Aloe Nieuws- en Advertent voor s c h - V I a a n 5047. 6 8 U 47e Jaargarig. Donderdag 19 September 1907. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/2 en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonueert zich bp alje Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Nadat Zaterdag door den Minister van Binnen- landscbe Zaken de zitting van de Staten-Generaal namens de Koningin was gesloten, is de nieuwe zitting gisteren door H. M. de Koningin geopend, met de volgende T R O O N H E O E Mijne Heeren Ik waardeer het ook, thans uwe zitting in persoon te kunnen openen. Uwe vereenigde vergadering vindt ditmaal niet in de grafelijke zaal plaats, teneinde stoornis te vermijden in den loop en beraadslagingen vau de 2« Vredesconferentie. Den gewichtigeu arbeid dier cojiferentie volg ik met onverdeeide belangstelling, voor haar welslagen koester ik de beste wenscben. In menig opzicbt stemt de algemeene toestand van het land en van de kolonien tot dankbare tevredenheid ook dit jaar kan op het voortduren der meest vriend- schappelijke betrekkingen met de buitenlandsche mogendlieden worden gewczen. Ondanks den koelen zomer zijn de uitkomsten van den landbouw over het geheel vrij gunstig, die van den tuinbouw in de belangrijkste tuin- bouwstreken beter dan jaren het geval was. Voor de veehouderij zijn de vooruitzichten minder gunstig geworden, tengevolge van het uitbreken van het mend- en klauwzeer onder het rundvee. Meeste takkeu van nijverheid en handel door- leefden een tijdvak van groote bedrijviglieid. De scheepva'artbeweging in de Nederlandsche havens blijft. toenemen, met uitzonaering der algemeene vraehtvaart, geeft het scheepvaart- bedrijf bevredigende uitkomsten. De organisatie van het inlandsche credietwezen begint op Java hare gunstige uitvverking op het economisch weerstandsvermogen der bevol- king te doen gevoelen. Zee en landmacht, zoowel in het moederland als in de kolonien, vervullen hare taak met ijver en toewijding. Omtrent de burgerlijke ambtenaren kan in denzelfden zin worden getuigd. Voorstellen tot het brengen van verandering in het 3° en 4e hoofdstuk van de Grondwet zullen U eerlang bereiken. De herziening van ons zeerecht is zoover gevorderd dat een wetsontwerp tot wijziging van het grootste deel van het 2e boek van het Wetboek van Koophandel en van daarmede samenhangende bepalingen in andere wetboeken weldra mag worden tegemoet gezien. Ook zal U spoedig worden aangeboden een voorstel houdende veranderingen in het burger- rechtelijk deel der Kinderwetten, alsmede eene voordracht tot wijziging van de wet op de rechteriijke organisatie, welke de gelegenheid zal openen enkele der in verband met de ont- worpen aumiuistratieve rechtspraak aanhangige voorstellen zonder verwijl af te doen. Ten behoeve der instelling van een rijksontsmettings- dienst zal uwe medewerking worden inge- roepen. Voorstellen zullen U bereiken tot betere voorziening in de eischen der kustverdediging. Outwerpen tot nadere wijziging der militaire wetten en tot aanvulling en wijziging van eenige bepalingen der landweerwet zijn in voorbereiding. Een voordracht betreffende de afsluiting van een gedeelte der Zuiderzee en indijking en droogmaldng van de Wieringer-meer zal weldra aan uw oordeel worden onderworpen. Voorstellen tot uitvoering van werken ter opheffing van de bezwaren, die de scheepvaart op de Waal bij lage waterstanden ondervindt, ijn in overweging. De toegezegde wetsontwerpen betreffende de arbeidersverzekering en de voorkoming van scheepsrampen zullen U spoedig worden aan geboden. De verder op het gebied der sociale wetgeving aangekondigde ontwerpen zijn in gevorderden staat van voorbereiding. - Eene wijziging der hinderwet isootworpen; rokkende onder meer om die wat beter dienst- jr te maken aan