A I g 6 m e 8 n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VIaanderen. hi oezoeK 11 m Koninklijk Bezoek. No. 5046. Dinsdag 17 September 1907. 47e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brieyenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. De Burgemeester van TER NEUZEN, voldoende aan de vereerende opdracht van Hare Majesteit de Koningin, betuigt aan de ingezetenen van deze gemeente Hoogstderzelver bijzonderen dank voor de vele blijken van gehechtheid aan Hare Majesteit en aan ZijneKoninklijkeHoogheid den Prins der Nederlanden betoond, bij gelegen- heid van het bezoek van Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid aan Ter Neuzen. In het bijzonder werden Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid getroffen door de aloni aangebracnte keurige versiering der straten en buurten, door de vele huldebetuigingen, o. m. gebracht door het aanbieden van bloemem, het toezingen van toepasselijke liederen, het uitvoeren -ler muziekstukken door de verschillende gezel- schappen, en vooral door de kinderlijke hulde der geheele schooljeugd, een en ander in hooge mate strekkende tot het opluisteren van dit bezoek. Eveneens beeft Hare Majesteit Hoogstderzelver tevredenheid betuigd over de voorbeeldige orde welke tijdens het verblijf van Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid in de geheele stad heerschte. Ter Neuzen, 14 September 1907. De Burgemeester voornoemd, J, A. P. GEILL. IF i De Burgemeester van TER NEUZEN gevoelt zich gedrongen aan de ingezetenen van deze gemeente zijnen oprechten dank te betuigen voor de uitstekende orde die tijdens het verblijf van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden aloni heeft geheerscht, waardoor het vroeger door hem uitgedrukte vertrouwen in de burgerij volkomen is bewaarheid. Hij stelt er prijs op uitdrukking te geven aan zijne groote erkentelijkheid jegens alien die daartoe en tot de opluistering hebben medege- werkt, vooral aan het Bestuur en de leden der Algemeene en der Bijzondere Commissien, aan de politiedienaren en voorts aan alien die op eenigerlei wijze hunnen steun hebben verleend, om den 14 September 1907 tot een voor Ter Neuzen onvergetelijken dag te maken. Ter Neuzen, 16 September 1907. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Zaterdagmorgen werd van Middelburg per extra-trein naar Vlissingen gereden voor het bezoek aan Zeeuwsch-VIaanderen. Bij het vertrek vandaar werd nog een af- scheid gegeven door de trommeljongens met begeleiding van het Middelburgsch Muziekkorps Het overtalrijke publiek dat zich overal bad opgesteld, om nogmaals de geliefde vorstin met Haar gemaal te kunnen zien en Haar dezer dagen zoo herhaaldelijk had toegejuicht, greep deze gelegenbeid nog eens aan om opnieuw blijk te geven hoezeer H. M. de harten van Haar volk heeft weten te veroveren. Na aankomst te Vlissingen waar de burge meester op het perron aanwezig was, werd gewandeld naar de gereedliggende prov. boot Westerschelde", waarop weder enkele leden van Ged. Staten ter begroeting aanwezig waren. Het eerst werd nu gevaren naar Breskens. Hoewel het hier slechts een doortoeht gold stelde deze gemeente het korte bezoek op^zoo hoogen prijs, dat de enkele kostbare minuten zoodanig werden gebruikt-, dat H. M. en Haar Gemaal zich voldoende konden overtuigen van de gehechtheid der Zeeuwen aan gene zijde der Schelde. De schoolkinderen zongen een lied, een bouquet werd aangeboden en verder werd H. M. door den burgemeester, den heer J. G. Gerritsen toegesproken. Van