A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. \o 5097. Donderdag: 16 Januari 1908. DRAW K WET. 48e Jaarganp;. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/3 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbnshouders. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Te 1 efoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 16 Januari 1908. Nadat van verschillende zijden stem men opgingen, den wensch uaar een ijsfeest doende blijken, vormde zich op uitnoodiging van het bestuur der ijsclub //Ter Neuzen" een comite", dat zich met de organisatie daarvan wilde be- lascen en daarvoor den stenn verkreeg van de vereeniging en verschillende belangstellende leden. Zooals per advertentie in ons vorig nummer was aungekottdigd, hadden gisteren verschillende wedstrijden plaats. Het was alsof de dag er voor was uitgekozen. Het was zacht weer en hoewel vriezend niet koud. Het zonnetje, dat met zijn zachte stralen de baan overgoot ver- hoogde het effect van den vlaggentooi en de feestelijk gestemde rijderessen en rijders, terwijl daardoor ook het verblijf voor de vele kijkers op de baan en de zeer groote menigte die op den dijk langs de baan een uitmuntend plaatsje kon vinden om alles waar te nemen, zeer werd veraangenaaind. We kunnen gerust beginnen met te zeggen dat het feest ook overigens uitmuntend is ge- slaagd. Men ondervindt bet hier meer, dat het aantal dergenen die lust gevoelen of durf bezitten om iets in of voor het publiek uit te voeren, niet groot is, zoodat, behalve voor de afdeeling kinderen, hec aantal aangiften tegen het bepaalde uur nog niet groot was. Echter als er een schaap over den dam is, volgen er meer en toen er zich enkelen hadden aange- nteld, kwam men voor bijna alle wedstrijden tot een bevredigend aantal deelnemers. Mis- 16) z/Maar," hernam een hunner, //hoe komt ge hier op het slot z/lk besteeg deze hoogte teneinde mij een weinig te orienteeten, doch nauwelijks was ik onder de lindeboomen, of de bonden kwamen op mij af en dreigden mij te verscheuren, alleen mijn tegenwoordigheid van geest heeft hen hiervan teruggehouden. Ge ziet dus, dat ge een fatsoenlijk man ntaar geen dief of moorde- naar voor u ziet." De heer George, door al't rumoer ontwaakt, opende 't venster en vroeg van waar, midden in den nacht;, dat rumoer kwam. De knechts ontblootten oogenblikkelijk hunne hootden, en ^eeld^n hnn heer t voorgevallene mede, hem tevens omtreut den persoon in kwestie geruststellende. De beer George riep uit het venster tot den graaf, hem te zeggen wie bij was. z/Mijn naatn is graaf Zarnackivergeef mij dat ik buiten mijne schuld, u in uw nachtrust gestoord heb," antwoordde de jonkman op vasten toon. >/lk acht. mij verplicht ten zeerste mijne verontschuldiging te maken, heer graaf, maar schien minder aangenaam voor onze rijders die voornemens waren te kampen, maar zeer ten genoege van hen die gaarne een interes- santen kamp zagen, werd al spoedig ook een vreemdeling opgemerkt, die blijk gaf een ge- duchten concurrent te znllen zijn. Dat verscbillende dames en heeren zich eerst op het laatste oogenblik kwamen aangeven, was oorzaak dat de wedstrjjden eerst begonnen nadat het bekende Prinsen-kwartiertje reeds meer dan overschreden was. Zooals reeds gezegd, waren toen zoowel op, als buiten de baan zeer talrijke toeschouwers aanwezig. Voor het eerste nummer, hardrijden, was vooral veel belaugstelling. Voor het hardrijden voor heeren hadden zich 4 deelnemers aangemeld. De eerste ritten waren spoedig beslist, doordat het telkens voorkwam dat een der rijders viel, zoodat de tegenpartij gemakkelijk won. Spannender werd