1 e e n vertentieblad J voor eene Gnderwijzeres No 5095. Zalerdag 11 Januari 1908. 48e Jaargang. JAGEN OP SPOORSNEEUW. Landbouwberichten. Gemengde berichteo. SBBSTB BXjTLD. ABONNE M E N T N drJe jnaanden binnen Ter Neuzen 1,-. Franco per postVoor Nederland 1 10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32VS en voor Ltt °TPB"ltenland 1'65- Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, I osi,directeuren en iJrieyenbushouders. Telefoon No. 25. ADVERTED TIEN: tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,IC. Impending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Van 1 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt. de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij het openbaar lager onderwijs in degemeente TE B NEUZEN wordt gevraagd in het bezit der akten j en k. De jaarwedde bedraagt 550,— met 4 vier- jaarlijksche verhoogingen van 50, Stukken intezenden aan den Burgemeester voor 27 Januari 1908. Ter Neuzen, 8 Januari 1908. Burgemeester en VVethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. 1 EE NEUZEN, 10 Jannari 1908. Bjj Kon. Besl. is toestemming verleend aan den heer S. W. Weisfelt, burgemeester en secretary der gemeente St. Kruis, om tot 1 Januari 1911 te Aardenburg te blijven wonen. - In.de week van 1 tot en met 7 Januari 1908 zijn in Zeeland voorgekomen 2 gevallen van typhus en febris typhoidea10 van rood- vonk en 16 van diphtheritis; te wetenvan typhus en febris typhoidea 1 geval te Bruinisse en 1 te Goes; van roodvonk 2 gevallen te m-jj ?rS' 2 te Groede< 1 le St. Kruis, 1 te Middelburg, 1 te Oostburg, 1 te Schore en 2 te yiissmgen van diphtheritis 2 gevallen te Axel, 1 te Chnge, 4 te Goes, 1 te Hulst, 1 te Koudekerke, 3 te Ter Neuzen, 2 te Oostburg en 2 te Zierikzee. Graauw. De loop der bevolking in deze gemeente over 1907 was als volgt Geboren 37 m., 34 vr., totaal 71 Gevestigd 61 m., 56 vr., totaal 117. Overleden 27 m., 11 vrtotaal 38. Vertrokken 68 m., 75 vr., totaal 143. Bevolking op 31 Dec. 1906 1105 1066 2171 n 31 1907 1108 1070 2178 aizoo vermeerderd met 7 personen. Levenloos aangegeven 3. Voltrokken huwelijken 19. AT estdorpe. De loop der bevolking in deze gemeente over 1907 was als volgt Geboren 27 m., 24 vr., totaal 51, (waarbij van elders 1 vr.). J Gevestigd 40 m., 46 vr., totaal 86. Overleden 9 m., 13 vr., totaal 22, (waarbij van elders 1 m.) Vertrokken 41 m., 62 vr., totaal 103. Bevolking op 31 Dec. 1906: 931 905 ?836 31 1907: 949 899 1848 alzoo eene vermeerdering van 12 personen. Levenloos aangegeven 1 m. en 1 vr. oltrokken huwelijken 15. Arrondissements-Eechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in haar zitting van 10 Januari het volgend vonnis uitgesproken A. |J., oud 19 j., voermansknecht. te Ter euzen, is wegens mishandeling veroordeeld tot dagen gevangenisstraf. Post- en 1 elegraafkantoor Ter Neuzen, Telegrafie. Gcdurende het jaar 1907 werden behandeld Telegrammen. A^erzonden17429. Ontvangen13053. Opgenomen en verdor geseind 23157. Diensttelegrammen714. 54353. Telefoondienst. Uitgaande gesprekken6330. Ontvangen 4000. Transitu 7140. Lokale 6884. 24414. 