A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Wilhelmina komt! No. 5045. Zaterdap: 14 September 1907. 47e Jaargang. BEBSTB BLAD. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika J l,321/2 en yoor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. „Een jubelkreet klinkt heinde en verre, 'tis een feestgalm overal. De vreugdeklokken luiden, terwijl boven in de blauwe lucht de beiaard zijn klingelende tonen in buppelende vlucht doet wegspranken. Bazuinen schetteren, klaroenen sckallen, 't lied klinkt allerwege uit voile borst. De vaderlandsche driekleur, afgewisseld door en vereenigd met bet geliefde Oranje, ontplooit zich allerwege en golft op den adeiu van den wind, zoowel aan de nederigste sculp als aan sierlijke gevels. Groen en bloemen zijn tot kransen gevlochten, sieren dorp en stad en niet een is achter gebleven om dezen dag te maken tot een waren feestdag, waarop vereerende liefde, onkreukbare trouw en innige dankbaarheid den grondtoon vormen van de feestelijke stemming waarin het volk zijn gevoelens uit voor Neer- lands Vorstin". Zoo ongeveer schreven wjj 6 September 1898, bij gelegenheid van het feest ter eeie van de krouing van onze geliefde Koningin Wilhelmina. En wij schreven naar waarheid. Het Nederlandsche volk, van den Dollard tot over de Schelde, is monarchaal in hart en nieren. Het onzalig woord, in een onzalig oogenblik geuit, dat de Kroon slechts een ornament is aan ons staatsgebouw, is het volk van Nederland over het hoofd gegaan, is vervluchtigd. Het volk van Nederland beschouwd daarentegen de kroon als een hecht fundament, zoekt ei haai veiligheid, bescherming. Het volk van Neder land is monarchaal, ook omdat het met zijn Vorstenhuis, den Oranjestam, zijn drie-eeuwsche historie heeft gemaakt, zijn onafhankelijk volks- bestaan heeft gegrondvest, zijn glorie heeft vei- worven en zyn welvaart omdat de loten van dien Oranjestam zjjn lief en leed hebben gedeeld, getuigende//Je maintiendrai omdat Oranje Nederland maakte ja, tot een Koninkrijk, maai vooral tot een gelukkig land. Wat wij 6 September 1898 schreven, kunnen wij wederom schrijven. Met een verschil. loen juichte het Nederlandsche, thans het Zeeuwsche volk. Op en na 6 Sept. 1898 bleef er onder alle feestvreugde bij o zoovelen van Koningin Wilhelmina's trouwe en aanbankelijkeonderdanen een vurig maar onbevredigd verlangen. Het verlangen zijn dierbare Koningin eens van aangezicht tot aangezicht te mogen aan- schouwen, Koningin Wilhelmina, van wiezooveel liefs en goeds en edels werd gezegd, geschreven in dicht en ondicht, van wie zooveel goeds werd gehoopt en verwacht. Velc streken van ons vaderland genoten reeds het voorrecht van een bezoek der Vorstin, doch Zeeuwsch-Vlaanderen hoopte, verwachtte nog steeds met vurig verlangen. Een ver langen dat, groeiende, begon te prikkelen, t« schrijnen, tot weemoed stemde, sinds men wist, hoe Zij met Haar volk meeleefde, voor Ilaar volk leefde, Haar grootheid zocht en Haar ge- luk in de grootheid en het geluk Haars volks, deelde in zijn leed, deelde in de rampen en daar waar het noodig was hulp bracht en armoede lenigde, geen hulpbede van hulpbehoevenden, weduwen en weezen onverhoord latende. O, men verlangde zoo die dierbare Koningin te zien, te zien in al haar Koninklijke Majesteit, maar ook en vooral in hare lieflijke, minzame verschijning, welke men zoo vaak hoorde en las geprezen, geroemd. De residentie is zoo ver van ons Zeeuwsch- Vlamingeu verwijderd. En ging er niet eene rilling door het Volk van Zeeland, toen het vernam hoe die dierbare Vorstin 't gure jaargetijde, weer en wind ge- trotseerd had, geploeterd had over onze be- slijkte Zeeuwsche dijken, om bij den watersnood in 'tvoorjaar van 1906 te komen lijden met hen die van goed en have waren beroofd, met Koninklijke mildheid en echt Christelijke liefde in de eerste behoeften der zwaarst getroffenen voorziende. 