1 n J A I e m e e n Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No 5081. Binnenland. Gemengde beriehten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen Zaterdag 7 December 1907. 47e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen ler Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32Vg en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteureu en Brievenbushouders. TeJefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10, Bij directe opgaaf' van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. BLAT) De uitslag der Woensdag in het district Sneek gehouden stemming voor de Tweede Earner was als voigt Uitgebracht 5659 geldige stemmen. Vol- strekte meederheid 2614. Gekozen Mr. S. de Vries Gzn (antir.) met 3599 stemmen. Voorts had Mr. A. Ferf (lib.) 1452 en de beer W. H. A liegen (soc.-dem.) 608 stemmen. Op Nieuw Eik en Duinen te's Gravenhage had gisteren de teraa'-debestelling plaats van den gepensionneerden luitenant-generaal van het Indische leger, J. A. Vetter. Onder de talrijke belangstellenden bevonden zich de Oud-Minister van Kolonien, de heer Bergsma en de oud-Gouverneur-Generaal van Ned.-Indie, Jhr. Van der Wijek. Verder ge- pensionneerde en actief dienende opper- en hoofd- officieren en hoofdambtenaren uit Indie. Deputation van de eereteekenen met banier en van de oud-strijders-vereeniging //Je Main- tiendrai te Rotterdam volgden de baar. Een breeder van den overledene, generaal- majoor Vetter, dankte voor de bewezen eer. Jin de /ondag te 's Gravenhage gehouden meeting werd de volgeude motie aangenomen De Landeiijke Betoogiug gehouden op Zondag 1 December te 's Gravenhage, bijeengeroepen door den Bond van Miliciens, Oud-Miliciens, Reservisten en Landweermannen waarop ver- tegenwoordigd waren 24,206 Georganiseerde Aibeideis, verklaart dat de 3e Herhalings- en de Landweeroefeningen zulke zware persoon- lijke- en geldelijke lasten leggen op de schouders van het Nederlandsche Volk, dat zij ten spoedigst dienen te worden afgeschaft en verzoekt drin- gend aan de Tweede Earner der Staten-Generaal, geen gelden voor de Derde Herhalingsoefeningen en de Landweeroefeningen in het jaar 1908 toe te staan. TFR NFUZEN, December 1907. In de gisteren gehouden algemeene ver- gadering van de landbouwvereenigiug Door Eendracht Sterk" te Ter Neuzen, bleek uit het verslag dat er was aangekocht voor 37690,62 meststoffen en veevoeder, en dat de kas sloot met een voordeelig saldo van 81 43 De heeren D. J. Dees en C. J. de Nijs werden herbenoemd en in plaats van wijlen P. Dekker Az.. werd tot besfuurslid benoemd de beer S. van Boeve Jz. te Ter Neuzen. Verder werd besloten om ook voor gezamenlijke rekeniug klaverzaden aan te koopen. De voordracht ter benoeming van een onderwijzei; met verpliphte hoofdacte aan school J te Vhssmgen, bestaat uit de heeren Lemmers aidaar, Van Noort te Arnemuiden en J. Bosschaart te Biervliet. Blijkens de memorie van antwoord op het afdeelingsverslag over de begrooting van Dinnenlandscbe Zaken wordt het subsidie ten behoeve van de ambachtsschool te Hulst met oOO verhoogd en een nieuw subsidie uifo-e- trokken voor de teekenschool aldaar. Men schrijft ons Er waren kippen gestolen. De dief had ge- tracht op verschillende plaatsen zijn s!ao-"te f n en was er eindelijk in geslaagd een zestal hoenders te pakken te krijgen. Eigenaar en politie waren natuurlijk in de weer om den diet in handen te krijgen. De gangen van alle vreemde kooplieden in pluimgedierte werden Dagegaan, nachtdienstcn werden ingericht en eindelijk was men zoo