fi A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. No 5093. 48- Jaargang. Dinsdaif 7 Jannari 1908 H00FDELIJKEN OMSLAG. Binnenland FEUILLET0N. ABONNEMENT: Per drie maanden hinnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1.10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*/, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. ADVERT EN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. De Staten-Generaal hebben in 1905 32,055,76 toegestaan voor yerhoogde soldpen wegens het verleenen van den eff'ectieven rang van sergeant-niajoor (opperwachtmeester) aun sergeanten (wachtmeesters) sergeanten-majoor en opperwachtmeesters-titulair, die zijn aange- wezen om zoo uoodig de plaats van een luitenant te vervallen. Diezelfde som is voor hetzelfde doel voor het jaar 1906 toegestaan en voor 1907 uitge- trokken, maarbelanghebbenden hebben het geld, bun door de Staten-Generaal toegedacht, niet ontvangen. De beer Duymaer van Twist heeft met Minister Rappard over deze zaak een onderhoud in zijn Kab.inet gehad, waarbij de chef der af- deeling aan^ezig was. Ook daar kon de zaak niet tot klaarheid komen. Men kon niet nagaan voor welke doeleinden het geld besteed was. Ons dunkt iedere commentaar bij deze zaak overbodig. (De Vaderlander.) TER NEUZEN, (i Jannari 1908. In de week van 25 tot en met 31 De cember 1907 zijn in Zeeland voorgekomen 2 gevallen van typhus en febris typho'idea 9 ran roodvonk en 11 van diphteritiste weten van typhus en febris typho'idea, 1 geval te Vlissingen en 1 te Wemeidinge van roodvonk 2 gevallen te Biervliet, 1 te Groede, 1 te Middel- bm-g, 1 te Nieuwvliet, 1 te Oostburg, 2 te Schore en 1 te Vlissingenvan diphteritis 5 gevallen te Axel, 5 te Goes en 1 te St. Jansteen. Axel. Eenigen tijd voor den aanvang van het ijsfeest had alhier Zaterdag een droevig ongeval plaats. Het Sjarig zoontje van J. v. D.^reed op de kreek een eind buiten de gewone baan op een minder betrouwbare plaats en zakte er door. Dit werd door verschillende personen 12) i'oen wendde de graaf zich tot Helena, drukte heur hand, en fluisterde zoo zacht inogelijk, zoodat haar vader 't niet kon verstaan z/Bidt voor mij, vergeet mij niet en troost Kaatje, indien mij 't ergste overkomen mocht". Helena had geen tijd om te antwoorden, en buitendien was haar gemoed te volvoor ze dus recht tot bezinning kwara, zag ze den graaf wegsnellen en een oogenblik daarna reed hij peilsnel den weg op naar Neuenrode. Oogenblikkelijk na 't vertrek van den graaf, begat de Overste zich naar het vertrek, waar de Russische officieren hem met ongeduld ver- beidden. Teiwijl Helena in diepe gedachten verzonken zich op de canape nederzette, zich ten hoocrste bezoigd maakte over den jonkman en diep medelijden had met Oatharina, ontving de Overste de Russische officieren, die in groot tenue en voorzien van een volledige volmacht tot uit- levering aangekomen waren. De adjudant Von Seelen was bij dit onder houd tegenwoordig. De Overste deed moeite 'n kalme, ja zelfs onverschillige houding aan te nemen, ofschoon de bewustheid, dat hij niet handelde, zooals n echt miiitair betaamt, hem voorkomender opgemerkt. Men snelde er h'een en, zich vast- j houdende aan latten die benut waren voor het opslaau der tribune, waagden zich de zoon van Ds. H. en J. C. S. in het wak, om te traehtten den knaap te redden. Ofschoon laatstgenoemde den knaap nog even wist te grijpen, kon hij dezen, door de moeilijke positie waarin hij zelf verkeerde en de hevige koude niet vasthouden en zonk de knaap in de