A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No 5065. Donderdag 31 October 1907. 47e Jaargang, Commissie van Fabricage. Bekendmaking. Binnenland. inengde berichten. ABONNEMENT: drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Per Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Voor Amerika l,82T/2 en het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van HOEK jnaken bekend, dat de jongens, die verlangen deel te nemen aan het op 1 November a. s. aan te vangen Herhalingsonderwijs, zich daartoe tot en met 31 dezei* bij het hoofd der school kunnen aanmelden. Hoek, den 2 October 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Hulde Dr. A. Kuyper. De hulde aan Dr. A. Kuyper, ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag, ving Dinsdagochtend in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage aan. Het gebouw was smaakvol versierd en door de zorgen van het comite uit de residentie was voor een passende ontvangst gezorgd. Dr. Kuyper, die om 11 uur de zaal binnen trad, werd ontvangen door den zang van een lofzegging door een koor. Het hoofdmoment was de aanbieding door den heerBavinck, voorzitter van het groot comite, dat zich in het voorjaar tot de geestverwanten richtte om Dr. Kuyper een huldeblijk aan te bieden, van het prachtig feestsouvenir, zijnde een prachtvol bewerkt album, waarin 1061 corporation een vriendelijk woord schreven. De heer Bavinck hield daarbij een groote rede. Daarin werd de jubilaris gehtildigd en gedankt voor hetgeen hij in de laatste 40 jaren voor kerk en staat, maatschappij, pers, school en wetenschap deed en vooral gewezen op Dr. Kuyper's beslistheid en vastheid van geloofs- overtuiging, zijn moed en kracht des geloofs. In den breede memoreerde spreker den strijd, door Dr. Kuyper gestreden voor het geloof en de beginselen der anti-revolutionaire partij. Bij dit album was gevoegd een photographie van een meubelstuk, dat, naar prof. Bavinck zeide, de jubilaris straks in zijn woning zou aantreffen. Nog was daaraan toegevoegd een gesloten couvert. Verder werd het woord gevoerd door den heer Scharten. Daarna werden door acht kinderen smaakvolle boekdeelen aangeboden de daarbij passende versierde albumbladen dragen de namen van duizenden kinderen, door hen zelf geschreven. De christelijke onderwijzers boden, bij monde van den heer H. ,T. Emous, den jubilaris diens portret aan, geschilderd door Ilaverman. Tal van redevoeringen werden namens ver- schillende vereenigingen, de Kamerclub, de lands- drukkerij, het studentencorps der Vrije Uni- versiteit enz. gehouden. Daarbij spraken de heeren Van Alphen, Kamerlid, namens de centrale anti-revolutionaire kiesvereeniging, Van der Velde, lid van de Kamer, namens de Kamerclub, Brummelkamp namens de Christelijke pers, Sybrandi namens de anti-revolutionaire propagandaclub, Schim mel- penninck van der Oye, voorzitter van de Eerste Kamer, namens de Unie School met den Bijbel. Verder prof. Woltjer namens de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs en de Gereformeerde gymnasia, prof. Honing namens de Theologische school te Kampen, Ds. Gispen namens de Gereformeerde gemeenten te Amsterdam, de heer Derksen namens den Schoolraad en de heer Ypeman namens de Unie voor Christelijke onderwijzers. En ten slotte door de heeren Wierts namens de Vereeniging van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen, Van Loon namens het studentencorps der Vrije Universiteit te Amster dam, De Goede Koning namens het personeel van de Landsdrukkerij, het eerste Kamerlid Hovy namens de patroonsvereeniging Boaz, het Kamer lid Van Vliet namens