A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. PaarcLen- en Veemarkt. No 5068. Donderdag 7 November 1907. 47e Jaargarig. Paarden- en Veemarkt Tebilleton. EEN DAPPERE ZUSTER. BELASTING op het houden van honden. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10 Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voo 3 uren op den dag der uitgave. Gisteren is te 's Gravenhage bericht ont- vaugen dat het den Duitschen keizer door on- voorziene omstandigheden onmogelijk is het voorgenomen bezoek aan H. M. de Koningin hier te lande te brengen. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Nadat de vergadering wegens onvoltalligheid te kwart voor elf geschorst was voor een half uur, vingen de algemeene be3chouwingen aan over de Indische begrooting voor het dienstjaar 1908 met bijbeboorende wetsontwerpen. De Voorzitter wees er op, dat uit de in den boezem der Kamer gehouden bespreking bij vernieuwing de vaste wil der Kamer is geble- ken, om de Staatsbegrooting voor het Kerst- reces af te doen. De verkregen overeenstem- ming daartoe draagt echter een geheel vrijwil- lig karakter. De heer Brummelkamp bepleitte verbod van invoer en gebruik van opium. De heer Van Kol kritiseerde 's Ministers beleid. Tegenover iets goeds staat veel dat Het verlangen om zijn heldendaad te ver- heerlijken werd zoo sterk, dat hij een oogenblik zijn pijn vergat. wlk zag in, dat op Brandini niet te rekenen viel en dat ik hem niets van de zaak vertellen moest, eer ze gebeurd was. Ik liet mij dus juist vertellen, waar de oude Straus sliep en waar de auderen sliepen daarna zeide ik hem, dat ik dienst had op het schip, dat hij te Bremen zou blijven en ik weer terug zou zijn eer //de Zwaluw" weer in zee ging. Ik begaf mij naar Hamburg en zag hoe de zaken stonden. Daar vernam ik, dat bet heele huis- bouden reeds in 't nieuwe kasteel was, en de heer Straus, Bouman en de oude knecht alleen in de oude woning waren gebleven". z/Wildet gij alle drie vermoorden //Dat wist ik nog niet. Des avonds laat ging ik naar Adlerstein, doch daar was niet veel te maken er werd den heelen nacht bij licht gearbeid, zoodat ik niet ongemerkt kon binnen dringen. Tegen den morgen vertrokken de werklieden het was nog stikdonker, nu was 't tijd. Ik sloop om het huis en wilde langs het balkon naar boven klimmen, toen ik de huisdeur hoorde openen. De architect kwam naar buiten en wilde de deur sluiten hij bedacht zich echter nog een oogenblik en liep weer naar binnen de trap op. Stilletjes ging ik in bestrijding 'verdient. Niet reehtstreeks gezag, maar protectoraat voor kleine inlandsche staten moet ons streven zijn. Opstootjes zijn een ge- volg van onze knevelarijen, van de detnorali- satie van ons bestuur. Voor de opleiding van inlanders tot ambten wordt nog niet genoeg gedaan. Vervolgens schetste spreker de gruwelen, welke thans op Atjeh voorvallen. De Voorzitter verzocht hem daarbij, niet voort te gaan met het voorstellen van hypo- thetiscbe gruwelen als feiten. De beer De Stuers betoogde, dat we van de pacificatie van Atjeh verder zijn dan ooit; dat we geen eerlijken oorlog voeren, maar bezig zijn, de bevolking uit te moorden, daarbij vrouwen en kinderen doodend zonder noodzaak. Ons pacificatiestelsel is gebaseerd op geweld en schrikaanjaging. Spreker vertrouwde dat de publieke opinie in den heerschenden toestand van wreedheid en omnacht op Atjeh, van verblindheid op Buiten- zorg en van onwetendheid op het Plein ver- betering zal brengen. De heer Boogaardt waarschuwde voor opdrij- ving der uitgaven. Spreker wraakte de kritiek, op ons optreden in Atjeh uitgeoefend, als gevaarlijk en onge- motiveerd. Daarna bepleitte spreker financieelen steun aan de zending van Regeeringswege. De heer Van Deventer meende, dat de mee- gedeelde ergerlijke feiten omtrent Atjeh in hoofdzaak als waar moeten worden beschouwd. Om hierin verbetering te brengen diende naast den gouverneur van Atjeh een hooggeplaatst civiel Ambtenaar gesteld. Dezer dagen is bij de Kamer ingekomen een, door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel enz. ingedieud ontwerp //Schepenwet," bevattende een aantal bepalingen die van toe- passing zijn op zeeschepen, visschersvaartuigen, sleepbooten en pleizier-vaartuigen. Geen reis mag, zoo wordt daarin voorgesteld, met een Nederlandsch schip onderuomen worden, tenzij voor dat schip een certificaat van deug- delijkheid is atgegeven, betwelk nog geldig is op het oogenblik van vertrek. Bedoeld certifi caat geldt gedurende een daarin uitgedrukten tijd. De schipper is