gelukkig den leelijken te betrappen, op het oogenblik dat bij weer een kippenhok bezocht. De politie maakte e onzen dief korte metten. Zonder vorm van proces werd hij ter dood veroordeeld en het vonnis zou onmiddellijk uitgevoerd worden. Door een welgemikte kogel uit het geweer van den veldwachter werd de onverlaat gedood. Men gunde den doode zelfs geen fatsoenlijke begra- fenis. Evenals in oorlogstijd werd inderhaast een kuil gegraven en daar werd het lijk ingestopt. Verwonderd vragen onze lezersmaar hoe zijn zulke strafoefeningen mogelijk in ons be- schaafd Nederland, waar reeds iang de dood- stiai afgeschaft is. Ja, dat is waar, maar kunne verwondering zal minder groot zijn, als ze weten, dat de diefeen groote bond was. In de week van 27 November tot en met 3 December 1907 zijn in Zeeland voorgekomen 3 gevallen van typhus en febris typboi'dea, 5 van roodvonk en 12 van dyphtheritis, te weten van typhus en febris typho'idea 1 geval te Goes, 1 te Iholen, en 1 te Wemeldingevan rood vonk 1 geval te St Eruis, 2 te O. en W.-Sou- burg, en 2 te Viissingan van diphtheritis 1 geval te Axel, 1 te Boschkapelle, 1 te Brouwers- haven, 2 te Duivendijke, 3 te Goes, 1 te Hulst, 2 te ler Neuzen en 1 te Nieuwerkerk. Axel. In de Woensdagavond alhier gehouden vergadering van honoraire leden van het fan- faregezelschap //Oondordia" werden de aftre- dende bestuursleden B. van Ruijven. L. Lamaitre, A. E. O. Eruijsse, Ph. J. Van Dixhoorn, 0. de Visser en Ih. L. van Wiemeersch herkozen, terwijl in de plaats van den heer J. C. Ver- bruggen, die niet meer in aanmerking wenschte te komen, werd gekozen de heer J. A. ran Vessem. ble inkomsten bedroegen over het afgeloopen jaar 261.59 en de uitgaven 179,61, zoodat er een batig saldo was van 81,98. Het aantal werkende leden bedraagt 25 en dat der honoraire leden 70. Er werd besloten te traehten in het volgend jaar een festival te houden. Koewacht. Dinsdagnacht hebben eenige on- verlaten bij de Eerw. Zusters en bij den koster de ruiten ingeworpen. Men gelooft de daders van deze lage daad op het spoor te zijn. - Woensdagavond werd ten huize fan den heer H. IJsebaert eene algemeene vergadering gehouden van werkende, eere- en contribueerende leden ^van de fanfaremaatschappij //De Een dracht" alhier. Na lezen der n'otulen werd overgegaan tot bespreking van den jaarlijkschen teerdag. Na veel cjver- en weerpraten werd eindelijk de teerdag vastgesfeld op Maandao- 16 December a. s. in het lokaal der vereenionng, te vergaderen des morgens om 9 uur. Het lokaal voor het volgende jaar werd be- paald bij den heer Ch. Swartelee, 7 nieuwe contribueerende leden werden aangenomen. Ten slotte werd geloot, waar de volgende algemeene vergadering zou gehouden worden. Het lot was den heer A. Naessens op het Zand gunstig. D estdorpe. In de gisteren gehouden raads- vergadermg waren tegen woordig de Voorzitter en de leden met den Secretaris uitgezonderd de heer Ingels. Na voorlezing en goedkeuring der notulen der vonge vergadering werden een vijftal brieven medegedeeld van Ged. Staten, houd'e;:de bericht van goeakeuring van in die vergadering genomen jesluiten. Daarna werd een suppletoir kohier van de hondenbelasting vastgesteld tot een bedrao- van 5,50. In zake het pontveer werd besloten nogmaals aan Zqne Excellentie den heer Minister van M aterstaat te verzoeken dit van njkswege te exploiteeren en hem traehten te overtuigen dat ™»et °P den weg der gemeente ligt. Nog hadden eenige besprekingen plaats om- trent de gelegenheid die er thans bestaat toe aankoop of huur van een