A I g e m e e n j8uws- en Advertentieblad voor sch-Vlaanderen. Drankwet. No 5094. Donderdag 9 Januari 1908. 48p Jaargang. Z EEMILITI E. Rinnenland. Ctal?10die'pl""'se- FEUILLETON/ ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,_. Franco per post: Voor Norland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika /1,32V. en voor hel ovenge Buitenland 1,65 Men abonneert zicb big alle Boekhande- laais, 1 ostdirecteuren en Bnevenbushouders. T e I f o o n N o. 2 5. Inzending van advertentien vocr 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. - opsrooB zal alles doen' mijne heeren, wat ik als commandant verrnag, om de regeering van Zijne Russische Majesteit door krachtige medewerk'ing- in deze netelige zaak te steunen," zeide de verste, zich tot hen wendende ,/en u, luitenant Von -beelen, beveel ik ten spoedigste van elk escadron eenige huzaren te laten opmarcheeren, die den geheelen omtrek in kleine patronilles moeten doorkruisen, ingeval de deserteur zich in deze streken mocht ophouden. De poorten dei stad moeten met onbereden manschappen bezet worden terwijl 't plaatselijk bestuur een nauwkeurige huiszoeking moet in't werk stellen, en tevens zich tegenover mij te verantwoorden tin c! f16- Persoon zich niet binnen dezen stad heeft schuil gehouden. Eenige kanonsohoten moeten gel0st worden, tot sein der bewoners der omliggende dorpen. Seelmi8?" be?rePen' luitenant Von n°mPU te dienen' heer Overste." De kussen verzochten de patrouilles te moo-en Naar uit Den flaag aan de antirev. Rot- terdammer „van weliugelichte zijde" wordt geschreven, is van een opdracht, aan Mr. Th. Eeemskerk verleend tot het vormen van een Kabinet in dien zin, dat door genoemd Kamer- lid reeds eenige verantwoordelijkheid zou zijn aanvaard, tot dusver nog geeu sprake. De besprekingen, welke de heer Heemskerk na door H. M. de Koningin te zijn gehoord, met een vijltal personen heeft gevoerd, droegen nog slechts een zeer voorloopig karakter. Het N. v. Ned. meldt, dat Mr. Heemskerk zoowel voor als na het onderhoud, waartoe hij door H. M. de Koningin was ontboden, een conferentie gehad heeft met Dr. Kuyper. T W E L D E 11 M E R. Vergadering van Dinsdag. De Minister van Financien, de heer DeMeester, verklaarde, hoewel het feit bekend dchtende! het toch regelmatig mee te deelen, dathet Kabinet vergezellen, en tevens twee troepen paarden. De Overste stond bun zulks toe, waarna beide heeren zeer voldaan over hun ontvangst afscheid namen. Een paar minuten later weerklonk het ge- schetter der trompetten, die de ruiters in den zaael riepen, langs de stilie en donkere straten van 't stadje. Eenige kanonschoten deden de vreedzame bewoners opschrikken. Het was het beken- de signaal dat men een deserteur zocht en moest tevens strekken om den ganschen om trek op den vluchtelirg opmerkzaam te maken, opdat de behulpzame hand tot inhechtenisnemino- kon worden verleend. Er stond n betrekkelijk hooge prijs op de an estatie van een deserteur, en de boeren stelden zich bij zulk een gelegenheid in den bres. Op t late avonduur werd t in 't anders zoo stille stadje Wartenburg buitengewoon levendig; deuien en vensters werden geopend en weder gesloten op de nauwe straten verzamelden zich kleine groepjes van nieuwsgierigen, die elkander de ijzingwekkendste verhalen opdisch- ten van de desertie van een Russisch huzaren- officier, die vroeger een officier doodgestoken had, en wat er nog maar meer bij en afgedaan naar aanleiding van de stemming over de Oor- logsbegrooting zijn ontslag had ingediend bij de Koningin, bij wie, dit verzoek tevens in overweging is. Niettegenstaande het Kabinet demissionnair is, zijn de betrokken