1 y A S g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaasderen. 5098. Gemengde berichten. Zaferdag 18 Januari 1908. 48e Jaargang. -EEH;STB BXj-A-3D. landbouwberichten. Verkeer Post- en Telegraafkantoor Hulst 1907. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/2 en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,1 P. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pips slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. T e 1 ef oon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 17 Januari 1908. In de week van 8 tot en met 14 Januari 1908 zijn in Zeeland voorgekomen 1 geval van typhus en tebris typhoidea6 van roodvonk en 6 van diptheritiste weten van typhus en febris typhoidea 1 geval te Goes van roodvonk 1 geval te Groede, 3 te Kruiningen, 1 te Ylissingen en 1 te Zuidzande van diptheritis 3 gevallen te Dreischor, 1 te Goes, 1 te Zaam- slag en 1 te Zierikzee. Naar we vernemen is door de Geref. kerk te Baavland besloten tot aankoop van een pijp- orgel, terwijl tevens dit werk is opgedragen aan den heer A. S. J. Dekker, fabrikant van kerkorgels te Goes. Woensdag is door de arrondissements- rechtbank te Middelburg W. S. B., notaris te Vlissingen, thans in hechtenis, ingevolge zijn faillissement, ontzet uit het notarisambt. Westdorpe. Heden hield de varkensverze- kering //Die spaart, die zorgt", in de ruime zaal bij P. Gijsel haar jaarlijksche algemeene ver- gadering. Uit het verslag omtrent den toestand der vereeniging op 31 December pi. bleek ons dat de ontvangsten met inbegrip van het batig slot over 19 >6 gestegen warea tot f 1072,941/3, terwijl er gedurende 1907 werd uitgegeven f 323,43, zoodat de balans een batig slot aan- wees van 749,5 D/a- Onder de verzekerde dieren deden zich 13 sterfgevallen voor, waar- voor totaal f 135,85 werd uitgekeerd. Gedurende het jaar werden 384 varkens ter verzekering aangeboden, die alien konden worden aangenomen. Het gemiJdeld aantal verzekerde dieren bedroeg 217, verdeeld over 157 deelnemers. Aan de beurt van aftreding waren de bestuurs- leden H. F. J. van Bijlevelt en J. F. Peuleman, respectievelijk voorzitter en secretaris-penning- meester der vereeniging, die bij acclamatie wer den herbenoemd. Als bewijs hoe laaghartig zich sommige menschen kunnen aanstellen diene het volgende Het is nu een jaar geleden dat de, meer dan een half uur gaans iange straat, ,/de Molen- verkorting", alhier, over haar geheele leugte aan beide zijden van den weg beplant is met boomen. Dezer dagen nu, kon men constateeren dat bij niet minder dan zestig jonge boomen de koppen, op zoowat een meter lengte uitge- stooten waren. Het ware jammer wanneer zulke daders voor de justitie onbekend zouden blijven. Clinge, 16 Jan. Gisterennamiddag omstreeks half drie ontstond er brand in de landbouw- schuur van den heer P. Bogaert, landbouwer in het Zeegat, alhier. In korten tijd lag de mooie schuur, pas een jaar of vier geleden gebouwd, in elkaar. Met groote moeite kon het woonbuis behouden blijven. De brandspuit was spoedig ter plaatse en met den meest lofwaardigen ijver werd door spuitgasten, buren en vreemden gewerkt otn te behouden wat te behouden was. A1 het vee werd gered. Een massa stroo en graan verbrandde echter het duurde den geheelen nacht, eer men de vlammeu geheel meester was. RECHTSZAKEI3. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 16 Januari de volgende vonuissen uitgesproken J. v. d. L., oud 26 j„ klompenmaker en bierhuishouder en D. v. d. L, oud 24 j., klompenmakersknecht, beiden te Ter Neuzen, zijn wegens mishandeling ieder veroordeeid tot 3 weken gevangenisstraf. S. d. D., oud 25 j., landbouwerskuecbt te Zaamslag, beklaagd van mishandeling, is vrij - gesproken. Een vruchtbare Boom. Dat boomen weinig bemest worden, weten we. Dat ze echter wel bemest dienen te worden, is ook waar. Ik bedoel in de eerste plaats de vruchtboomen, de boomen uit den boomgaard of in den tuin. Als ik het niet zelf ondervonden had, zou ik het niet zoo 1 nid op durven zeggei!. Maar nu ik het bij eigen ervaring heb, weet ik het, dat ook de boomen vruchten geven, al naar zij bemest worden. Laat ik vertellen, hoe ik het weet. Een zestal jaren geleden kocht ik zes appel- boomen. die zoo goed als gelijk van stem, kroon en wortelgestel waren en op denzelfden tijd geplant werden. Drie dezer zijn, nadat zij ge- plant zijn, nog slechts schaars bemest. Een der drie andere heeft elk jaar beer gehad, maar de beide laatste gaf ik geregeld elk voorjaar Peru-guano, den een ongeveer 5, den ander ongeveer 10 K.G. Daar ik echte, opgeloste Peru-guano van Ohlendorf nam, kostte mij die bemesting ongeveer 45 en 90 cts. Deze Peru- guano strooide ik gelijkmatig om den boom uit, zoover de kroon reikte, zorgende dat ik overal op ongeveer 25 c.M. van den stain bleef. In het kleine cirkeltje om den stam kwain dus geen bemesting. Yerder werkte ik de guano goed onder, zoodat er geen kruimeltje aan de oppervlakte zichtbaar bleef. De resultaten zijn schitterend geweest. De bemeste boomen lijken wel reuzen, vergeleken bij de niet-bemeste. De met beer bemeste boom haalt het niet bij de twee andere. Maar van die twee wint het de laatste. Van het eerste jaar heeft hij gedragen. Geen enkel jaar slaat hij over. Verleden jaar gaf hij meer dan 1,25 H.L. appels. Mijn be- mestingskosten haal ik er dus ruim uit. Er komt echter nog wat bij. Mijn boomen staan in den groentenhof. Jaarlqks wordt de grond dus een paar malen omgewoeld (gespit enz.) dat is voor de vrucbtboomen ook zeer aanbevelens- waardig. De vruchten onder de met Peru-guano bemeste boomen verschilden zoodanig van de Bedrag zuiveren ontvang van de geheele geldelijke verantwoording Aantal verzonden aangeteekende brieven ontvangen lf n gestorte postwissels uitbetaalde verzonden pakketten ontvangen n ter invordering aangenomen quitantien verzonden adviezen quitantien inlagen Spaarbank u terugbetaiingen /7 uitgegeven nieuwe Spaarbankboekjes verzonden telegrammen ontvangen n opgenomen en verder geseinde telegrammen u verzonden telefoongesprekken n ontvaugen n transit u u locale 2752 2681 15422 12113 4994 9496 2427 10089 1539 648 359 3050 2376 14 1137 846 437 422 18579,69 V, 632385,24Vg bedrag 216788.62 ,i 181750,40 V. bedrag 8533,94 225789,20 a n 160246,46 ,i 151149,71 andere, dat men juist kon zien, hoever ik de Peru-guano gestrOoid had. Het was een wonder hoe frisch en heerlijk alles onder die boomen groeide. Twee dingen heeft mij dus deze be mesting geleerd 1°. dat Peru-guano een uit- stekende meststof is voor vruchtboomen en 2o. dat Peru-guano niet minder goed is voor de hofvruchten, maar dat laatste weet gij alien zeker reeds. Zure humu9. Men meldt uit Edam lledenmiddag veden drie mannen, twee broers en een makker, schaatsen op de Zuiderzee bij Market), buiten de baan zijii zij door het ijs gezakt en twee hunner verdronken, n. 1. een der broers en de kameraad. Niet ver van Leek is een 6jarig zoontje van A. gisteren tegen den avond in een bijt gevallen en verdronken. Te Oude Pekela is heden de werkman E. d. J. tusschen het drijfwerk van de carton- fabriek //Albion" geraakt. Met gescbeurden schedel werd de ongelukkige gevonden. Zijn toestand is zeer zorgwekkend. Een der oppassers in den circus van den heer Schuman, in het circus gebouw van den heer Carre aan den Binnen-Amstel te Amsterdam thans ondergebracht, heeft het hedenmorgen hard te