't Alond- en klauwzeer kan gelukkig als geweken beschouwd worden en dus zal een middel om die gevreesde ziekte te voorkomen of te geriezen wel een beetje als mosterd na den maaltijd beschouwd worden. Toch achten wij het dienstig melding te maken van een paar gevallen welke zecr opmerkeljjk zijn. De heer A. Vrooman, op de boerderij „Wij leven maar op hoop van beter" te Capelle a/d. lJsel schrijft, dat bij de door klauwzeer aange- taste pooten van twee kalveren aldus behandelde Hij maakte van Lifebuoyzeep (deze Lifebuoyzeep is verkrijgbaar bij de Sunlightzeepmaatschappij te Rotterdam en in alle winkels welke Sunlight- zeep verkoopen; een sterk sop, goot dit in een emraer met warm water en zette daarin do pooten van bet zieke beest. Nadat dit zeepsop nagenoeg koud was, nam bij de pooten er uit en wikkelde die in doeken welke fliuk nut waren gemaakt met sterk Lifebuoy-zeepsop. Deze behandeling herhaalde hij tweemaal per dag. Na een paar dagen trad reeds beterscbap in en na 14 dagen waren de pooten weer gaaf en gezond. De beer J. J. Voets, veeboer aan den Kleiweg tc Hilligersberg had een zelfde ondervinding het door hem met Lifebuoyzeep behandelde vee waarvan de •pooten door klauwzeer waren aan- getast, was spoedig geheel genezen, waarom hij dan 00k aanraadt, als beesten iets aan huid of pooten mankeeren, Lifebuoyzeep aau te weuden. Nu 't middel is niet' kostbaar en kan in voorkomende gevallen gemakkelijk worden toe- gepast, terwijl het zicli laat begrijpen, dat de zeep op wonden ontsmettend werkt en het vee zal nalaten er aan te likken, zoodat geeu be- smetting naar den mond wordt overgebracht. (Westl. Ct.) Op de hoeve Willem HI van de Maat- schappij van Weldadigheid te Frederiksoord wordt een zeer belangrijke mestproef met varkens genomen. Daar worden 20 stuks var- kens gemest, die alle even oud zijn, doch van veischiilend ras, en wel 4 stuks volbloed groot Yoikshire ras; 4 stuks van het Friescb inl. ras (van bet fokstation Wilbeimina)4 stuks kruislingen van Friesehe inl. moeder met groot Yorkshire beer (Friesehe methode)4 kruis lingen van oude inl. moeder met groot York shire beer (Deensehe methode) en '4 veredelde Duitsche landvarkeus. Deze dieren krijgen hetzelfde voeder en worden eens per week gewogen. Zoodra de dieren ongeveer 300 pond zijn, zullen zij ver- kocht worden, terwijl een commissie van des- kundigen zal uitspreken welke dieren het meest aanbevelenswaardig zijn. Aan belangsteilenden in de varkensfokkerij kan een kijkje worden aanbevolen. Men meldt uit Den Haag De koelsiers die Yrijdagavond bier ter stede i geprofiteerd hebben van de bun door de Koningin verstrekte warme dranken, hebben den volgenden dag het volgende adres gericht aan IL M. de i Koningin //Geven met den meesten eerbied te kennen ondergeteekenden, koetsiers te dezer stede, dat zij gi.^terenavond na bet vervoer van de vele gasten naar Uw paleis ten zeerste werden ver- rast door bet ontvangen van warme chocolade en koffie langs dezen weg brengen zij Uwe Majesteit hulde en dank voor deze door ons zecr gewaardeerde dranken." ATolgen de handteekeningen van de koetsiers der stalhouderijen. In ons vorig nummer meldden wij, op gezag van de Prov. Gron. Ct., dat te Weenermoor een geheele famiiie, bestaande uit vijf personen, door het ijs geraakt en verdronken is. Het blad verneemt tbans van de te Groningen wonende tamiliebetrekkingen. dat niet vijf maar drie mi-nschen zijn verdronken, n.l. de jonge landbouwer Steur, aiens vrouw en ongehuwde zuster. Het echtpaar Steur laar een kindje van 10 maanden achter. Dinsdagavond om 10 uur 55, had te Bergen-op-Zoom in de Wassenaarstraat