JU A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. No 5071. Donderdag 14 November 1907. 47e Jaargang. Binnenland. FETJILLETON. EEN DAPPERE ZUSTER. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f i,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T e 1 e f o o n No. 2 5. ADYERTEU TIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voo 3 uren op den dag der uitgave. T W E E D E KAMER. 42) In de eerste dagen had bij zich tegen zijn lot verzet vol vertwijfeling had hij aan de deur gerammeldin de. verhooren had bij al zijne scherpzinnigheid gebruikt om de beschul- digingen te ontzenuwen, doch te vergeefs. De gevangenis oefende weldra haren invioed uit op den jongen man, die aan bezigheid, licht en vrijheid gewoon was. Hij werd ouverschillig, antwoordde soms niet op de vragen of verwees naar vroeger afgelegde verklaringen. Het scheelde niet veel of hij zou alles bekend hebben, wat men wilde, om niet meer ondervraagd te worden. Tot nu toe had hij dit niet gedaan, want hij gruwde er toch van, zich zelf als de moorde- naar van zijn vriend en weldoener aan te geven. Het was alsof hij dood was voor zijne ouders, vrienden en kennissen, dood voor Greta, zijn bruid. Had hij haar werkelijk zoo vurig bemind Hij kon het niet gelooven. Wei had hij iets gevoeld als een scherpen dolksteek, toen Greta zich van hem afwendde, doch deze steek had zijne liefde gedood. Daarna had hij zich verwonderd, dat hij gemeend had Greta te beminnen hij herinnerde zich voor haar eene andere bemind te hebben, een schoon meisje met goud blond haar en donkerblauwe oogen. Hoe was het mogelijk, dat hij zich verbeelde, dat hij haar beminde, De De Ruijter-zegels vinden, nu zij als portzegels zullen worden gebruikt en als zoo- danig verkrijgbaar zijn gesteld, grooten aftrek. Sommige soorten zijn reeds uitverkocht. Vooral in Amsterdam was de vraag groot. Het is bepaald een buitenkansje voor de handelaren in postzegels, die er een voorraad van hebben weten te verkrijgen. Een handelaar aldaar had een stapel met brieven liggen, zoowel uit het binnen- ais nit het buitenland, alien aanvragen om postzegels bevattende, terwijl hij mededeelde dat de teleloon den geheelen dag niet stil was, steeds om postzegels aan te vragen. Voor- namelijk was er vraag naar portzegels van 50 cent en een gulden. Die van 50 cent ver- kocht hij voor f 4,50, die van een gulden voor 15. Nu was hij niet blind meer, Greta zelf had hem de oogen geopend. Alles, alles was verloren Indien hij niet blind geweest was, hoe kon alles anders gebeurd zijn. //Kon ik Eisa nog maar eenmaal zien en haar de grootste dwaling mijns levens be- kennen zuchtte hij. //Maar ik heb haar gekrenkt en beleedigd wellicht houdt ze mij ook voor den moordenaar In zijne overpeinzingen had hij bijna niet gehoord dat de deur zijner eel geopend werd de rechter Lindner trad binnen. //Wat verlangt u van mij rieji Bouman. //Is het vonnis uitgesproken Moetik sterven //Mijnheer Bouman," begon de rechter, doch de gevangene viel hem in de rede ,/Maak het kort, ik ben op alles voorbereid." z/Misschien, doch niet op datgene wat ik u te Iifib. Ik kom u uwe vrijheid teruggeven August staarde hem aan met wijd geopende oogen, alsof hij den inhoud dezer woorden niet begreep. //Gij zijt vrij." ging de rechter voort, //de moordenaar van den ouden Straus is ontdekt." .//Is ontdekt," herhaalde Bouman, als begreep hij nu eerst de beteekenis //is ontdekt is ontdekt," riep hij luider. „Ha, ha, ha. Gij zet mij achter slot, ik zou, ik moest de moor denaar wezen eensklaps vindt ge een anderen misdadiger en ge zegtgij kunt gaan //Mijnheer Bouman zei Lindner, doch de gevangene ging voort: //Indien ik nu niet gaan wil Indien ik zeg Gij hebt mij tegen mijn wil hier gebracht, ik blijf tegen uw wil hier Ook aan het postkantoor aldaar waren door vele buitenlandsche handelaars tot voor groote bedragen besteld, doch konden die bestellingen niet worden uitgevoerd. TER NEUZEN, 13 November 1907. Met ingang van 1 December a. s. is bij ministerieel besluit de heer Ch. Durt, chefloods bij