0 Koningin Wilhelmina bij zijn leven nog eens te kunnen zien, Haar in zijn midden te hebben, Haar te kunnen befeesten, Haar zijn liefde en trouw, zijn dankbaarheid en hoog- achting te kunnen toeroepen, toejuichen uit voile borst, in alle vurige geestdrift 0 wat heeft het Zeeuwsche volk er naar verlangd, En thans: Zij komtZij, met Haar Gemaal Zij is reeds in Zeeland, morgen reeds hier Onze gloeiende wensch zal worden vervuld. Wij staan gereed om die beiden te huldigen. Reeds dikwijls waren wij bij gedenkdagen van het Vorstenhuis, bij verjaardagen der Koningin in een feestkleed gehuld, bij de jaardagen van de Koninklijke telg, eerst van het kind, later van de jonkvrouw, eindelijk van de vrouw Ons blad is ook thans weer in feestdosch. evenals een groot deel onzer stad. Geen wonder 1 Zij komt. Wij zullen Haar zien, Haar kunnen begroeten, huldigen, hier, in onze eigen streek, in onze eigen stad. Er zullen vreugdeklankeu worden gehoord, voor zoover de ontroering, dat men haar eindelijk van aangezicht tot aangezicht aanschouwd, die kreten niet in de keel doen stokken, en tranen doet vlieten, tranen van dankbaarheid en genot. Zij komtZ'j, met Haar Gemaal Wij zijn gereed haar te ontvangen. Welkom roepen wij het Vorstelijk Eehtpaar toe. Welkom op den Zeeuwsch-Vlaamschen bodem. Wij vieren feest, feest om U te huldigen, maar we vieren ook feest om uiting te geven aan de dankbaarheid die ons bezield, om uiting te geven aan onze vreugde, dat aan den zoo lang gekoesterden wensch wordt voldaan. Zeeland viert feest, zijn Koninginne-feest. Omdat Zij op Zeeuwschen bodem vertoeft. De steden en dorpen zijn in feestdosch, rijker nog dan bij vroegere gelegenheden, want defeeststemming wordt nog door de dankbaarheid verhoogd. En morgen komen de Vorstelijke bezoekers hier Morgen wordt aan onzer. wensch, het ver langen der Zeeuwsch-Vlamingen voldaan. Alle leed is voorbij, vergeten. Zij komen. Hoerah 1 Dat Zij leven. Zij KONINGIN WILHELMINA en PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN Klokgebom Dreunt alom Luid van elken toren. Als in 't Oost 't Wolkje bloost, Laat het dra zich hooren. 't Zendt zijn toon Vol en schoon Over weide en akker. 't Schel gerucht In de lucht Itoept den traagste wakker. Grijze en kind Volgt gezwind 'tNooden van die klanken Van omhoog, In het oog Heldre vreugdespranken. Vroeg verlaat 't Feestgewaad Heden least en lade. Arm en rijk Vult gelijk Straat en plein en kade. Vijl noch zaag Snerpt vandaag, Wiek noch drijfrad gonst er, Spade en ploeg Scaakt 't gezwoeg, Slei noch hamer bonst er. Slechts geneugt, Zoete vreugd Laat heur stemme hooren Overal Dringt heur schal Feestlijk ons in de ooren. Blijde dag Neerlands vlag, Wapprend allerwegen Bloemengeur, Nassau's kleur In de kleinste stegen. Druk gewoel, Blij gejoel, Allen opgetogen Krans, festoen. Fleurig groen, 't Is een last voor de oogen Luid ontvliet n't Princelied" D'onvermoeibren kelen, Daar*) alom Fluit en trom En trompet het spelen. En de stroom Kust zijn zoom Thans zoo teer en innig Hi], die vaak Dreigt met braak, Woest en fel en vinnig. Zonneglans Gaat ten dans Op zijn dartel water 'tVonkt en blinkt, 't Rijst en zinkt Met verheugd geklater. De oude vloed Weet zoo goed, Waarom we ons verblijden, En hij speelt, Zingt en kweelt, 't Lied van vroeger tijden. Willems zang, Eeuwen lang 't Lied der //lage landen Bi der see", Schalt hij mee Met de blijde stranden. Klokken, bomt, Want Zij komt, Onze Koninginne Trom en fluit, Jubelt luid Welkom hier, Vorstinne 't Rond gemoed, Dat U groet, Biedt U meer dan woorden Liefde woont, Trouwe troont Aan de Scheldeboorden. F. VAN D1XHOORN. Ter Neuzex, September 1907. SEIZESSCHE COIRiVT. Uit lilad vemcliijnt Maandag-. Woe«»d»g- en Vrijdagavond. nUgesonderd op Keestdag^n. Iiij de Firnia I*- J. SAXOE «e Ter Xeazen. r\ o o Daar terwijl.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1