A I g e m s- en Adv e n rtentieblad Zeeuwsch r e n. No 5064. Diosdag: 29 October 1907. Binnenland. 47e Jaargang. Benoemlng Wethouder. FEPILLETON. EEN DAPPERE ZUSTER. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f l,32T/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10' Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertent'ien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BLAD. Met bezoek van het Duitsche keizevlyke paar. Het keizerlijk jacht de //Hohenzollern," met het Duitsche Keizerpaar aan boord, wordt den 19en November na zonsondergang te IJmuiden verwacht en zal aldaar tot den volgenden ochtend, nabij of in de haven blijven liggen. Het is, verneemt men, de wensch van Keizer Wilhelm, dat bij zijn aaukomst tot het oogen- blik waarop de Keizerlijke familie IJmuiden verlaat fen einde aan boord van het jacht naar Amsterdam op te stoomen, het incognito wordt geeerbiedigd. DieEtengevolge zal de marine geen eerbewijzen, aan een keizerlijk vorst ver- sehuldigd, geven voor dat het schip naar Am sterdam vertrekt. De Keizer reist Woensdagavond 20 November rechtstreeks van Amsterdam naar Berlijn terug. TER NEUZEN, 28 October 1907. Naar wij vernemen zal door het bestuur der Yereeniging Ambachtsschool voor Ter Neuzen en omstreken op de algemeene vergadering op Woensdag a. s. worden voorgesteld aan den gemeenteraad een verzoek te richten opdat de raad zich uitspreke of hij in beginsel is voor de stichting van een ambachtsschool met subsidie van Rijk, Provincie en gemeente en met voor- schot van het bouwkapitaal door de gemeente tegen rente-aflossing. Door de commissie van onderwijzers zijn de vlaggetjes, wapenschilden, enz., die gediend hebben voor de versiering ter gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan onze gemeente, ten geschenke aangebodeu aan de pas opgerichte Oranje-vereeniging. Het was niet genoeg, dat zij Collings waar- schuwde, ze moest ook zijn vervolger niet uit het oog verliezen. Wat te doen, wanneer hij eene andere straat insloeg Ze ging eene zijstraat in, liet den matroos voorbijgaan en volgde hem dan als eene schaduw. De straat kwam op een plein uit. Daar was het hotelze herkende Karel bij het licht eener lantaarn hij sprak met den portier. Ze was dus op de marktCollings was niet thuis, want Karel begou op en neer te wandelen in de schaduw der huizen. Mina keek naar een schuilhoek uit en het geluk was haar guustigze stond dicht bij een kraam, dat leeg was en van daar kon ze de heele markt overzien. Ze had wel een kwartier daar gestaan toen ze de voetstappen van twee mannen hoorde op hetzelfde oogenblik brak de maan even door de wolken zij herkende den beul en zijn slacht- offer, en een kreet van schrik ontsnapte aan hare borst. Collings scheen het te hooren en bleef een oogenblik staan, doch zijn geleider trok hem yerder. Het werd weer donker, en ze kon nauwe- jijks de twee personen meer onderscheiden. Hare kleeren dropen van den regen en kinder- Gistereri trad alhier in eer.e vanwege de S. D. A. P., afd. Ter Neuzen, in het logement ff's Lands Welvaren" belegdeopenbare vergadering als spreker op, de heer A. P. Leeuwenburg, met het onderwerp Arbeiderslot en arbeiders- plicht." Voor een zeer klein gekoor zette spreker in een met overtuiging uitgesproken rede zijne meening over dat onderwerp uiteen en betoogde ten slotte dat het een plicht der arbeiders is zich bij de S. D. A. P. aan te sluiten, teneinde betere levensvoorwaarden en politieke rechten te verwerven. Ds. J, L. N. Zillingen Molenaar, predikant bij de N. H. Gem. te ljzendijke, heeftzijnbe- roep naar dezelfde gemeente te Abbekerk en Lambertshaag (N.