de bestrijding,! n water, verontreiniging en om het toezicht op hare uitvoering te verbeteren. Ontwerp tot invoeringeener algemeene keunng van vleesch en tot het brengen van eenige wijzigingen in de wet op het veeartsenijkundig staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie zullen u bereiken. Men ernst woi-dt er naar gestreefd de versterking van het Nederlandsch gezag in verschillende deelen van de Oost-Indische archipel ten bate van de bevolking dier streken te doen komen, Wetsontwerpen zijn in voorbereiding strek- kende om de bepalingen betreffende de kustvaart in Ned -Indie te verruimen en tot vaststelling der kenmerken van het Nederlandsch orderdaan- schap van hen die nit Ned.-Indie herkomstig zijn. Binnenkort zullen u voorstellen bereiken tot regeling van de wijze van bestier en verant- woording van de geldmiddelen der kolonien Suriname en Curasao. Moge uw gewichtige arbeid onder Godes zegen strekken ten nutte des volks. Ik verklaar de gewone zitting der Staten- Generaal te zijn geopend. TER NEUZEN, 18 September 1907. De firma P. J. van de Sande ontving van den particulieren seeretaris van Hare Majesteit de Koningin het volgende schrijven z/Ingevolge de bevelen vau Hare Majesteit de Koningin heb ik de eer de firma P. I. van de Sande te Ter Neuzen Hoogstderzelver dank over te brengen voor de aanbieding van twee exemplaren van een programma van Harer Majesteits bezoek aan Ter Neuzen, welk program ma door Hare Majesteit met belangstelling werd ontvangen". In ons verslag omtrent het feest ter ge legenheid van het Koninklijk bezoek aan Ter Neuzen, vroegen we reeds bij voorbaat excuus, voor hetgeen soms, ondanks onze uitvoerigheid mocht vergeten zijn. Alles aan te stippen, was niet mogelijk, er was veel en velerlei, zoodat niet alles te vermelden is. Wij meenen echter toch een uitzondering te moeten maken voor de electrische verlichting van den heer J. P. Tazelaar, firma gebr. Tazelaar, die door eene schitterende verlichting van etalage met tal van gloeilatnpen en ook straatveinichting voor zijn winkel, door een booglarap, bepaald uitblonk. Bij feestelijke gelegenheden is het bepaald een voorrecht, over eigen electrisch licht te kunnen beschikken, zooals de heer Tazelaar. Dan kan men het op onbeperkte wijze aan- wenden, zonder gevaar te loopen dat de beurs door groote uitgaven wordt bezwaard. Als verlichting op Zaterdagavond, mag voorts ook zeker nog wel worden genoemd de wooing van den heer Van Rompu op de Heerengracht. Do poort in de Grenulaan, waarvan naar we vernamen de tooverachtige verlichting is tot der electrische centrale alhier, was ook Zondag- avond gedurende een paar uren verlicht, en ook Maaudagavond. Maandagavond werd nog met de transparanten en een groot aantal kinderen, dragende lampioDS, de lichtstoetopnieuwgeformeerd en trok men door een deel der stad, dat Zaterdagavond niet was bezocht, het spoor en de Kerkhofiaan. Het was een schilderachtig gezicht, wanneer men die stoet zoo in de verte kon zien voorttrekken. Van die ommegang maakte de burgemeester die den tocht meemaakte gebruik, om de bewoners van de buiten de vesting gelegen buurt m, dank te zeggen, voor hunne opluistering van het feest, door versieringen enz., waarvoor de seere taris der Dekkerstraat-commissie, de heer P. Dees, den burgermeester beantwoordende, dank betuig- de voor de medewerking die de buurtcommissie vau Z.Ed.Achtb. had ondervonden, en voorts aan alien, die door financieele bijdragen de straat- versiering aldaar hadden gesteund. Eenigen tijd later was het muziekgezelschap „De Vereenigde Werklieden" op pad, om met de //Ter Neuzensche Eerewacht" en de AfdeelingTer Neuzen van de Schippersvereeniging //Schutte- vaer", de ingezetenen die door Hare Majesteit de Koningin met eene onderscheiding waren begiftigd