Ministers echter bereid, in dien de Kamer dit wenscht, nog met haar te bebandelen het wetsontwerp betreffende het suiker-traktaat, met het oog op den fatalen ter mij n, voor de ratificatie gesteld. Op voorstel van den Voorzitter, die de Re geering voor deze meedeeling dankte, werd daarop besloten, dat wetsontwerp in behandeling te nemen. Bij het algemeen debat over toetreding van Nederland tot het suiker-traktaat zette de heer Tydeman zijn vrees uiteen voor de nadeelen van onze toetreding, vooral met het oog op overstrooming van onze markt met Russische suiker, via Engeland ingevoerd, terwijl ook te vreezen staat, dat Engeland faciliteiten aan Rusland zal verleenen, teneinde den invoervan Russische suiker te bevorderen. Spreker is er bezorgd over, dat door dit traktaat zal worden te niet gedaan de goede suikerpolitiek van den toenmaligen Minister Sprenger van Eyk, waar- door onze suikerindustrie zoo sterk stond, dat zij zonder bescherming Iron bestaan, en zou het tenminste betreuren als onze flinke beet- wortelsuikerindustrie zou verkwijnen en ver- dwijnen. Hij raadt aan in deze een afwach- tende houding aan te nemen. Ook de beer Van Vuuren vreest groote nadeelen voor onze markt van invoer van ge- premieerde suiker, via Engeland. Als middel om het kwaad te keeren bepleit spreker zeer uitvoerig invoering van een surtaxe, om in den concurrentiestrijd gewapend te zijn met andere natien. De heer Van Nispen zal voor het ontwerp stemmen, daar hij de verantwoordelijkheid voor uittreding van Nederland niet zou willen dragen. De heer Patijn verdedigt het ontwerp. De heer Pierson zou nooit willen mede- werken tot verhooging der suikerlasten door een surtaxe. Geld aan oorlog zoek geraakt Het Haagsche Correspondentiebureau meldt: vNaar aanleiding van het bericht, als zou niet minder dan f 96,000, aangevraagd en toegestaan op de begrooting voor het Departe- ment van Oorlog, niet voor het gevraagde doel zijn aangewend, maar //zoek geraakt" zijn, werd van welingelichte zijde het voigende gemeld Op 1 Juli 1905 werd aan de vroegere //ser- geanten, bestemd om zoo noodig de plaats van luitenant te vervullen,"dezoogenaamde ffkwartjes- sergeanten" de effectieve rang en de aanvangs- soldij van sergeant-majoor toegekend. Die werd. Kleine huzarenpatrouilles, met geladen pistolen gewapend, liepen met versnelde pas de stad uit. Na een uur was alles weer in rust. De burgers droomden van den afschuwelijken moordaanslag op den ongelukkigen officier ge- pleegd en van de plechtige ceremonies, waar- mede de ontvluchte en weder teruggevoerde deserteur op de groene weide daar buiten ge- tusileerd zou worden. In't huis van den Overste was 't echter nog niet donker, daar k'on men nog duidelijk door de gordijnen heen het schijnsel van de lamp zien. De oude heer had zich nog niet te bed be- geven, maar liep met over elkaar geslagen armen nog steeds onrustig in zijn kamer heen en weder. Eindelijk mompelde hij zacht voor zich heen //Hij is hun een goed eind vooruit, dat is zeker, want ik ken mijn //bruintje" te goed, 'k weet bij ondervinding hoe hij draven kan. Als hij nu maar de noodige voorzicbtigheid in acht genomen heeft, anders zij God hem genadig, want de Russen gebruiken niet de minste consi derate met deserteurs dat is nog een groot onderscheid bij Pruisen. Maar wat nog 't ergste van 't geval is, ik vrees dat mijne Helena er nog geheel rnede van streek zal ge- sergeanten genoten tot dusver gemakshulve alleen het wapen der infanterie beschouwende bij aanstelling 0,82 per dag; na 3 jaar dienst 0,92 per dag na 6 jaar dienst 1,22 per dag. Van 1 Juli 1905 af kregen zij alien de aau- vangssoldij van