A I g e Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No 5052. Dinsdag 1 October 1907. P O L I T I E. S&MBEMTBBAAB. 47e Jaargang. FETJILLET0N. EEN DAPPERE ZUSTER. Landbouwberichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32l/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laais, Postdirecteuren en Brie'venbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. 3 uren op den dag der uitgave. AGENT VAM POLiTlE, TEIl NEUZEN, 30 September 1007. In de op Donderdag a. s., des voormiddags te 10 ure te kouden openbare vergadering van den gemeeDteraad albier, komen de volgende punten. in behandeling lnstallatie lid van den raad M. van den Hoek ingekoraen stukken verordeningen op de heffing en invordering van schoolgeld voor het openbaar lager onderwijs idem idem van loon voor het keuren van vee, vleesch en viscb. 't Was zoo ongeveer kwart over 9 uur, toen ous Vrijdagavond j.l. het bom-bam der brandklok in de ooren klonk. We ijlden naar buiten, om spoedig te vernemen, dat de brand was uitgebroken op het stations-emplacement in het materialenmagazijn van de expediteurs- firma L. Nolson. Velen spoedden zich daarheen, zoo ook spuit C der gemeentelijke brandweer, getrokken door spuitgasten en enkele vrijwillige kracbten. Toen men ter plaatse kwam, bleek spoedig, dat er van het in brand geraakte gebouw niets meer te redden viel, daar dit geheel in lichte 24) z/Geduld geduld mijnheer Bretter," zei de rechter gebiedend, //ik zal u nog de slotbe- palingen van het testament voorlezen." //Wat zal dat nog zijn bromde Karel trotsch, terwijl de rechter begon z/Mpnen vriend en testamentuitvoerder Lort- zing geef ik den volmacbt, de erfenis dadelijk uit te betalen of ze nog een jaar te beheeren. In het laatste geval ontvangt hi] voor zijne moeite drie duizend mark uit de inkomsfen bij is gehouden ieder erfgenaam twintig duizend mark te betalen en het overblijvende der rente bij het kapitaal te voegen." Lortzing zag rond om te zien, welken indruk deze woorden op zijne toehoorders maakten. Elsa hield het hoofd gebogen en keek voor zicb, alsof de heele zaak haar maar weiuig aanging Karel daarentegen was opgesprongen als een tijger, die gereed is zich op iemand te werpen, om hem zijne prooi te ontrukken. //Dat is eene ongehoorde bepaling," riep bij in zijn half Duitsch. //Ik geloof niet, dat mijn oom ze gemaakt heeftik erken haar niet, men wil mijne rechten vertrappen //Mijnheer, indien ik uw gezegde niet aan onverstand toeschreef, zou ik mij beleedigd achten. Hoe durft gij zoo iets zei de rechter. //Het testament is gemaakt in tegenwoordigheid van mijn ambtgenoot, advocaat Steinbach, door laaie stond en dat er ook van den inhoud, bestaande in materialen voor het lossen en laden van schepen, niet veel zou overblijven. Het was nu maar alleen zaak, om den brand zoo spoedig mogelijk te blusschen. Ofschoon, nadat wTas aangespannen, eenigen tijd werd gepompt zonder dat de spuit water gaf, en om een geleidepijp werd geroepen voor een eind slang dat niet aan een spuit was aan- gekoppeld, bestreed spoedig een waterstraal, ge- voed door de zuig- en perspomp van spuit C de vlammen, die terstond van bun hevigheid verloren, na eerst gevoed te zijn door een vat gedeeltelijk gevuld met petroleum dat in dat magazijn was geborgen. De overige spniten der gemeentelijke brand weer, die later op het terrein kwamen, evenals die der vrijwillige brandweer, beboefderi geen dienst meer te doen. Laatstgenoemde spuit had door de- over het terrein liggende rails aan- merkelijke schade aan de as enz. van de