-H.) aangenomen. De heer G. Risseeuw, klerk der posterijen en telegrafie te Sas van Gent is met ingang van 16 November verplaatst naar het post- en telegraafkantoor te Geertruidenberg. Aan de Chr. school te Axel is tot onder- wijzer benoemd de heer L. A. Koster, thans onderwijzer aan de Chr. school te Barendrecht. Benoemd tot onderwijzer aan de R. K. bijzondere school te Oostburg, den heer A. J. Yerdonck te Hoofdplaat. De vorige week is aan de werf Zeeland te Hansweert met goed gevolg te water gelaten een stalen Rijnkast van 600 ton, terwijl dade- lijk de kiel werd gelegd voor een zelfde kast ter grootte van 670 ton. Het varend personeel van den-Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde te Vlis- singen heeft zich tot de commissie van toezicht op dien dienst, leden van Gedeputeerde Staten, gewend met het verzoek, zoo mogelijk den winterdienst op vier maanden te behouden. Gedurende de zomermaanden zoo zeggen zij dragen het lange daglicht en het goede weer er aanmerkelijk toe bij den dienst van ge- middeld 15 uren daags eenigermate dragelijk te maken, doch de twee eerste en de twee laatste maanden van dezen dienst wanneer de dagen nog kort of reeds zoo gekort zijn en daardoor bijna evenveel tijd in de duisternis als met daglicht gevaren wordt, vaak vergezeld door mist, storm en slecht weer, doet deze dienst zich zwaar gevoelen en laat hij zich wel iets aanzien als dag- en nachtdienst. den haar in het gaan, doch de wil was sterker dan hare krachtzij volgde hen. DERTIENDE HOOFDSTUK. In de eigenlijke kern der oude stad met hare kromme straten vindt men vele grachten, met vuil, zwartachtig water gevuld. Hooge huizen verheffen zich aan weerskanten dezer kanalen, waarop schuiteu de goederen vervoeren. Overdag heerscht hier een woelige drukte luid weerklinkt dan het geroep der schippers en sjouwerlieden, die de goederen in- en uitla- den. 's Avonds echter is het er doodstil, en in den regenachtigen Octobernacht, dien Bran- dini voor zijn misdaad uitgekozen had, heerschte er eene volslagen duisternis. Hij voerde Col lings door eene menigte eenzame' straten, waar het aanhoudend donkerder werd. z/Waarheen gaan we?" vroeg Collings, staan blijvende, //dat is hier een leelijk gedeelte." //Ik heb nog nooit gehoord, dat het iemand tusschen deze grachten bevallen is," lachte Brandini, //men ziet dat gij niet dikwijls in Hamburg geweest zijt. Overdag ziet het er heel anders uit." //Overdag zou het ruij evenmin hier bevallen." We zullen er spoedig door zijn," zei Bran dini, //ge kunt toch niet verwachten, dat de oude in een villa woont." z/lk had eer gedacht, dat hij in Sint-Pauli woonde," zei Collings. z/Daarvoor is hij te slim daar wonen alle zeelieden en alien kennen hem," hernam Bran dini. -- Men schrijft ons Drie hier aan de grens welbekende veesmok- kelaars zijn de vorige week van een slechte reis tkuisgekomen. Het waren E. Teirbrood, oud 30 jaar, arbeider te Stekene, K. Stevens, oud 28 jaar, veehandelaar te Clinge en B. de Block, oud 43 jaar, arbeider te Stekene, vroeger te Koewacht. Deze luidjes wilden in den nacht van 18 op 19 Juni 1.1. eene koe ter waarde van 500 francs in Belgie voeren. Zij werden echter door tolbeambten overvallen, die de koe in beslag namen. De