Patrimonium en de Christelijke Handels- en Kantoorbediendenver- eeniging, en Ds. Vonkenberg namens den Bond van Jongelingsvereenigingen. Dr. Kuyper bedankte in een schitterende rede, waarin hij o. a. verklaarde slechts voort- gezet te hebben het werk van Groen van Prinsterer en dankzeggende God den Heer, die hem kracht schonk om dat alles te volbrengen. Gedurende den namiddag werd ten huize van den jubilaris eene receptie voor particulieren gehouden, terwijl des avonds in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een diner werd aangeboden. TER NEUZEN, 30 October 1907. Door de antirevolutionaire kiesvereeniging alhier werd gisteren aan Dr. A. Kuyper, ter gelegenheid van zijn 70sten jaardag een telegram van dank en hulde gezonden. De brievenbesteller P. A. Willems alhier, wordt met ingang van 3 November a. s. over- geplaatst naar het postkantoor te Roosendaal. Naar aanleiding van Allerheiligen (I November) wordt de markt te Gent op Donderdag in plaats van Vnjdag gehouden. In verband daarmede zal de laatste trein uit Gent Donderdag- avond tot Ter Neuzen doorrijden. Onder het opschrift //een liefdedrama" vermeld de Antwerpsche Matin van gisteren Maandagavond speelde zich een verschrikkelijk drama af op de eerste verdieping van het perceel Zirkstraat no. 15 te Antwerpen. Daar woonden samen de 24jarige Duitsche matroos Paul Kroening. geboren te Elburg, stoker op het stoomschip Amelie van de reederij Deppe, en Martina d. L., geboren te Ter Neuzen. In het begin van het jaar had Kroening met haar kennis gemaakt in een cafe op de vee- markt, waar zij als kelnerin in dienst was. Zij leefden sedert 8 maanden samen. Gedurende eenigen tijd ging het indatgezin verkeerd en kwamen ze slecht overeen. De vrouw scheen het voornemen te hebben den zeeman te verlaten, en deze verdacht haar van ontrouw. Zondagavond hadden ze twist, waarop de matroos zeide we zijn nu acht maanden aan het verkeerenmaar morgenavond om 6 uur zullen wij eens trouwen. De jonge vrouw hechtte aan deze woorden geen bijzondere beteekenis, maar zooals later gebleken is, was daarin een verschrikkelijk voor nemen besloten. De matroos vervoegde zich Maandagmiddag aan het kantoor der firma Deppe, om de gage van zijn laatste reis te ontvangen. Hij deelde daar mede niet opnieuw te willen aanmonsteren. In den namiddag vertoefde hij in het cafetje gelijkvloers, Zirkstraat no. 15. Tegen 6 uren ging hij de trappeu opMartina d. L. liet toen een gramophone spelen en K. zeide nog tegen de kasteleines//Hoor je dat, ze speelt haar bruiloftslied." De waardin hechtte aan die woorden geen verdere beteekenis, doch eenige oogenblikken nadat K. naar boven was gegaan, hoorde men een schot. K. had a bout portant een revolverschot op de jonge vrouw gelost, die, aan het hoofd getroffen, de trappen af kwam vluchten, hoewel zij toen reeds wan- kelde en onderaan de trap neerviel. Kort daarop hoorde men nog 4 schoten, waarop de gewonde de vlucht nam in den kelder. Ditmaal had K. op zichzelf gericht en zich, telkens op dezelfde plaats, 4maal in het hoofd geschoten, zoodat een groote wond ontstond. Nadat voorbij gangers en audere bewoners van b.pt huis waren komen toeloopen leefde de woordenaar nog eenige oogenblikken, maar gat daarop den geest. De jeugdige vrouw werd ernstig gewond naar het Stuivenberg-hospitaal vervoerd. Daar de hersenen gewond zijn, be- staat er weinig hoop op haar behoud. Blijkens een van Hr. Ms. gezant te Brussel ontvangen bericht is de invoer in Belgie van koeien en vaarzen, niet voor onmiddellijke slach- ting bestemd, langs Clinge station en dorp, ver- boden. Zaamslag, 30 October. Dezer