Gemengde berichten. Predikbeurten. Laatste Berichten. welke van dat bezoek, zoowel aan Ter Neuzen, als aan Hulst en Oosfburg, zijn ver- vaardigd. Zooals uit d# advertentie in dit nummer blijkt, zijn deze fotografien algemeen verkrijgbaar gesteld. Pe Minister van Oorlog heeft aan de Kamer, uitsluitend ter kennisneming van de leden, doen toekomen eene nota betreffende de vesting Ter Neuzen. Naar wij vernemen zal de gewone huis- houdelijke schietwedstrijd voor de leden der scherpschuttersvereeniging //Voor Vaderlanden Koning alhier, die de laatste jaren niet werd gehouden, bij het eindigen van bet seizoen op aanstaanden Woensdag weder plaats hebben. bij het dezer dagen te Ter Neuzen gehouden examen volgens de Nieuwe Bepalingen voorroeier der dranken is o. a. met gunstig gevolg ge- siaagd den heer D. C. Verpoorte, kommies 2® klasse alhier. Bij Kon. Besl. is, voor het tijdvak van 1 October tot en met 31 Augustus 1908, benoemd tot leeraar aan de Rijks-hoogere burgerschool te Zierikzee, de heer J. Bauwens, te Ter Neuzen. Bij Kon. besluit zijn bevorderd tot op- zichter van den Rijkswaterstaat lste klasse de heer A. Kooreman, thans opzichter 2de klasse, en tot opzichter van den Rijkswaterstaat 3de klasse de heer L. G. van Breen, thans opzichter 4de klasse. Bij de gehouden vierde propragandaschiet- wedstrijd der Koninkiijke vereeniging van Ned. Scherpschutters werd het gewestelijk meester- schap voor Zeeland behaald door den heer W. K. Hering te Middelburg. Zondag 29 September 1907. RECHTSZAKE Arrondissements-reehtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 27 Sept. de volgende vonnissen uitgesproken L. V., oud 32 j., wagenmaker te St. Jansteen, is wegens diefstal veroordeeld tot 1 maand ge- vangenisstraf. A. P. d. K., oud 18 j., werkman te Biervliet, is wegens verduistering veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. P. J. v. d. B., oud 22 j., arbeider te Sluis, is wegens mishandeling veroordeeld. tot 14 dagen gevangenisstraf. A. A. v. D., oud 25 j., metselaar te Sas van Gent, is wegens mishandeling veroordeeld tot een boete van f 5,subs. 5 dagen hechtenis. A. A. B., oud 22 j., veldarbeider teSt. Jansteen, is wegens mishandeling veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. D. G., oud 23 j.. landbouwersknecht te Water- landkerkje, is wegens huisvredebreuk veroor deeld tot een boete van 5,— subs. 5 dagen hechtenis. F. X. d'H., oud 55 j., kooprcan te St. Jan steen, beklaagd van mishandeling van een dier, en F. S., oud 26 j., veldarbeider te St. Jansteen, beklaagd van mishandeling, zijn vrijgesproken. oor bovengenoemde rechtbank werd heden behandeld de zaak tegen P. K., oud 40 j., land- bouwer, geboren te Oostkapelle, wonende te Oost- en West-Souburg, thans gedetineerd te Middelburg, ter zake dat hij in Maart 1907 te Oost- en West-Souburg door aan Izaak Franse 100, aithans geld te beloven indien deze eene aldaar staande, aan hem beklaagde toebeboorende oude schuur in brand stak, opzetteljjk heeft uitgelokt dat genoemde Franse op 25 Maart 1907, te Oost- en West-Souburg voormelde schuur heeft in brand gestoken, door welke brand- stichting te duchten was geweest gevaar voor genoemde schuur, die afgebrand is met de zich daarin bevindende goederen. In deze zaak werden 5 getuigen gehoord. Als verdediger trad op Mr. P. Dieleman. Het O. M. eischte vrijspraak. In verband met bovenstaande zaak moest ook terechtstaan 1. F., oud 20 jaar, arbeider, geboreu te St. Laurens, wouende te Oost- en West-Souburg, tbans gedetineerd te Middelburg, beklaagd van het opzettelijk in brand steken van de schuur van den bovengenoemden land- bouwer. Als verdediger trad voor dezen beklaagde op Mr. J. H. M. Stieger te Goes. Het O. M. eischte tegen hem 2 jaar gevang. Kantongerechtte Ten Neuzen. Bij een huiselijken twist in' de Katendrecljt- sche laan te Rotterdam, waarbij de zoon He partij koos voor de moeder, heeft de vader het rechteroor van zijn zoon finaal afgebeten. Proces- verbaal is tegen den vader opgecnaakt, terwijl het oor aan