smokkelaars waren daar niet zeer over gesticht, kwamen terug en ontrukten met ge- wetd en onder doodsbedreigingen de koe uit de hauden der ambtenaren. Deze zaak diende Vrijdag voor de rechtbank te Dendermonde. Deze veroordeelde ieder der smokkelaars tot 7 maanden gevangenisstraf wegens verzet, tot 8 dagen gevangenisstraf en 26 francs boete wegens smaad, terwijl Teirbrood en De Block bovendien nog voor smokkelarij een doi.ceurtje kregen van 4 maanden gevangenisstraf en 1000 francs boete. Aan de navolgende gemeenten in Zeeland is, tot een behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs, boven en behalve de bijdrage, bedoeld bij art. 48 der wet op het lager onderwijs, een subsidie verleend, gelijk aan de achter de namen vermelde som Clinge 3500 Hengstdijk TOO Koewacht f 1900; Ossenisse 1150; Overslag f 450 en Zuiddorpe 1460. Donderdagmorgen hebben zoo schrijft men uit Groede aan de M. Ct. de lotelingen uit deze gemeente, op hunne reis naar de plaats van de loting, Oostburg, langs den geheelen weg allerlei baldadigheden gepleegd, waardoor aan velen kwaad is berokkend en rus- tige bewoners van langs den weg staande huisjes genoodzaakt waren hun lijf te bergen. Een drietal personen werden mishandeld, goederen vernield en fruit ontvreemd. Onder die bende bevonden zich een paar bel- hamels, die reeds lang de gemeente onveilig maken door openbaar met geweer in het veld te gaan jagen, en tegen personen, wier eigendom of erf zij betraden, bedreigingen te uiten wanneer hun het loopen daarover werd ontzegd. Het wordt waarlijk tijd dat justitie en politie hier eens streng optreden en de plegers van al dergelijke overtredingen eens voor geruimen tijd onschadelijk maken. Weer liepen ze een kort eind zwijgend naast elkaar eensklaps bleef Brandini staan. z/Daar," zei hij, over het water wijzende. Van een gebouw kon men ternauwernood iets onderscheiden. ,/Waar?" vroeg Collings. z/Daar in dat huis woont hij op een zolder- kamertjeer staan twee paardenkoppen boven de deurge kunt niet misloopen." Coljings poogde nog altijd iets van het huis te onderscheiden en naderde zonder het te weten meer en meer de gracht, waaruit men een hoi geluid hoorde. dat het naderen van den vloed aaukondigde. z/Ik geloof, dat er nu licht op zijne kamer is," riep Brandini, die eene schrede nader be- trad. Onwillekeurig keek Collings omhoogop hetzeltde oogenblik kreeg hij zulk een hevigen slag in den rug, dat hij het evenwickt verloor en in 't water stortte. z/Gemeene schurkriep Collings. Brandini wist, dat hij met een geoefend zwemmer te doen haddaarom had hij een roeispaan ge- grepen om hem weer neer te stooten, indien hij naar boven wilde komen. De ongelukkige deed vergeefsche pogingen ora weer boven te komen, hetgeen bij de heerschende duisternis zeer moeilijk was. Toch was het hem gelukthij klemde zich met de handen aan een schuit vast, doch daar trot hem Brandini met de roeispaan op de handhij liet los en viel weer terug. Nogmaals kwam hij boven en nu maakte Brandini zich gereed om hem een fellen slag op het hoofd toe te Van andere zijde, uit Oostburg, schrijft men dat de belhamels, op aanwijking, in bewaring genomen zijn en verhoord. Een tweetal zijn tot Zaterdagmorgen in de kazerne der marechaus- se'e moeten blijven, doch toen in vrijheid gesteld. Zaamslag. Door Ds. R Hamming te Schoone- beek is het beroep naar kerk A alhier aangenomen. Axel. Met ingang van 31 Oct. e. k. is de ZeerEerwaarde