A 1 g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No 5067. Dinsdag 5 November 1907. 47e Jaargang. I LAIDWEEL Inspectis van Verlofgangers. Binnenland. FEUILLETON. EEN DAPPERE ZUSTER. ABONNEMENT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/2 en voor hct overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Groote re letters worden naar plaatsruimte berekend. T e 1 e f oon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij het verlaten van bet schip konden we EBRSTE EIjAD. 38) VEERTIEUDE HOOFDSTUK. Met groote schreden wandelde de rechter Lindner door zijn bureau. De commissaris van politie was zoo pas ver- trokken hij had hem 't gebeurde van verleden nacht verteld en hem verzocht den gearresteerde een verhoor te doen ondergaan. Dit was nog niet geschied, maar toch was reeds bewezen, dat de ware moordenaar van den heer Straus gevat was en dat de architect Bouman on- schuldig was. Niet alleen het door Mina afgeluisterde gesprek tusschen Melton en den valschen neef des vermoorden pleitte hiervoor, ook vond men onder de kleeren van den ouden matroos eene pet met een lintje, dat de letters ,/Zwal vertoonde. Het in de kamer van den vermoorde gevonden stuk met de letters ,/uwe" paste er juist aan. Verder bezat de oude een bedui- dende soms gelds, die met de 800,000 mark, welke Bouman van Strails geleend had, de som uitmaakte die de heer Straus bij den bankier Goldstein gehaald had. De rechter Lindner was een man van geweten en tronw aan zijne plichten De gedachte, een onschuldige zulk een zwaar onrecht aangedaan te hebben, veroorzaakte hem eene groote ziele- smartmet een zekere beschaamdheid verwachtte De schietvereeuigiug Middelburg heeft bij de viering van haar lOjarig bestaan besloten, in het voorjaar van 1908 een concours uit te schrijven, waartoe vereenigingen in Zeeland en Noord-Brabant zullen worden uitgenoodigd. hij den ouden Bouman en zijne dochter, die eene gewichtige getuigenis in deze zaak hadden af te leggen. Eer hij tot het onderzoik kon overgaan van Collings, die beweerde de ware neef van den heer Straus te zijn, werd hp in de gevangenis geroepen. De toesland van den ouden Melton was zeer verergerd, en de geneesheereu gaven ook geene hoop meer, indien ze den arm afzetten. Het scheen hoog tijd hem in verhoor te nemen de koorts kon elk oogenblik toenemen. Dadelijk begaf zich Lindner naar de eel van den gevangene. Hij had het voile bewustzijn en kende zeer goed zijn bedenkelijken toestand, want hij was een verstokte zondaar. Bij het uaderen van zijn laatste uur wees hij spottend de troostmiddelen der kerk van de hand en toonde niet het minste berouw. Het eenige, wat hij betreurde, was, dat hij zulk een dommen jongen als Brandini tot zijn werktuig gekozen had. Hij meende zeker, dat deze hem verraden had en hij werd hierover zoo woedend, dat hij tot bekentenis kwam. z/Nu ik zelf voor de galg ben, wil ook alles zeggen, dan wordt hij ook opgeknoopt 't is nu toch verloren," bromde hij. /,Ik heb niets meer aan het geld en nu gun ik het liever den pleeg- zoon van den ouden Collings, dan dien vervloekten Brandini Na deze inleiding vertelde hij, dat hij op zijne menigvuldige reizen ook in Hamburg ge- komen was hij had reeds gevaren op schepen van den reeder Straus hierdoor kende hij zijn naam en rijkdom. Het blijvend gedeelte. De N. Ct. meldt Naar we vernemen. is thans door den Minister van Oorlog aan de betrokken militaire autoriteiten medegedeeld, dat, aangezien op het wet worden van het regeering3-ontwerp betreffende het blijvend gedeelte v6or 1 December niet meer kan worden gerekend, maatregelen moeten ge- nomen worden om het blijvend gedeelte voor 1908 op den gewonen voet onder de wapens te houden. TER NEUZEN, 4 November 1907. Als agent van politie alhier is aangesteld E. Tauge, pakhuisknecht te Middelburg. Het stoomschip //Helena" van A. C. Lensen's Reederij, alhier, dat op 2 Oct. 