diepte, zoodat de gevaarvolle poging van het 2tai zonder resultant bleef. Toen men na eenigen tijd er in slaagde het jongetje op te halen, geiukte het niet tgeer de levensgeesten op te wekken. Axel, 6 Jan. Op de alhier gehouden markt. van Zeeuwsch-Belgische paarden, waren ruim 150 stuks aangebracht. Vele Belgische en enkele Duitsehe kooplieden waren aanwezig. Prijzen werden besteed van 1500 tot 1600 fr. Een achttieumaander werd verkocbt voor f 600. Enkele heeren van de Provinciale Vereeniging der Fokkers van het Belgische zware Trekpaard uit de provincie Henegouwen, waren over- gekoiuen, om de markt in oogenschouw te uemen en zich in contact te stelleu met de Zeeuwsche paardenfokkers. Axel. Zaterdagmiddag werden alhier door de ijsclub op de groote kreek wedstrijden ge houden voor behoeftige ingezetenen, bestaande in ringrijden en rijden met de prikslee. Voor het eerste gedeelte hadden zich 23 en voor het tweede gedeelte 34 personen aangemeld, waur- onder 9 vrouwen. De hoogste prijs was 200 K. G. steenkolen en de laagste prijs 50 K. G. Ieder deelnemer had een prijs. Het muziek- gezelsehap Concordia" Juisterde, zooals ge- woonlijk, het ijsfeest op. Er was veel volk op het ijs. Stoppeldijk. Toen Vrijdagavond de land- bouwer F., wonende onder Kuitaart, door de Veerstraat huiswaarts reed, sprong zijn paard, dat anders zeer mak is, eensklaps recbts van den weg. F. trok geducht aan den toom en toen liep het, niettegenstaande alle pogingen van den voerman, links in den sloot. Waar- schpnlijk wist het dier door de koude niet meer, wat het deed. F. en zijne echtgenoote wisten gelukkig uit het rijtuig te geraken, doch de te hulp geroepen personen uit de buurt konden het paard niet op het droge krijgen, doch moesten het met een tweespan uit het ijskoude water trekken, waarin het beest bijna een uur had gelegen, en dan ook zoo uitgeput tegenover de Russen deed zijn, dan anders zijn gewoonte was. De Russische en Pruisische regeering stonden destijds op een zeer vriendschappelijken voet met elkaar, zoodat ze dientengevolge in alle* opzichten en voorkomende gevallen elkander de behulpzame hand boden en natuurlijk verwachtte men nu van den Overste welwillende medewer- king om den deserteur op het spoor te komen. De Russische officieren, die met extra-ge- legenheid waren aangekomen, legdeu hunne geloofsbrieven over en verzochten den Overste de arrestatie en uitlevering van den deserteur wel op zich te willen nemen, daar het bun bekend was, dat deze zich sedert eenigen tijd te Wartenburg moest ophouden. De oude beer had nog nimmer in zijn leven onwaarheid gesproken, maar thans, om den deserteur te redden, moest hij zich daaraan schuldig maken, hoezeer hem dit tegen de borst stuitte, vooral in tegenwoordigheid van zijn adjudant; hij wilde toch liever dien blaam op zich laden dan den jonkman te verraden I'e adjudant, bekend met de omstandigbeden den cornet betreffende, kon hij echter teu voile vertrouwen, te meer daar deze nocli door hou ding, noch door eenige bijzundere uitdrukking op zijn gelaat, eenige argwaan wekte. Met korte woorden deelde hij hun mede, dat het hem bekend was, dat graaf Zarnacki in de stad was aangekomen, dat hij zich aan hem had voorgesteld, doch dat hij niet wist waar hi) zich thans bevond, indien men hem niet in het logeraent mocht vinden. Van zijn kant was, dat het ternauwernood een uaburigen stal kon bereiken, doch overigens geen letsel had bekomen. Daags daarna haalde men het rijtuig op den weg. Bij het lossnijden van het tuig sneed zich F. tot op