A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad o o r Zeeuwscb-Viaafsderen. Loting voor de Nationale lie. No. 5051. Zaterdag 28 September 1907. 47e Jaargang. Voorbereidend iniiitair onderricht. FEUIL1ET0N. EEN OAPPERE ZUSTER. Buitenland. ABONNEMENT: Per drie maanden bimien Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/'3 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhaude- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 8 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADYERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ZeJJSIE&SOXE] 3BXj-A.XD. 23) //En den moordenaar zijn buit in handen geven. Versta mij wel," ging ze meer-besloten voort, z/het is hem om het vermogen te doen. Gaarne bleef ik heel mijn leyen arm, indien ik mijn oom weer daardoor in het leven kon terug- roepen hoe gaarne ware ik nog lang onaf- hankelijk van zijne goedheid gebleven. Ik heb zoo weinig noodig en had genoeg, indien ik met eene groote familie te deelen had. Krijgt Karel het geld, dan vertrekt hij onmid- dellijk en daarmee vervliegt de hoop, den 'waren moordenaar te ontdekken en Boumans onschuld te bewijzen." De rechter beschouwde met aandacht zijne jonge vriendin en dacht., dat er van haren kant wel eens meer dan zuivere belangstelling voor Bouman in het spel kon zijn. //Denk toch eens, is er geen middel, om Karel hier te houden In naam van mijn armen oom, smeek ik er u om Hij bedacht zich even en zei//Ik kan ook de uitbetaling van het vermogen verschuiven." //Daarmee houdt u hem hier", hernam Elsa. z/Doch hoe kan u dat Rusland en EngeEantS. Raven te Rntwerpen. //Krachteus mijne macht als testamentuitvoer- der. Toen mijn vriend zijn laatsten wil ge maakt had, zei ik hem, dat hij toch een beelje voorbarig handelde, daar hij zijn jongen neef nog niet goed kende. Daarom veranderde hij dit volgens mijn gevoelen." Elsa zuchtte. Ze dacht aan den dag dat haar oom haar en Karel met het testament bekend gemaakt had en vroeg zich af, of hij toen niet zijn eigen doodvonnis uitsprak. z/lk dacht niet, dat mijn vriend Straus zoo gauw zou moeten heengaan. Hij gaf mij de volmacht den erfgenaam dadelijk of eerst na een jaar het vermogen te betalen." //O, hoe dank ik u," riep Elsa. Ik smeek a dringend van deze bepaling gebruik te maken." /vZe treft ook u, Elsa." //Wat doet dat er toe? Vraag ik naar geld He heb het niet noodig. Tijd gewonnen, reel gewonnen z/Dan zal ik morgennamiddag om drie uur het testament openen en de belanghebbenden uitnoodigen", zeide de rechter opstaande. //Nog een oogenblik," zei Elsa ,/U heeft mij reeds een grooten dienst bewezen en nu vraag ik er nog een". Zij vertelde den rechter hare samenkomst met Mina Bouman en de vondst in de kamer van den vermoorde, alsook hoe ze door den rechter van instruetie waren ontvangen gewor den. Lortzing schudde lachend het hoofd en meende//De heer Lindner kon niet auders handelen". z/Hij mocht op zij werpen, punt niet los helpen". z/Zeer gaarne, lieve Elsa. pus delicti z/Het stuk lint Dat heeft de rechter ge- houden." z/Dan heeft hij er toch zijne aandacht aan geschonken. U kan het mij zeker beschrijven //Of ik dat kan," en nu volgde er eene vol- ledige beschrijving. De rechter maakte eenige aanteekeningen en ging been, na haar beloofd te hebben nasporingen over het gevonden lintje in te stellen. Den volgenden dag verschenen Karel en Elsa op het kantoor van Lortzing. Weldra kwa- men er een aantal personen, die ook in het testament bedeeld werden. De goede Straus had niemand vergeten, die ook hem diensten