Breskens ging het per extra-tram van de stoomtrammaatschappij Breskens -Maldeghem naar Oostburg. Te Kruisdijk en Schoondijke werd even stilgehouden en de Hooge Bezoekers op waardige wijze hulde betuigd. OOSTBURG. Precies op den vastgestelden tijd arriveerde het vorstelijk echtpaar. Zij werden begroet door den burgemeester welke hen naar de voor hen bestemde zetels geleidde. Mevr. Gratema bood H. M. een bouquet aan. Daarna hield de burgemeester de volgende toespraak /Majesteit en Koninklijke Hoogheid Dankbaar voor 't mij verleende voorrecht om een enkel woord tot Uwe Majesteit en tot U we Koninklijke Hoogheid te mogen spreken, zij 't mij in de allereerste plaats vergund U niet alleen namens de Oostburgsche ingezetenen, maar ook namens alle ingezetenen van het 4de district en zulks in opdracht van mijne hier aanwezige ambtgenooten een hartelijk welkom toe te roepen Waar de geschiedenis ons leert, dat de Vor- sten uit Uw doorluchtig Huis ook aan deze streken door Hun persoonlijk optreden de zoozeer begeerde onafhankelijkheid hebben ver- zekerd, kan 't toch niet anders, of't nageslacht moet juichen nu hen de gelegenheid gegeven wordt U en Uw gemaal hier in zijn midden te zien en zulks te meer, waar steeds blijkt, dat ook nu evenals vroeger de Oranjes en zij die met Hen verwant zijn, steeds daar zijn, waar nood te lenigen en daadwerkelijke steun te leenen valt. Ik vlei mij, dat de ontvangst, die Uwe Koninklijke Hoogheid bier bereid is U de over- tuiging moge schenken, dat ook hier trouwe onderdanen wonen, die zich gelukkig achten geregeerd te worden door Uwe Majesteit, eene Vorstin uit 't Doorluchtige Huis van Oranje De rede werd door H. M. beantwoord. H. M. dankte voor het onthaal in de gemeente. Hierna volgde voorstelling van de leden van den gemeenteraad en de burgemeesters van de omliggende gemeenten. Ook de heer Hennequin lid der Tweede Kamer maakte zijn opwachting. Zij alien werden toegesproken door 11. M. de Koningin en den Prins. Door den heer C. P. I. Dommisse, burge meester van Sluis, werd hierna aan H. M. een album aangeboden. De heer Dommisse sprak daarbij het volgende //Majesteit Verheugd over het bezoek van Uwe Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden aan dit gewest, veroorlooven zich de gemeentebesturen onder warme hulde en innige tronwbetuiging aan U en Uw Konink lijk huis, U dit album aan te bieden dat in woord en beeld iets weer geeft van het roem- rijke verleden en schoonheden der in dit deel van Zeeuwsch-VIaanderen gtdegen gemeenten." De inhoud van het door den heer Dommisse (burgemeester van Sluis) bewerkt album be- staat uit I. een opdracht aan H. M. de Koningin 11. eene opgave der door den schrijver gebruikte bronnen voor de historische schetsen III. lets over de bevolking van Zeeuwsch-VIaanderen en de Kadzandsche taalIV. de historische beschrijving van achttien gemeenten in Weste- lijk Zeeuwsch-VIaanderen gelegen (in lexico- graphische orde gerangschikt)V. de mooiste ansichtkaart van al deze beschreven gemeenten. Het manuscript is geschreven op oud Hoi- landsch papier verguld op snee. De titel en opdracht zoomede de opschrifteu der gemeenten zijn door dhr. Dommisse ook bewerkt niet fijn gekleurde oud Gothische letters. De band van het album is donker groen leder waarop met gouden letter de woorden prijken //Zeeuwsch Vlaanderen VVestelijk Deel in woord en beeld". De firma A. J. Bronswijk te Oostburg belastte zich met de levering van dezen keurigen band en de bladen. Na een kort verblijf op de beurs, wandelden