voorwielen bekomen. Voor de omgeving was geen gevaar meer te duchten de- in de nabijheid staande waggops met kolen waren tijdig weggevoerd, terwijl het weinig moeite kostte, een nabijzijnd, door spoorleggers omgeven terrein, dat gebruikt wordt bij het wegen van waggons, en waar- van de omrastering reeds vnur had gevat, te beveiligen. Nadat spuit C ongeveer een uur bad ge- werkt, werd bet signaal voor afspannen gegeven. Een brandmeester werd met eenige manschappen voor bewaking van het terrein achtergelaten. Het overige personeel der spuiten kon toen inrukken. Het spoedige blusschen van den brand was wel voornamelijk daaraan te danken, dat de brandende massa met brandhaken werd uiteengehaald, en dan bij gedeelten spoedig gebluscht was. Van den inhoud van het magazijn was niet veel meer over gebleven. Wat er nog over was, was ernstig beschadigd. Een en ander was verzekerd bij de Proprietaires reunis. De schade werd geraamd op f 1500. In het magazijn waren ook geborgen materialen van den heer L. Hamelink, die niet verzekerd waren, tot een waarde van ongeveer 100. De oorzaak van den brand is onbekend. Om- streeks een kwartier voor dat deze ontdekt werd is de putbaas Hamelink nog in het magazijn geweest om daaruit een lamp te halen. Deze is niet door hem in het magazijn aangestoken, getuigen onderteekend. De zegels zijn onderzocht en ongeschonden bevonden." z/Alles is in de beste orde" zoo nam de advocaat het woord, //alleen heeft u, mijnheer Lortzing, nog te verklaren, hoe u het testament van den erflater wil uitvoeren." z/Ik zal het vermogen nog een jaar beheeren," zei deze laatste met zachte, maar toch duidelijke stem, terwijl hij zijne oogen over de aanwezigen liet rondgaan. z/Daarmee ben ik zeer tevreden," sprak Elsa. wMaar ik nietbulderde Karel. //Ik laat mij mijne erfenis niet achterhouden, ik wil weg van hier z/Niets hindert u", lachte Lortzing, ik ben ook bereid, u dadelijk den eersten termijn van uw jaargeld te betalen". //Vijfduizend mark", schreeuwde Karel al vloekende, //denkt u mij daarmee aan den dijk te zetten Hoho dan liebt u misgerekend Ik verklaar het testament ongeldig". »Wie iels tegen het testament in te bren- gen heeft, wordt nitgesloten", hervatte de rechter koel. z/Vervloekte kerel", donderde Karel, stortte zich op den reeds bejaarden man en wilde hem bij de keel grijpen om hem te worgen. Eenige aanwezigen liadden de handen vol om den woedenden man uit het kantoor te verwijderen. Onder vreeselijke verwenschingen en bedrei- gingen ging hij eindelijk heen. Ook de aanwezigen verdwenen de een na den ander. Elsa alleen bleef nog bij den rechter. z/Nu zal hij zijne woede aan u koelen", zei terwijl de brand ook ontstaan is op een andere v tats dan die waar H. de lamp heeft gehaald. Nadat de brand was gebluscht keerde de brandweer onder tromgeroffel en trompetgeschal in de stad terug en was spoedig alles tot zijn gewone rust teruggekeerd. Met ingang van 1 Oct. zijn verpl'aatst de rijksveldwacliters J. Bravenboer, jachtopziener, van Kapelle-Biezelinge, naar Kapellebrug, gem. Olinge A. Liefheid van Kapellebrug, gem. Clinge, naar Rozenburg. -Bij de directe belastingen enz. zijn o. in. benoemd tot commies Be klasse te Sas van Gent (tijd) met ingang van 1 Oct. P. Roelse, D. Hulst en M. Vellinga, comm. tjw 2e kl. te Delfzijl met ingang van 4 Oct. A. Kleveringa. Met ingang van 1 Oct. is bevorderd tot de 2e klasse de commies der 3e klasse P. J. Cambeen te Hontenisse. -De gift van f 1000 door H. M. de Konin- gin bij haar bezoek aan Middelburg aan de algemeene armen geschonken, is