heer J. Joossen benoemd tot pastoor te Sas van Gent en in diens plaats alhier benoemd de ZeerEerwaarde heer J. Bujjsrogge, thans kapelaan te Wouw (N. B.). Axel, 28 Oct. Op de heden alhier gehouden veemarkt waren aangebracht39 paarden, 80 stuks hoornvee en 84 varkens. Premien werden uitgereikt als volgt Voor het schoonste paard van 3 tot 7 jaar oud, le prijs 5, aan Ph. J. van Dixhoorn, laudbouwer 2e prijs f 3, aan W. Dieleman Pz, landbouwer. Yoor het schoonste hengst- of merrieveulen, beneden het jaar oud, een prijs van 2, aan Ph. J. van Dixhoorn voornoemd. Voor het schoonste veulen van 1 tot3jaren oud, le prijs 4, aan Ph. J. van Dixhoorn voornoemd 2e prijs 2,50 aan W. Dieleman Pz. voornoemd. Voor den schoonsten dekhengst, van 2 tot 7 jaren oud, een prijs van f 5, aan Ph. J. van Dixhoorn voornoemd. Voor de schoonste baatgevende of kalfdragende koe, le prijs 5, aan A dr. van Hoeve, landbouwer 2e prijs 3, aan Adr. van Hoeve voornoemd. Voor de schoonste kalfdragende vaars, le prijs 4, aan Adr. van Hoeve voornoemd 2e prijs 2,50 aan C. de Feijter, laudbouwer te Koewacht. Voor het schoonste 2jarig rund een prijs van 3, aan Aug. Schelleman koopman. Voor den schoonsten hokkeling, een prijs van f 2, aan M. W. Koster landbouwer. Voor den schoonsten springstier, een prijs van f 5, aan K. Broekhoven, koopman Ter Neuzen. Voor het grootste getal paarden, van eenen eigenaar ter markt gebracht, een prijs van f 4, aan Ph. J. van Dixhoorn voornoemd. Als voren voor het grootste getal hoornvee, een prijs van f 4, aan Aug. Schelleman voor noemd. Als voren voor het grootste getal schapen, boven de 10 stuks 2, niet uitgereikt. Als voren voor het grootste getal varkens, brengen, doch zijn arm werd vastgegrepen een schrille kreet om hulp weerklonk door de stilte van den nacht en de roeispaan plofte in het water zonder Collings geraakt te hebben. Woedend keerde Brandini zich om en lachte spottend, toen hij een meisje voor zich zag. z/Pak je weg en schreeuw niet, anders werp ik jou er ook in Mina riep nog een paar keer om hulp en toen hij haar bij do hand greep, beet zij hem zoo geducht in den arm, dat hij brulde van pijn. z/Ellendige schreeuwde hij en wilde haar in het water werpeu. Ondertusschen was Collings echter weer op het drogehij sprong bij en greep zijn dolkmes. Op hetzelfde oogenblik wee klonk 'tfluitje van de politie. Nu acbtte Brandini zich verloren en wilde vluchten. Hij liep Collings, die zich niet goed kon bewegen, omver en snelde weg, maar hij ontmoette juist de politieagenten, die hem aan- hielden. Hij, zoowel als Collings en Mina Bouman, werden naar het politie-bureau ge bracht. De agenten waren niet weinig verbaasd, in den matroos, die hardnekkig zweeg, den veel besproken neef van den heer Straus te herken- ken. Hun verwondering steeg ten top, toen zij het verhaal van Mina en Collings hoorden. Het scheen hun gewichtig genoeg, om den commissaris van politie van het gebeurde te verwittigen. (Wordt vervolgd.) Hit blail ver.schijnt Dlaamlag-, Woenniiitu;. nn Vfijilagavond, «it(r«:ondr> 1 Op Feestdagen. Ibij de Firma 1". J. 1AX HE SAXBE te Ter Xenien. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de vergadering van den Gemeen- teraad van 24 October 1907 tot Wetbouder is benoemd de beer M. VAN DEN HOEK. Ter Neuzen, 28 October 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELE11AN, Secretaris. Ml lfil 'iIHI 1 i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1