het politiebureau gedeponeerd werd. De verwbnde is naar het Ziekenhuis gebracht. Uit Amsterdam meldt men Het stoffelijk overschot van het gezin de Soet man, vrouw en twee kinderen, die Zor.dagnacht bij den brand in de Marnixstraat omkwam, is Donderdag van het Wilhelmina-gasthuis in drie lijkwagens, een voor de man, een voor de vrouw en een voor de beide kinderen, en gevolgd doo twee koetsen van de familie onder toeloop van een ontzaglijke menigte nieuwsgierigen op de begraafpiaats Vredenhof ter aarde besteld. Lang- zaam reed de stoet voorbij bet uitgebrande huis, waar honderden mannen, vronwen en kin deren geschaard stonden, langs de woning van den grootvader in de 2de Hugo de Grootstraat naar den doodenakker. Op Vredenhof was de veldwacht versterkt door zes huzaren, onder commando van een wachtmeester, en ofscboon hier slechts de familie, naastbestaanden en vrien- den der slachtoffers zouden worden toegelaten was de kleine begraafpiaats toch bijna geheel door belangstellenden bezel. Zestien kransen werden op het graf neergelegd. Men schrijft uit Scheveningen Een aardig geval van hulpbetoon op zee had dezer dagen plaats met de bom SCH 211. Meq had de netten gehaald en de vangst was goedl De lading bestond nu uit ruini 19 last en men zette zeil op voor de thuisreis. Echter was er geen zuchtje en van vooruitkomen was geen sprake. Een Engelsche kotter, die zuidwaarts opzeilde, zag het tobben van de logge plompe bom en presenteerde haar op sleeptouw te nemen. Een flinke tros werd door de bom gegeven, die steeds maar werd ingehaald door den kotter wel dertig vaam, en toen eerst vastgemaakt en het sleepen begon. Zoo ging het een kwartiertje goed, heel goed zelfs, toen plotseling de tros brak of liever afgehakt werd en de Engelschman haalde het touw aan boord en veranderde van koers. Nu wilde het zoo toevallig gebeuren dat een Belgisch oorlogschip op kwam stoomen. De bom zette vlaggen op, en weldra was er een sloep van het Belgisch schip naast haar. Het geval werd meedegedeeld en in minder dan geen tijd was de kotter ingehaald en zon der veel praten werd de kabel van boord ge haald en weder aan de bom overgegeven. Daarmee was de hulp nog niet voltooid. Het Belgisch schip stelde nu voor de bom te sleepen, en niet ongaarne maakten de Scheveningers de sleeptros vast. Zoo werd de bom in vliegende vaart, zoo dat twee man het roer houden moesten, zeven uur achtereen gesleept en los gelaten vlak bij onze haven. De Belg had meteen eens geinformeerd waar de pot uit bestaan had voor de bemanning der bom en de gelegenheid gehad haar te laten proeven wat men aan boord heeft op een oorlogschip. De bestrijding van de rundertubereulose. Op het te Scheveningen vergaderende Zuivel- congres heeft Dr. Osterdag, professor aan de hoogere veeartsenijkundige school te Berliju, gesproken over //de bestrijding der runder tubereulose." Er bestaat geen twijfel meer bij de veehouaers, de veeartsen en de vertegenwoordigers der openbare zorg voor gezondheid, dat iets tegen de rundertubereulose moet worden gedaan, zei spr. Het is slechts de vraag, wat er gedaan moet worden. De redenaar berinnerde er aan, dat de eerste ernstige en breed opgezette tuberculose-be- strijding van het jaar 1890 dateert, het jaar, waarin de tuberculine werd ontdekt. Dit de //Sturm und Drangperiode" van de tuberculine zijn nog de maatregelen voortgekomen, welke men in Massachussets en in Belgie nam en die daarin bestondeD dat men alle op de tuber culine reageerende runderen, tegen vergoeding van Staatswege doodde en tot aan den dood de melk van deze slechts even reageerende dieren alleen in gekookten toestand liet verkoopen. Deze pogingen moesten echter spoedig weer worden opgegeven, aangezien het aantal rea geerende koeien enorm groot was en de kosten niet meer te dekken waren. Vele zaken gingen te gronde, zelfs wanneer de dieren maar binnen een jaar tijd werden geslacht. Hieraan mag men wel denken, wanneer men weer opnieuw den volgens spreker onge- motiveerden eisch verneemt, de koeien