woning voor een i ij vsveldwachter. Alvorens echter hierover eenicr besluit te nemen zal aan den heer Districts" ommandant der Rijksveldwacht te Middelburg worden gevraagd of stationneeriug binnen korten tpd kan worden tegemoet gezien. Niemand meer het woord verlangende, sluit de V oorzitter de vergadering. Sfl IJ H K 1 O. Donderdagnacht zijn door tot nog toe onbekend gebleven personen bij de weduwe F. te Sint Laurens 5 kippen gestolen. Toen men den diefstal ontdekte, vond men nog een tweetal kippen dood in het hok. Vermoed wordt dat een hond gebruikt is om de beesten dood te bij ten, althans men vond bij het hok sporen van een hond. Zaterdagmiddag overkwam den landbouwer A. Wuldus te Oldeholtpa, toen hij eenige werk- zaamheden in den stal verrichtte, een vreeselijk ongeluk. Waarschijnlijk doordat W. uitgleed schiikte zijn paard en gaf hem een hevigen slag tegen het onderlijf. Ereunend van pijn vonden de huisgenooten hem. Geneeskundi'ge tulp werd ingeroepen, docli mocht helaas niet baten. Maandagmorgen is de oppassende, nog jonge man, na een smartelijk lijden bezweken. Door het Rijksbureau tot onderzoek van koopwaren te Leiden wordt een enquete ingesteld over soda. Blijkens de officieele mededeelingen vanwege dit bureau in het orgaan De Midden- standsbond, maakt het bureau er op opmerkzaam, dat ze'er vaak de soda, die in den handel wordt aangetrotfen, in hooge mate verontreiuigd is metglauberzout, en veelal slechts een betrekkelijk k.lein gehalte aan werkelijke, soda be vat, tenge- volge van gebreken in de fabricage. Het bu rea.ii weiischt over den omvang van dit kwaad een onderzoek in te stellen, en noodigt daarom winkeliers, die hiertoe willen medewer- ken, uit, om een monster soda in te zenden. Toen Woensdagmorgen te Zwolle een lantaarnopsteker zijn lantaarns doofde, vond hij in een ervan een rat, dien hij niet dan na veel moeite uit zijn warme verblijf'plaats kon verwijderen. In het Oranjehotel te Scheveningen, thans gesloten, is een omvangrijke diefstal ontdekt. Men miste er bij de jongste controle een 500 stuks dessertvorken en lepels, die in massa moeten gestolen zijn, althans, bij de vorige telling, die kort geleden had plaats gehad, was nog alles compleet. Men heeft hoegenaamd geen vermoeden wie den diefstal gepleegd kan hebben. 'tis een wonderlijke gescbiedenis die thans in onder zoek is bij de politie. Het gestolene -//christofle" van goede kwaliteit was op den steel gemerkt met de dooreengevlochten letters „0. H." Goed op de hoogte. Te Nijkerk werden door mannelijke lidmaten verleden week bij den kerkeraad briefjes ingeleverd met de namen van personen, op wie men de aandacbt wenschte te vestigen voor de aanstaande verkieziug van kerkeraadsleden. Een dezer is een weinig op de hoogte van het dubbel-boekhouden. Tusschen twee lidmaten heeft nu het volgeude gesprek plaats A. (doelende op den dubbel-boekhouder). Die heeft wel kans. B. Maor die kun we niet gebruuken. A. Wel waarom niet B. Die houdt dubbelboek. B. (die het uitproestte van lachen). Weet je, wat dat beteekent B. Nou, of ik dat weet. A. Nu, wat dan B. Wel, dat is twee keer opschrieven, dan kun je dubbel betaolen. (Rott.). De vroede vaderen van Schoterland hebben zich in twee vergaderingen met een zeer be- langrijk vraagstuk bezig gehouden. Een der raadsleden had voorgesteld gedurende de Raads- vergadering vanwege de gemeente sigaren ter beschikking der leden te stellen. Na breed- voerige bespreking werd tot stemmen overge gaan en staakten de stemmen. Zoo kwam Maandag opnieuw dit //punt" in behandeling. Het