dagen ver- kocht iemand uit onze gemeente een varken, aan een hem onbekenden kooper, welk beest bij nog meer anderen van verschillende grootte bij elkaar zaten. De kooper nam, hetzij wetend hetzij onwetend een varken mee van grootere waarde dan dat hij gekocht had. Toen de ver- kooper dit ontdekte, gaf hij eenige dagen daar na de zaak in handen van de politie. Onder de gemeente Ter Neuzen werd door de politie de kooper en het varken opgespoord, doch het beest verkeerde toen in zoo'n ziekelijken toestand dat het alle waarde had verloren, ter wijl om deze reden de politie het varken liet waar het was. Ook de verkooper kon zich hier- bij neerleggen. Stoppeldijk, 29 Oct. Heden werd in't cafe van mej. wed. E. Truyman door notaris E. B. Dumoleyn namens het R. K. Kerkbestuur van Stoppeldijk verkocht 44 A. 30 c. A. bouwland en-1 A. 20 c.A. water, gelegen te Pauluspolder, gemeente Stoppeldijk, en ingesteld op J 180. Kooper werd Joh. Sponselee te Pauluspolder, voor 845. Koewacht. Zondag was het kermis op de wijk St. Audries onder deze gemeente. Eenige personen kregen twist, welke zoo hoog liep, dat men handgemeen werd. Een zekere L. S. van Heikant kreeg met een pompzwengel zulk een hevigen slag, dat hij ter aarde stortte en per as naar zijne woning werd gevoerd. Hij is onder geneeskundige behandeling. De politie doet onderzoek. St. Jansteen. Een kleermaker zeker Louis Daar., die zich in de Hellestraat, gemeente Stekene, ophield en per dag werkte voor ieder die hem aan huis vroeg, ook op Nederlandscb gebied en daar zelfs het meest. De vorige week vervoegde hij zich bij den landbouwer J. "Verdurmen te St. Jansteen (Heikant) en maakte met dezen accoord over het schoonmaken en regelen eener handnaaimachine, welke hij meenam naar zijn kosthuis of domieilie in de Hellestraat. D. is echter met de machine Belgie ingetrokken, naar men denkt in de richting van Antwerpen. Verdurmen denkt dat de naaimachine reeds te gelde is gebracht en heeft de politie in den arm genomen. Sas van Gent. Dinsdag werden op het ge- meentehuis alhier door Burgemeester en Wet houders verpacht eenige perceelen tuingrond, benevens het recht tot het heffen van tolgeld voor 1908. Pachter hiervan werd de heer F. Gilson voor de som van 640, zijnde 40 meer dan het vorige jaar. Reeds voor 20 jaren werd de beteekenis van den goeden smaak als physiologische nood- zakelijkheid van de voedings- en genotmiddelen door Julius Maggi uitgevonden en die naar hem genoemd zijn, erkend. De groote diensten welke hij daardoor de volksvoeding bewees, werden ook in Frankrijk naar waarde geschat. President Fallieres heeft hem thans van ridder tot officier vau het Legioen Eer bevorderd. van Zaterdag viel bij het appelplukken B. te Maurik van een ladder. Inwendig werd hij zoo zwaar gekneusd, dat hij Zaterdag overleed. Tusschen Heilo en Castricum i3 Zondag avond een oude doove man van 70 jaar, Jan Snijfbergen genaamd, overreden. Hij wilde den overweg oversteken en heeft waarschijnlijk den trein niet hooren aankomen. Hij werd dood opgenomen. Te Bakel heeft Vrijdag de schoenmaker P. S. zich zelf doodgeschoten. Hij wilde op jacht gaan en had het geweer op een mestkar gelegd. Toen hij het eraf nam, bleef de trekker haken en kreeg hij de voile lading in den buik. Hij overleed spoedig aan debekomen verwondinger.. Men meldt uit Hoorn Alhier werd Maandagmiddag een man gearres- teerd, uit Zaandam afkomstig, die op straat met een geladen revolver op twee vrouwen schoot. De stoomboot Heerenveen, in nachtdienst varende tusschen Amsterdam en Zwolle, welke verleden Donderdag te Zwolle werd in beslag genomen, omdat