zoodra zij maar op tuberculine reageeren van de melklevering uit te sluiten. Het zg. sjsteem-Bangs maakt ook gebruik van tuberculine, doch dit vermijdt het geweld- dadig optreden tegen de dieren, die alleen maar reageeren en wil slechts scheiding tusscheu de wel en niet-reageerende en voorts tuberculose vrjje opfokking van hetkroostvan eerstgenoemde. Het systeem-Bangs is in Duitschland beproefd, helaas zonder goeden uitslag. In Denemarken is hiermee bij o. a. 5 groot-grondbezitters en 66 landbouwers de tuberculose overwonnen. Het sjsteem is in Denemarken sedert 1893 in 17,268 bedrijven aangewend. In Zweden gi-lukte de vernietiging der tuberculose door 't Bangs- systeem in 214 van 8698 bedrijven en in Hon- garije op 3 groote Jandgoederen. In bijzondere gevallen moge de toepassing van het Banss-sjsteem dus zeer nuttig zijn, tot een algemeene aan wending leent het zich niet. Mijn sjsteffm nu, gihg spr. voort, berust op de omstandigbeid, dat de meeste tuberculeuse dieren slechts gesloten, niet met de buitenwereld in betrekking staande besmettingshaarden hebben {ongevaarlijke tuberculeuse dieren), en dat de overigen, de voor de verbreidiug gevaarlijkste met open tuberkelhaarden behepte dieren, door klinische en bacteriologische onderzoekingen te onderkennen zijn. Worden deze gevaarlijk-tuberculeuse dieren verwijderd, dan moet de tuberculose afnemen. Dil nu is door de ervaring in Pruisen schit- terend bevestigd. Men moet nog afwachten, wat de verbete- ringen in de methode, welke worden beproefd, zullen opleveren. Thans echter moeten alvast de door Bangs en mij uitgevonden stelsels worden gevolgd, zoo mogelijk met schadever- goeding van overheidswege voor de op bevel geslachte dieren, zooals dit in Denemarken, Zweden en Noorwegen voor de uiertubercu- lose, in Frankrijk, in Nederland en in Finland voor alle vormen van tuberculose, die klinisch aan te toonen zijn, reeds geschiedfc en in Duitschland binnen korten tijd geschieden zal. Te Lissabon heeft een cycloon gewoed, die anderhalf uur heeft geduurd. Het onweerde hevig en stortregende. Op verschillende plaatsen in de stad en den omtrek zijn huizen over- stroomd en op sommige plaatsen stond een meter water. De electrische trams en de treinen lagen gedurende eenigen tijd stil. In den om trek van Lissabon zijn huizen ingestort. Twee kinderen werden door het water meegesleept. De bliksem verbrijzelde het kruis van een kapel te Prazerres. Op verscheidene plaatsen sticktte de bliksem brand. De schade, door water en vuur aar.gericbt, is ontzettend groot. Er zijn verscheidene gekwetsten. Land, de man die zichzelf was koinen aan- geven als de moordenaar van de Engelsche juf- frouw Lake te Essen, heeft daar terechtgestaan. Zijne houding was zonderling. Hij beweerde den moord begaan te hebben, maar vergiste zich wel twintig meters in de aanwijzing van de plaats van den moord. Zijn hospes beeft Land alibi aangetoond. Op het tijdschip van den moord was hij bij hem, den hospes, in huis. Tijdens de voorloopige hechtenis heeft Land tegen een van zijn be- wakers gezegd, dat hij een groote som geld zou krijgen, wanneer hij zijne straf uitgezeten had. Behalve zijne zelfbeschuldiging, waren er geen bewyzen tegen Land te vinden. De gezworenen hebben hem vrijgesproken. Dezer dagen is te Londen een jonge vrouw veroordeeld voor een wel heel bijzondere dnad waarvoor ze in andere landen stellig of geen, of een veel mindere straf zou hebben gekregen. Hei geval is ditIn Augustus j.l. kwam een jonge, goed gekleede vrouw te Londen op een politiebureau. Zij beklaagde zich over een paar politieagenten, die haar, zeide zij, bij gelegenheid, dat zij wegens dronkenschap opgepakt was (zij had reeds dertig vonnissen te haren laste,) onbe- hoorlijk behandeld hadden. Terwijl zij een oogenblik in een kamer op 't bureau alleen was, stak zij met een lucifer een hoeveelheid benzine, met kruit vermengd, die zij meegebracht had, in brand. Er volgde een ontploffing, die haar banden brandde en heur haar verzengde. Zij zeide, dat