der visschera, welke aan velen het betalen onmogelijk maakt, maar meer nog, dat deze premie moet worden voldaan sinds 1 Februari 1903. In die vijf jaren toch heeft ni§mand wien een ongeluk overkwam, aansprask op vergoeding kunnen maken. Reeds zijn een menigte reclames dientenge- volge tot genoemde Bank gericht. Te Amsterdam wordt op de boomen jjve rig gezocht naar de bekende ringetjes van de riugelrupsen. Elken clag zijn er 20 gemeente-werklieden mee bezig en worden ruitn 1000 ringetjes ver- zameld. Op het oogenblik zgn er in 'tgeheel ongeveer 22.000 van die eierringetjes uit de boomen verwijderd. Ieder ringetje bevat 200 en meer eitjes, zoodat alvast een kleine vijf millioen rupsen onschadelijk gemaakt zijn. Iederen dag knettereu de kachels op de Stadskweekerij in de Watergraafsmeer om de boomenvernielers te verdelgen. Het werk is echter nog Jang niet klaar Hoe wel hier en daar «ei een enkel ringetje aan de zoekers zal ontsnappen, is vrees voor een rupsenplaag als verleden jaar vermoedelijk buitengesloten. De koopman S. Meyer, te Winschoten geraakte Woensdagavond op den Pekelderweg onder de Oldambtster tram. Hem werden beide beenen afgereden. Een jougetje van drie jaar kwam Woens dagmiddag terwijl het zich alleen in de ouder- lijke woning aan het Jacob van Campenplein te 's Gravenhage bevond, in aanraking met een brandende kachel, waardoor de kleertjes vlam vatten. Nadat het kind de s$raat op gevlucht was, werden de vlammen door een voorbijganger met zijn jas gedoofd. Het knaapje, dat vrij ernstige brandwonden had bekomen, is naar het ziekenhuis gebracht. Een juffrouw van het Rapenburg stond Dinsdag te Amsterdam terecht, beklaagd van mishandeling van een juffrouw uit de Rapen- burgerstraat, die ze ^geweldadig" bi] de haren zou hebben getrokken. De beklaagde, die op de vraag naar het beroep van haar man ant- woordde, dat haar echtgenoot *oogentdikkelijk ziekelijk is," noemde het haar ten laste gelegde feit totaal valsch, zoo valsch als het //nog nooit gebogen of gevlogen is", zo6 valsch voorts, dat zij eenvoudig weigerde het proces-verbaal op het politie-bureau te teekenen, tneldt het ,Hbl." »Wat was dajr niet goed opgeschreven informeerde de voorzitter. z/Het geheele proces niet." #Was uw eigen opgaaf niet goed opge schreven //J a." #Maar verder gaat uw handteekening toch niet. U bad het dus gerust kunnen teekenen." Dat bleek de beklaagde achteraf nu ook wel in te zien. Maar al was deze pijl haar uit de hand geslagen, zij had er nog meer op haar boog. Ze vertelde niet meer of minder dan dat de hoofdgetuige een avond te voren een generate repetitie heeft gehad met de andere getuige. //Een repetitie niet voor een uitvoerirg, maar voor deze zitting vroeg de voorzitter. z/Ja, edelachtbare." vNu, dat zullen we dan van de getuigen eens hooren." Uit het getuigenverhoor kwam het echter niet aan den dag en het O. M. eischte 30 boete of 30 dagen hechtenis. Men schrijft uit Rijen aan de Noordbrab. In voile drukte van runder-markt, Woens dagmorgen ruim tien uur op eens 'n kreet //Brand, brand!... In de school!" Dan de hoornblazer Retet! 'n Weg en weergeloop van boeren, vrouwen 'n Vent met 'n paard op 'n drafje naar 't spuithuisje En gauw ook 'n troep boera-schreeuwende bengels //De school brandt af! de school brandt af!" Zij waren d'r uit'n Heele vacantie in 't ver- scbiet Boven aan 't dak was 't begonnen. Eerst rook toen vlammetjes ten leste vlammen. Alle3 ontdooide in de buurt. Toen 't zoowat 'n mooi uurke geknetterd had was de spuit gesteld Maar water, ho maar Eindelijk, eindelijk Aan 't pompen, potnpen Slang n". 1 was wat lek 't water kwam niet tot aan den bek. Slang n°. 