werd nu met 8 tegen 7 stemmen ver- worpen. De firma Ferwerda Tieman, wijnhandel te Amsterdam, heeft weer een paar nieuwe reclames uitgegeven, waarvan de eene, een prijscourant, smaakvol in kleuren is uitgevoerd. De omslag van deze prijscourant werd ver- vaardigd naar een oorspronkelijke teekening van een zeer bekenden Hollandschen teekenaar, den heer J. Rotgans. De tweede reclame is een boekje met 5 wel- geslaagde teekeningen van Johan Braakensiek, speciaal voor deze Amsterdamsche wijnhande- laren vervaardigd. Bescherming van zuigelingen in Portuga],, Sedert 1891 bestaat in Portugal een wet tot bescherming van zuigelingen, waaibij, deelt het Soc. Wbl. roede, vastgesteld is, dat fabrieken waarin meer dan 50 vrouwen werkzaam zijn, verplicht zijn een kleine kinderbewaarplaats op te richten, geheel naar de eischen der hygiene ingericht en op niet meer dan 300 schreden afstand van de fabriek staande: Veroorloofd is dat verscheidene fabrieken een gemeen- schappelijke creche kunnen onderhouden, echter onder voorbehoud, dat zij voldoende ruimte biedt en dat de afstand van de chreche naar de verschillende fabrieken de 300 M. niet overschrijdt. Bovendien heeft de wet de uren bepaald, waarop de moeder3 haar arbeid mogen neerleggen om haar kinderen te voeden. Ook Spanje en Italie bezitten wetten, die in fabriek werkende vrouwen, welke haar kinderen zelf voeden, plaats en tijd verzekeren, waar en wanneer zij aan haar moederplichten kunnen voldoen. Het is wel opmerkdijk, dat men in landen als de hier genoemde Zui 1-Europeesche, waar in het algemeen de arbeidswetgeving nog in een achterlijk stadium verkeert, deze voorzorgen in 't belang van zuigelingen heeft genomen, terwijl men bij v. in Duitschland, dat een veel grooter aantal fabrieksarbeidsters telt dan Italie of Spanje en waar de sociaal-politieke wetgeving grootere vorderingen heeft gemaakt, van Staats- wege niet op gelijke wijze voor zuigelingen van fabrieksarbeidsters zorg-t. DAGEN. Voorm. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 7 8 9 10 11 12 13 Dec. 2.41 3.26 4.13 5.4 6.3 7.10 8.27 Nam. 3.2 3.48 4.38 5.32 6.36 7.48 9.4 ^.i' K g" y|liJJagavond, uitgezonilerd op Feeatda|>en. bij de Firma P. J. V A DK lAH'BE te Ter Xenien. a—B—Ml Mijn aardig blonde kind 1 wanneer met lichte voetje Gij door het bloemperk gaat, Omlijst aanvallig lief het strooien zomerhoedje Uw guitig fijn gelaat! Uw wereldje is maar klein, uw moeder en de rozen Die bloeien in den gaard, Niets medr behoeft uw hart, wanneer ze aan 'tliefde- Zoet minnend u bestaart. (koozen, Gij kunt zoo streelend zijn, en op uw iachend mondje De kussen doen ontstaan, Wen spelend op het gras, met uw aanbeden hondje, Wij rond u komen staan. Des avonds, bij mijn werk, laat ik de pen soms rusten En mijmer aan 't bestaan Dat u te wachten blijft, wanneer van 's werelds kusten Uw vader heen zal gaan Eens komt van onze zijde een vreemdeling u steler, De dagen loopen gauw Daarom welt uit mijn oog, bij uwe kinderspelen, Een trane soms zoo rauw Zuk gij dan nog het kind, het zoete kindje blijven, Uit tijden snel vergaan En zult gij waar de Dood mijn harte komt verstijven, .Naast mijne sponde staan? Och, voor uw Iachend beeld moet gauw de preek- Gij klafert op mijn schoot; (toon zwijgen, En laat uw krullebol op mijnen schouder nijgen, Ik kus uw wangjes rood 't Wordt nog eens zonneschijn, de misten zijn gerezen Door uwe tooverkracht Zoo helder is uw oog, zoo frisch uw gansche wezen Ala gij mij tegenlacht Lakem HERMAN BOGAERD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1