II. M. en Z. K. H. naar de vorstelijke tribune. De oudste schoolmeisjes strooiden toen bloemen voor H. M. en maar steeds kwam aan bet gejuich der menschenzee geen einde. Nadat H. M. en Z. K. H. op de vorstelijke tribune hadden plaats genoraen hadden zij ge legenheid de huldigingsoptocht te zien passeeren, een voorstelling gevend van de verschillende bedrijven. He zeer karakteristieke stoet was gemeente- gewijze samengesteld, en wel als volgt Hit Aardenburgmuzieksocieteit //Aarden- burgsche fanraren" met vaandel. Uit de gemeente Breskens, de Visscherij, voorgesteld door een hoogaarseen wagen voorstellend de Dropskokerij Luteijn een wagen van de Breskensche Bergingmaatschappij. Uit Biervlietde Muziekvereeniging „Harmo- nie" met vaandel, en een historische voorstel ling van het haringkaken. Uit Cadzand het fanfare-gezelschap //Geduld Overwint" met vaandel, een wagen voorstellende de zeewering van de watering Cadzand (steen- zeb'-r.s en krammatmakers)het fanfare-gezel schap /Excelsior"; de bemanning van de redding- maatschappij „Helpt Elkander." Uit Eedede muziekvereeniging //Nooit Ge- dacht" met vaandel. Uit Groede de Dameszangvereeniging //Excel sior" een praalwagen voorstellende Landbouw en Zuivelbereidingde muziekvereeniging //Eendraeht maakt Macht" met vaandel. Uit Hoofdplaatde muziekvereeniging ,/Oefe- ning baart Kunst" met vaandel. Uit NieuwvlietOude speelwagen van den heer A. de Hullu, waarin de oude Gadzandsche dracht te zien werd gegeven de zangvereeni- ging //Vooruit". Uit Oostburg: de muziekvereeniging //Har- monie" met vaandelde zangvereeniging //Halle lujah" met vaandel. Daarop volgde het Historische gedeelte, in- geleid door een heratit, vaandrig, hopman, rnus- ketiers en pages, en als hoofdgroep te paard prins Maurits, prins Frederik Hendrik, de graven Willem Lodewijk, Ernst Casiraier en Lodewijk Gunther van Nassau, en de opper-luicenant Julius vaD Eysinga. Daarachter, alien in historische voertuigen gezeten, een drietal leden van de Staten-Gene- raal, en als slot Untenants te paard en mus- ketiers. Na deze historische groep, werd de stoet weer vervolgd met locale groepen Uit Retranchementzangvereeniging yOns Genoegen" met vaandel. Uit Sluis muziekvereeniging //Apollo" met vaandelvijf spannen Zeeuwsche Landbouw- paarden. Voorts nog de volgende zangvereenigingen, alien met haar vaandelsuit St. Kruis //Elk naar zijne krachten", uit Waterlandkerkje//Nut en Genoegen", uit IJzendijke //Gedult overwint alles", uit Zuidzande //Veronica", en de zang vereeniging w Wilhelmina". En eindelijk als slot een praalwagen, ge- arrangeerd door Gebr. De Pauw uit Oostburg, met postduiven die voor de tribune werden opgelaten. Het Koninklijk Echtpaar volgde deze vrijlating die uitstekend slaagde, met groote belangstel- ling. Al de groepen in den optocht juichten onder het voorbijtrekken, met de vaandels salueerend, H. M. en den Prins toe, die vriendelijk lachend en buigend voor de hulde dankten. Ten slotte zongen de schoolkinderen het volkslied, waarmee ook tal van volwassenen instemden. Toen deze optocht gepasseerd was verlieten de hooge bezoekers om 11 uur weder per extra-tram de gemeente en werd aan de Breedstraat nog een aischeidsgroet gebracht. Per tram werd nu teruggekeerd naar Breskens en vandaar per //Westerschelde" naar Ter Neuzen gestoomd. Tijdens dit tochtje over de Wester schelde werd aan boord de lunch gebruikt, ten- einde zoo weinig mogelijk tijd verloren telaten gaan. Aan dat dejeuner werd deelgenomen door 25 personen. In de eerste klasse kajuit zaten