het been in den duim. Kapellebrug. In October van het vorige jaar werden bij D. Meert een tiental kippen ontvreemd. Door den Rijksveldwachter Bravenboer zijn na langdurig onderzoek heler en steler opge- spoord. Biervliet, 4 Jan. Hedeumorgen is de land- bouwer R. uit den Pieterspolder op vpf miiiuten afstand van zijn woning doodgevroren gevonden. Hij was dien dag van zijn familie te Groede 'teruggekeerd en is waarschijnlijk door de koude bevangen blijven liggen. Misbruik van sterken drank moet geheel buitengesloten zijn. Hoofdpiaat. Alhier zijn drie kinderen in een dichtgevroren bijt geraakt. Slechts efiu kon bijtijds gered worden. De beide anderen, de negenjarige Th. P. en de tienjarige G. v. A. verdronken. Borssele, 5 Jan. J.l Vrijdag had de heer N. de Vos, machinist bij de Kon. Ned. Marine, met verlof alhier, het ongeluk bij het schaat- senrijden op de Westeindsche weel in een wak te rijden. Het ongeval werd opgemerkt door de heeren Ji Blok en J. Krijger, sergeant bij de infanterie, die onmiddellijk ter hulp snelden en met ver- eenigde pogingen er spoedig in slaagden den heer De Vos uit zijn benarde positie te helper). By landbouwer N. de Regt werden den dren- keling op de meest welwillende wyze droge kleeren verstrekt. Men schryft ons uit Vlissingen Zaterdagmiddag werd ten raadhuize alhier aan Jacob Schroevers, die met zyn vyf zoons drie der vier schipbreukelingen van den Engelschen schoener Doris" heeft gered, een zilveren herinnerings- medaille aangeboden. hem geschon- ken door het dopartement Vlissingen der Maat- schappij tot Nut van't Algemeen. De uitreiking geschiedde bp monde van den heer H. C. Beijerman, in tegenwoordigheid van Schroevers, zijn vijf zoons en zpu kleinzoon Jacob van de Ketterrj. De medaille bevat aan de eene zpde de volgende inscriptie vBe Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Dep. Vlissingen, aan Jacob Schroevers, voor betoonden moed en zelfop- beloofde hp alle middelen te zullen aanwenden hem op het spoor te komen. De Overste had zich inderdaad overspannen, zoodat hp zich het voorhoofd met een doek moest afwisschen. Nadat hp uitgesproken had, zag hp van ter zijde met een angstigen blik naar den adjudant, doch deze stond nog steeds in dezelfde houding. De Russische offi cieren betuigden den Overste hun dank en deze gaf den adjudant last, hun tot gids te dienen. Eenige oogenblikken later keerde de Overste in de huiskamer terug, waar zijne dochter zijne terugkomst afwachtte. Buiten adem liet hij zich in zijn geliefkoosdeu leuningstoel vallen en na 'n weinig bekomen te zpn, riep hij uit: ,/Die verduivelde cornet brengt me in groote moeilijkheden, waar ik, een oude miiitair, die reeds zooveel heb bijgewoond, me nu waarachtig haast niet nit kan werken Mijn goede bruin" kan er ook nog best het leven bij inschieten, want hij zal 't arme beest geen rust gunnen alrorens hij zelf in veiligheid is. Maar toch, 't spijt rae voor hem, 't is een ferme kerel, en zonder twijfel zou het een flink officier ge- worden zijnwaar zou hij nu zpn, waarlijk het hart wordt me opnieuw week, want hij is me reeds lief geworden Helena was niet in staat haar vader tot kalmte te brengen. Terwijl beiden zich nog vleiden met een moge- lijke ontvlucbting, werd de terugkomst van den adjudant en de beide Russen gemeld. #Zeg mij, lieve vader, wat zal men met hem offering 14/15 December 1907". Aan den anderen kant vertoont de medaille een sym- bolische voorstelling, nl. een schutsengel, die zich ontfermend uitstrekt over twee in eenzaam- heid ronddolende kinderen en met een fakkel hun eenzaam pad verlicht. Hoek. De loop der bevolking in deze ge meente over 1907 was uls volgt Geboren 55 m., 41 vr., totaal 96. Gevestigd 38 m., 37 vr., totaal 75. Overleden 13 m., 16 vr., totaal 29. Vertrokken 49 m., 50 totaal 99. m. vr. totaal. Bevolking op 31 Dec. 1906 1262 1293 2555 31 1907 1293 1305 2598 alzoo vermeerderd met 43 personen. 