door Burg, en Wethouders ter bescbikking gesteld van de Nieuw- jaars-commissie, die nn de gift aan de daarvoor in aanmerking komende personen zal verdeelen. De raming voor den Prov. stoombootdienst op de Wester-Schelde, voor de lijn Vlissingen Breskens —NeuzenHoedekenskerke, bedraagt voor 1908 in ontvang en uitgaaf 113.347. Onder de ontvangsten komen voorvrackc en passagiers f 74.242, tegen f 65.280 voor 1907 en opbrengst goederen en vee J 23.332 tegen "1.802 voor 1907. Onder de uitgaven treffen wij aan voor bezoldiging van de equipages 21.016 tegen 19.674 voor 1907voor steenkoien en mutsaard wordt geraamd f 47.464 of 7243.25'/s meer dan voor 1907. Zaamslag, 29 Sept. Voor predikant bij kerk A, zijn op het tweetal geplaatstDs. H. H angel - broek te Borger en Ds. R. Hamming te Schoone- beek, beiden in Drenthe. Koewacht. Met ingang van 1 October zal hier weer eene verandering gescbieden in den bodeloop. De eerste post zal 's morgens een uur vroeger naar Axel vertrekken en een uur vroeger wederkeeren. Daardoor zullen de be- woners van de kom der gemeente beter in staat zijn, voor de tweede post naar Axel vertrekt, de brieven te beantwoorden, die zij bij de eerste hostelling ontvangen hebben. Tegen enkele personen uit deze gemeente is proces-verbaal opgemaakt, wij 1 zij bij een ze bevende. pO, mijn hemel, indien u maar geen leed geschiedt!" ffWees maar gerust", antwoordde de rechter, pik ben niet bang voor hem. ik ben zeer tevreden, dat ik zoo gehandeld heb. Het zou dwaas zijn zoo iemand een groot vermogen in de handen te geven". „En ook niet in de handen van een zwak meisje", voltooide Elsa. //Ik dank u van harte, dat u mij dien last van de schouders afneemt z/Ik hoop, dat ge weldra sterke schouders zuit vinden, die hem u helpen torsen voor- loopig wil ik u helpen", hernam de rechter glimlachend. Toen hij echter bemerkte, dat deze woorden haar zeer deden, begon hij over iets anders. ,/Ik moet u ook nog den uitslag mijner na- sporing omtrent het gevonden lintjemededeelen". z/Heeft u reeds een onderzoek ingesteld riep Elsa levendig. ,/Wat je doen wilt, doe dat vlug, is mijn leus en toch vrees ik te laat gekomen te zijn". z/Heeft u niets ontdekt?" /Geduld, mijn kind, boor mij bedaard aan, er is toch iets gevonden." pLeg mij niet op de pijnbank en vertel het mij gauw," smeekte ze. z/Hedenmorgen ging ik naar een makelaar, van wien ik weet, dat hij steeds al de namen der schepen bezit, die niet alleen onze haven, maar ook Bremerhaven en Travemunde binnen- loopen en verlaten en verzocht hem de lijst te mogen zien". z/En wat heeft u gevonden vroeg Elsa ademloos. landbouwer onder de gemeente Axel aardappelen op het land hebben opgeraapt, die hen niet toekwamen. Het was hun namelijk toegestaan de kleine aardappelen te verzamelen, die men had laten liggen doch in plaats van daarmede tevreden te zijn, namen zij ook de grootere aardappelen weg onder de handen van het werkvolk, die met bet rooien belast waren. Stoppeldijk. Door den Raad dezer gemeente is met 6 van de 7 stemmen benoemd tot hoofd der openbare school te Pauluspolder, de heer H. F. Cryns, onderwijzer te Helden-Panningen (Limburg). De heer W. Cremer te Lamswaarde verkreeg 1 stem. - Voorts besloot de Raad voor he.t onderhouden eener bewaarschool alhier eene subsidie te ver- leenen van 100, onder voorwaarde dat het R. K. kerkbestuur het gebouw dat vroeger voor bewaarschool diende weder voor dit doel afstaat, en de subsidie geheel komt ten bate van het onderwijs. RECH 's Gravenliage, T S Z A K E H. 30 Sept. De Hooge Raad