Bezoekt de Magazijnen van Gebr. VAN 't HOFF te Hoek, HANGLAMPEN, GANGLANTAARNS enz,, Get)", de Beukelaar, SMETPOEDER te Mien een WOONHUIS. Walchersch Ochtendvoeder, EIEREflPRODRCTIE. En MIMERWIOIS, Brood- en Besclmitbakkerij Orgels. - Piano's. Pracltiie BOISKACHELS, Is: in M. J. VAN DIXHOORN. - Ter Neuzen. Koninklijk Bezoek.^9fl OSCAR BLOIDEEL van PH. A. KNIJFF te Zaamslag 3 n m completeo Berberginveiitaris. frail- en HaifliaiacMafis. Heerenrijwielen Ossondrecht en Antwerpen. VOOBHAIDIV: J. N. COLARD C*., L. MHHTEflS, Stof-, Eegen-, Dames- en Kinder-Wintemantels. Oostburg. - Ter Neuzen. - Hulst. g' i* o o t e yp «0 aan, TANDHEELKUNDIGE 49 Joseph Plateaustraat, GENT. Luykx wssn Hasselt, Bergen op Zoom, KASSIER COMMISSIONNAIR in EFFECTEN, HIJWIELHA1TDEL KRUGE Oliejassen, Kielen, Broeken, Schorten, Binders enz., bij C. A. ROUW, Zaamslag. Yoedert van tiet goede steeds M beste. Blouses, Costume- en Onderrokken. Japonstoffen en Flanelletten. Pelterijen en Wollen Doeken. J. de Smidt-Potboven, Ter Neuzen. Hit de hand te keep de Gebouwen van een Hofstede, ACETYLEENLA1PEN voor Rijwielen en prima lste soort CARBID. Ruime keuze U vindt daar altijd groote voorraad en zeer lage prijzen. Wij ontvingen zooeven een prachtige sorteering Minzaam aanbevelend. Peekoffiefabrikanten. STALEN MATADOR. TER NEUZEN. ONTVANGEN: Uit de hand te koop en Krnidenierszaak, ALEX MEIJER'S KOFFIE, ALEX MEIJER S KOFFIE, le klasse Instruraenten, ONTVANGEN: VOOETS: KASTEN, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, BAROMETERS, enz., Zaamslag. M. SIEMENS Dz. Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Houtwol. Zeegras, Vlokken, Beddetijken, enz. VEEREN enz. per V2 Kg. gelijk. 9 P. M. WEEMAES, IN DEN Deo Heer A. S. J. DEKKER, GOES. Gezocht te Ter Neuzen, TE KOOP, Met Goud bekroond. a @5 fjuiiien- Alleen verkrijgbaar bij P. A. VAN HOEVE, Sluiskil, en Wederverkoopers. A ruim honderd verschillende modellen voorradig. Ook ve!e soorten KACHELS, HAARDEN (met en zonder nikkel,) TEGELPLATEN, KOLENBAKKEN, enz. enz. Hofleverancier yau H. M. de Koningin. Deze peekoffle is de beste en voordeeligste in 't gebruik, daar men er 1/3 minder yan noodig heeft dan van alle andere qnaliteiten. bij M. DE PUTTEE. Zaamslag, Veer. staande op het Zaamslagsclie Veer. Te bevragen bij JACOB BEN ENGELSMAN, gemeente Axel, Margarette. houdt mve Hoenders, Eenden, Ganzen gezond en geeft daarbij eene overyloedige Tal van attesten steeds bij de verkoopers ter inzage. Verkrijgbaar in balen van 5 Kilo /0,85, 10 Kilo 1,60, 50 Kilo /6,90, 100 Kilo 13,30. Te Ter Neuzen bij ADR. VAN HERP, Nieuwediepstraatte Stoppeldijk bij THEOD. FASSAERT. Win. TAILLEURS, CirETVT, 71 Yeldstraat 71. Is op aanvrage te Ter Neuzen te ontbieden met yoor Heeren- en Kindercostnmes naar maat, voor het a. s. winterseizoen. de nieuwste modellen Alsmede een prachtige sorteering van alle gemakken voorzien. Adres Bureau dezer courant. een goed bekHante die een goed bestaan oplevert. Te bevragen bij J. MEIJER, Veer bij Zaamslag. Te SAS VAN GENT. is steeds verseh verkrijgbaar gebrand