1 tweelinggeboorte waarvan 1 m., en 1 vr., Voltrokken huwelijken 18. Hulst. De loop der bevolking in deze ge meente over 1907 was als volgt: Geboren 50 m., 49 vr., totaal 99. Gevestigd 82 m., 123 vr., totaal 205. Overleden 40 m., 38 vrtotaal 78. Vertrokken 79 m., 127 vr., totaal 206. m. vr. totaal. Bevolking op 31 Dec. 1906 1522 1709 3231 u 31 1907 1535 1716 3251 alzoo vermeerderd met 20 personen. Levenloos aangegeven 5. Voltrokken huwelijken 19. Boschkapelle. De loop der bevolking in deze gemeente over 1907 was als volgt Geboren 23 m., 14 vr., totaal 37. Gevestigd 21 m., 16 vr., totaal 37. Overleden 12 m., 9 vr., totaal 21. Vertrokken 33 m., 37 vr., totaal 70. m. vr. totaal. Bevolking op 31 Dec. 1906 605 625 1230 31 1907: 604 609 1213 alzoo eene vermindering van 17 personen. Levenloos aangegeven 1 m. en 1 vr. Voltrokken huwelpken 8. Hengstdyk. De loop der bevolking in deze gemeente over 1907 was als volgt Geboren 14 m., 9 vr., totaal 23. Gevestigd 15 m., 13 vr., totaal 28. Overleden 7 m., 6 vr., totaal 13. Vertrokken 25 m., 12 vr., totaal 37. Bevolking op 31 Dec. 1906 322 332 654 31 1907 319 336 655 alzoo vermeerderd met 1 persoon. Levenloos aangegeven 1 vr. Voltrokken huwelijken 3. doen, wanneer hij in hunne handen valt," vroeg Helena met bevende lippen. vWat men met hem zal doen, mijn kind, eenvoudig doodschieten, ophangen, of ter dood knoeten," hernam de Overste kortaf. ffOcb, beste vader, red hem toch," smeekte Helena, ffge herinnert u toch zpn laatst verzoek, om uwe huzaren niet op den weg naar Neuen rode te zenden, niet z/.Ja, mijn kind, zeer gned, maar hoe gaame ik zulks zou verhinderen, is me dit toch ou- mogelijk, want daardoor zou ik argwaan op- wekken, en wellicht iets in de hand werken, wat ik juist trachtte te voorkomen. Maar ik geloof zeker, dat bij Neuenrode reeds is ge- passeerd, want hij vliegt over den wegja, de duivel kan hem niet inbalen Dit zeggende stond de Overste op en verliet de kamer. Helena was 't echter niet in alles met haar vader eens, want zp voor zich liieid het voor zoo goed als zeker, dat hp in of teuminste in de nabpheid van Neuenrode zou blijven //maar vooralsnog besloot zij het haar toevertrouwde geheim voor zich te houden. z/De deserteur, heer Overste, is in't logement niet te vinden", rapporteerde de adjudant, maar zpn paard en andere hem toebehoorende kleinig- heden zijn er nog." De Russische officieren zagen elkander van ter zijde aan, en het scheen of ze aan de waarheid van hetgeen de Overste hun had mede- gedeeld, begonnen te twijfelen. (Wordt vervolgd.t VSCHH COURAIT. Pit MaJ verwcliijnt MnaBdng., Wownmlay. en Vrijrtagavo.ul. niiKeio«|etit op Fee««itaiten. bij de Firm* P. J. VAS UK MARK «e Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN nrengen ter kennis dut het 2e suppletoire kohier 'van oen Hootdelillien in deze gemeente, voor 1907, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secre tary der gemeente voor een ieder ter lezipg is ncdergelegd. Ter Neuzen, den 4 Jannari 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. H. J. DIELEMAN, Secretaris. m. vr. totaal.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1