eene serenade te brengen. Deze stoet, belicht met fakkels, trok al spoedig een grooten nasleep. Het eerste be zoek gold den kantonnier bij 's Rijks ater- staat, J. Verlinde, begiftigd met de bronzen medaille. Daarua den sluismeester der Oostsluis, de heer Tirumerman, en vervolgens den burge meester, den Ed.Achtb. heer Geill. Hartelijk werd hij namens de vereenigingen gelukge- wenscht met den schitterenden afloop van^ het bezoek van H. M. de Koningin met Z. K. H. Prins Hendrik aan deze stad, voornamelijk te danken aan de goede maatregelen, door Z.Ed.Achtb. genomen, een uitslag verkregen na een moeite- en zorgvolle voorbereiding, waarom de hem te beurt gevalleu Koninklijke onderscheiding te voile verdiend mag genoemd worden, eene onderscheiding die ook tevens de gemeentenaren goed doet, omdat zjj in hun burgemeester, worden gebuldigd. Ten slotte werden de beste wenschen geuit voor het wel- zijn der familie Geill. Getroffen door de hem gebrachte ovatie, dankte de burgemeester alien, die tot welslagen van bet feest hebben medegewerkt, aan wier steun den goeden afloop te danken is. Hierna werd nog eene serenade gebracht aan den commandant der eerewacht, J. A. Donze, en aan der, inspecteur van politie C. Kiaassen. Het was ondertusschen te laat geworden om ook de verder met een onderscheiding begiftigden te bezoeken, waarom de stoet ontbonden werd. De buurtcommissie uit de Dekkerstraat bracht met haar zangkoor eene serenade aan den heer J. A. van Rompu en aan den burge meester. H. M. de Koningin heeft 100 geschonken aan het personeel van den prov. stoombootdienst van de lijn VlissingenBreskensTer Neuzen. Na de welgeslaagde feesten, ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek, scbijnen sommige sujetten niet te kunnen nalaten wanklauken te veroorzaken. We lazen van vernieling van versieringen te Oostburg, maar ook alhier heeft zulks plaats gehad. Reeds in den nacht van Zaterdag op Zondag werden versieringen afgerukt. In den nacht van Maandag op Dinsdag zijn op enkele plaatsen vlaggen ontvreemd en nu, in den afgeloopen nacht werd door de surveilleerende marechaussee ontdekt, dat de eerepoort in de Grenulaan in brand stond. Ze kwamen nog tydig, om den brand, dien men ook aan kwaad- willigheid toeschrijft, te blusschen. Gisteravond gat de Grande Cinematographe van Antoon Wegkamp hare eerste voorstellingen. De tent werd, als vorige jaren, bestormd door een talrijk publiek, zoodat zelfs velen tot een volgende voorstelling moesten worden afgewezen. Dit was ook geen wonder. Bij het binnen- treden bleek alras, dat de tent een flinke res- tauratie heeft ondergaan en aan een talrijk publiek ruimte biedt. De vertoonte tableaux waren alle nieuw. Het publiek spaarde zijn bijval dan ook niet voor de vertooning van de comische nummers Het eerste opstijgen van een luchtschipper, de eerste rit van een chauffeur, ter eere van zijn vrouws verjaardag, komische ontvluchting, benevens het meer dramatische De vloek eens vaders, en de Heksengrot, waar- bij fraaie lichteffecten werden te aanschouwen gegeven, terwijl de verschillende tafereelen uit de stranding der Berlin met aandacbt werden gevolgd. Er bleek spoedig, dat de bioscoop nog steeds eene attractie voor de kermis is, en het den heer Wegkamp ook ditmaal weer niet aan succes zal ontbreken. In een nabij den waterkeerenden muur op de Markt staand tentje is te zien een mummie, aangekondigd als de wondervisch. Nu, iets wonderlijks is dat voorwerp zeker, en tot de zeldzaamheden behoort het voorwaar. Wat de eigenaar mededeelt, omtrent de belangstelling die dit voorwerp van geleerde mannen enz. heeft getrokken kunnen we niet bevestigen, doch dit is zek^*" dat het thans als mummie vertoo»*J 1 -"'"k tot de levendt wezens heeft behoord, en door zijn half mensche- lijken, half