volgens systeem Prof Eiebig, heerlijk van smaak, niterst voordeelig in't gebruik, alsook naturel gebrand, bij L. JDE MEIJER. worden geleverd aan Eabrieksprijzen, door Ook verkrijgbaar op condition per maand. Repareeren van Ofgels, Piano's enKerk-Orgels. I J i 1 1 ij k e prijze n- Ordinair en met Nikkei aan concurreerende prijzen. aan reel verminderde prijzen. Aanbevelend, Wie een mooi blijveild aandenken wenseht van het Hooge bezoek. aan bovengenoemde plaatsen, schaffe zich een vervaardigd door Elzinga. Verkrijgbaar bij S. S. ELZXNGA, Fotograaf en bij JACS DE KQK, voor den (in dit buitengevvoon geval) uiterst lagen prijs van 1,50. houdt elken Maandag zitting te Hulst in het Hotel ,/BONTE HERT" bij den heer BRAND. Coupons en vreemd geld worden steeds tegen de hoogste koersen ingewisseld. Belast zich verder met alles wat tot het Kassiers- Effectenvak behoort. gelegen in de Bastiaan de Lange- en Caland- polders, gemeente Arnemuiden, eigenaar de heer G. BOEL, welke gebouwen een omtrek hebben van 1500 M2. Door deze afbraak verkrijgt men zeer goede SauHfRiateriaien, als Ramen, Deuren, Kozijuen, Trap en andere HoUtivaren, be- nevens puike Metselsteen, Dakpannen enz. enz. Te bevragen en inlichtingen verkrijgbaar bij den heer F. C9LSON, vertegenwoordiger van den heer Bobl te Ter Neuzen, Staalfabriek. Bij ondergeteekende verkrijgbaar alle soorten zooals PLOEGEN, ZAAIMACHINES, ROS- MOLENS, DORSCHMACH1NES en alle werk- tuigen op gebied van Zuivelbereiding VEEWOEDERKETELS van af 40 tot 200 liter worden altijd in voorraad gehouden. Tevens beveel ik mij beleefd aan tot bet leveren en plaatsen van SCASV1ER- en KEOICE^KACKELS en alles wat tot het vak behoort. Minzaam aanbevelend, Gediplom. Hoefsmid, HULST. zijn steeds voorradig de meest verschillende modellen Tevens iiatjtelijks te huuv* een netle OASV8ESF3ETS en HEERENESIJWiELEN. Aanbevelend alsboven. WelEdele Heer, Het crgel door U aan mijn zoon geleverd voldoet in alle opzichten uitstekend. Hoogachtend, Oostburg. W. A. BRU1JNOOGE. onverschilligi waar. Brieveri aan bet bureau van dit blad 0.1. J. tegen billijlseii prijs Adres Bureau dezer courant. Mertegentwoordiger, tegen Zenuwzwakte, Bekroond met het Eerediploma in de Wereldtentoonstellirg van Luik 1905. Altijd vermoeid, zelfs 's morgelis bij het opstaan, droefgeestig, ontmoedigd, zonder wilskracht, onderhevig aan allerlei zenuw- storingen, zooals ruischen in de oorenzenuwachtige hcirtkloppin- gendraaizngenhoofdzeer, rheumatische pijnen, zenuwachtige hoestmaagpijnmoeilijk op- liouden van het watervroegtijdige uitputting, lendepijn, steken in de zijden, onrustige slaap vol droomen, gevoel van eenen bol in de keelmoeilijke en vertraagde rnaagstonden. gevo geii van influenza, vallende ziekle, beroerte. Ziedaar de gevolgen van de zenuwzwakte. e genezing van al deze kwalen wordt voorzeker bekomen door het gebruik van KRUGER'S TONIEK. Centraal Depot H. YAN AKEN, Apotheker Specialist te Selzaete. Prijs per flacon 1,25. Per 6 flacons 6,90. W "iwessiw P s

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 4