het Belgisch loodswezen te Ter Neuzen, eervol uit den dienst ontslageu. Met ingang van dienzelfden datum is bij ministerieel besluit benoemd tot chefloods te Ter Neuzen de heer J. B. T. Willems, thans zeeloods te Vlissingen. Zooals reeds onlangs door ons is gemeld, is op initiatief van den heer L. F. Geill, kapitein der infanterie te Vlissingen, gevormd een bond van Zeeuwsche schietvereenigingen, die aange- sloten zijn bij Volksweerbaarheid. Hierbij heeft zich ook aangesloten de scherpschutters- vereeniging //Voor Vaderland en Koning" alhier, voor welke vereeniging als afgevaardigde in het bestuur van den bond is benoemd de heer J. F. de Cooker. Schietvereenigingen in Oostelijk Zeeuwsch-Ylaanderen, welke aangesloten zijn bij Volksweerbaarheid en tot genoemden bond wer.sehen toe te treden, kunnen zich tot 29 Nov. a. s. bij genoemden heer aanmelden. De bedoeling der opriebting van den //Zeeuw- schen Schietbond" is het vormen van //oorlogs- schutters". De schutters der aangesloten ver- eeningen zullen dan volgens dezelfde methode worden geoefend, en jaarlijks in de gelegenheid worden gesteld zich met elkaar te meten, op wedstrijden die in elk der districten, waarin de provincie wordt verdeeld, zullen worden ge- houden. Zooals uit achterstaande advertentie blijkt, zal de heer L. F. Geill alhier in eene op 22 dezer te houden openbare lezing het doel en de strekking van den Zeeuwsehen Schietbond nader uiteenzetten. Voor liefhebbers van het schieten zal dit eene interessante lezing zijn, daar zij door licht- beelden zal worden opgeluisterd. Gisterenavond gaf de muziekvereeniging z/De Volharding", directeur de heer F. Andrews, in het //Hotel des Pays-Bas" haar eerste concert in dit seizoen. De opkomst was zeer matig, wat jammer was voor de uitvoerders, die versehillende goedgekozen nummers op flinke wijze uitvoerden. Daaraan droeg voor- Hij wierp zich in een stoel. //Gij hebt rnijn leven verwoest en mijne toekomst vernietigd z/Er heeft eene groote dwaling plaats gebad ik beklaag u diep en klaag mjj zelf aan en vraag u vergiffenisbedenk toch, dat rechters ook maar menschen zijn. Indien ge hoort op welke sluwe wijze men ons om den tuin geleid heeft //G6ed, goed," zei Bouman onverschillig, //ik vergeef' u, doch ik blijf bier." z/Denk eens, u is maar een week hier." z/Eene week herhaalde August verwonderd, z/neen, eene eeuwigheid, ik ben hier oud ge- worden ik z/Gij zijt nog zoo jong als gij geweest zijt, gij zijt niets veranderd uw familie wacht u." //Mij //Uw vader, uwe zuster zijn daar Elsa Straus en z/Waar, waar?" vroeg hij. z/Hier dichtbij, in de kamer." z/Laat ons dan gaan," zei August en trad op de deur toe. De rechter leidde hem door eenige gangen, opende eindelijk eene kamer, liet hem binnentreden en volgde hem. August lag reeds in de armen zijns vaders. z/Mijn zoon, mijn zoon zuchtte de oude, z/vergeef mij, dat ik aan je getwijfeld heb deze hier deed beter, zij heeft je gered." Met een bijna forschen ruk legde hij Mina in de armen haars broeders. z/Heeft Mina mij gered Ik begrijp u niet tfDat kun je ook niet, mijn zoon," sprak de oude Bouman. //Het kind heeft wonderen vol- iracht, het heeft den moordenaar van den armen zeker bij, de versterking van het orkest met 2 solisten en de welwillende medewerking van 2 andere artisten. De solisten, de heeren Pater- notte Gaucheron, fluit, en F. Meulders, clarinet, oogstten grooten bijval met de door hen nitge- voerde solonummers. Het woord van dank, door den Voorzitter na afloop van het concert tot de uitvoerenden gericht, was zeker wel verdiend. De soiree werd met een bal besloten. De door het Leger des Heils tegen Maan- dagavond jl. aangekondigde voorstellingen met de bioscope, in het //Hotel Centraal" alhier, hadden groot sucees. Bij de kindervoorstelling te 5 ure moesten velen worden afgewezen, voor welke geen plaats meer was en ook des avonds 8 ure konden niet alle opgekomenen een plaats verkrijgen. Vertoond werden verschillende stille beelden waarvan enkele met meerstemmig ge- zongen liederen werden opgeluisterd, terwijl