Ontgoocheling". DE PINK PILLEN KINDER- MEEL.j Opening der "Weegtsrug IS. Si 10 r miims leoen BREUKEX. A. MASQUELIER, VIER WERKPAARDEN. PAKKISTEN te koop. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. H0UTWAREN, Openbare Verkooping. B0UWLAND Aanbesteding. H.H. Kippenkouders r BEDDENMAGrAZIJN J. de Smidt-Pothoven, Een WOOHHUIS, Veeren- en Kapokbedden, mm Advertentien. Christelijke Werkliedenvereeniging, Zaterdag 5 October 1907, hnishoudelijke en verdere roerende goederen. Oiterst concurreereade prtjzen. LeYering franco. Wollen-jChitsen- en Moltondekens, ffil zich gezien iMelkvoedsel voor Ki^erenenZieken.| Nieuw Circus van Gent, DANKBETUIGING DANKBETUIGING. „Het recht is bevolen" Dronkenschap bestaat niet meer. COZA INSTITUTE, ALTSCdZu. Uit de hand te koop eene partij nieuwe worden aanbesteed: gebruikt uitsluitend en ge staat verbaasd over den uitslag. ADR. VAN HERP, GROOTE SORTEERING - Van 23 tot en met 26 Sept. werden langs de Dostsluizen aihier 45 binnenvaartuigen op- en 99 nfgesehutdoor de Westsl. 18 op- en 12 afge- schut. Positie der Stoomschepen. DE VOOR- EN DE KEERZIJDE. gezien Van Hotel //Amerika" te Hoek van Holland. De afbeelding hierboven is die van het Hotel n Amerika" te Hoek van Holland, bijzonder be- kend door de liefderijke verpleging, die de schipbreukelingen van bet onlangs gestrande Stoomschip //Berlin'" aldaar moehten onder- yinden. Wij badden het geuoegen een gesprek te voeren met Mejuflr. TUYN, dochter des huizes van het Hotel //Amerika" dezelfde die door hare liefderijke zorgen de erkentelijkheid van de ge- redde schipbreukelingen inoogste en aan wie de geredde Kapitein G. W. Parkinson nit dank- baarheid een ring met Chineesche inscriptie ten geschenke gafdeze dame machtigde ons het volgende te verklaren Van kinds afaan was ik lijdende aan de borst. Ik moest dikwijls hoesten en gaf dan fluimen op die er veelal bloederig uitzagen. Door het regelmatig ge- bruik der Abdijsiroop heb ik veel verzachting koorlijk schouwspel mooie schouders, en/er;ich;in.g onJervonden en zalde Abdijsiroop i 'j icder borstlijder ten zeerste aanbevelen. prachtige haren, een allerliefste halsf Hp die de om en de gedachte aan de volmaaktheid, aan de wekken. Keert dan die vrouw terstoort zij, van voren bekoring, dau ia men ten zeerste ont- goocheld, Zulk een teleurstelling komt herhaaldelijk voor wanneer bet gelaat bleek, de oogen zonder levendigheid, de waDgen zonder kleur zijn en het gezicht somwijlen uitslag beeft. Die onaangenaamheden komen voort uit de armoede en de onzuiverheid van het bloed. De Pink Pillen zuiveren en Prijs per flacon 1.—2.— en 3,50. Centraal-Depot L. I. AKKER, van Alkmade- straat 11, Rotterdam. Verkrijgbaar bij de bekende verkoopers. Getrouwd F. VAN DE REE G. JONGBLOED, Vp-rnU„ rj- i I die namens wederzijdsche familie, hun dank J n net bloed. Zlj geven glans betuigen voor de beiangstelling bij hun huwelijk aan de oogen, een 1 geen raaar bios op de wangen en op de lippen, zij verhelderen de kleur. Zij maken de jonge meisjes bevallig door haar het aanzien van gezondheid te geven, zonder hetwelk de ware schoonheid niet bestaat, en doen bij de vrouwen de gestalte ont- wikkelen. De schoonheid is vraagstuk de huid betreffend, een dat het bloed betreft. GEVEN BLOED. Prijs J 1>75 de doos, 9 per 6 doozen. Verkrijgbaar bij Snabilie', Steiger 27, Rotter dam, hoofd-depothouder voor Nederland en Apotheken. 