A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. 109 BIGGIPAARDEH No 5099. Militie. B>© DeeerfceiMT. Dinsdag 21 Januari 1908. 48e Jaargang. Binnenland. De Burgemeester van PHILIPPINE FEUH.LETON. A B 0 N N E M E N T Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32Vs en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Ontheffing of vergoeding voor kostwinnende miliciens. maakt bekend dat bp op Woensdag 22 Januari 1908, des voormiddags om 10 uur op het erf van G. D. A. Voebman te Philippine in het openbaar zal verkoopen, om contant geld. door de Rijksambtenaren wegens verboden invoer in beslag genomen. Onkosten 10 te betalen bij de koopsom. De Burgemeester voornoemd, E. CUELENAERE. Het Vad. meldt dat in politieke kringen te 's Gravenbage het gerucht loopt, dat de rechterzijde gereed is gekomen met de vorming van een ministerie, maar dat met het publi- ceeren van het officieele benoemingsbericht zal worden gewacht tot na aanneming van de be- grooting door de Eerste Kamer. 17) VIJFDE HOOFDSTUK. A1 ware 't ook, dat men pogingen had willen aanwenden tot bevrijding van den graaf, zou men al dadelijk gestuit zijn op den eisch der beide Russische officieren, die er met nadruk op aandrongen, nog dienzelfden dag met hun buit te vertrekken. Zij verzochten dus den Overste hun tot aan de grenzen een detachement ruiters mede te geven, als wanneer zij de verdere bewaking op zich zouden nemen. De Overste, hoe ongaafne ook, was wel ge- noodzaakt, difc verzoek in te willigen, hoezeer hem daarbij 't hart bloedde. Ja, hoe gaarne hij den graaf nog eenmaal had gezien, kon hij hiertoe niet besluiten, want welke woorden van troost zou hij hem kunnen toespreken z/Breng de huzaren nog eens als commandant behoorlijk hun plicht onder 't oog", gelastte hij luitenant Von Seelen, ,/want 't zal hun slecht bekomen, als zij den gevangene laten ontsnappen". De huzaren luisterdeu met een ontevreden gelaat en somberen blik naar dit bevel. Op den namiddag van dienzelfden dag reed een half gesloten wagen met postpaarden be- spannen, de stad uit, en den weg op, die naar Wieruszow, de eerste grensplaats, leidt. In den wagen zaten de beide Russische officieren en graaf Zarnacki, daarachter reden vier huzaren TER NEUZEN, 20 Januari 1908. Ds. J. van den Berg, predikant bjj de Geref. kerk alhier, is beroepen te Alblasserdam. Bij de heden alhier gehonden inschrijving voor staanplaatsen op de Markt, ter gelegen- heid der kermis, werd ingeschreven Voor een stoomcarroussel door F. Janvier te Bergen op Zoom voor 690, A. M. Peeters Vincken te Bergen op Zoom voor 755 en door P. Xhaffelaire te Breda voor f 1000. Voor een gewone carroussel door J. du Pon Zonen te Vlissingen voor f 25. Voor een wafel- en poffertjeskraam door Joh. Smits te Middelburg voor 10. Vorenstaande inschrijvingen zijn berekend per jaar en gelden voor de jaren 1908, 1909 en 1910. Voor het jaar 1908 werd ingeschreven door W. B. Overmeere voor een hvpodrome, voo? f 101,25. Voor de alhier re houden tentoonstelling van huisvlijt voor Ter Neuzen en omstreken, heeft zich, op nitnoodiging van den burgemeester, te Hulst eene commissie gevormd voor het geven van inlichtingen aan de ingezetenen, bestaande uit de heeren H. G. Burgers, directeur der ambachtsschool en J. N. van Gijsel en B. H. Reuling, aannemers. Door den mist ondervond de provinciale stoombootdienst op de Wester-Schelde weer groote vertraging. De boot die Zaterdagmiddag 12.10 van Vlissingen vertrok arriveerde hier eerst Zon- dagmorgen half