verantwoorden gehad. De man was bezig het hok van eeu der olifanten schoon te maken, toen de kolussus hem plotseling met een stevigen zet tegen den muur drukte. Op zijn scbreeuwen werd hij gelukkig spoedig door kameraden ontzet, maar hij was toch zoodanig gedrukt, dat hij op den grond viel toen de olifant hem //los" iiet. Zeer ernstig aan hoofd en borst verwond en gekneusd werd het slachtoffer naar het Israe- lietische Ziekenhuis aan de Keizersgracht over- gebracht, waar de doktoren zjjn toestand zor- gelijk noemden. Een lljarig meisje te Edam (dat kwaad had gedaan), durfde niet huiswaarts gaan. Toen zij 'savonds laat nog niet teruggekeerd, noch gevonden was ondanks alle nasporingen, ver- keerde men in ongerustheid. Den volgenden morgen weid zij, verkleumd van koude, aange- trolfen in de R.Kath. kerk te Volendam, waar ze zich den vorigen avond had laten insiuiten. Een vreeselijk ongeluk heeft Dinsdagmid- dag om 4 uur plaats gehad op het ijs van het groote meer in het Bosch van Boulogne, nabij Parijs. Een gedeelte van het meer heeft goed ijs en daar wordt druk schaatsen gereden een ander deel, waar het ijs onbetrouwbaar is, had men afgebakend, maar een onvoorzichtige jongen, die zich met glijden vermaakte, waagde zich juisf op het gevaarlijke gedeelte. Een tijd- lang ging het goed, doch toen zakte hij eensklaps door het ijs. Op zijn hulpgeroep kwam eeu 30tal menschen, dat zich op het andere ge deelte van bet ijs bevond, toegesueld en naderde tot op korten afstand de plaats, waar de knaap er door gezakt was. Het ijs kon die vracht niet dragen en bezweek, zoodat alien te water geraakten. Verscheidenen wisten zichzelf te redden. 10 werden gered, waaronder 3 door een artillerist uit Yincennes en verder door een slagersknecht, door een geniesoldaat en door eenige studenteu. Daarna hebben 25 geredden zich bekend gemaakt. maar men weet niet met zekerheid hoeveel menschen er in het water lagen daar zij onder het ijs geraakt waren. De brandweer kwam spoedig te hulp met bootjes en dreggen. Bij het licht van electrische zoeklantaarns dregden zij het meer af in een omtrek van 50 meters rondom de plaats des onheils. Het eerste lijk, dat werd opgehaald, was van een jongmensch, Pereire genaamd, woneude bij zijn ouders te Pnteaux. Het lijk werd in den avond daarheen vervoe'rd. Daarna haalde men een 15jarigen knaap op, wiens identiteit niet vastgesteld kon worden; het lijk is dus naar de Morgue vervoerd. Om 8 uur gaf de prefect van politie last, dat het zoeken moest worden gestaakt, dat gedurende den nacht toch niet voortgezet kon worden omdat er geen hoop bestond, om nog menschen te redden. Om 9 uur 's morgens is het hervat. Men vermoedt dat er 5 menschen omgekomen zijn. Te Luik werden Dinsdagmiddag in de werkplaatsen van de onderneming Esperance eenige werklieden, arbeidende aan de fundeering van een nieuw gebouw, onder een instortenden muur begraven. Drie dooden werden reeds onder het puin weggehaald, men vreestdat nog twee arbeiders, die nog worden vermist, zijn omgekomen. Zaterdagnacht tvachtte de 37jarige sinaas- appelventer Otto Hoehne te Berlijn zijn vrouw te verbranden. Hoehne is een dronkaard, die reeds eerst in een herstellingsoord was opgenomen. Daar hij in dronkenschap zijn vrouw vaak mishandelde zegde de huiseigenaar hem de huur op. De vrouw besloot toen, met haar vier kinderen afzouderlijk te gaan wonen. Om zich hierover te wreken, goot hij Zaterdagnacht de petroleum- lamp over de kleeren der slapende vrouw uit en stak die daarop in brand. Op 't hulpge roep' der vrouw snelden de kinderen toe, die de vlammen met een deken doofden. Echter had de vrouw reeds ernstige brand- wonden opgedaan, voor zij naar't gasthuis