verplicht, alvorens met zijn schip een reis te ondernemen, te zorgen dat aan boord aanwezig zijn: de noodige reddings- de gang en verborg mij achter de deur, terwijl hij mij voorbij liep. Ik stak een kleine dievenlantaarn aan en ging naar boven. Ik had mij alles nauwkeurig doen beschrijven en kwam toch in eene verkeerde kamer, name- lijk in die van den architect. Ik zag zijne kleeren wild door elkaar liggen en aan den muur eene partij wapens. Eensklaps kwam ik op de gedachte de politie op een dwaalspoor te brengen en ik meende niet, dat zij zich zoo gauw verschalken liet," voegde hij er spottend bij z/Nu nam ik den dolk en ging naar de kamer van den ouden reeder. Hoe zacbtjes ik ook binnengetreden was, de oude knecht had ge- druisch gehoord en hij opende juist de deur van de voorkamer. Eer hij nog tijd had om om hulp te schreeuwen, viel ik op hem aan en trof hem zoo goed, dat bij, een kreet slakende, neerzonk. Hierdoor ontwaakte Straus en riep om Jozef. Om hem bet schreeuwen te beletten, stiet ik hem den dolk in de keel. Toen nam ik de sleutels, opende de brand- kast en zocht naar het geld. Er bevond zich niet zooveel als ik gedacht had." z/Waarom sloeg je de glazen der balkon- deur in Melton lachte grimmig. ,/Omdat ik te slim wilde zjjn en dit is mijn ongelukik wilde den sckijn geven, alsof de architect de verden- king van zich af wilde werpen". //Ge maaktet de handdoeken vol bloed en verborgt ze met den dolk in de kleine kast, waarvan ge den sleutel meenaamt". z/Dat was slim", bromde de oude boosdoener, en veiligheidsmiddelen, de noodige zeekaarten, - eilaanwijzingen, instrumenten en deze beboor- lijk zijn bijgehouden of op tijd zijn gecontro- leerd en gejusteerd; alle bulpmiddelen, voor- geschreven in de bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zeeen de lantaarns in overeenstemraing met deze bepalingen zijn ge- plaatst. Voorts is hij verplicht te zorgen, dat de lensinrichting aan boord van zeilvaartuigen in orde en van voldoende capaciteit is de even- tueel in het schip aanwezige electrische sterk- stroomleidingen van deugdelijke samenstelling zijn, doelmatig zijn beschermd en de noodige waarborgen voor de veiligheid aanbieden het schip zoodanig is geladen, dat bet geen grooteren diepgang heeft dan volgens het certificaat van uitwatering geoorloofd is verder dat de belading of stuwage, het ballast en in het algemeen de uitrusting van het schip aan de eischen van zeewaardigheid en veiligheid voldoen het schip behoorlijk bemand en het personeel geschikt is voor de opgedragen taak aan boord een vol doende hoeveelheid brandstof aanwezig is en indien het schip een passagierschip is niet meer passagiers zijn ingescheept dan de voor ben beschikbare ruimte toelaat. Alle schepen blijven aan een voortdurend toezicht van regeeringswege onderworpen. Als een gewoon geval van ouderdoms- pensioen volgens de thans bij de Tweede Kamer ingediende wet, wordt de volgende berekening vermeld Een mannelijke werkman wordt op zijn 16e jaar verzekeringsplichtig. Hij is tot 65jarigen leeftijd valide gebleven, en was gedurende 65 weken in militairen dienst. Door hem zijn betaald 50 premien in klasse I, 50 in klasse II, 30 in klasse III en 2200 in klasse IV. Betaald is dus door hem zelf I 50 50 X 0,20 10, II 50 50 X 0,24 12, III 30 30 X u 0,33 9,60 IV 2200 2200 X 0,40 880,— Tezamen2300 911,60 345 X 911,60 314,502,welk bedrag gedeeld moet worden door het aantal weken dat de verzekering heeft geduurd, met aftrek der militaire weken (49 X 02 65 2482). 314,502 126,66. 2483 ,/ik nam ook den sleutel der buitendeur en ging heen niemand had mij gezien". z/Waarheen z/Naar St. Paul, waar iedereen van ons gaat, indien bij te Hamburg komt." z/Ik sliep een nacht in de eene herberg en toen in eene andere en toen mijue band mij erg zeer deed, ging ik naar //de Zeehond", wijl ik wist, dat vrouw Stork nogal behulp- zaam is". //Wanneer zaagt ge Brandini?" z/Hij bezocbt mij denzelfden dag, dat hij van Bremen kwamhij wist ongeveer, waar hij mij kon vinden." z/En wist bij ook, wie de moord bedreven had z/Hij was zoo dom niet, dat hij den architect voor den mooFdenaar hield," hernam de oude, *maar de kerel was niet tevreden, deed mij verwijten en dreigde mij aan te klagen, betgeen bij nu werkelijk gedaan heeft." De gedachte door zijn kameraad verraden te zijn, maakte hem woedend, waardoor zijn toe- stand verergerd werdhuilend en vloekend wentelde hij zicb op zijn bed en braakte eenige woorden uit z/lk zag den anderen bij moest weg Weldra viel hij in een delirium en de dokter verklaarde, dat bet bewustzijn niet meer zou terugkeeren. Vol ontzetting vertrok de rechter. Indien de ellendeling ook vandaag of morgen stierf, dit was voor de justitie van geen belang aan de aardsche straf was hij ontsnapt en zijne be- kentenis had het voile licht over de donkere Het bedrag van alle betaalde premien is 911,60 -j- de 65 X 6,24 door het rijk gedurende den militairen dienst betaald, of 15,60 927,20. 