2 was wat kort 't water raakte de vlammen niet. Nou ja waarorn dan ook nog pompen D'r werd nog over gedelibereerd om de harmonie te laten aanrukken 'n Treurmarsch blazeu, weet je Maar ocb, zoo erg was't niet't gebouw was toch afgekeurd de teekening voor 'n nieuw ligt al klaar en nou krijgen ze toch nog 't geld van de verzekering zoo is onze dierbare school dan 'n vlammenprooi geworden. D'r wou 'r nog een met emmers water komen aan- dragen, maar hij werd uitgelachen. Je mot wel laten branden, as de spuit niet werkt Grappenmaker opperde toen 't denkbeeld om in den raad te doen voorstellen //daags veur 'nen brand veurtoan de spuite loate prebeere Maar met dat alBeklagenswaardige huis- moeders De juistitie uit Assen, die Maandag te Koevorden vertoefde ter onderzoek van den dood- siag, heeft de reeds als vermoedelijkpn dader aangehouden J. M., tot bekentenis weten re brengen, waarna diens zwager weder op vrije voeten is gesteld. De verslageue had, wanneer de sterke drank den boventoon voerde, veelal ruzie met zijn vrouw, wat ook nu weder het geval is geweest. Deze laatste ging zich nu bij haar broer en zwager beklagen, die zich daarop, nadat J. M. van de vrouw 30 centen had gekregen, om haar man een pak slaag te geven, naar diens woning begaven, met het gevolg, dat in plaats van een pak slaag, aan Jansen een doodelijke wonde met eene pennemes in den buik werd toege- brachr. Het mesje, dat was weggeworpen, werd op aanwijzing van den zwager, die geheel on- schuidig bleek te zijn, in een nauw steegje teruggevonden. Er waren nog sporen van bloed op aanwezig. De dader, die een vrouw met twee jengdige kinderen onverzorgd achterlaat, is gevankelijk naar Assen overgebracht. Een voetreis op zee. Maandag heeft een persoon, voorzien van een stok, eene voet reis gemaakt over het ijs der Zuiderzee, van Elburg naar Amsterdam. Hij vertrok des mor- gens 5 uur en bereikte omstreeks 4 uur in den namiddag zijne bestemming. Voor den mond der Eem had hij wegens den stroom een grooten omweg moeten maken. Al is deze waaghalzerij ditmaal goed ge- lukt, toch is het zeker geen voorbeeld tot na- volging. Van een gevonden portemonnaie. Het stond in de krant. Op den Utrecht- schenweg no. 29 te Arnhetn was een gevoDden portemonnaie te bevragen, inhoudende en dan kwamen er eenige veelbelovende stippeltjes. Den anderen dag, op no. 29, de bel stond niet stil. Tingeling, de meid naar voren. Iemand om de portemonnaie. Lange eonferentie met de dienstbode, bezoeker af. Even later, tinge- lingeling, weer iemand om de portemonnaie. De dienstbode weer aan't confereeren, bezoek- ster pruttelend af. Het liep zoo druk, dat de bewoner van 29 terecht begon te vermoeden, dat velen alleen naar de portemonnaie kwa men vragen, omdat het ding op den Utrecht- schenweg gevonden werd, waaraan nogal men- schen wonen met 'n dikke portemonnaie. Och niet waar, 't is te beprobeeren Den anderen dag ging er weer een bel, maar nu die van de telefoon op 't redactiebureau van de //Arnhem- sche". Van no. 29 het verzoek of we in de courant wilden vermelden, dat er bij hem heele- niaal geen portemonnaies te vinden waren, be- halve die van de huisgenooten. De courant op onderzoek uit, en jawel, de bewuste portemonnaie is gevonden door den bewoner van no. 21g. Om dezen echter het geloop van de vele portemonnaieloozen te be- sparen, vermelden we er maar meteen bij, dat, 't ding te bevragen is op het politiebureau. Heel veel zit er echter niet in, we hoorden zooiets mompelen van twee en een halven cent. (A. Ct.) 48,00 8,10 8.18 8.19 8,s8 8,35 8,50 0,22 0,34 47,56 8,07 8,39 8,50 8,55 9,05 9,13 9,18 9,32 9,30 er dan 5,52 7,15 8,10 6,09 7,16 8,15 5,52 6.00 6.09 6,17 6,26 6,42 6,51 7.02 7.14 8,12 6.03 7.10 7,26 7,36 7,47 7,54 8.01 8,08 8.15 7,53 i 7,56 I 7,59 8,05 I 8,10 i 8,18 I 8,23 i 8,31 t 8,34 8,37 8,45 rvoerd. ibriek), I *8,55 9,02 9,05 1 9,08 9,15 9,20 9,3- I 9,36 I 9.39 