bewezen had. Den meesteD luisterden met gevouwen hand den, niemand zag zich teleurgesteld, veler ver- wachtingen werden overtrofifen een gemompel van tevredenheid ging door de vergadering, dit bewijs toch zoo maar niet zei Elsa. //Ik heb besloten dit te laten en verzoek u mij te Waar is het cor- TER NELZEN, 27 September 1907. Is het bij verschillende gelegenheden de taak der journalisten, het publiek omtrent de gebeurtenissen in te lichten, meer eu meer wordt het de taak der fotografen om ver schillende gebeurtenissen in beeld te vereeuwigen en vooral bij Yorstelijke bezoeken geldt dat in de eerste piaats, waar velen gaarne eene herinnering daaraan wenschen te bezitten. Yan veel belatig is bet dan kiekjes te hebben van de meest belangstellingwekkende en mooiste punten. Zoo maakten ook tal van fotografen opnamen van bet Vorstelpk bezoek aan Zeeuwsch-Ylaan- deren. Na bezicbtiging der verschillende foto's, mag gerust gezegd worden, dat onze stadgenoot, de fotograaf Elzinga, die door een talrijk leger amateurs werd bjjgestaan, de mooiste en uitgebreidste collectie fotografien bezit, toen de rechter verklaarde dat deze sommen binnen een week zouden uitbetaald worden. Hij wachtte even en ging toen voort z/Mijn overblijveud vermogen van ongeveer zes millioen mark vermaak ik voor de helft aan mijn neef Karel Bretter en aan mijne nicht Elsa Straus. Ik laat het"aan mijne erfgenamen over, wie van hen bet kasteel overnemen wil, indien ze niet verkiezen het samen te bewouen." Elsa zat op een stoel met een zakdoek voor de oogen sedert den dood van haar oom had ze zulke pijnlijke oogenblikken niet beleefd. Yooral de laatste woorden troffen haar ze wist zeer goed, wat haar oom hiermee bedoelde, en maakte een duidelijk afkeurende bewegiiig met hoofd en handen. Karel, die met gekruiste armen de voorlezing aangehoord bad, begreep zeer goed dit gebaar en gevoelde zich door zijne nicht erg beleedigd. Zijn gelaat kreeg een sombere kleur, bij balde de vuisten en riep met heesche stem z/lk ben geen landrat, die in een kasteel wil wonen, maar een zeeman, die niets verlangt dan een schip. Elsa Straus mag den geheelen boel behouden, als gij mij vandaag nog miju geld uitbetaaltop een paar honderdduizend mark zie ik niet (Wordt vervolgd.) SEUmSCHE COERAIT. Mil blatl verscliijnt liaHitilas-, Wneosdag- en Vrijdngavond, nitgezonderil op J-Vesldagen. bij de 8»irnin 1 J. UE SAKBE te Ter \enieu. mamnaxMC* -r Zij die iets te vorderen hebben van het sag* Gemeentebestilur betreffende leveringen als anderszins verband houdende met het Koninklijk bezoeb aan deze gemeente, worden nitge- noodigd hunne rekeningen in te zenden aan den Bnrge- meester voor 6 October 1907. Ter Neuzen, 26 September 1907. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden dat het voorbereidend tniii- lair onderricht in deze gemeente zal worden gegeven vanaf 1 October a s. tot en met 31 Januari a. a. v. twee malen per week en wel elken Wonderdas? en t rijda« van 6 tot 8 iiur nam. Ter Neuzen, 25 September 1907. De Burgemeester voornoemd, P. MOES, L° Burgemeester. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, brengen ter kennis van belanghebbenden: 1°. dat de loting der voor 1 September van dit jaar in deze gemeente voor de lichting van 1908 voor de militie ingeschrevenen zal piaats hebben te TER NEUZEN in het raadhuis op Vrijdag, den 11 October 1907, te beginnen des voormiddags te lO uur (Amsterdamsehe tijd); 2°. dat, om vrijstelling wegens eigen militairen dienst of die van broeders te verkrijgen, men moet over leggen een paspoort of anrter bewijs van ontslag, of een uittreksel uit het stamboek of een bewijs vtan werkelijken dienst: en dat, ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst, men bovendien moet overleggen een getuigschrift van den Burge meester, waaruit het getal zonen, tot het gezin behooreude, blijkt (art. 51 der Militiewet 1901); 3°. dat om vrijstelling te bekomen op grond van te behooren tot twee of meer in hetzeli'de jaargeboren broeders, men moet overleggen een getuigschrift van den Burgemeester (art. 40 van het Koninklijk besluit van 2 December 1901, Staatsblad no. 230); 4°. dat op Vrijdag den 25 October 1907, des voormiddags van 9 tot 12 uur in het gemeentehuis door of vanwege delotelingen bij den Burgemeester aanvraag kan geschieden voor het opmaken van de bovengenoemde getuigschriften 5°. dat zij, die op zoodar.ige vrijstelling aanspraak maken, op laatstgemelden dag in het gemeentehuis moeten verschijnen, vergezeld van twee bij den Burgemeester bekende meerderjarige pcrsoneu als getuigen 6°. dat het bewijsstuk, hierboven onder2o vermeld, zoo het niet reeds bij den Burgemeester berust, tenminste tien dagen voor den dag, waarop de zitting van den Militieraad wordt geopend, kan worden ingeleverd bij den Burgemeester der gemeente in welke de loteling, die vrijstelling verlangt wegens eigen mili tairen dienst of wegens broederdienst, voor de militie is ingeschreven (art. 42 voormeld Koninklijk besluit) 7°. dat de opgave van eene reder. van vrijstelling bij de loting hem. die vrijgesteid wenscht te worden, niet ontslaat van de verplichting om bij den llilitie- raad de reden van vrijstelling in te brengen, het- geen in elk geval bij dit college moet worden gedaan op den later bekend te maken dag in December a.s. 8°. dat lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken, of wegens ge- mis van de gevorderde lengte voor den Militieraad moeten verschijnen zij, die daarin verhinderd worden wegens ziekte of gebreken en binnen het Rijk wonen, worden onderzocht op de piaats waar zij zich bevinden, indien, uiterlijk op den dag voor dien, waarop omtrent hen uitspraak moeten worden gedaan, bij den Voorzitter van den Militieraad eene ongezegelde geneeskundige verklaring omtrenthnnne ziekte of gebreken is ontvangen 9°. dat zij die buiten het Rijk zich bevinden en wegens ziekte of gebreken niet in slaat zijn .voor den Militieraad te verschijnen, tenminste tien dagen voor den dag, waarop de Militieraad wordt ge opend, bij den Burgemeester moeten overleggen eene geneeskundige verklaring, als bedoeld bij art. 8 van het Koninklijk besluit van 2 December 1901 (Staatsblad n° 230). Ter Neuzen, 26 September 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Na maanden van onderhandeling zijn Rusland en Engeland het met elkaar eens geworden over hun onderlinge verhouding in Azie. De uitslag der bespre- kingen is neergelegd in een verdrag, waarvan de tekst gister openbaar is gemaakt. De Engelsch-Russische overeenkomst beeft betrekking op het Centraal-Aziatisch gebied Perzie, Afghanistan en Chineesch Tibet dat zich uitstrekt tusschen Russisch-Siberie en Britsch- Indie. Hier is 'tterrein, waar beider belangen steeds tegen elkander aanbotsten de geheele geschiedenis der 19e eeuw bewijst, op wells een scherpe wijze Rusland en Engeland in dit gebied de toeneming van elkanders invloed trachtten tegen te gaan Zelfs waren er, die 'topenlijk uitspraken, dat beide mogendheden in deze landen nog eens de wapens tegen elkaar zouden opnemen. Dit dreigende oorlogsgevaar, dat