15 pet. van f 927,20 139,08. De grondslag bedraagt derhalve. 126,66 De verhooging139,08 De ouderdomsrente 265,74. afronding tot een veelvoud van 26 ct. maakt 265,98. De Nederlandsch-Belgische commissie voor economische toenadering tusschen Nederland en Belgie, Maandag bijeengekomen in bet Senaats- gebouw te Brussel, onder voorzitterschap van den beer Beernaert, heeft zich definitief ge- constitueerd. Zij ging over tot de benoeming van zes sub- eommissies, die belast zullen worden met het brengen van eenheid in de tarieven van post, telegraaf en telefoon, de transporten, de tolfor- maliteiten en tot vaststelling van een grenszone tot regeling van de wetgeving op den arbeid, het exequatur van vonnissen, de homologatie van diploma's, maritieme quaesties en die van den middenstand en den landbouw. De beer Beernaert verklaarde in een rede- voering, dat de gemeenschappelijk ondernomen studie kans heeft op gunstige resultaten, daar zooals hij het te 's Gravenhage zeide, de stroo- ming in de meening voor nauwere aaneenslui- ting is; het schijnt dat men in den tegen woor- digen tijd, als het ware, de groote golven van broedersehap door de wereld voelt stroomen. Men zou zich blootstellen aan een mislukking wanneer men beide landen tot een wilde maken, maar het bestaan van het eene hangt samen met dat van het andere en beide hebben gemeen- schappelijke hulpbronnen en behoeften. Een onafhankelijk Belgie is niet te denken zonder een onafhankelijk Nederland. Wanneer zij op elkaar steunen, zullen zij beiderzijds hun beperkt afzetgebied vermeerde- ren en elkaar meer steun, rijkdoui en invloed verschaffen. Van het Nederlandsch comite is president de heer Heemskerk, vice-president de heer Tydeman en van het Belgisch reap, de heeren Beernaert en Dupont, Minister van Staat. In het //Bulletin de l'etranger" bespreekt de Temps een mogelijke Nederlandsch-Belgische entente en uit het blad de meening, dat het zaak zoude zijn de voorbereiding van een toe- zaak geworpen waarvan de aanslag op den waren Karel Bretter de laatste schakel vormde. Bij het verhoor vroeg Brandini uit de hoogte, hoe men hem, den neef van den heer Straus, zoo durfde behandelen. Het gebeurde van verleden nacht trachtte hij te verdraaien door te zeggen, dat hij door Collings aangevallen was, dat deze hem in het water had willen werpen en tot zelfverdediging had hij hem zelf er in geslingerd. De rechter deed hem de bekentenis van den ouden Melton voorlezen hij werd bleek als de dood, doch trachtte zich nog altijd door leugens te redden. Toen hij vernam, dat Mel ton den volgenden dag niet meer beleven zou, dat Mina Bouman zijn gesprek met Melton af- geluisterd had en Collings ter hulp gesneld was, was hij heelemaal geslagen. z/Mina Bouman en haar vader zi]n hier", zei de rechter, //ik zal ze hier brengen, evenals juffrouw Straus, die Collings reeds als haar neef herkend heeft Hij kwam niet verder. Met gebalde vuisten sprong Brandini op en riep z/Stuur hen weg, ik wil hen niet zien en zij moeten mij niet zien 1 Dat niet z/Ik zal alles bekennenJa, ik heb mij voor Karel Bretter uitgegeven, de papieren be- hooren hem, doch ik heb hem niet in den Hudson gestooten en ik heb den ouden Straus niet omgebracht, dat alles heeft Melton gedaan". ffDoch gij hebt Karel Bretter in het water willen werpen (Wordt vervolgd.) Oit I»lixl verNCliiJnt Jtasndng-, Woensilag. en Vrijdagavond, uitgezonilertl op Feesldagen. bij de Firma P. J. I AS I11S IAKHE te Ter Semen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dai in die gemeente zal worden gehouden op W«»ens<lt»jr 30 Sovembrr IIIII7, zooals breeder bij aanplakbiljetten is omschreven. Ter Neuzen, 4 November 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders vaw TER NEUZEN biengen ter kennis, dat het suppletoir kohier van de belasting op het houden van honden, No. 2 in deze gemeente, voor 1907, in atschrift, gedurende vijf maan den, op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Tir Neuzen, den 5 November 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Klasse. Aantal premien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1