negen de Zaterdagvoormiddag 11 uur van bier vertrokken boot bereikte nog des avonds 10 unr Vlissingen. Gisteren arriveerde hier driemaal een boot, en werd driemaal afgevaren, de laatste maal te 2 uur. De boot die te 3.45 nam. van Vlissingen naar hier afvoer moest onderweg nabij Ramme- kens ankeren en kwam pas hedenmorgen om- streeks 8 ure hier aan. Bij de eerste voorstelling met de Bioscoop vaiuPeeters-Vincken, in hetHotel de Commerce" op Zaterdagavond, was de zaal, hoewel niet geheel gevuld, goed bezet. Deze geheel nieuwe inricbting bleek een bezoek waard. De op het doek gebrachte levende beelden komen scherp voorvan de dikwijls zoo lastige schittering merkt men zeer weinig. in witte uniform en een korporaal, terwyl een van hen 't paard van den graaf bij den teugel leidde. Helena was diep bedroefd, ze gevoelde zoo innig medelijden met den jonkman, die zoo'n treurige toekomst wachttenoch zij, nock haar vader vermochten iets tot verzachting van zijn lot bij te dragen, en dit juist verergerde nog haar diepe zielesmart. De Overste zat alleen op zijn bureau, somber voor zich uitstarende en bijzonder dikke rookwolken om zich heen ver- spreidende, als wilde hij daardoor aan zijn wr-evel lucbt geven. Hij werd echter in zijne overpeinzingen ge- stoord, door 't binnentreden van Von Seelen, die hem een brief, juist van 't kabinet des konings gekomen en waarop't koninklijke zegel gedrukt was, overhandigde. De Overste brak den brief met bevende hand open en las hem. Plotseling werd hij zeer bleek. z/Weet ge, Von Seelen, wat het Zijne Ma jesteit behaagd heeft mij te schrijven z/Neen, heer Overste, daarvan is mij niets bekend", antwoordde luitenant Von Seelen. z/Te laat, te laatzucbtte de Overste, //'tis verschrikkelijk Op mijn warme aanbeveling wil de koning bij uitzondering toestaan, dat de cornet graaf Zarnacki in gelijke qualiteit en rang bij mijn regiment aangesteld wordt ter- wijl hij hem van nu af aan als zijn onderdaan bescbouwen en als zoodanig in besckerming nemen zal, mits 't moge bljjken dat hij een trouw onderdaan en flink officier is. Watzegt ge nu hiervan En nu is 't te laat, ik kan de zaak niet veranderen, ik kan er niets meer In de uitvoering, die ongeveer 3 uur duurt, worden tal van tatereelen vertoond, alle nieuw. Verschillenden ontlokten een daverend applaus. Uitmuntend waren De bruid van den vrij- williger, Het roode spook, de Paardendief, het Schipperskind, Dieven en Beulen, enz. enz. Bij Kon. besluitisbenoemd tot burgemeester van Middelburg Jhr. M. van den Brandeler, die tevens eervol ontslag verkreeg als burgemeester van Maassluis. De gewone Rijksvoorjaarskeuringen van tot dekking bestemde hengsten zullen in 1908 voor Zeeland gehouden worden te Kattendijke op 10 en te Hulst op 11 Februari. Als kantoren, waar de Nederlandsche pasmunt, mits voor niet minder dan vijftig gulden voor de zilveren en tien gulden voor de nikkelen en bronzen, kan worden ingewis- seld tegen rijksdaalders, guldens en halve guldens, zijn in Zeeland aangewezen het kan- toor van den betaalmeester te Middelburg. Verder o. m. de navolgende kantoren der directe belastingen en der directe belastingen, invoer- recbten en accijnzenAxel, Hontenisse, Hulst, Sas van Gent en IJzendijke. Zaainslag, 2 Jan. Op 2 Februari hoopt Ds. H. Mulder, predikant aan kerk B, alhier zijn afscheidsrede te houden. Westdorpe. Zondag j.l. gaf onze fanfare fEikels worden boomen" met medewerking der tooneelclub haar winterconcert in de groote muziekzaal bij P. Gysel. Was de