tijdens den Boeren- oorlog weer op den voorgrond trad, is nu bezworen, doordat de talrijke kwesties in der minne zijn geschikt. iloewel beide landen de onafhankelijkheid der drie landen blijven erkenuen, is den indruk dien men van den inhoud van het verdrag krijgt, toch wel deze, dat over hen en zonder hen wordt beslist. De handels- en invloedskringen der verdragsluitende mogendheden worden nauwkeurig geregeld, zoo nauwkeurig, dat meer dan eens de binnenlandsche aangelegeuheden der be- langhebbende landen er bij betrokken worden. Uit de telegrammen blijkt, dat de kwesties betreffende de Perzische golf niet in dit verdrag zullen worden geregeld. De Britsche bladen, voor zoover die reeds een oordeel velden, achten het verdrag gunstig voor Engeland. De //Westminster Gazette" meent evenwelop gezag van professor Vambeny dat de overeenkomst slechts van tijdelijken aard kan zijn, daar Rusland toch een- maal met Engeland in botsing moet komen nu het de haven Port-Arthur moest prijs geven en in 'tzuiden gaat zoeken, wat 't niet meer in 't oosten kan bereiken. Iloe het in de haven te Antwerpen zal gaan, is nog niet met zekerheid te bepalen en uit het. verloop der z.iak blijkt, dat de kwestie daar dieper gaat, dan alleen een loonsverschil. Zooals reeds is gemeld, besloter. de stakeis gisteren (Donderdag) het werk te liervatten. Dit besluit wer:l genomen na ontvangst van het vol- gende schrijven van den burgemeester: Aan de keeren Voorzitter en Leden van het stakerskomiteit van den dokwerkersbond z/Willen is Kunnen". Mijnheeren, Nadat elke poging tot overeenkomst tusschen de beide pavtijen over het geschil in onze haven vruchteloos is gebleken, en wemehende, bekommerd om het openbaar belang, eene oplossing te zien komen aan den toestand zoo kom ik tot u met bet verzoek dadelijk den arbeid te hervatten, aan de vroegere voorwaarden. Ik doe zulks niet zonder dat ik daarbij plechtig ver- kluar de innige overtuiging te koesteren, dat binnen de veertien dagen na de kerneming van het werk het minimum-loon voor aile werklieden in dienst van de stevedores 5,50 fr. zal bedragen, dat de vreemde werklieden binnen de 8 dagen zullen weggezonden wor den, en dat daarbij de werkkaarten zullen afgeschaft worden. Het stakerskomiteit gelieve dit verzoek, zooals het hierboven wordt voorgebraekt, aan de werklieden mede te declen en de betuiging mijner beste gevoelens te aanvaarden. Door bet stakers-comiteit werd van de hervaiting van den arbeid kennis gegeven door het aanplakken van een berickt, dat de voorwaarden door den burgemeester genoemd waren aangenomen, en besloot aldus Dokwerkers Dat is eene schitterende bekroning van onzen 2 maanden langen strijd. Nu gewerkt tot grootmaking van ../Willen is Kunnen." Binnen enkele weken zai geen enkele dokwerker nog onvereenigd zijn. llet werk zai kernomen worden Donderdag 26 Sep tember. Mannen, nu alien uw plicht gedaan. De Antwerpsche dokwerkers zijn nu verplieht goed werk af te leveren, en aan hun patroon te toonen, dat zij hun 5,50 frank v o'r dieneii. Nog was deze plakbrief niet overal uitgehangen of reeds' verscheen op de muren het volgend bericht, uit- gaande van de ^Federation Maritime": Werklieden Door bedrieglijke beloften trachten de leiders der staking u nogmaals te misleiden. Aan den nutteloozen en noodlottigen strijd, waardoor gij en uwe huisgezitinen sedert 7 weken lijdt, hebt gij nu vrijwillig een einde gesteld. Het is een onwaarheid, dat wij beloften gedaan hebben aan den burgemeester of aan wie ook. Herneemt bet werk onder gewone