ook verschillende tafereelen met levende beelden wer den vertoond. We kregen ook eenige kiekjes der stichtingen van het Leger in Nederland. De vertooner bleek zeer goed met de bioscope te kunnen werken en over een flinke collectie mooie films te beschikken. De kijkers waren algemeen zeer voldaan over hetgeen vertoond werd. Door het succes uitgelokt werd gisteravonfl nog eene bioscope-voorstelling gegeven in het gebouw van het Leger des Heils in de Donze- Visserstraat, bij welke gelegenheid weer velen waren opgekomen. Natuurlijk lieten de leidende officieren van het Leger niet na, bij deze voorstellingen op de hun eigen wijze, propaganda te maken voor hun doel. De St. Crt no 265 bevat de wet van den len November 1907, houdende naturalisatie van Hugo Franz Gross, directeur eener suiker- fabriek, wonende te Sas van Gent. Naar Zei. verneemt zou bij de behandeling van het hoofdstuk Binnenlandsche zaken, afd. onderwijs, in de Tweede Kamer, de aandacht van den Minister van Binnenlandsche zaken worden gevestigd op de redevoering die door den schoolopziener in het arrondisseraent Hulst, den beer Coliot d'Escury, onlangs is gehouden in de jaarvergadering van de afd. Hulst van betNederlandsch Onderwijzersgenootschap, waar in deze betreurde, dat de hooge rijkssubsidiSn oorzaak zijn van de stichting van bijzondere scholen. Straus ontdekt en ook den waren neef gered, dien de valsche in het water had geworpen." August begreep er nog niets van en keek rond door de kamerdaar viel zijn blik op Elsa. //Juffrouw Straus Elsa, gij hier riep hij, terwijl hij op haar toesnelde. z/Gelooft ge aan mijne onschuld z/Ik heb er nooit aan getwijfeld," hernam Elsa met een innigen blik en legde hare hand in de zijne. //NooitHet was maar een woordje, doch welk eene hoop lag daarin opgesloten. //August," zei Mina. //Elsa heeft geen enkel oogenblik aan uwe schuld geloofd, evenmin als ik we zouden beiden zoo graag in de gevangenis gekomen zijn om je dit te zeggen en om je te troosten." Nu achtte de rechter het geschikste oogenblik gekomen om een woord ter verklaring en ver- ontschuldiging te spreken. wDe wet verbiedt," zei hij, fftot een gevangene, die van een zware misdaad beticht is, familie of bekenden toe te laten. Vergeef mij dus, dames, en vergeef mij ook, mijnheer Bouman //Van ganscher harte riep de jonge architect, z/U kondt niet anders handelende bewijzen tegen mij waren zoo verpletterend, dat ik bijna zelf aan mijne schuld geloofd had. De moor denaar van mijn ouden vriend is zeker diegene, welke zich voor zijn neef uitgaf?" z/Ge vergist u," hernam de rechter, //de ware moordenaar is een ander." (Wordt vervolgd). IJRMT. JBi^ttdj^tchantWaandag-, WoentJag. en Vrijclagavonrt, yi>Beionileril op Fee«ldageD. liij tie Firnia I". J. VA!K UK SAADE <e Ter Keuien. Vergadering van Dinsdag. De beraadslaging werd voortgezet over de Indische Begrooting. De heer Ter Laan klaagde dat de verbetering van het lot der mindere soldateu in Indie zeer onvol- doende is. De heer Duymaer van Twist drong aan op verbetering in de werving, wees op den tocstand dat ofiicieren, die niet dadelijk voor bevordering in aanmerking koraen, bij slechte aanteekening, geen memorie van rechtvaar- diging mogen indienen, en vroeg maatregelen tegen het overraatig gebruik van sterkedrank. De heer Verhey betoogde, dat het incompleet aan Europeanen een bedenkelijke hoogte neemt. Voorts drong hij aan op het scheppen van legerreserves. De Minister, de verschillende sprekers beantwoordende, betoogde dat de Regeering alles doet om de positie van den minderen soldaat te verbeteren. I)e dronkenschap neemt niet toe, maar de Minister zal de kwestie van subsidieering der Militaire Tehuizen nog eens aan de Indische regeering voorieggen. Wat betreft de ofiicieren, het betreft hier slechts aan- teekeningen, die niet van invioed zijn op hun verdere ioopbaan, als het beoordeelingen betreft die van invioed kunnen zijn op hunne promotie, worden deze hun voorgelegd en mogen zij bezwaren inbrengen, en dat versterkt han rechtspositie. De Minister bestreed