belangstelling voor de concerten alhier voor een paar jaren aan't achteruitgaan, thans kan men met genoegen constateeren dat dezelve by bet publiek opnieuw de groote belangstelling van vroeger terugwint, althans de zaal was propvol bezet. Met voldoening kunnen we zeggen dat het uitgebreide programma met sueces werd afge- werkt. Afgewisseld door eenige muzieknummers welke alien door de fanfare verdienstvol werden afgespeeld kregen we het drama ,Brooduijd" hetwelk zeer netjes en goed weergegeven werd. Bij de comische stukjes //Het bezoek van Peetoom" en #De Toovenaar" viel de. voordracht zoodanig in den smaak dat men het bijna zonder ophouden uitgierde van bet lachen. Onder een opgewekte geest by het publiek speelde de fanfare tot slot de polka //Annette" waarna iedereen hoogst voldaan over de uitvoering huiswaarts keerde. Hulst. By de aanbesteding op 18 Januari gebouden door de Aankoop-commissie van den aan doen. 't Is eeuwig jammer En stamp- voetende liep bij de kamer op en neer. De luitenant wist niet wat hierop te antwoorden, want daar by den graaf als zijn concurrent, in zake Helena beschouwde, was 't hem niet onwelkom, dat hij een weinig uit de buurt was, ofschoon bet hem van harte leed deed, dat hij juist met de Russen mede moest. Hij antwoordde dus kortaf//Ja, beer Overste 't is te laat, er is nu geen hoop meer, 't is jammer." z/Verduiveld, waarom moest nu juist heden dat bericht eerst komen, 'k had nu voor dieu armen jongen zoo gaarne gewenscht, dat de Russen zonder hem badden moeten af'trekken." z/Maar, heer Overste, mag ik u met be- scheidenheid doen opmerken, dat zulks wellicht tot groote onaangenaamheden tusschen beide mogendheden aanleiding zou kunnen geven", zeide de adjudant ietwat beschroomd. z/Welnu, wat zou ik mij daarover bekommerd hebbeu," riep de Overste kuorrig uit. //Hoe kunt ge zoo raaskallen, wie zou nu gaan oor- logbn om een cornet." Hij ging weer in zijn stoel zitten en keek somber en knorrig voor zich been. Eensklaps zeide hij op heftigen toon ffAl dat redeneeren, Von Seelen, beteekent niets, stel 'n antwoord op voor Z. Majesteit, en breng 't my morgeu ter onderteekeningge kunt thans vertrekken." De luitenant nam het koninklyk schrijven mede, en verliet het kabinet. lndien de Overste zekerheid had gehad, dat zyn protege nog niet over de grenzen was, R. K. Boerenbond Z.-Vl. O. D., was inge schreven voor Pl.m. 59.900 K.G. ka'iniet, leveren Walsoorden of Hulst, door A. Adriaansens te Walsoorden voor 2,395P. J. v. Ardenne te Dordrecht voor 2,39 Internationale Fabriek te Zwijndrecht voor 2,39 MP'.i verkoop van Hulpmeststoffen te Dordrecht voor 2,38 Dordtsche Kunst- mestmpij te Dordrecht voor f 2,33 I. v. d. Have te Rotterdam voor 2,27. Pl.m. 336.800 K.G. superphosphaat, leveren Walsoorden en Graauw, door A. Adriaansens voor f 2,60'P. J. Scheele te Ter Neuzen voor f 2,52L. Groosman te IJzendijke voor 2,50 P. G. Adriaansens te Bergen op Zoom voor 2,49 I. v. d. Have voor f 2,45 D. Scheele te Ter Neuzen voor 2,45 P.J. v. Ardenne voor 2,42 Glerum te Vlake voor 2,389; A. Hamelink te Ter Neuzen voor 2,37*. Pl.m. 30.500 K.G. superphosphaat, leveren Hulst, door Internationale Fabriek te Zwijndrecht voor f 2,54 P. J. v. Ardenne voor 2,52 L. Groosman voor 2,52 P. J. Scheele voor 2,50 Glerum voor f 2.459P. G. Adriaan sens voor f 2,45 W. Adriaansens te Groenen- dijk voor 2.43 A. Adriaansens voor 2,41'; A. Hamelink voor f 2,338. Pl.m. 195.500 K.G. amm.