1.1. met goed gevolg proefstoomde, en daarna naar Pillau vertrok om te laden voor St. Petersburg, kwam, na 26 Oct. uit St. Petersburg vertrokken te zijn, alhier in den nacht van Zaterdag op Zondag voor de haven met een lading papierhout. Nadat een deel der lading was gelicht, kwam het stoomschip, dat een laadvermogen bezit van 8000 ton, hedennamiddag op de haven, om te lossen. Het stoomschip was bij zijne eerste aankomst alhier gepavoiseerd. Erkentelijk maakten we gebruik van de ons geboden gelegenheid om op dit nieuwe stoom schip der Ter Neuzensche vloot een kijkje te nemen, al konden we vooruit nagaan, dat ons de tijd zou ontbreken tot een uitvoerig relaas. Laarbij komt dat reeds vroeger omtrent dit en het zusterschip de //Elisabeth" verschillende bijzonderheden zijn medegedeeld. We werden hartelijk door den kapitein, den heer B. Meinsma ontvangen, die ons verschillende hutten toonde, die geriefelijk en smaakvol zijn ingericht en alle door stoom worden verwarmd eu electrisch verlicht. Er is niet alleen gerekend op de bemanning, maar ook voor passagiers is er een aangenaam verbiijf. Het behoeft geen betoog, dat op dit stoom schip alle instrumenten en inrichtingen, welke aan het varea ol besturen ten goede komen, zijn aangebracht. We hebben ook in de machinekamer het vernuftig ineengezet raderwerk bewonderd, dat zoo'n kolos door de golven voortstuwd, om ten slotte in den z. g. tunnel een kijkje te nemen naar den zwaren as, waarmede de schroef gedreven wordt. „Toen hij nu in den Herald" de oproeping van den reeder las, dacht hij dadelijk een valschen erfgenaam te vinden en door dezen zelf in het bezit van den rijkdom te geraken. Terwijl hij nog hierover nadacht, kwam Collings met de bewering dat hij de gevraagde erfgenaam was en staafde dit door zijne papieren. Dadelijk besloot hij den jongen man van kant te maken hij maakte hem dronken, sleepte hem naar de Hudson, beroofde hem van de bewijsstukken en wierp hem in den stroom. //Wist Brandini van uw plan vroeg de rechter. ,/Ja." z/En hielp hij u ook bij de uitvoering z/Neen kermde de ellendeling, terwijl zijn gezicht vertrok door de hevige pijnen //daartoe was hij te lafwanneer hij mij echter geholpen had, zou Karel nooit meer te voorschijn zijn gekomen." z/Hij brulde van pijn en de rechter vreesde 't verhoor te moeten stakende aanval ging echter voorbij en hij begon weer. Had ik hem niet gebruikt, dan had ik van- daag mijn geld in den zak en lag hier niet gevangen en krank als een honddoch een jonge man alleen kon den neef spelen en ik had geen ander. Ik pompte den sukkel zijne rol in, gaf hem de papieren en ook de nummers van den //Herald." Om geene aanleiding tot vermoedens te geven, bleef ik op //de Zwaluw" en in Bremen zagen we elkaar terug." ffEn wat gebeurde verder vroeg de rechter, toen Melton van vermoeienis zweeg. //Ik schreef aan Brandini en deed hem naar Bremen komen. Hij kwam, want indien hij weg ook opmerken, dat de verschillende electrische reflectors het lossen zeer in de hand werken. Inderdaad biedt zoo'n zeestoomer voor een landbewoner een interessant kijkje. We wenschen A. C. Lensen's reederij met dit nieuwe stoom schip veel succes toe, in de hoop dat dit ook aan de vaart op onze haven ten goede mag komen. Bij Kon. besluit is, met ingang van 1 dezer benoemd tot bureelambtenaar van den Rijkswaterstaat der 3de klasse de heer A. Hamelink te Leeuwarden (tot voor korteu tijd te Ter Neuzen.) Zaterdag slaagden o. m. te Breda voor het examen in de vrije en ordeoefeniugen der gymnastiek de heeren A. C. de Pauw, van Ter Neuzen, en A. J. Steppe, van Axel. Met ingang van 1 November zijn bij de directe belastingen invoevrechten en accijusen bevorderd tot de 2de klasse de kommiezen der 3de klasseJ. Quist te Philippine, G. Verhoek en W. van Liere te IJzeudijke, en P. A. Hu- bregtse te Aardenburg. Naar men ons meldt zal de algemeene vergadering van