sergeant-majoor, zijnde 1,22 per dag. Nu spreekt het van zelf, dat per sonen, die reeds voor hunne bevordering in de hoogst betaalde categorie waren, van de f 32,000 niets hebben ontvangen. Maar er zijn anderen die sedert genoemden datum 0,30 en weer anderen die f 0,40 per dag zijn voor- uitgegaan. Het kan dus alleen de vraag zpn of het totaal van het aan elk der beide laatste cate- gorieen uitbetaalde 32,000 of minder bedraagt. In het laatste geval is er geld overgebleven dat dan echter niet kan zoek geraakt" zijn, omdat hier te lande de //Rekenkaruer" bestaat, die zoodanig //zoek raken" onmogelijk maakt." TER NEUZEN, 8 Januari 1908. De loop der bevolking in deze gemeente over 1907 was als volgt Geboorten 152 145 297 476 371 402 773 70 59 129 Vertrokken 308 368 676 378 427 805 31 1907 4624 4798 9422 alzoo verminderd met 7 25 32 Er werden voltrokken 76 liuwelijken, als: tusschen jongmans en jongedochters 68 weduw- naars en jongedochters 4weduwen en jong mans 1 weduwnaars en weduwen 3. Echtscheiding 1. Er werden geboren 7 tweelingen, waarvan 10 m. en 4 vr. Onder de als levenloos aangegeven kinderen waren 2 m. en 2 vr. Zaterdag werd in het logement Lands Welvaren" bij den heer M. J. Adriaansen al- hier de twaalfde algemeene vergadering ge houden van de vereeniging //Eigen Hulp", onderling verzekeringsfonds tegen sterfte van varkens, gevestigd te Ter Neuzen. Door den penningmeester, den heer W. Roth, werd verslag uitgebracht omtrent de ontvargsten en uitgaven over het afgeloopen jaar, waaruit bleek dat aan 15 leden wecrens verlies van varkens was uitgekeerd f 289,47Y3 en aan bodeloon, drukwerk, veearts enz. f 53,091/2, samen 342,47. De inkomsten bedroegen raken, want 'k geloof indien mijn huzaren- oog mij niet bedriegt. dat hij haar reeds het hoofd op hoi grhracht heeft, en dat ze al, zooals de tegenwoordige jongelui dat tituleeren smoorlijk op hem verliefd is Nu wat mij betreft, ik zou er niets tegen hebben, want 'tis een excellenle jongen en be- paald een uitstekend huzaar. Heb ik niet met eigen oogen gezien, dat hij haar bij 't af scheid nemen de hand kuste en haar in't geheim iets toefluisterde, terwijl zij mij immers smeekte hem toch te redden En wat zijn ver- mogen betreft, dat kiijgt hij toch weer terug zoodra hij als Pruisiseh officier is aangesteld. De overste was toch, wat dit laatste betrof, een weinig inconsequent, want graaf Zarnac-ki bezat destijds nog veel minder dan luitenant Von Seelen, en de hoop op 't te verwachten tortuin was onder de tegenwoordige omstandig- heden wel wat te voorbavig, doch dejonge Pool was nu eenmaal zijn protege, en daardoor was het oordeel wel een weinig eenzijdig. Eindelijk, lang na middernacht, toen 't rapport der uit- gezonden patrouilles nog steeds uitbleef. begat de Overste zich ter ruste, en sliep ondanks zijne bezorgdheid, zoo gerust, als 'n soldaat, die 'n groote marsch gemaakt had. (Wordt vervolgd. rasmssssssaaiKB COB15C!B9BnS«IHMMBBan|BaK3 mmmm mm aar.wwgar.ff *mwc^'*FttlMMrWiRn!Stt biJ de Firm. P. 3. V.4* UK SIWBE te Ter Weuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis del bij hen is ingekomen een verzoek- 8chrift van MMON VAN REES, van beroep winkelier. wonende te Ter Neuzen om vergnnning voor den verkoop van sterken drank in bet kleiu in het linkervoorlokaal d^Noordsfraat. p,aatseli-ik gernerkt 37 en gelegen aan Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van de vergun- nmg schrittelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren jnbrengen. Ter Neuzen, 7 Januari 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. 