omstandigheden, zooals gij besloten hebt, en maakt gebruik van uw recht; verzoekt het bestuur van de Algemeene Beroeps- vereeniging uwe grieven te onderzoeken met den geest van verzoening, die haar steeds bezield heeft Gij zijt nu lang genoeg bedrogen geworden door betaalde'twiststokers. Blijft uw eigen vrijheid behouden en rukt u los van aile leiders //Federation Maritime." Deze kennisgeving der Federation Maritime veroor- zaakte begrijpelijker wijze een ontstemming onder de werklieden, welke nog verkoogd werd door de stellige verklaring van Steinraann, den voorzitter der Federation dat de werkgevers niet voornemens zijn een enkele concessie te doen en de werklieden zich zullen te onder- werpen hebben aan de voorwaarden door hen te stellen, terwijl de leiders der staking van het werk zullen buiten gesloten worden. De logenstafling door de Federation Maritime van eenige toezegging van loonsverhooging, in strijd met de verklaring van den burgemeester, wordt aldus uitgelegd, dat de burgemeester die toezegging zou hebben ontvangen van verschillende der voornaamste leden der Federation, die verklaarden wel genegente zijn loonsverhooging toe te staan, doch dat de werklieden eerst behoordeu toe te geven, daar de Federation zelfs niet door eene vage toezegging, mocht te kennen geven, dat zij capi- tuleeren wilde. Na de kennisgeving der Federation, bovenvermeld, is den burgemeester naar aanleiding daarvan om inlich- tingen verzocht, waarop hij verklaaide, reeds van de zaak te wetenhij vervolgde: Aaat de Federation Maritime verkiaren en logenstraffen wat zij wil, maar mij zijn bedoelde beloften gedaan geworden door zcer gezag- hebbende van haar leden. En nu kan ik er nog bij- voegen, dat nog hedenochtend die gezaghebbende leden mij deze belofte hebben herhaald. Dit is dus een pertinente, vertrouwen wekkende verklaring. Van gisteren (Donderdag) wordt gemeld De vrees bij velen, dat het geschil aan de haven, in piaats van geeindigl te zijn, vanochtend opnieuw zou uitbreken en erger uilbreiding nemen, zulks naar aan leiding der wederzijdsche victoriekreten, is gelukkig ijdel gebleken. Er zijn heden 3200 Antwerpenaars aan t werk gegaan. Op 19 graanbooten hervatten ^ij de taak, op 7 graan- booten werken nog Eugelschen, 2 schepen in het Kem- pische dok liggen stil. Op 17 houtbooten werkt ons werkvolk, op 3 zijn Eugelschen bezig. Alleman heeft zich vanmorgen aangeboden, maar daar de graantoescheppers, meestal buitenlieden die het met den oogst nu druk hebben, slechts in gering getal op- kwamen, konden vele pioegen niet beginnen. Zooals beslist was wordt aan los- en iaadbooten geen volk aangenomen eer ailes met de graanbooten in orde is. Ten bewijze dat de werkers gaarne het geschil afge- geloop^n zien, spreekt het feit dat de werklieden \er- gaderd hebben en besloten de boeren te gaan opporien om hier am 't werk te gaan. Steinmann heeft aan een dagbladschrijver verklaard, dat indien de dokwerkers opnieuw willed staken, de Engelscben 24 uren later terug zijn. Gisteren is een Duitscher aangehouden, zekere M., die sinds 7 maanden alhier verblijft eu die verdacht wordt den brand in den Ferdinanduapolder te hebben gesticht. Een meid heeft aan rechercheurs verklaard dat de man het haar Dinsdag zeli had gezegd. Hij werd gisterennamiddag aangehouden, terwijl hij in een restauratie zat te eten. Hij loochende beslist. Er werden 1500 francs in zijn bezit gevonden. Uit is de derde arrestatie in zake brandsiichting, alie drie van vreemdelingen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1