de afd. Hulst van de Vereeniging van Nederl. Post- en Telegraafbeambten, die was uitgeschreven tegen Zondag 10 November a.s. en te Hulst wordt gehouden, door omstan- digheden eerst plaats hebben op 17 dezer. De bondsvoorzitter, de heer W. A. H. Kerkhoff, te Amsterdam, zal alsdan voor de afdeeling op- treden met het onderwerp //Is de bond nog neutraal". Axel, 2 Nov. Heden had alhier ten overstaan van den notaris Dregmans, ten verzoeke van den heer F. Dieleman Mz., in het logement z/Het Gulden Vlies", bij mej. de wed. Rolff, de openbare verkoop plaats van een woonhuis, aanhoorigheden en erf, in de Gentschevaartstraat, tegen het marktplein te Axel, groot 1 are 75 centiaren. Kooper hiervan werd de heer J. H. van Dixhoorn, winkelier alhier. Philippine. Zondagnamiddag bracht het nog jeugdige fanfaregezelschap //Willen is kunnen te Philippine zijne eerste serenade aan den Voor- zitter A. Minnebo. Philippine mag er trotscb op zijn zulk een gezelschap te bezitten en waar- van de leden toonen, de kenspreuk tot eene waarheid te willen maken. Als eene vereeniging slechts zes weken bestaat en dan reeds onder- bleef, zou het hem slecht bekomen zjjn, en hij vertelde mij, dat de oude hem en zijne nicht tot erfgenamen gemaakt had. Ik vroeg hem verder uit en nu hoorde ik allerlei zaken, die mij niet bevielen. Brandini was razend verliefd op zijne nicht; deze wilde niets van hem weten en vermoedde zelfs, dat hij de echte neef niet wasde oude wilde een nader onderzoek in- stellen. Ik zag in, dat Brandini zijn rol niet lang kon volhouden de oude moest van kant, indien we de erfenis niet wilden laten ontglip- pen. Brandini was woedend, dat het nieuwe kasteel zooveel geld kostte. Hij vertelde mij dat Straus Vrijdag 500.000 mark bij zijn ban kier zou gaan halen, om Zaterdag de betalingen te doen. Daarom moest de oude dien nacht van kant anders verloren wij nog deze som." z/Heb je den moord met Brandini uitgevoerd vroeg de rechter. De oogen van den ouden booswicht geleken die eener wilde kat. ,/Ha!" kermde hij, j/ja ja, hij heeft geholpen en Straus vermoord." /Ellendeling riep de rechter, ,/waagje nog te liegen Het is bewezen, dat Brandini den nacht van den moord te Bremen was. Wie was je helper /Indien gij het beter weet, waarom vraagt ge mij dan z/Ik wil weten, wie uw medeplicb <re was, Brandini is het niet z/Dus verdenkt gij mij niet," kermde de oude, z/ik was nooit zoo ellendig als nu, ik heb het alleeii gedaan, heelemaal alleen." (Wordt vervolgd.) TEB SEUZEISCHE (IIIHOT Hit bind -verscbijnt tlannddg-, Woensdng- en VrijdnKavond, uMgeionderd op Feesldagen. l»»j de Firma 1*. J. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente TER NEUZEN roepen bij deze op al de in deze gemeente zich bevindeude verlofgangers van de Landweer, met uitzondering van hen, die in dit jaar overeenkomstig art. 11 der Landweerwet voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zijngeweest, en van hen die krachtens art. 15 der Landweerwet van den werkelijken dienst ontheven zijnom op a. Woensdag 27 November a.s. des voormiddugs 9 unr, voor wat beireft de verlofgangers van de lichling 1903 en des namiddags 1 uur voor wat betreft de verlofgangers van de iichting 1901 b. Uonderdag 28 November a.s. des voorm. 9 uur, voor wat betreft de verlofgangers van de Iichting 1907, wier geslachtsnamen beginnen met de letters A tot en met G, en des namiddags 2,30 unr voor wat betreft de verlofgangers van de Iich ting 1905 c. Vrijdag 29 November a.s. des voorm. 9 uur, voor wat betreft de overige verlofgangers van da Iichting 1C07 d. Zaterdag 30 November a.s. des voorm. 