A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No 5072. Zaterdan; 16 November 1907. Gemengde beriehten. 47e Jaargang Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40- Voor Amerika 1,32T/S en voor- het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. /o,io. advertentie wordt de Telefoon No. ,2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. EBiiSTB BLAD. TWEEDE KAMER. Vergaderiug van Donderdag. Algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting. De heer v. d. Velde bepleitte afschaffing van den tol aan de Haagsche Schouw. De heer Goeman Borgesius verweet de rechter- zijde, dat zij in dit debat veel afbrekende kritiek had geleverd, zonder er iets voor in de plaats te stellen. Ook verdedigde hij het Kabinet tegen het verwijt van partijdigheid bij benoe- mingen en deeoraties. Daarvan is niets gebleken. Dat aan Dr. Kuyper geen decoratie is verleend op zijn 70" verjaardag, spruit voort uit de vaste gewoonte om Staatslieden, al zijn zij hoogst erainente mannen als Dr. Kuyper ongetwijfeld afgescheiden van zijn politiek, is, bij huiselijke feesten niet te decoreeren. Spreker beriep zicb daarbij er op, dat ook aan den hoogstaanden Staatsman Lohman, op diens 70" verjaardag, geen ridderorde is geschonken, maar noch door noch namens dezen is daarop aanmerking ge- maakt. In den breede verweet spreker verder den heer Heemskerk dat deze gister een weinig verzoeningsgezinde rede had gehouden, hij die toeh vroeger de man was van samenwerking, en die zelf verleden jaar de antithese-politiek veroordeeld heeft. Spreker betreurde 't- dat mannen als Heemskerk weer tot andere inzichten zijn gekomen, nu spreker meent dat een andere partijgroepeering in 's Lands belang noodig is. Deze partijgroepeering zal er komen door noodzakelijkheid. Spreker herinnerde de rechter- zijde in dit verband aan den veldtocht, door Dr. Kuyper, Mr. Kerdijk en spreker indertijd ondernomen om propaganda te maken voor vrijzinnige candidaten, en de kiezers te wijzen op het gevaar, dat gelegen is in de conserva- tieve katholieken. De heer Borgesius eindigde met te hopen dat de Regeering, met handhaving van haar beginselen, kalm en rustig zou blijven voort arbeiden. Wanneer de Regeering nochtans door haar beginselen mocht vallen, dan bedenke men, dat het nooit een schande is in een eer- lijken strijd voor een beginsel te sneuvelen, besloot spreker. De heer Van Wassenaer van Catwyck bracht nog even de vakvereenigingen ter sprake en betoogde dat het belang van den dienst op den voorgrond behoort te staan. De heer Tydeman is van oordeel, dat een buitengewoue werkkracbt van dit ministerie uit- gaat. 's Lands financien laten zich, volgens hem, niet al te gunstig aanzien. Er zijn nog altij 1 donkere vlekken in ous financiewezen Indie en de spoorwegovereenkomst. Spreker betoogde hierna, dat de ingediende voorstellen tot Groudwetsherziening spreker teleur hebben gesteld, o. a. omdat zij zich be- perkt hebben tot het Hie en IVe hoofdstuk, en omdat vele praktische voorstellen van de Staatscommissie met een pennestreek zijn doorge- haald, o. a. het artikel, bestemd om de uitslui- ting van regeerende vorsten van de troonsop- volging minder absoluut te maken. In de Grondwet behoort alles wat een regelmatige troonopvolging kan verzekeren, geregeld te zijn. De heer Tydeman zette verder uiteen dat, waar de vrij-liberalen, die zich gelukkig steeds hun vrijheid tegenover het Kabinet voorbehiel- den, tot dusver dit Kabinet steun hebben ver leend, hij vreesde dat door de ingediende Grondwetsherzienings-voorstellen het uur van scheiden zal komen te slaan. Niet omdat de vrij-liberalen dit wenschen, maar omdat, naar spreker's inzien blijkt, dat van Regeeringswege op medewerking der vrij-liberalen geen prijs wordt gesteld. Het blanco-artikel bad geen