werd overgebracht. De liefdevolle echtgenoot is gevan- Hit bln<l verschijnt naauilag', WoeDsilag. en Vrijilai;avonil, uittrexonitenl op Feeatdageo. bij de Firma 1*. J. VAX M>K SAXBF te TTer %eaizen. IB De stalmest, de plantenmassa, door groen-beinesting verkregen, de stoppels, de loofresten en de onkruiden gaan, in den grond gebracht, met de in dien grond iiebtergebleven plantenwortels iangzatnerhand in een donker gekleurde weinig samenbang bezittende stof over, die aangeduid wordt met den naam humus. Bij de vorming van humus zijn verschillende factoren werkzaam en wel vooreerst kleine, leveude orgunismen, die men den naam gegeven heeft van rottingsbactcrien en dan verder lucht. water en warmte. Ieder dezer factoren speelt bij de humusvorming zijne eigenaardige, karakteristieke rol. Waar b. v. de iucht in voldoende hoeveelhe'id in den rond kan dringen, heeft, bij aanwezigheid der andere 'actoren, de humusvorming op de rechte wijze plaats en ontstaat de z. g. wilde humus, die voor de vrucht- baarheid, vooral van lichte gronden en van kalkarme kleigronden van zoo groote beteekenis is. Is evenwel de toetreding der lucht in den grond niet voldoende, en dat zal het geval zijn in gronden. wier porien met water gevuld zijn, dus in laaggelegen, natiige gronden, dan vormt zich de zure humus, die zoo genoemd wordt, omdat hij vrije, d. i. met met andere stoffen verbonden zuren bevat. Omdat die zuren slechts in humus kunnen ontstaan, heeft men ze den naam gegeven van humuszuren. Ten aanzien van de gronden, die zure humus bevatten, heeft men bij de bemesting het volgende in acht te nemen 1. De salpeterzure 1gistingd. w. z. de omzetting van ammoniakaie tot salpeterzure stikstof (de vorm waarin de planten de stikstof opnemen en verwerken kunnen, kan er niet of slechts zwak in plaats hebben. Immers, de bacteriesoort, welke die omzetting teweeghrengt, kan in eene zure omgeving niet of slechts armelijk tieren. Dat kan ze eerst behoorlijk bij aanwezigheid van stoffen, die in eigenschappen lijnrecht tegenover de zuren staan. Eeu zoodanige stof b. v. is de kalk. 2. Bemesting met meststoffen, die zelf zuur reageeren, doet feitelijk dm zuui heidsgraad dier gronden toenemen en veroorzaakt in alle geval, dat die meststoffen in dien zuren toestand blijven, in een toestand dus, waarin ze voistrekt niet geschikt zijn om door de plantenwortels te worden opgenomen. 3. Basische'stoffen en wel met name die, welke tevens plantenvoedende stoffen zijn, als kali en kalk, zijn in zure gronden, ten minste wanneer die niet geregeld met kali- en kalkhoudende meststoffen bemest worden, steeds in te geringe hoeveelheden aanvoezig. Uit deze drie punten laten zich de volgende practische voorschriften voor hetbemesten van zure gronden alleiden? a. Men wende bij voorkeur die stikstofhoudende meststoffen aan, die <le stikstof in zoodariigen vorm be vatten, dat deze voedingsstof in den grond geen enkele verandering meer behoeft te ondergaan, doch direct door de plantenwortels kan worden opgenomen. M a. w. voor deigelijke gronden zijn de chilisalpeter en de kalk- salpeter de meest geschikte stikstofhoudende meststoffen. b. Een zuur reageerende meststof is de bekende super- phosphaat. Deze is derhalve voor zure gronden niet geschikt. In zijne plaats wende men thomasmeel (slakkenmeel) aan. c. Geiegelde bemesting van zure gronden met kali en kalihoudende meststoffen is gebiedend noodig, zal men van die gronden de hoogst mogelijke opbrengsten kunnen bekoinen. Met kainiet en kalk zij men op die gronden, ten minste wanneer die tot biertoe nog niet met die meststoffen bemest zijn gewordeu, niet zuinig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1