-superphosphaat, leveren Walsoorden en Paal, door P. G. Adnaan- sens voor f 7,32; P. J. Scheele voor 7,17 Internationale voor /7,14; P. J. v. Ardenne voor 7,09 J. v. d. Have voor 7,08 Mpy verkoop Hulpmeststoff. voor 7,05 Wijkman en Scbippers te Breskens voor 7,03 Dordtsche KunstmestmP'j voor 7,02D. Scheele voor 6.94. Pl.m. 39.400 K.G. amm.-superph., leveren Hulst, door P. G. Adriaansens voor f 7,35 A. Adriaansens voor f 7,245P. J. v. Ardenne voor 7,19MP'j verkooj Hulpmeststoffen voor 7,17 Internationale voor 7,14 P. J. Scheele voor 7,12 Dordtsche Kunstmestmpij voor 7,12 W. Adriaansens voor 7,08 Wijkman en Schippers voor 7,03 D. Scheele voor 7,—. Pl.m. 93.500 K.G. chili-salpeter, leveren Walsoorden en Paal, door Glerum voor 13,19 P. G. Adriaansens yoor 13,04 A. Adriaan sens voor f 12,986P. J. Scheele voor f 12,98. Pl.m. 11.400 K.G. chili, leveren Hulst, door Glerum voor f 13,19 P. G. Adriaansens voor 13,11P. J. Scheele voor 12,98A. Adriaansens voor 12,91B. Gegund aan de laagste inscbrijvers. had hij hem oogenblikkelijk een ordonnans met 't koninklyk besluit nagezonden, doch aan zoo iets durfde en kon bij tegenover de Russische officieren zich niet wagen, daar wellicht de graaf dan nog met meer gestrengheid zon behandeld en bewaakt worden. Toen de Overste Helena 't koninklijk besluit mededeelde, werd ook zij nog treuriger gestemd daar zij evenals haar vader overtujgd was, dat zulks nu voor den graaf van nul en geener waarde was. lntusschen bereikte 't transport zeer laat in den avond het stadje Wieruszow. De Russische officieren overbandigden den kor poraal der huzaren een bewijs, dat hij en zijne manschappen 't bevel stipt waren nagekomen. Yoor 't laatst wierpen ze 'n medelijdende treu- rigen blik op den zoo diep ongelukkigen graaf, die met innige dankbaarheid dat blijk van welwillendheid opving, en keerden naaf hun garnizoen terug. t Daar de Russen destijds nog enkele plaatsen in Polen, met militairen bezet hadden, zoo stond er te Wieruszow 'n regiment kozakken ter beschikking der beide Russen gereed. Tot heden was de graaf nog goed behandeld, thans echter, nu hij op Russisch grondgebied was, nam dit een eind. Nadat het transport was aangekomen werd de graaf onder sterk geleide naar een der ellendigste herbergen gebracht. (Wordt vervolgd.) TSR IEUZESSCHE ((II RIVT I>lf bind verwrtiijm Waandag-, Woensdnur- en Vrijilagavoixl, nltgHinnderit op Keestdagen. l»y de Firms I". J. FAS OK SAS'BE te Ter Meaieo, De Burgemeester van TER NEUZEN brengt onder de aandacht van hen, die meenen in de termen te vallen om als kostwinner, hetzij ontheffing van den werkelijken dienst, hetzij vergoeding voor hun gezin of voor de personen, in wier levensonderhoud zij voorzien, te kunnen erlangen, wanneer door den dienst gebrek of armlastigbeid zoude kunnen ontstaan dat aanvragen om ontheffing of vergoeding moeten gericht worden tot Hare Majesteit de Koningin dat aanvragen enkel om vergoeding moeten worden gericht tot den Minister van Oorlog of tot den Minister van Marine; dat aile bovenbedoelde aanvragen knnnen geschreven worden op ongezegeld papier en rechtstreeks moeten worden gezonden aan de Koningin of aan den betrokken Minister dat brieven aan de Koningin of aan de Ministers niet gefrankeerd moeten worden dat om spoedig afdoening der aanvrage te verkrijgen, het zeer wenschelijk is dat de aanvrage eeiiigje weken voor de inlijving of voor de opkomst voor herhalings- oefeningen moet worden verzonden. Ter Neuzen, den 20 Januari 1908. De Burgemeester voornoemd, P. MOES, L. B.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1