struikelblok behoeven te zijn, maar spreker kan het niet goedkeuren, dat in de Grondwet de regeling van het kiesrecht geheel achterwege wordt gelaten. Ook ten aanzien van deEerste Kamer gaat de^ Grondwetsherziening lijnrecht tegen spreker's zienswijze en overtuiging, in. In plaats dat de Eerste Kamer versterkt wordt, wordt.zij voor afbraak verkocht. Water, voor spreker, van de Grondwetsherziening overblijft is niets meer dan een geloofsbelijdenis van de onvervalschte radicale gevoelens van dit Kabinet. De heer Nolens deed uitkomen, dat het beter ware geweeSt den nationalen tijd te besteden in de toekomst aan practische sociale wetgeving, dan aan de verwezenlijking van partijplannen. Voorts stelde hij in 'tlicht, dat een andere partij-groepeering, waarop wordt aangestuurd, niet zoo licht zal te verkrijgen zijn, omdat de geschiedenis en omstandigheden een partij-groe peering, als de bestaande aanwijzen. Uitvoerig schetste spreker tenslotte de beteekenis der encyclieken. De heer Van Citters hield uitvoerige finan cieele beschouw ngen, in verband met splitsing van gewone en buitengewone uitgaven. In 't algemeen zag spreker den financieelen toestand niet uitermate gunstig in. De heer Schokking achtte o. m. groepsver- tegenwoordiging gewenscht. De Minister van Financien verklaarde bekor- ting der troonrede de overweging waard. Er bestond reden voor de Regeering den toestand des lands in de Troonrede niet ongunstig te noemen. Wei zijn er sedert dien financieele catastrofen voorgevallen, maar toch mogen wij nog dankbaar en tevreden zijn. Spreker weet de financieele rampen goeddeels aan de speel- woede, die slachtofiers eischt, dikwijls onschul- digen, die echter niet alleen onder de kleine bezitters gerangschikt kunnen worden. De Re geering betreurt zulke voorvallen. Zij zou zich gelukkig rekenen indien het mogelijk ware door wetgeving die euvels op te heflen. lets is er te doen, maar de wet kan niet alles. Spreker zal niet nalaten zijn ambtgenoot van Waterstaat te spreken over afschaffing van den tol aan de Haagsche-Schouw, nochtans zijn hier groote moeilijkheden. Spreker dankte den afgevaardigde uit Gronin- gen, Mr. Drucker, voor zijn welwillende beoordeeling van 't Kabinet. Het Ministerie zou gewis sterker staan, indien het op een vaste meerderheid kon rekenen. Elk ander samengesteld Kabinet zou de bezwaren daarvan in niet mindere mate gevoelen. De Staten-verkie- zingen waren ongunstig, maar gaven het Kabinet geen reden tot aftreden, gelijk ook de rechter- zijde oordeelt. Het voorstel omtrent de ont- bindbaarheid der Staten kon hier geen invloed doen gelden de actueele toestand geeft den maatstaf. De verwijten van halfheid en zwakheid wees spreker af. De spoedige afwerking van de stelling Amsterdam is verhinderd door een geheel onzuivere stemming, waardoor geen be ginsel van 't Kabinet werd aangetast. Het was geheel iets anders dan de stemming over het blijvend gedeelte. Ten opzichte geldt „een man een man, een woord een woord". De uit- werking verandert, het beginsel blijft en de Minister van Oorlog is verplicht, zoolang de beslissing der Kamer niet gevallen is, de sterkte van het blijvend gedeelte op 't oude pijl te handhaven. Aan zijn belofte het wetsontwerp op het blijvend gedeelte zoo spoedig mogelijk in te dienen heeft het Kabinet voldaan. De Regeering kan op de werkwijze der Staten Generaal geen kritiek uitoefenen. Zij hoopte op afdoening voor 1 December. Het deel, dat met 1 October zou weggezonden zijn was mi- niem. De afgetreden Minister van Marine is een man van hoog ontwikkeld eergevoel. Werd hij ook niet feitelijk gedwongen, toch moest hij ontslag nemen, vooral na het votum in de Eerste Kamer. De nieuwe Minister is op som mige details van eenigszins andere meening dan de vorige. Den Minister van Landbouw is door