eene instorting plaats van een in aanbouw zijnd buis. Drie werklieden waren op dat uur nog m het gebouw werkzaam, toen plotseling de bovC.iVerdieping instortte en de werklieden door bet neerstortende puin werden bedolven. D6 slag, dien de instorting veroorzaakte, was ge- lijk aan het derailleeren van een sneltrein. Onmiddellijk liepen' de buren naar buiten om te zien, wat de oorzaak van dezen slag was. Men hoorde het hulpgeroep der bedolvenen, spoedig was een hunner bevrijd en toog men aau bet werk 0111 de twee anderen te verlossen, wat dan 00k met den tweeden geiukte. Beiden hadden slechts lichte kneuzingen bekomen, die door Dr. Keuss werden verbonden. Niet zoo gemakkelijk ging de redding met deu derden, Noordhuizen 35 jaar, timmerman van beroep. Met vereende krachten werd aan zijne bevrijding gewerkt, hoewel geen geluid meer tot de redders doordrong. Ongeveer te 2 uur had men den pninhoop zoover verwijderd dat men 00k hem vond. Een balk bad hem eehter bij den val onmiddellijk het leven be- noraen, zoodat de dokter slechts den dood kou constateeren. Het lijk werd naar het stedelijk gasthuis ge- bracht. Hij laat eene vrouw met 5 jeugdige kinderen acliter. Een bediende van de firma D. B., in manufacturen te Den Haag, werd Maandagmid- dag met een couvert, inhoudende 400 aan bankpapier, ter bezorging gezonden naar de firma v. K., op de Bierkade. Ilij keerde niet naar zijn patroon terug, doch in den laten avond ontving deze een briefkaai-t, hem mel- dende dat het couvert verloreri was. De zaak werd door de politie onderzocht en bet mocht den rechercheur A. B. F. J. Hijkoop reeds Dinsdag gelukken den bediende aan te houden aan bet spc-orwegstation op 't oogenblik, dat hij naar Rotterdam wilde vertrekken. Het grootste gedeelte van het vermiste geld werd op hem gevonden. De bediende is in verzekerde bewaring genomen. De paardenknecht aan de mestplaats der gemeentereiniging te Deventer had Dinsdagmor- gen in de vroegte eene allerzonderlingste ont- moeting. Toen hij nl. de paarden voeder wilde geven, vond hij in de haverkist een man liggen te slapen. Nadat de politie was gewaarschuwd liaalde deze den vreemden sinjeur te voorschijn, waarna bleek, dat het een zwerver was, die Maandagavond geen onderdak hebbende, in den stal was gesloopen. Nadat voldoende was gebleken, dat de man geen booze plannen heeft gehad, is hij weder op vrije voeten gesteld. In Friesland zijn voor het invallen van de vorst buitengewoon veel mollen gevangen. Een man bood 4000 mullenvelletjes ten ver- koop aan. Voor hem een mooi gewin, een 400. Maar voor den landbouw zeker tien maal meer schade. Zooals men weet, schrijft de ,/N. Ct." kunnen twee menscben wier buweJijk wettefijk ontbonden is, niet weer met eikand'er een echt- verbintenis aangaan (art. 90 B. W.). Niettemin is dit onlangs te 'a Gravenhage gebeurd. Een paartje dat eerst door de scbeiding wederzijdsch tot bet inzicbt was gekomen hoeveel zij aan elkaar misten, besloot het er maar eens op te wagen de heeren op 't stadhuis konden toch onmogelijk alle menschen ontbouden en op een Donderdagmiddag reden zij samen naar de Groenmarkt ter ondertrouw. Den ambtenaar die hun namen inschreef en aan elk van beiden de gebruikelijke vraag stelde of hij (zij) al eens gehuwd was geweest, antwoordden zij van neen en niemand merkte iets. Twee weken later werd,het burgerlijk huwelijk met de