9,42 i 9,45 rvoerd. TER SECZESSCHE (OIRAVT. en Vrydagavond, uitg*-aonderd op Keestdagen. bij lie Kir mi* P. M. IAS UK SAWUK le Ter Weuaen. iin»wMBawgB—iiimii nffmi-i iimIIiniii iiii4dMiii»TgiirirfrnmfflriiiffiTnnTiiNrantr'mriTiMninMMTirnrMriMrrm«nTTmMnMmiM« mimm mi Zitting ran 23 Jannari 1908. sijn: J. L. S., landbouwerszoon en A. M. R., dicnstknecht, beiden te Hoek, ter zake van jacntvretovertredjng, ieder tot eene boete van /l, subsi- ,r daS hechtenis voor elke boete, met verbeurd- verklanng en bevel tot vernieling van de in beslag ge- nomen geweren, patronen en glagboedjes K. C labd- botuversknecht te Biervliet, ter zake van overtreding der Wapenwet, tot eene boete van f subs. 1 week tueht- school, met verbeurdverklaring en bevel tot uitle'ering van het niet in beslag genomen geweer, of betalinc der waarde ad J 4, subs. 1 week tuchtschool Lb D. arbeider en O. T., zonder beroep, beiden te Sas van tient, ter zake van straatscbenderij, ieder tot eene boete *a" 5. subs 3 dagen hechl.K. v. H. en F. v F. landbonwers te Zaamslag, ter zake van het niet op tiid' aangeven van een lid dat in een huisgezin wordt op- F d. B., voerman te Axel, ter zake van het riiden met een voertuig zonder licht, tot eene boete van 050 subs^l dag hecht.; P. H. v. d. A., molenaarsknecht te Westdorpe, ter zake als voren tot eene boete van 1, snbs. 1 dag hecht P. R., landbouwer re Axel, ter zake als voren, tot eene boete van 3, subs. 2 dagen hecht. F. I landbouwer te Westdorpe, ter zake van het rijwielcn zonder licht, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht.; - G. F. v. d. P., liandelaar te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van /0,50, subs. 1 dag hecht.; - P. p., J. P v. d. W. A. S C. P. J C. H, alien zonder beroep te Ter Neuzen, ter,zake van bet loopen op het spoorweg- itationsterrem, tot berisping. P\, H1'beider te Bouchaute; C. v. W. en C. H. arbeiders te Watervliet, ter zake van het bevisschen der ochelde, ieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecbt. G. K schildersknecht te Ter Neuzen ter zake van Jbeerphchtwetovertreding, tot eene boete van f 2, subs. dagen hecht.; D. d. P., landbouwer te Hoek, ter zake als voren bij hferhaling, tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecbt.; J. C F., - H. v. T P F y.d V arbeiders, alien te Axel; - P. d." Z.j arbeider i ierJ zake als voren> ieder tot eene boete van J o, subs. 2 dagen hecht. i rv V"' r. d" fi-> arbeiders te Axel; B. L)., arbeider te Hoek, ter zake als voren, ieder tot eerie boete var, 5, subs. 3 dagen hecht P H. en 77' H-> arbeiders te Zaamslag H. v. d. V., scheens- timmerman te Philippine; J. C. d. F, bootwerker te Tei Neuzen 1). O., arbeider te Sas van Gent ter zake van openbare dionkenschap. ieder tot eene boete van J i, subs.-1 dag hecht.; F. E. R., arbeider; U. A is., postbode, beiden te Sas van Gent, ter zake als voren, ieder tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen necnt.; F. 11, voerman te Sas van Gent, terzakeals voren, tot eene boete van 2, subs. 2 dager. becbt. a. K., bootwerker te Ter Neuzen, ter zake als voren tot eeue boete v 3, subs. 2 dagen hecbt.; J. S bootwerker te Ter Neuzen, ter zake als voren, bij her- haling, tot eCne boete van 5, subs. 3 dagen hecht. J; S P. J. D bootwerkers te Ter Neuzen, ter zake als voren, Jeder tot eene hecht. van drie dagen. - I knec!lt; W. C. H., varensgezel, terzake'vau tnf t, ne. d,'onkpns^aP bij tweede herhaling, ieder tot hecht. van vijf dagen. K- grondwerker te Ter Neuzen, terzake van open- baie dronkenschap bij derde herhaling lot hecht. van t i e n dagen. C. P. K, tijman te Ter Neuzen, ter zake van openbare dionkenschap bij twaalfde herhaling, tot eene hecht. van drie weken.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1