Mr. Troelstra verweten, particuliere belangen te hebben bevorderd. De beer Veegens wenscbt dit zelf tegen te spreken. Het Ministerie heeft de voorstellen tot Grondwetsherziening niet vroeger dan zijn plan was, ingediend. De Staatscommissie is waarlijk niet ingesteld uit vrees voor conservatieve elementen. Spreker zou Mr. Tydeman willen vragen of 't wel noodig was reeds thans een verkiaring af te leggen van onttrekking van steun. De Regeering had verwacbt en vertrouwd nog dien steun door gemeen overleg te kunnen verwerven, ook in andere. Bij benoemingen is het Kabinet strikt on- partijdig. Tot overleg met de rechterzijde is de Regeering bereid zoo dit zonder schade aan de beginselen, kan. Spreker durft zeggen, dat het Kabinet werk- zaam is, gelijk de heer Lob man toegeeft. Een -ontwerp-Zondagswet is in voorbereiding. Streng tandhaaft het Kabinet de wetten tegen onzede- ijkheid. Het overnemen van wetten van 't vorig Kabinet, bewijst dat het Kabinet niet eenzijdig is. Van de politieke actie der ambtenaarsbonden wil spreker niet weten. De Regeering heeft het gezag te handhaven, niet uit liefhebberij, maar uit verantwoordelijk- heidsbesef. Stakingsrecht- hebben ambtenaren en militairen uiteraard niet. Over de rechtspositie van ambte naren wordt reeds door de departementen overleg gepleegd. De financieele toestand vermaant tot voor- zichtigheid. De uitgaven stijgen, maar niette- min moet de regeering sommige salarissen verhoogen. Weldra zal een voorstel tot subsidie aan t middelbaar onderwijs de Kamer bereiken. Glijdt dit Kabinet at van zijn vrjjheidspolitiek In geenen deele. Het voorschot aan de Zuid- Amerikalijn tast het vrijhandels-beginsel niet aan. De Minister van Landbouw, de heer Veegens, weerlegt de beschuldiging van Mr. Troelstra, als zou hij particuliere belangen hebben behartigd. Spreker heeft altijd alleen op het staatsbelang en op niets anders gelet, gelijk hij nader uit- eenzet. De heer Kolkman acht zich beleedigd door de uitlating van den Minister van Financien ,/De Minister van Marine was een militair van hoog ontwikkeld eergevoel, en beter dan den heer Kolkman heeft hij ingezien dat er reden was zijn ontslag te nemen." Spreker gaat voorts na, waar het eergevoel van den Minister van Marine in bestond en eindigt te zeggen //Na de verkiaring van den heer Tydeman moet de Regeering ook aftreden." De heer Tydeman betoogt nader, dat het voor hem noodzakelijk was zich omtrent de Grond- wetswijziging, door de Regeering voorgesteld, uit te spreken. Na repliek van den heer Van A lijmen, be- autwoordde de Minister van Financien den heer Kolkman. Het is bij spreker niet opgekomen, het eergevoel van den heer Cohen Stuart te vergelijken met het eergevoel van den heer Kolkman. Een beleedigende bedoeling is hem vreemd geweest. Hoewel men zich thans reeds aan menig postkantoor niet tevergeefs aanmeldt om geld en bankpapier gewisseld te krijgen, zijn de directeuren bij dienstorder van het hoofdbestuur uitgenoodigd om, voor zoover de dienst aan de loketten voor den verkoop van postzegels en de stand der kassen het toelaten, het publiek ten deze zooveel mogelijk ter wille te doen zijn, meldt 't //Vad." Een vroolijke dag. Bij een vechtpartij tusschen burgers en militairen in een koffiehuis te Brielle, ter gelegenheid van de najaarsvee- markt, is zoo schandelijk huisgehouden, dat bijna alle stoelen en tafels werden vernield. Er werd met flesschen en glazen geworpen, waarbij een stuk glas zoo ongelukkig terecht kwam, dat een militair in het gezicht verwond werd. De geneesheer constateerde dat hij een oog zou verliezen, waarop hij Dinsdagmorgen naar Rotterdam naar een ooglijdersgesticht is gebracht. Naar men verneemt moet Dr. De Haas aldaar hebben meegedeeld dat ook het andere oog waarschijnlijk verloren is. Nog meer personen