handhaafde de veroordeeling van F. C. v. G., huisvrouw van P. D., herbergier te Ter Neuzen, wegens overtreding der drankwet door de Recht- bank te Middelburg veroordeeld tot f 20 boete of 20 dagen hechtenis. De examens ter verkrijging van een diploma als hoefsmid, gehouden vanwege de Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw, die Dinsdagmiddag om 1 uur begonnen zijn, waren Zaterdag 12 uur afgeloopen. Opgekomen waren 74 leerlingen van decursus- sen te Axel, Hulst, Oostburg, Middelburg, Goes, Tholen, Cortgene en Zierikzee. Geslaagd zijn er 32, afgewezen voor te weinig bedrevenheid in de practijk 34, voor geringe bedrevenheid in de practijk en te weinig kennis van de theorie 8. Het diploma als hoefsmid is toegekend aan: Jac. Brakman en M. L. Butler te Axel, M. Ripmeester te Hoek, P. Aarens en Aug. Smet te Hulst, J. de Kam te Grijpskerke, Jac. San- derse te Koudekerke, A. van den Ameele en C. Mullie te Poortvliet, O. J. Kesteloo te Stave- nisse, M. P. Lannooy te St. Annaland, C. J. Rombouts te Oud-Vossemeer, D. P. de Wilde /,Het eenige schip, dat op de letters juw" eindigt. is een groote stoomboot, behoorende aan een reeder te Boston en heet *de Zwaluw antwoordde de rechter langzaam. ,/En waar ligt zij ,/Zij lag in Bremerhaven", hernam Lort zing met nadruk. //Is hij vertrokken riep Elsa. ,/In den avond van den 29 September". „En den 29 September 's morgens is de moord gescbiedde moordenaar heeft volop tijd gehad het schip te bereiken en te ont- vluchten. O, mijn hemel, nu is ook dit spoor verloren ,,Elsa," begon de rechter na een pauze, ,/ge hadt vermoeden op uw neef en nu spreekt ge weer van een anderen moordenaar. die ont- vlucht zou zijn." Het meisje hield de handen aan haar nootci, ,/Ik ben geheel in de warwaar vind ik den draad, die mij het afschuwelijk weefsel helpt ontwarren En toch, ge zegt dat //de Zwaluw" in Bremerhaven voor anker lag en Karel was in Bremen". vDat kan een toeval wezen" //Over hoeveel geld kan ik bij u besehik- ken lachte de rechter. //O, spaar dan niets. Zend een geschikt en vertrouwd persoon naar Bremen, die daar moet onderzoeken, met wien Karel Bretter vei- keerd heeft en laat ook ffde Zwaluw achtervolgen. ,/Het eerste zal vandaag nog gebeureu het laatste is onmogelijk". (Wordt vervolgd.) 33Z^5E5 Wit blatl verschtjnt ^Saanrtag-, Woensdag- en Vrijdagavomt, nitgezonde Da Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen BSouderdag den 3 October des voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 30 September 1907. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1LL. Te TER NEUZEN komt vacant de betrekking van waaraan verbonden is eene jaarwedde van 500,—met vier tweejaarlijksche verhungingen van 25,eene jaarlijksehe toelage voor kleeding van /75,— en eene toelage in tens voor" eerste uitrusting van J 15, Sollicitauten, niet ouder dan 32 jaar, kunnen hunne eigenbandig op zegel gesckreyen verzoekschriften in- zenden aan den Burgemeester voor den 15e" October 1907. In bet verzoekschrift moeten ook worden vermeld naam en voornamen (voluil), datum van geboorte, tegenwoordige en vroegere woonplaatsen en betrekkingen, godsdienstige gezindte en burgeriijke staat van den sollicitant. Voor de sollicitanten zat de Bnrgemeesler te spreken zijn Dinsdag 22 en Donderdag 24 October 1907, van des morgens 101 tot 12 uur in het gemeentehuis. Ter Neuzen, 30 September 1907. De Burgemeester van Ter Neuzen, ,1. A. P. GEILL. r,i o„ K. e,t,bij de Firm, I. 1AM g sac r^e5a ^S83Kaa»3eS- :UJtA --a. ^sm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1