zij zich van kant wilde maken. Dit kostte haar een jaar gevangenisstraf met dwangarbeid. Door den Commissaris der Koningin in Zeeland is benoemd tot gemeente-veldwachter te Waarde, de heer J. C. Looij, agent van politie alhier. Openstelling van tie brug over het kanaal van Gent naar Ter Neuzen te Sluiskil. De Minister van Waterstaat brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op Dinsdag 1 October 1907, de dubbele draaibrug voor gewoon verkeer over het kanaal van Gent naar Ter Neuzen te Sluiskil (gemeente Ter Neuzen) voor het publiek verkeer wordt opengesteld. De doorvaart dezer brug kan alleen geschieden door de oostelijke opening van de kleine of westelijke draaibrug. De gesloten stand der brug wordt aangeduid bij dag door een roode vlag op genoemde wes telijke draaibrug en bij nacht door vijf roode lichten boven de landhoofden en de pijlers der beide draaibruggen. Het tweede en het derde licht, van de westzijde af geteld, staan respec- tivelijk boven den middenpijler en den tusschen- pijler der genoemde westelijke draaibrug, weder- zijds de doorvaart. Het vervangen van het roode licht boven den middenpijler der westelijke draaibrug door een groen licht beteekent, dat de brug zal geopend worden of de opening der brug onderhanden is, en de doorvaart verboden blijft. Twee groene lichten, namelijk een boven den middenpijler en een boven den tusscbenpijler der westelijke draaibrug, beteekenen, dat deze brug geopend en de doorvaart, alleen tusschen de groene lichten. geoorloofd is. Het vervangen van het groene licht boven den middenpijler door een rood licht beteekent, dat de brug zal gesloten worden, of de sluiting der brug onderhanden is genomen, en de door vaart verboden is. Twee roode lichten boven elkander op den tusschenpijler beteekenen, dat de brug niet geopend kan worden. (St. Crt.) 's Gravenliage, 27 Sept. Tweede Kamer. Op de vragen van den beer Reyne antwoordde de Minister van Landbouw, dat de maatregelen tot bestrijding van bet mond- en klauwzeer niet onmachtig zijn gebleken. De Minister is niet bereid de bestaande voorschriften ter zijde te stellen, doch zal overwegen, in hoever het houden van najaarsveemarkten kan worden toegestaan. ZhjETlJDINGElN. Van 23 tot en met 26 Sept. o Hervormde Iierk. 9 u., Ds. ,G. van Dis ran Zaamslag en 2 u., geen dienst. 9 n., Ds. Hugenholtz van Axel. 9 u.. geen dienst en 2 u., J. B. T. Hugenholtz. 9 u., geen dienst en 2 n., Ds. G. van Dis. H. Doop en voorber. H. Avondm. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams Ter Neuzen. Sluisk.il Axel. Zaamslag. Hoek. Sas van Gent. 9 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hnlst 10 u., Ds. De Boer. Gereformeerde Herken. Ter Neuzen. 9 u., Ds. J. v. d. Berg, H. Avondm. en 2 u,, Ds. J. v. d. Berg. Dankzegging. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. P. H. de Jonge. dcefomieenle Gemeente (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5J u„ Ds.Markense van Dirksland. Wud-Gereformeerde geineente (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5J u., Ds.Hubrechtsen van'sGraven- polder. ,,1'Oknal Ebenhal*zerM (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. 6 u., dhr. Barendrecht, Evangelist, Spijkenisse, Fitting van 27 September 1907. Veroordeeld zijn: P. v. A., leurder te Ter Neuzen, ter zake van het vervoeren door een trekdier doen plaats hebben op een noodeloos, pijnjijke en kwellende wijze, tot eene boete van f 5, subsidair 3 dagen hechtenis J. D., werkman te Ter Neuzen, A. d.F., bouwman., J. V.. schaapherder te Axel, C. d. R., knecht, A. d. F., landbouwer, beiden te Zaamslag; C. v. L., commissionair te HansweertT. J. C. D., landbouwer te Philippine;terzakevan het rijwielen zonder licht, teder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht.V. F. v. d. S„ werkman te Sas van Gent; A. V., land bouwer te Axel, ter zake van het rijwielen zonder licht noch bel ieder tot twee boeten van 1, subs. 1 dag hecht. voor elke boete A. A., landbouwer te St. Jansteen, ter zake van het rijwielen zonder licht, tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht.L. H. D,; H. P. D., landbouwers te Zuiddorpe; M. D., zonder beroep te Axel; P. D. voerman te Axel, ter zake van het rijwielen zonder licht, ieder tot eene boete van f 0,50, subs, tot plaatsing in een tuchtschool voor den tijd van eene week P. P., landbouwersknecht te Westdorpe, ter zake van te Westdorpe op de open bare straat aan zijn natuur- lijke behoefte voldoen, tot eene boete van- 2, subs. 2 dagen hecht A. V. R., schjpper te Axel, ter zake van visscher-ij- orertreding, tot 2 boeten elk van 2, sub*. 