8. J. DIELEMAN, Secretaris. KtnTvln?leekter en Wethouders der gemeente TER MOitii f io'o,ngf"' ,ter voldoening aau art. 138 der Aut h!T rJ ter kennis van wie het aangaat, van 190S a "gen V00r„d! lichti"g der "»Hon»le militie te land V°°r vollcd,Se oefeningen, bij de militie land zoucen moeien worden ingelijfd, een der na te melden beroepen uitoefenen en verlangen bij deZeemilitie ZTBen> Jworden uitgenoodigd zich voor 1 Februari aan te mHd B,aree^ester en Wethouders, SecretlrieT Tel N d.°en °?geven ,er Gemeente- Per Neuzen; tot welke aanmelding, of op- gave elken werkdag, van 9 uur voormiddag tot 6 uur nnJ /g' en me7', bl-izonder °p Vinsdag 21 Januari De bovenbedoelde, bij beschikking van den Minister van Marine van 4 December 1903, Bureau S. B No 33 aangewezen beroepen zijn de voigende Zeevarenden. A Stuurlieden, stuurmansleerlingen matrozen, lichtmatrozen en jongens op koopvaardii- Diepzeevisschers en Noordzeekustvisschers Binnmschippers. B. Stuurlieden, schippers en schippers- vaartuigem" RljnSclleHe"' ake"> t^ken en k^fnere Stuurlieden, matrozen, schippers en schippersknechts ZME;. e" BleePb— bin^enwaS Schuitenvoerders en vletterlieden en veerlieden Smeden,stokers, machinists, en bankwerkers C Machinisten en machinist-leerlingen op schepen en en'andfre iSich'tingen! tramwegen enopfabrieken Stokers als boven. Smeden stokers, machinisten en bankwerkers C Machinedrij vers. Smeden en srnid bankwerkers. onde'r "noIt kVerkers e" STwone bankwerkers (hier- onder ook te verstaan njwielherstellers). Werktuigmakers. Kolentremmers. Metaalbewerkers (hieronderte verstaan koperslagers ElSS8nkser8' WJ,enkaPP- - voorslagers) D' E> F> IL Scheepsbe- Scheepstimmerlieden (scheepsmakers). Jvoek- enbanketbuk k ers of knechts. Koks en kokemaats, hetzij aau boord van schepen of vaartuigen, hetzij aan den wal. Kofiiehuis- en boteibedienden. Hofmeesters of kellners op schepen of booten Ziekenverplegeis. Barbiers. Apothekersbedienden. Personeel van 's Rijkswerven. N.B. De personen, genoemd onder A, B en D komen allereerst in aanmerking voor inlijving als ze( milicien-matrous. De personen, genoemd onder C, komen alleerst in aanmerking voor inlijving als zeemilicien-stoker De personen, genoemd onder E, komen in aan. merking voor inlijving als seemilicien-kok. De personen, genoemd onder F, komen in aan merking voor inlijving als zeemiliden-hofmeestei-. De personen, genoemd onder G, komen in aan merking voor inlijving als zeemilicien-ziekenver- p leg ers. lie personen, genoemd onder H, komen in aan merking voor inlijving als zeemilicien-matroos of stoker al naarmate van het beroep dat zij uitoefenen. Uit de lotelingen, die een dezer beroepen uitoefenen, wordt de voorkenr gegeven aan ben, die zich overeen komstig deze uitnoodiging voor den dienst ter zee heb- ben aangemeld of hebben doenopgeven de overige voor dien dienst noodige manschappen worden te zijner tijd door loting aangewezen. De aandacht van de lotelingen wordt gevestigd op art. 116 der Mililiewet 1901, luidende als volgt: yDe bij de militie te land ingelijfden worden niet tot het aangaan van een verbintenis voor de buiten- landsche zeevaart toegelaten, zonder schriflelijke toe- stemming vanwege onzen Minister van Oorlog. Die toestemming wordt in gewone tijden niet ge- weigerd aan de lotelingen, die reeds voor hunne inlijving bij de militie hun beroep van de buitenlandsche zeevaart maakten en die zich overeenkomstig art. 138 voor de zeemilitie hebben aangeboden, doch daarbij niet hebben kunnen worden aangenomen. Ter Neuzen, 7 Januari 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemre J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris, mann. vr. totaaJ.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1