met H. M. de Koningin en den Prins aan barones Van Hardenbroeck, barones Rengers, barones Sloet van Marx veld, baron Sirtema van Grovestins, de Ooinmissaris der Koningin in Zeeland, W. A. graaf van Lijndeu, kamerheer van H.M. de Koningin in buitengevvonen dienst, J. A. van Rompu, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, voorzitter der commissie van toezicht op den provincialen stoombootdienst en P. J. Siegers oudste lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland. In de tweede klasse kajuit namen plaats Jbr. Mr. E. H. O. de Casembroot, lid van Gedepu teerde Staten van Zeeland en lid van de com missie van toezicht op den provincialen stoom bootdienst, baron Bentinck, Jhr. Vegelin van Claerbergen, Jhr. Van Geen, Jhr. Van de Poll, baron Van Tuyll van Serooskerke, baron Van Asbeck, Jhr. Van Reigersberg Versluijs, ordon- nance-officier, benevens de heeren M. de Jonge Jz., P. F. Fruijtier en J. H. Blum, leden van Gedeputeerde Staten, A. A. Bekaar, hoofd- ingeiiieur-directeur van 's rijks waterstaat, M. B. G. Hogerwaard, hoofd-ingenieur van den provincialen waterstaat, Mr. W. Polman Kru- seman, griffier der Staten var. Zeeland, en H. J. G. Hartman, hoofdcommies chef der le afdeeling ter pi-ovinciale griffie. Zoo was de tijd genaderd voor het bezoek aan TER NEUZEN. Wij wenschen ons verslag daaromtrent aan te vangen met den morgen. Wat bracht die een teleurstelling voor velen. De zon, die de andere Zeeuwsche streken tijdens het vorstelijk bezoek met hare vriendelijke, warme stralen had begunstigd, bleef achter- wege. De den vorigen dag voortdurend ge- raadpleegde barometers hadden ook niet veel goeds voorspelt, dus vreesde men het ergste. Het had in den afgeloopen nacht al een weinig geregend, doch hiervan hadden de versieringen nog geen noemenswaardig nadeel geleden. De lucht werd echter grijzer en grijzer, tot eindelijk een malsche regen begon te vallen. Het zag er naar uit om een //regentje voor een heelen dag te worden". Pessimistische profeten voor- spelden dat ook, doch de optimisten, en die waren het talrijkst, hoopten dat het nog wel zou afloopen. Nu, de laatsten hebben zooals bleek gelijk had. Reeds vroeg in den taorgen doorkruisten talrijkerijtuigen metfeestelqk gestemde mensehen de versierde straten. In verwachting van de later volgende drukte, wilde men reeds nu een kijkje nemen, opdat men van het moois toch niets zou missen. Uit de omgeving kwamen de belangstellenden ook al spoedig opdagen. Voor de aankomst van treinen of booten waren reeds vele vreern- delingen binnen onze veste, die de straten vulden, eveneens allereerst het vele moois bekijkende en bewonderende. Tot aller vreugde klaarde het weer op tegen den tijd dat het feestprogramma zou worden uitgevoerd. De eerste nummers, het statige klokgelui van het stadhuis en de torens der Ned. Herv. en der R. K. kerk, benevens de ruime bedeeling aan de armen van verschillende gezindten, had natuurlijk niet door het weer geleden. Toen de muziekgezelschappen op het appel kwamen, bleef de regen achter, de regenwolken werden weggeblazen. Zeer druk was het aan het station, toen de eerste trein uit Mechelen hier arriveerde. Al- daar stonden reeds opgesteld de muziekgezel schappen ,De Vereenigde Werklieden" uit Ter Neuzen en tfDe Volharding^ uit Zaamslag, om TER SEIIZEMJHE COERAST. Dit blftd verwcliSjnt IVlaandag-, WoenNdn^- en Vrijdagavpiid, uii^ezonderd op Fees<dagen. bij de Firm a P. J. WAX DE SAXUE te Ter ieuzen. BB39BI o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1