het instellen van legerreserves, als leggende een zvvaren druk op de bevolking. Bij de onderafdeeling Traktementen kwam in be- handeling en werd verworpen een amendeuient, strekkende om den generaalsrar.g uit het ontwerp te doen ver- vallen. De heer Boogaardt stelde de voigende motie voor, te behandeien op een nader te bepalen dag»De Kamer, Tnn oordeei dat de opzending van Indische militaire pupillen naar Nederland in het belang is banner verdere opvoeding en opleiding, gaat over tot de orde van den dag.' Het hoofdstuk Ditgaven in Indie werd ten slotte zonder stemming goedgekeurd. Hij het debat over de uitgaven in Nederland wees de Minister er in antwoord aan den heer Van Deventer, op, dat zij, die in 1905 tot het examen voor O.-I ambte- naar waren toegeiaten, studeerden onder de regeling van een studietijd van twee jaren. Van hen, die in 1904 tot het examen waren toegeiaten, die een studietijd van drie jaren hadden, zijn bijna alien geslaagd. En hetzelfde is te verwachten van hen die thans studeeren. Verontrustende resultaten levert het examen dns niet op. De Minister, zich verwonderende over de thans eens- klaps opgedoken oppositie, waar jaren achtereen in de Kamer schande werd gesproken over de slechte kazer- neering van de koloniale reserve, verdedigde het voorstel tot verplaatsing en verdedigde eveneens de koloniale reserve zelf^ tegen den aanval dat zij van weinig nut zou zijn. Zij bereidt den herstelden zieken weder voor op een hernieuwden dienst in de tropen. Niet minder dan 1400 onderofiicieren en minderen, die wegens fysieke ongeschiktheid naar Nederland terugkeerden, konden in den loop van eenige jaren weder fysiek naar Indie terugkeeren. Dit heeft den Staat aan weivings- kosten, gagementen enz. van nieu we troepen, niet minder dan J 1,200,000 bespaard. De Regeering overweegt of de kuzerne van het werf- dep6t te Harderwijk gescbikt is voor Nederlandsche troepen. De Minister verklaarde den post niet terug te kunnen nemen. Hij zou daardoor handelen in strijd met de wenschen van de Kamer die, zooals gezegd, jarenlaug op verbetering van de kazerneering aandrong. De heer Van Vlijmen bestreed ook nog de verwijdering der koloniale reserve uit Nijmegen en drong alsuog met nadruk aan op terugneming van den post. Na verder debat, waarbij de Minister aan den post bleef vasthouden, werd de onderafdeeling, waarin de post betreffende verplaatsing der koloniale reserve naar Utrecht is opgenomen, verworpen met 33 tegen 31 stemmen. De heereu Ter Laan, Verhey en v. d. Zwaag stemden met de reehterzijde, tegen. Bij het hoofdstuk Middelen in Indie kritiseerde de beer Lohman breedvoerig de wijze van heffing der inkomsten belasting in Indie. Het stelsel werkt, volgens spreker, geheel willekeurig. De beer Pierson daarentegen prees het voortreffeiijke deskundige werk, dat de Minister geleverd heeft in de tegen woord ige progressieve inkomstenbelasting. Alleen kon hij niet onverdeeld instemmen met het stelsel der progressie. De Minister wees er op, dat een paar jaren geleden de Kamer zich bij de suikerbelasting volstrekt niet verzet heeft tegen een stelsel van progressieve heffing ten opzichte van naumlooze vennootschappen. De heer Schaper oordeelde, dat ten onrechte het stelsel van progressie wordt afgekeurd. Overigens meende spreker, dat de voorgestelde belasting ai matig genoeg is. De heer De Waal Malelijt had't beter gevonden indien de Minister een speciale petroleumbelasting had voor- gesteld. Spreker meende echter, dat de Minister de petroleummannen niet aandurfde. De Minister kwam tegen deze bewering op. Spreker duift de protroJenmmannen gerust aan, evenals ieder ander, wanneei* Jt noodig is. Maar aan een speciale PelA?'eumbe'astinS z'.in Teel moeilijkbeden verbonden. Aiie hoofdstukken van de Indische begrooting werden aangenomen. Na atdoening van enkele aanhangige ontwerpen, komen in behandeling de Algemeene Beschonwingen der Staatsbegrooting, en daarna de West-Indische be- grootingen. Morgen 101 uur voortzetting.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1