werden verwond. In het hippodrome van den heer Van Bergen op de kermis te Breda is twist ontstaan tusschen een club cadetten der Kon. Mil. Academie en den heer Van Bergen met zijn knechts. Drie cadetten zijn zoodanig verwond dat zij ter verpleging in het hospitaal moesten worden opgenomen. Ook eenige knechts zijn verwond. Een heeft, vermoedelijk door een sabelhouw, een flinke snee over de hand opgeloopen. Maandag hebben de jongelui in de can tine der Academie spektakel gemaakt en een groot gedeelte van het meubilair stuk geslagen. De heeren waren verwoed, omdat hun verboden was uit te gaan, gevolg van de herrie in het hippodrome. Door de mazen van de wet. Men schrijft aan de Leeuw. Ct. Dezer dagen werd bij de politie in Schoterland een aanklacht ingediend tegen een pas gekozen bestuurslid van een polder in die gemeente, wegens het afleggen van een valschen zuiverings- eed. Die eed luidt„Ik zweer (verklaar) dat ik om tot lid van het bestuur van den polder benoemd te worden, direct of indirect, aan geen persoou, onder wat naam of voorwendsel ook, eenige giften of gaven beloofd of gegeven heb." Bij het onderzoek door de politie ingesteld is gebleken, dat de gekozene geen //giften of gaven", maar slechts belooningen heeft gegeven en dus niet gerechtelijk vervolgd kan worden. In het ziekenhuis te Kampen heeft een der patienten, op een oogenblik dat er geen personeel op de zaal was. een stuk papier in brand gestoken en is daarmede onder de dekens gekropen. Door den rook is ze gestikt. Dinsdagavond heeft onder Heemstede, aan een particulieren overweg bij de Munterslaan, een ongeluk plaats gehad. De arbeider J. Willemse van Haarlem werd door zijn zoon op een handkar over den overweg gereden, waar juist een goederentrein gepasseerd was. Zij zagen den uit een andere richting komende personentrein te laat, waardoor de handwagen door den trein werd gegrepen. Willemse werd er uit geslingerd en brak een arm en een been, terwijl hij ook een hoofdwond bekwam. Zijn zoon kwam er ongedeerd af. Willemse is in de Mariastichting te Haarlem opgenomen. Naar omstandigheden is zijn toestand redelijk goed. Door mej. G. Wursten te Middelbarnis was een kip te broeden gezet op 10 eieren, waaruit 8 hennen voortkwamen. Deze, hoewel nog slechts 19 wekeu oud, leggen alle reeds druk eieren. Te De Lier geraakte een 4jarig jougetje in een sloot. Door het drijvende hoedje op- merkzaam gemaakt, konden voorbjjgangers het kind, dat reeds gezonken was, nog bijtijds redden. De rechtbank te Arnhem veroordeelde Dinsdag den Nijmeegschen boterhandelaar H. wegens overtreden der boterwet, het vervoeren van margarine, zonder dat dit woord op de verpakking voorkwam, tot J 100 boete, subsi- diair 30 dagen hechtenis. Dinsdag is bij de politie te Dordrecht gedeponeerd een van valschheid verdachte rijksdaalder. Het stuk is keurig mooi^ afge- werkt. Het draagt den beeldenaar van Koning Willem II en het jaartal 1849. Het randschrift is grover dan dat van echte stukken, terwijl het kantsehrift grootendeels ontbreekt. De kleur is witter en de klank zuiver, maar wat in elk opzicht de valschheid verraadt is het gewichthet stuk weegt slechts 16 gram in plaats van 25. Wroensdagnamiddag zijn er aan den Hoek van Holland 5 lijken aangedreven, 3 op de Noorder- en 2 op de Zuiderpier, alien in verre- gaanden staat van ontbinding Op een der lijken bevond zich een stuk van een gouden h'orlogekettingwaarschijnlijk zijn het nog slachtofiers van de Berlin. Donderdag zijn te's Gravenzande nog 4 lijken aangespoeld, met die van Woensdag dus te sarnen 9. 2 zijn herkend en 7 onherkenbaar. Dit bind verscliijn* VIhhimIbk-, Woensdag- en Vrijdaga-vond, nH^ezonderd op Feestda^en. bij de Finna 1*. J. i-tV UK S.frfriiH1, te Tez K'enzen. Do u o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1