1 ranco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij Joh. de Roos, K 157, Vlasmarkt, Middelburg. ondervonden. Ter Neuzen, 27 September 1907. H. H. SOMER L. F. Men eiscbe steeds de Pink Pillen met bet strookje, waarop staat Snabilie, Steiger No. 27, Rotterdam. Te Ter Neuzen alleen verkrijgbaar bij A. VAN OYEliBEEKE—LEUNIS. Groote dagvoorstelling Zondag 29 September, om 3 uren, aan verminderde prijzen, met medewerking van al de artisten van den troep, o. w. fleinhaus, de Koning der rekenaars, De 4 W elsons. Gymnasiarken, Paoli Bekary, de vliegende koord, Vasco, de zotte muzikant, benevens Cinematograaf-vertooningen enz. enz. aan K 0 E It S TAN Belgisch per 100 fr. Engelsch per HET GEL 1). 47,75 a 47,77s 12,- 12,- SOMERJ ONGBLOED geven kennis van de geboorte van een welge- schapen jongeu. Goes, 23—9—1907. m alien die hebben bijgedragen tot het welslagen van bet Huldeblijk aan het Kouink- lijk Echtpaar op 14 September 1.1. Ter Neuzen, den 25 Sept. 1907. Het Bestuur der Buurt Java. De Buurtcommissie Kerkboflaan betuigt door deze haren hartelijken dank aan alien, die door hunnen steun te verleenen, hebben mede- gewerkt (in het bijzonder aan bun Eere-Voor- zitter P. de Feijter aldaar, die steeds in alles zijne bulpvaardigbeid toonde) tot bet tot stand komen van hunne versieringen bij gelegenheid van bet Hooge Bezoek van het Vorstelijk Echtpaar aan deze gemeente op 14 dezer. HET BESTUUR. Ter Neuzen, 27 Sept. 1907. in den Oud Zevenaarpolder, Zevenaar- sjraata. s. E^aassdagmorgen 30 September. HET BESTUUR. Diegenen, die wensehen deel te nemen aan een CURSUS in Paardeukenuis, moeten hiervan aangifte doen binnen acht dageu, aan dhr. L. Boogaert, rijksveearts te Axel, of aan ondergeteekende. Naar gclang van het aantal deelnemers, wordt de cursus gegeven te Zaamslag of Ter Neuzen. De Seer. v. d. afd. „AxeV' Z. L. M., W. DIELEMAN Pz. Een menster van het merk- waardige Coza poeder wordt gratis toegezonden. ABDIJSIROOP, Klooster Sancfa Paulo, vrouwelijke j is geheel onschadelijk en geneest onherroepelijk schoonheid aancloeningen van borst en longen, asthma. Zij geneest den koppigsten hoest en de verouderd- ste verkoudbeid. De Abdijsiroop geneest daar waar alle andere middelen faalden. te Ter* fNeixzen- Aanvang van den Cursus 14 Oct. a. s. aan- melding van leerlingen boven de 12 jaar, voor of op den 7 October 1907, bij een der onder- geteekenden. Het Bestuur der School, P. L. LOS. J. A. MEERTENS. J. M. VAN DAMME. Genezing zonder operatie door den nieuwen band van Breukmeester, Jexusstraat 20, Antwerpen. Is den eeraten Woensdag Specialiteit in CEINTURES, ELASTIEKE KOUSEN, CORSETTEN enz. enz. stelsel voor het recht maken van scheef gegroeide kinderen. Te bezichtigen te Walzoorden (Molenpolder) en te bevragen bij A. THOLENS Ex., Aannemer, Ter Nenzen. Adres „GOEDKOOPE H. VERHOEVEN, WINKEL," Ter Neuzen. De Notaris P. Eregmans te Axel zal op Dinsdag den I October 1907, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen a ten verzoeke van den beer ALB. DIE- RICK te Koewacbt (Zand), op zijn erf aldaar 50,000 steen, 8000 pannen, bal- ken, brandhout, enz. 1-. des nam. 2 ure, in de herberg by Ed. de Vleeschouwer te Koewacbt (Zand), ten verzoeke van LEVINUS KEGELS en de Erven zijner overleden vrouw en De Notaris Ee Midder zal ten verzoeke en ten buize van de Weduwe M. MICHIELSEN te Ter Neuzen, in de Van Bovenstraat, op llrijdag den 4 October 1907, 's morgens om 10 ure, in het openbaar te koop aanbieden 1 Linnenkast, 1 Cbiffonniere, 1 Eiken Schrijfbureau, Stoelen, Tafels, 1 Naaimachine, 2 ijze- ren