9 unr, voor wat betreft de verlofgangers vandelichtingl906, in het arsenaal te Ter Neuzen tegenwoordig te zijn, ten einde overeenkomstig art. 29 der Landweerwet 1901 door den Landweer Districts-Commandant te worden onderzocht, en herinneren hen aan de volgende be- palingen der Landweerwet: lo. de verlofganger van de Landweer meldt zich binnen dertig dagen na den dag van zijn overgang naar de Landweer of na dien waarop hem de verlofpas is uitgereikt, bij den Burgemeester zijner woonplaats aan, teneinde deze den verlofpas, hem bij de Land weer of laa steiijk bij de mititie uitgereikt, voor gezien of opnieuw voor gezien teekene. De veilofganger van de Landweer, die buiten het Rijk woont of verbiijf houdt, of die zich bij zijn vertrek met verlof buiten het Rijk begeeft, kan, ter vervulling van de verplichting in het vorig lid om- schreven, binnen den daarin vermelden termijn zijn verlofpas bij aangeteekenden brief ter afteeke- ning toezenden aan den burgemeester zijner laatste woonplaats binnen het Rijk. De verlofpas wordt hem door dien Burgemeester bij aangeteekenden brief teruggezopden (Art. 21) 2o. de verlofganger van de Landweer, die zich in eene andere gemeente gaat vestigen, geeft daarvan kennis aan den Burgemeester zijner woonplaats. Binnen dertig dagen na den dag, waarop hij komt in de gemeente, waarin hij zich vestigt meldt hij zich aan bij den Burgemeester dier gemeente ten einde deze zijn verlofpas voor gezien teekene (Art. 25); 3o. de verlofganger mag zich, zonder toestemming van den Minister van Oorlog, niet langer dan gedurende ee/n jaar buiten 'slar.ds begeven (Art. 27); 4o. de verlofganger, die de artl. 24, 25 of 27 niet na- leeft, wordt in werkelijken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste een maand gehouden. De duur van dezen dienst wordt bepaald door den Minister van Oorlog (Art 28); m—n a ii i i n ii -tr i n 11i hihihiih imnminin m 5o. de verlofganger van de Landweer verscbijnt bij het onderzoek in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zakboekje en van zijn verlofpas (Art. 31); 6o. het Orimineel Wetboek en het Reelement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zijn op het personsel van de Landweer, dat zich onder de wapenen bevindt, van toepassing, en, met opzicht tot de verschillende gevallen van desertie, op het geheele Landweerpersoneel Dat personeel wordt geacht onder de wapenen te zijn: a. zoolang het zich in werkelijken dienst bij eene afdeeling van de Landweer of bij een der korp- sen van het leger bevindt; b. gedurende den tijd dien het in art. 29 bedoeld onderzoek duurt; C. in het algemeen, wanneer het in uniform is ge kleed (An. 21). 7o. behoudens het bepaalde bij art. 21, kan een arrest van twee tot zes dagen, te ondergaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijude huis van bewaring, door den Districts-Commandant worden opgelegd aan den verlofganger a. die zonder geldige reden niet bij het onderzoek verscbijnt b. die, daarbij terschenen zijude, zonder geldige reden niet voorzien is van de bij art. 31 ver- melde voorwerpen C. wiens kleeding- en uitru-tingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden be- vonden d. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander behoorende, als de zijne vertoont (Art. 32) 8o. onverminderd de straf, in art. 32 vermeld, is ver lofganger verplicht,op den daartoe door den Districts- Commandant te bepalen tijd en plaats, en opdein art. 3. voorgeschreven wijze, voor hem te verschij- nen om te worden onderzocht (Art. 34); 9o. de verlofganger, die zich bij herhaling schuldig maakt aan het feit, sub. 4o. van art. 32 bedoeld of niet overeenkomstig art. 34 voor den Districts-Com mandant verschiint, of, aldaar verschenen zijnde in het geval verkeert sub. 2o. en 3o. van art. 32 vermeld, wordt in werkelijken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste drie maanden gehouden. De duur van dezen dienst wordt door den Minis ter van Oorlog bepaald (Art. 35) lOo. de verlofganger, die niet voldoet aan eene oproe- ping voor den werkelijken dienst, wordt als deserteur behandeld (Art. 36). Ter Neuzen, 4 November 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1