gewone ceremonien voltrokken. Volgens art. 145 B. AV. kan nu de nietig- heid van dit huwelijk worden ingeroepen, hetzij door de echtgenooten zelven, hetz.ij door hun ouders of bloedverwanten in de opgaande liuie, hetzij door alien die daarbij belang hebben hetzij eindelijk door bet Openbaar Ministerie, AVaaruit dus volgt, dat zoolang dit niet geschiedt de echtverbintenis, hoewel onwettig aangegaai^, moet geacht worden te bestaan. lntusschen is uit dit geval gebleken, dat de opgaven van trouwlustigen daar ter stede niet altijd zoo nanwgezet werden gecontroleerd als wel wecseheiijk is. Waarscbijnlijk zal het ge- beurde in dit opzicht nu een ies zijn. Een redding. Te Harderwijk vermaakten zich AVoensdag- middag een aantal jongens op de ijsschotsen nabij de kust. Een viertal dreef op een klein stuk ijs een 6 a 700 meter in zee. Drie jongens sprongen eindelijk in 't water en konden, door tot aan den hals in 't water te ioopen. de kust bereiken. De 12jarige A. K. bleef alleen achter. Waagde hij zich in 't water, dan was verdrin- ken het gevolg, daar hij het hoofd niet boven zou kunnen houden. De schots, waarop bij zich bevond, was langzamerhand kleiner ge- wordendoor schreeuwen en wuiven gaf nij den op den wal staanden menschen te kennen in welk gevaar hij verkeerde. De visebkoopman Jan van Bijsteren begaf zich daarop gedeeltelijk ontkleed in het ijskoude water en smaakte het genoegen, den jongen uit zijn hachelijke positie te verlossen. Met gejuich werden redder en geredde door de sameugestroomde menigte ontvangen. Een merkwaardige proef. In den nacbt van Zaterdag op Zondag werd de waker van een blok in aaubmiw zijude huizen in de Kuiperstraat te Amsterdam gewaarschuwd, dat er zich een man op een der bovenhuizen be vond. Deze kwam niet naar beneden op bevel van den waker, maar voogde hem toe, dat als hij alarm maakte, hij hem den hals zou afsnij- den. De waker riep de hulp der politie in, waarna de man door een raam naar beneden sprong en vluchtte. In de Hemonystraat werd hij door twee politieagenten gegrepen en daar hij zich ver- zette, geboeid en naar het politiebureau Amstei- dijk gebracht. Daar gaf hij op onderbaas van het in aan bouw zijnd werk te zijn en slechts den waker op proef te hebben gesteld, of deze goed wacht hield. Toen de eigenaar op 't bureau kwam en dit bevestigde, werd de onderbaas weer vrijgelaten. Te Utrecht is een bejaard echtpaar met veel moeite ontkomen aan het gevaar van gas- verstikking, doordien een lek in de hoofdbuis der gasleiding het vertrek waar zij sliepen, met gas vervuld had. Het was des morgens onmogelijk hen wakker te krijgen. Door een dokter werdeij kracbtige maatregelen genomen, O J j I V f It.' Ii 1 ml n-r.rhijnt T1 .I...-...,!j,d.. j. ,v T,.r De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter 7ST?'DS aa" Provinciaal tlad van Zeeland no 7 van 190. ter kennis van belar.ghebbenden dat door den F^uI8Sr '18,de,\ ionl^in in deze Provincie van Zijne Ha h i den Minister van Landbouw, Niiverheid en Banrtei een schnjven werd ontvangen waaruit blijkt in verband met- het arrest van den Hooeeii Raad van 4 November 1.1. (Weekblad van het Recht no. 8613) AV/..W verv0g 9e?ne vergunningen tot het i a1 vaV wtld op spoorsneeutv meer kunnen verleend worden. Ter Neuzen, 8 Januari 1908. De Burgemeester voornoemd, J- A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1