Ledikanten, 2 Kachels, 3 Hanglampen, Vloerkleed, geleierd en ongeleierd Aardewerk, Glas- en IJzerwerk en Keukengerief, enz. Koopen beneden de 4,contant. Deurwaarder Huineman te Ter Neuzen, zal op Woensdag 2 October 1907, des namiddags ten 3 uren te PHILIPPINE, aan de haven naby den heer Voerman publiek verkoopen als: PLANKEN, RIBBEN, LATTEN, S("HALEN enz. De Notaris E. B. Eumoleyn te Honte- nisse, zal ten verzoeke van zijn Principaal, op des nam. 3 uur, in bet cafe van den heer Polyd. Wijne te Philippine, in het openbaar verkoopen 3 H.A. 07" .A_. GO N. in den Kanaalpolder, nabij Philippine, zijnde kavel 43. In pacht by C. de Visser tot rooven oogst 1910, ad 400 s'jaars. Betaling koopsom 1 December 1907. Polderlasten vanaf 1 Mei 1908 voor koopers rekening. Nadere inlichtingen ten kantore van notaris Dumoleyn. Op Donderdag 3 October 1907, des namiddags 3 uur, zal door den bouwkundige J. SCHEELE, namens den heer M. Eijke, in het Hotel Centraal liet maken van het Timmerwerk voor een te bouiven Woon-en Winkelhuis met afzonderlijke bovenivoning aan de Vlooswijkstraat te Ter Neuzen Bestek en teekening liggen in genoemd Hotel ter inzage. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij ge- noemden bouwkundige. HET Attesten gratis ter inzage. Verkrijgbaar in baaiijes van 5 KiSo 0,85 10 1,60 50 6,90 iOO 13,20 by den Agent TER NEUZEN. TER NEUZEN. aanhoorigheden en het recht van erf pacht op den grond, eigendom van J. B. Allefs cons., alles te Koewacht, kadaster sectie C no. 790 groot 6 aren. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Dadelijk daarna aan voormeld woon- buis de daarin aanwezige I en Stroomatrassen. Wollen, Kapok-, Zeegras- s.i. HARALD in lading te St. Petersburg voor Ter Neuzen. i.i. JENNY in losaiDg te Ter Neuzen s.s. RICHARD in lading te Tormo voor Ter Neuzen. s.s. ELISABETH vertrok 27 dezer van Blyth naar Pillau. s.s. HELENA te Stockton on Tees te water gelatea. EX - xc? EN Ti Kan ingrgeven toorden in Koffic, Thee Me/A, Liketir, Absint, Bier, Water of in het voedsel, zonder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets van af toeet. Het COZA POEDER bezit de wonderbaie eigenschappen om tegen- zin tot bet drinken van sterken drank (bier, wijn, absint, enz.j bij den dronk aard op te wekken. Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote, de zuster of de dochter van den verslaafde bet hem toe kan dienen, zonder zijn mede- weten, en zonder dat bet noodig is, dat de patient ooit behoeft te weten waar- aan hij zijae redding te danken heeft. Het COZA POEDER heeft het buiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, diiizenden personen van schaamte en oneer gered, en deze personen tot levens- lustige en nuttige leden der maatscbappij herschapen bet beeft menig jong persoon op den recbten weg terug gebracbt en gelukkig gemaakt en het leven van tai- loozen met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeevenaard poeder ver- spreid wordt, zendt gratis aan ben, die daartoe aanvraag doen, een boek met dankbetuigingen en een monster. Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te z:jn. Correspondentie in alle talen der wereld. Wacht LT voor namaaksels. Het Coza Poeder is bet eenig afdoend middel tegen dronkenschap. DER van iedere msand te spreken bij Mej. E. VAN LEEUWAARDEN, Noordstraat (Schotschenhoek), Ter Neuzen, van des vooruaiddags 10 tot snamiddags 1 ure. Ook is hij aan huis te ontbieden. VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 3