de beslissing voor de 2 prijzen 't bleek dat de daarvoor in aanmerking komende rijders aan elkaar gewaagd waren. Doch ook nu gaven de twee eerste ritten geen beslissing, daar de kampioenen, als om beurt, kwamen te vallen. De derde rit bracht een juiste beslissing, en werd onder daverende toejuicbingen de eerste prijs behanld door den heer A. J. Kafretnan van Ter Neuzen, terwijl de tweede prijs ten deel viel aan den heer J. de Bruijn, van Rotterdam. Voor hardrijden voor jongens van 1216 jaar waren slechts 2 deelnemers. Na 3 ritten werd winnaar van den prijs jongeh. D. Rommel. Daarop volgde een wedstrijd voor paren kinderen van 1216 jaar. Na 2 ritten waren wiunaars van den eersten prijs mej A. Versluijs en jongeh. P. de Feijter, terwijl na kampen de tweede prijs werd ge- wonnen door mej. M. Keersetnaker en jongeh. K. Hamelink Cz. Wat hierop volgde, de wedstrijden in schoon rijden, trok niet minder beiangstelling. Eerst had plaats de wedstrijd voor paren, waarvoor 5 dames en heeren waren ingeschreven. Dat nummer eischt wel de meeste zorg voor een aangewezen jury om eene uitspraak te doen. Wikken en wegen is daarvoor terdege noodig. Dit bleek wel daaruit, dat de prijzen eerst na een drietal ritten werden toegewezen de le aan mej. C. Moggre en den heer 1. van Dijke, de 2e aan den heer en mej. De Jonge-De Feijter en de 3e aan mej. H. J. Hoebe en den heer A. C. Struijk. Vervolgens kwam de wedstrijd in schoonrijden voor dames. De 5 deelneemslers gaven mooi ge zult begrijpen dat we in deze afgelegen landstreek de honden gebruiken om ons tegen onverwachte, dikwijls onwelkome gasten te be- schermen." Hij gelastte den knecht de honden vast te leggeu, en den graaf naar boven te geleiden. Nauwelijks had de heer George dit bevel gegeven, of men hoorde plotseling 't getrappel van verscheidene paarden, die in vollen draf naderbij kwamen. De graaf, die jnist een weinig kaimer gestemd was, ontstelde hevig en werd doodsbleek. Ongeveer 'n tient.al ruiters, die hij voor huzaren herkende, zag hij zwenken, en zonder om wegen regelrecht op de groep, waar tusschen hij zich bevond, aanrennen. z/Wat moet dit nu weer beduiden," vroeg de heer George, doch niemaud antwoordde. De huzaren hadden den graaf en den knecht in 'n oogenblik omsingeld. De bevelvoerende offieier rende door, tot vlak voor de aldaar verzameLde troepjes menschen en vroeg kort met forschen stem z/Wat is hier te doen, ruannen Daar geen hunner nog de ware toedracht der zaak wist, bewaarden ze't stilzwijgen. De graaf, hoewel zeer ontsteld, haalde tocb 'n weinig ruimer adem, toen hij in den bevelvoerenden offieier luitenant Von Schlieffen herkend had, waarmede hij zeer bevriend was. rijden te zien. Ook thans werd niet terstoud een uitslag verkregen, maar moesten 2 dames, voor de toekenuing der prijzen nogmaals blijk geven van hunne bedrevenheid eer de jury meeude zich te kunnen uitspreken. De le prijs werd daarna toegekend aan mej. J. du Pree, de 2e aan mej. M. Jansen. Voor het schoonrijden voor heeren waren mede 5 deelnemers. Nadat de rijders de voor- geschreven baan hadden afgelegd, werd terstODd vastgesteld dat 2 hunner superieur waren en dus voor de prijzen in aanmerking kwamen het waren de twee heeren die ook bij het hard rijden als kainpioen het laatst op de baan bleven. Nu was het echter niet zoo gemakkelijk als bij die afdeeling om te beslissen wie hunner van de allerbovenste plank zou ziin. Nadat zij nogmaals blijk hadden gegeven van hun schoon rijden, werd met algemeene stemmen den 1 e prijs toegekend aan den heer De Bruijn van Rotter dam, aan den heer A. J. Karreman de 2e. Voor het nu volgende