vischvorm, aanleiding geeft tot het denkbeeld, dat de sage van de zeemeerminnen, geen sprookje zou zijn. Men ga het zien, om te kunnen oordeelen. Ongeveer een jaar geleden hebben eenige onderwijzers uit onze omgeving cooperatief een cursus opgericht tot opleiding voor de hoofd- acte, met de heeren Devolder, Keijzer, Wese- maal en Karstel, respectievelijk hoofden der openbare school te Hengstdijk, Graauw, Nieuw- Namen en Zuiddorpe. Men mag zeggen, dat het einde van dit studiejaar het werk heeft bekroond. Trouwens drie onderwijzers van dien cursus zijn tot het exarnen opgegaan en met eervolle cijfers geslaagd, n. 1. de heeren Roldanus en Tavenier te Ter Neuzen en Swagemakers te Philippine. Maar men zou nu hebben mogen verwachten, dat dit resultaat andere onderwijzers die nog de hoofdacte willen behalen, zou hebben uitgelokt, ook dien cursus te volgen. Toch is het niet zoo. Zondag 1.1. is die cursus opge- doekt, wegens niet genoegzame deelneming. Zoodat men na het zoo vruchtbaar bestaan van een jaar zeggen magSic transit gloria mundi Sas van Gent. Met het oog op het Koninginnefeest heeft onze kermis buiten ver- wacbting nog veel bezoek gehad, vooral de beide Zondagen was het zeer druk en maakten de neringdoenden goede zaken. Ons markt- plein waar dit jaar van alles te genieten viel, was dan ook een bezoek waard. De handboogsocieteit St. Sebastiaan gaf ter gelegenheid der kermis drie schietingen, een van fr. 100 en twee van fr. 150 waaraan res pectievelijk 61, 39 en 55 schutters deelnamen. De eerste Zondag werd de hoogvogel die niet getroffen kon worden, verloot. De zyvogels werden geschoten door Eug. van de \Vattijne van Kaprijke en Dr. Timmerman alhier. De kallen door H. van Waes van Westdorpe en Th. de Clercq van Wondelgem. Op Dinsdag werd de hoogvogel geschoten door Aug. Geir- naert van Watervliet, de zijvogels door E. de Moor alhier en Th. de Clercq van Wondelgem, de kallen door Fr. Gillis van Ertvelde en A. de Guijtenaere van Westdorpe. De laatste Zondag werd de hoogvogel geschoten door Pr. Kerckhaert van Westdorpe, de zijvogels door Th. de Clercq van Wondelgem en E. van Hecke van Westdorpe, terwijl de kallen werden verloot. Met voldoening kunnen wij op de prettige kermisdagen terugzien, daar geen enkele maal de orde verstoord werd. Koewacht, 17 Sept. In langen tijd had men bier niet gehoord van nachtelijke diefstallen van kippen en konijnen dezen nacht hebben dieveu k op drie plaatsen een bezoek gebracht. Rii de eerste hebben ze 10, bij de andere 4 en op de derde plaats slechts 2 kippen kunnen machtig worden. Rustwat. Het vervoer van haver uit achter- liggeude polders naar Belgie is geeindigd. Honderden geladen karren en wagens zi]n hier gepasseerd, soms een tiental bijeen. .1 ot onder Zaamslag en Kloosterzande kwamen ze voor onze zuiderburen tot uit de omstreken van fet. Nicolaas, die dus, na maaiing, een uur of acht vervoerden. Zij betalen eene goede markt, te meer, omdat hun ongedorschen haver vrij Belgie mag binnen komen, maar toch is dit opkoopen in zeker opzicht te betreuren, het geeft werkverlies. Hoeveel flinke arbeiders uit Oostelijk Zeeu wsch- Ylaandei'en zouden hun brood niet gedeeltelijk kunnen verdienen aan de kolossale massa's onge dorschen haver, die uit deze streek jaarlijks over de grenzen gaan orstefijk Een ontwikkeld landbouwer, die dez^k zeer fraaie eene rij haverkarren zag, zeide met veel jhezoe]£ aa^ z/Daar trekken weer een paar mannen Duitschland." St. Jausteeu. Bij mej. A. Ysebaeri Ivens, zijn Dinsdagnacht vijf konijnen g en een duif van den kuecht. Ilil bind verscliijnt Haandag., Woeosdag- en l'rijdagavond, uitseiondi vd op FeestdageD. Iiij de B'irmtt 1*. J. Ij> fc A V. - IS stand gekomen met welwillende medewerking

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1