daarmede drie koeien uit Am sterdam (zijnde verboder, kring) waren aange- voerd, is Zaterdagavond, na behoorlijk ontsmet te zijn, op machtiging van de justitie weder vrijgelaten. De boot is daarna Zondagmorgen weder naar Amsterdam vertrokken. Speelhuizen te Amsterdam. Men schrijft aan het Vad. Het is de politie thans ernst met het uit- roeien der speelhuizen te Amsterdam. De vol- gende zeer zeker afdoende maatregelen zijn genomen en reeds met succes in weikmg gesteld. De politie heeft voor elk huis, dat slechts eenigszins onder verdenking staat een huis van hasard te zijn, een politiepost geplaatst. Iedei bezoeker, die binnen wil gaau, wordt nu aan- gehouden en verzocht mede naar het bureau te gaan om zijn identiteit te kunnen bewijzen. Het spreekt vanzelf, dat de ambtenaar met dit onderzoek belast, zich niet al te bar haast, zoodat het meermalen eeii a anderhalf uur duurt voor de speler zijn speelhuis ongestoord kan binnentreden. Dat den meesten de lust tot het afleggen van zulk een bezoek in den regel voor dien tijd reeds vergaan is valt licht in het oog. Op herhaling van een dergelijke be zoek behoeft de speelhuishouder althans niet te rekenen. Dat dit stelsel haar uitwerking dan ook niet mist bleek ons uit een bezoek van een der meest beruchte //gokhuishouders die ons dit verhaal kwam doen en vragen of daar niets tegen te doen was. Dezer dagen is in de omgeving van Zwolle het volgende voorgevallen. Een huzaar met een goed hart, die oppasser is van een hoofd-officier, heeft een meisje in een andere stad, gelegen op eenige uren afstand van zijn gartiizoen. Na zijn dienst rijdt hij zonder verlof per fiets derwaarts, met het gevolg dat hij op een appel mankeert. Ongelukkiger- wijs vermist zijn heer na zijn mankeeren J 6()0 aan bankpapier, waarop de huzaar van dielstal wordt verdacht. Er wordt geseind naar de plaats waar de beminde van den huzaar woont, met het gevolg, dat hij al spoedig door de politie wordt gearresteerd en gefouilleerd, doch het vermiste geld wordt niet gevonden. De huzaar beweert, dat hij bij het poetsen van de kieeding van zijn heer aan de dienstmeid nog had laten zien, dat bedoeld bankpapier in een zak der opgepoetste kieeding zat, onder de op- merking, dat het er goed aanzat, maar dat hij 't vrij slordig vond. Hij had de brietjes even bezien en ze weer in denzelfden zak gestopt. De politie gaat hierop niet in en zet het onder zoek voort. Het meisje wordt van de fabriek ontboden en gehoord, en in haar oudetlijke woning wordt mede te vergeefs huiszoeking gedaan. De huzaar wordt naar zijn garmzoen getrans- porteerd, waar bij onderzoek blijkt, dat hij gelijk heeft en het bankpapier in de hiervoren genoemde kieeding is gevonden. De huzaar kwam er zonder straf af en kreeg van zijn heer een rijksdaalder fooi. Zijn meisje werd voor het front harer mede-fabriekarbeid- sters gerehabiiiteerd. (^w- Ct.) Zekere N. te Glanerbrug, die volgens het oordeel van onze rijks-ambtenaren den laatsten tijd een kolossalen buik had, wanneer hij van zijne reis van over de grens terugkeerde, werd TER VEI /jEVSCHE COURAST. Hit bind verscliijnt Haandag-, "Woensdng-- en Vrijdagnvond, nitgeaeonderd op ee«tdageinbJdeltirn^H^^iSM»»^4XBI^e^^^^^ Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat door den Gemeenteraad in zijne zit- ting van 24 October 1907 tot leden der Commiasie van Fabricage in deze gemeente zijn benoemd de beeren J. J. DE JAGER, J. C. DE MAS1ER, M. VERBRUGGE en G. WIELAND. Ter Neuzen, 29 October 1907. Burgeineester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. zi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1