2 daeen hecht. voor elke boete, met verbeurdverklaring van het in beslag genomen kruisnet; J. M., koopman te Axel, ter zake als voren, tot eene boete van f 0,50, subs. 1 dag hecht.P. S. en H. v. d. V., visschers te Bouchaute, ter zake van het bevisschen der Schelde zonder consent, ieder tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht.M. v. T., zonder beroep te Hoek en E. G., zonder beroep te Assenede, ter zake als voren, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht.; J. d. E, sjouwer te Axel, ter zake van leerplichtwetovertreding, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht.; J. v. M., werkman te Ter Neuzen; D. d. F., winkelier te Axel; L. D., landbouwer te Hoek, ter zake als voren, bij her haling, ieder tot eene boete van 3, subs. 3 dagen hecht. I. F. v. A., arbeider te Sas van Gent; A.S., bootwer- werker te Gent, ter zake van openbare dronkenscbap, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. P. J. Gbierhufshouder te Ter Neuzen. ter zake als voren, tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. F. S., leurder te Axel, ter zake alsvoren, tot eene boete van 3, subs. 3 dagen hecht.; O. A. A. W., arbeider te Sas van Gent, ter zake als voren, tot eene boete .van f 3, subs. 3 dagen hecht.; - I. P. d. G., particulier te Zaamslag, ter zake als voren, tot eene hecht. van 3 dagen K. V., bootwerker te Ter Neuzen, ter zake van open- bare dronkenscbap bij tweede herhaling tot eene hecht. van vijf dagen; J. B. D., bootwerker te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschap bij derde herhaling, tweemaal gepleegd,tot twee hechtenisstraffen elk van driedagen, rijsesproken N. M. v. H., bierhuishouditer te Sas van Gent, ter zake van het niet sluiten van hear bierhuis op tijd. J. C. en J. V., schippers op de Bruxelles 36, ter zake van het verblijven na de sluiting in een bierhuis. VLAG 3 23 Eng. s.s. 24 idem 25 Duits. s.s. Eng. s.s. 26 idem 24 Eng. s.s. 25 idem 26 idem Duits. s.s. Eng. s.s. 23 Deen s.s. Eng. s.s. idem idem idem 24 Noor. s.s. Eng. s.s. Deen. s.s. Kug. s.s. Deen. s.j. Eng. sch. 25 Eug. s.s. idem Belg. s.s. 26 Eng. s.s. idem Deen. s.s. Eng. s.s. idem 23 Eng. s.s. 24 idem idem Quits, s.s. 25 IHng. s.s. idem idem idem idem NAAM. M». Van en naar. Lading. l oor Ter Keuien Rirer Scheldt 2199 Londen River Lagan 2272 idem Heinrich 2406 Middlesbro The Princess 1762 Millom River Thames 22»1 Londen Van Ter Keuien 2199 Londen 2004 sunderland 2272 Londen 2406 Middlesbro 3536 Jarrow River Scheldt Swan River Lagan Heinrich Whitewood Voor Gent i 4967 St. Petersb. 2195 Hull 2535 Goole 2158 idem 1703 idem 2983 Archaugel j 3248 iRiga j 3110 St. Petersb. 3619 Liverpool St. Petersb. Par Manchester Leitb Ostende New-Castle Hull T. N. Werner Hero Wharfe Otiss Arizona Eilida Gathorn Vera Pandion Peter Marsk Flower of the Fal Lestris Astrologer Neptunes Warkworth Truro Sveodborg Sea Gull Equity Van Gent Serula 3926 .Manchester Ronan 3390 iLeith Ouse 2158|Goole Paul Podeus 2357 Boston Derweut 2349 Goole Arizona 1703 idem Wharfe 2585 idem Hero 2195 Hull Sea Houud 3085 Londen 8826 422 36S0 2580 563 1862 3366 3838 'Libau 2762 Londen 2635 Goole stukg. ledig ijzer idem tukg. stukg. ledig stukg. ledig idem hout stukg. idem idem kolen hout idem stukg. idem hout p ijpaarde stukg. idem ledig stukg. idem hout stukg. idem stukg. idem idem ledig stukg. ledig stukg. idem idem

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 2