ringrpden waren 11 dames en heeren ingeschreven. Het maximum aantal ringen werd alleen behaald door mej. A. Donze, die dus de eerste prijs behaalde, terwijl de heer F. Verlinde de eenige was met 2 ringen, en den 2en prijs verkreeg. Daarop werd gehouden een wedstrijd in vogelpik, waarvoor zich slechts 2 heeren hadden aangemeld. De eenige prijs werd daarbij be haald door den heer 1. van Dijke. Voor den nu volgenden, laatsten wedstrijd, waren de meeste deelneemsters en deelnemers, nl. voor het ringwerpen voor kinderen van 8 12 jaar. Daarvoor waren 30 namen inge schreven. De jongeluidjes kampten metijver. Het was jammer dat het al wat duister werd. daar de commissie hen anders ook wel gelegenheid zou hebben gegeven om meerdere ritten te doen om wat op dreef te komen. Na kampen voor de laatste prijzen, vielen deze ten deel als volgt: le pr. jongeh. M. de Bruijne, 2e pr. jongeh. Alph. Ysebaert, 3e pr. jongeh. M. Adriaansen, 4e pr. jongejufr. N. Stuurman. Inmiddels was in de tent op de baan een orkest muzikanten gearriveerd. om het verdere van den avond met muziek op te vroolijken, van welke taak zij zich aanstonds dapper be gonnen te kwijten- De prijsuitreiking had plaats in de tent. Alvorens daartoe werd overgegaan, nam de voorzitter der ijsclub, de heer M. Eijke het woord, om narnens het bestuur de commissie, die zich onder voorzitterschap van den heer L. J. van der Lubbeop verzoek van het bestuur had gevormd, dank te betuigen voor dezorgen De heer George, hoewel zeer verwonderd over de ongewone verschijning der militaire macht, midden in den nacht, meende verplicht tezijn, met korte woorden mede te deelen hetgeen hem bekend was. De luitenant had ongemerkt den reiziger met attentie besehouwd en zonder twijfel herkend, evenals verscheidene huzaren, want zonder dat zulks gecommandeerd werd, velden zij hunne karabijnen, want zoowel bij zijne meerdere in rang als zijne mindere was de graaf zeer bemind. z/Mag ik u wel beleefd excuus verzoeken, meneer, voor de veroorzaakte opschudding, maar onze plicht riep ons herwaarts, daar we patrouil- leeren ten einde zoo mogelijk een deserteur te vinden. Het doet me innig leed," vervolgde luitenant Von Schlieffen, ffdat we u noodelooze moeite veroorzaakt hebben, daar deze persoon de vluchteling niet is en we dus zonder succes den terugtocht moeten aanvaarden. z/Ailes in orde, mannen, rechtsomkeert marsch Oogenblikkelijk volgden de huzaren 't bevel van den luitenant op, en bliezen den aftocht. Met het zwenken der paarden reed een Rus- sisch huzarenofficier toevallig dicht langs den graaf, zoodat hij deze juist in het gelaat zag. ,/Wel, graaf Zarnacki riep hij luidkeels uit, zijt gij het, 't spijt me voor u, dat ik u die deze op zich had genomen, om het feest te organiseeren. In den loop van eenige jaren zijn aan het bestuur verschillende leden ont- vallen, en aanvulling is niet zoo gemakkelijk, daar de bestuursleden ook aandeelhouder moeten zijr, in de gesloten leening. De nog fuugeerende bestuursleden is het door gebrek aan tijd niet meer zoo gemakkelijk om zich zoo aan de vereeniging te wijden als dat eenige jaren geleden het geval was, waarom volgaarne gebruik gemaakt is van den stenn der beeren die de taak hebben verricht. Bovenal bracht spreker hulde aan de goede orde en regelmaat waarin de wedstrijden plaats hadden. Deze waren zooals bij vorige gelegenheden nimmer het geval was. Hij bracht; ook dank aan degenen die financieel het feest hadden ge- steund en aan alien die door hun deelnemen aan de wedstrijden het welslagen hadden mogelijk gemaakt. De vereeniging ook voor het vervolg in alier steun aanbevolen houdende, deelde spreker mede dat maatregelen zullen worden beraamd om het bestuur aan te vullen. Door den voorzitter van de commissie werden daarop de prijzen uitgereikt aan de hiervoren genoemde dames en heeren wie deze ten deel vielen, waarna ook hij met een enkel woord deelneemsters en deelnemers dank zeide, eveneens alien die aan het welslagen van het feest hadden meegewerkt. De uitgeloofde prijzen bestonden uit luxe- en kunstvoorwerpen als volgthardrijden voor mannen binocle in etui, portefeuilleidem voor jongens sigarenpijpidem paren album en portemonnaie, beugeltasch en mesje in dtui schoonrijden dame en heer suikervaas en sigaren- stel, necessaire en sigarenkoker, werkdoosje en rookgarnituur idem dames gemberpot en werk- doosidem heeren inktstel en sigarenkoker ring rijden inktstel en album, vogelpik porte feuille, ringwerpen borlogeketting, naaidoos, griffeldoos en byouteriedoosje. De muziek verhoogde verder de gezellige stemming, zoo in de tent als op de baan, waarop nog velen, beschenen door maanlicbt, heen en weer zwierden. Voor velen was het veel te vroeg, toen omstreeks half acht ure volgens order van het bestuur de baan moest worden gesloten. Bij beschikking van den Minister van Waterstaat is bepaald, dat de onafgebroken rusttijd, bedoeld in het eerste lid van art. 126 van het Algemeen Reglemeut van den dienst op de spoorwegen voor de overwegwachteressen van het op Nederlandsch grondgebied gelegen gedeelte van den spoorweg van Gent naar Ter Neuzen tot ten nriuste 8 uren zal kunnen worden beperkt. hier moet aantreffen, maar ge zijt onze arre- stant Toen, zich tot den luitenant wendende, zeide hij op bevelendeu toon //Luitenant ik verzoek u, dezen persoon in arrest te nemen, want ik herken in hem den deserteur graaf Zarnacki." Een plotselinge bleekheid overtoog 't gelaat van den graaf, die als verlamdBdaar stond. terwijl de luitenant en zijne manschappen als verstijfd in den zadel bleven zitten, zonder 't bevel van den Russischen offieier op te volgen. Eindelijk vroeg de luitenant, bevelvoerend offieier//Antwoordt mij, zijt gij graaf Zar nacki z/J a, die ben ik. Ik stel mij ter uwer be schikking, doe uw plicht." ,/Laat de dtiivel dien plicht vervullen," brom- de een oud huzaar. //Zwijg," riep de luitenant, en zich toen tot den graaf wendende, ging hij voort z/Meneer, gij zijt militair. Gij zoudt, indien ge in mijn plaats waart, niet anders kunnen handelen, dan ik thans verplicht ben te doen. Wilt ge zoo goed zijn ons te volgen, terwijl tit zorg zal dragen dat ge met de meeste achting behandeld wordt." Dit zeggende, wierp hij een dreigenden blik op den Rus. (Wordt vervolgd.) TER SECZESSCHE fOIHllT. Dit bind verschijnt VtnnndHy., WoeniidHR- en Vrijdagnvond, nitgnzonderd op Feealdayen. bij «le Flrma 1*. J. VANt DBA SAWBE te Ter \euxen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN biengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12e, le lid der Drankwet ter openbare kennis dal bij ben sijn ingekomen verzoekschriften om verlof tot den verkoop van alcobolboudenden drank anderen dan Bterken drank van n. AUGUST JOSEPH DAELM\N, van beroep water- klerk, wonende te Ter Neuzen, voor de beneden-voor- kamer van het perceel pluatseiijk gemerkt 4engelegen aan de Westkoikstraut; b. ALFRID HARTRIG ANOREASSEN, van beroep stuurman, wonende te Ter Neuzen, voor het beneden- lokaal van bet peiHeel plaateelijk gemerkt 91 en gelegen aan het Nieuwediep. Binnen twee weken uadat deze bekendmaking is ge- schied, kan iedei tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 14 Januari 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1