A I g e m 6 e n Nieuws- so Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaaoderen. it ;i;tit I if Gfemeente-Secretaris. No. 5044. Donderdag 12 September 1907. 47e olaargang. FEUILLETON. EEM DAPPERE Z US TER. ABONNEMENT: Per drie raaanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40 bet overige Voor Voor Amerita 1321 2 en voor Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, PosTdirecteuren en Brievenbushouders. Telofoon No. 2 5. Xnzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTEN TIEN: Yan 1 tot 4 jegels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. De Burgemeester van Ter Neuzen, „lk ben Mina Bouman", hernam deze, haar omhelzende. „0, wat zijt u goed veel beter en veel schooner dan zijne bruid. Gij zoudt hem niet verlaten en u ook niet over mijn ouden vader en zijne zuster geschaamd hebben." //Stil, stil," zei Elsa, het' blozend gelaat af- wendende. //Waarvan weet gij dit alles Doch kom mee hier bij de dooden moet gij dat niet vertellen mij dunkt, dat wij elkaar veel te zeggen hebben." Zij geleidde Mina in het nieuwe slot. ,/Zie," sprak ze op het prachtige gebonw wijzende, „dat is het werk van uw broeder en zijn loon is de kerker en de schande." z/Niet voor altijd, niet voor altijd," hernam Mina, //ik weet, dat zijne onschuld bewezen zal worden." //Ik dank u voor dit vertrouwen dat geeft ook mij moed en hoop maar kom, gij moet mij vertellen, hoe gij hier gekomen zijt. Ik laat u later het kasteel zien en alles wat uw broer hier gebouwd heeft," zei ze. ,/Zeg mij nu eerst, hoe lang gij reeds hier zijt z/Ik ben met mijn vader naar de verloving van August gekomen," hernam Mina in tranen Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN noodigen hen, die genegeu zijn zich te belasten met het ;vau»teken, selioou- liouden enz. van de LANTAARNS ten be- hoeve der straatverlieliting in de buurt Baandijk uit, zich voor 23 Septsinbec <907, aan te melden ter gemeente-secr«tarie, alwaar nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. Ter Neuzen, 10 September 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. VV. S. J. DIELEMAN, Secretaris. TER NEUZEN, II September 1907. De beer C. W. Bouwmans, muziekonder- wijzer alhier, heeft in antwoord op de door hem gecomponeerde Marsch voor 14 September a. s. welke opgedragen is aan H. M. de Koningin het volgende schrijven van H. M. particulier secretaris ontvangen z/Voldoende aan de bevelen van Hare Majesteit de Koningin heb ik de eer ter uwer kennis te brengen, dat het Hare Majesteit heeft behaagd, bij uitzondering de opdracht te aanvaarden van de door U gecomponeerde Marsch vDe Zeeuw- sche Leeuw" die zal worden uitgevoerd ter gelegenheid van Hare Majesteits aanstaand bezoek aan Ter Neuzen. (w. g.) VAN GEEN." losbarstende, want nu kwam haar alles weer voor den geest. Zij sehilderde haar met kinder- lijken eenvoud het gebeurde, waardoor Elsa een helder inzicht kreeg in de droevige ge- schiedenis, waarin haar broeder geraakt was. //Had ik vader slechts een dag eerder kunnen bewegen hem het geld te geven, dan was dat alles niet gebeurd," zuchtte ze, //maar 't was onmogelijkhij is ook zoo eigenzinnig." z/Gij deedt, wat gij kondt," zei Elsa, //maar is het waar, dat Greta dadelijk aan zijne schuld geloofde. Hoe kan men dan den man, dien men bemint, voor een misdadiger honden En indien hem de wereld schuldig achtte en hij zelf zijne schuld bekende, ik ik Zij zweeg eensklaps en begon hevig te blozen Mina drukte haar de hand. /.-Ik geloof," zeide deze, //dat het niet de ware liefde is, die zoo licht gelooft en twijfelt, niet de liefde, die geen onderscheid van personen kent en nooit sterft. Een geluk zie ik reeds in het ongeluk van Augusthij is bewaard voor een huweiijk, dat hem ongelukkig zou gemaakt hebben." ffMaar wanneer zijne onschuld bewezen wordt? z/Zal hij nooit vergeten, dat zijne bruid hem voor een moordenaar aangezien heeft", hernam Mina vurig, //zoover ken ik hem, want hi] is mijn broeder. En zij zat ook niets meer met hem te doen willen hebben ik geloof, dat zij De brievenbesteller J. Fonteijn alhier wordt n et ingang van 1 October overgeplaatst naar Leiden. Met ingang van denzelfden datum wordt in diens plaats van Leiden naar hier overgeplaatst de brievenbesteller J. Minderhoud. De le luitenant-kwartiermeester W. Jansen van het 3e regiment infanterie, thansgedetacheerd aan de hoogere krijgsschool. is overgeplaatst bb het le regiment vestingavtillerie. Ket geuoJfj van H. 1V1. en den Prirss. Het gevoig van H. M. en den Prins bij het bezoek aan Zeeland zal bestaan uit mevrouw de barones Van Hardenbroek van's Heeraarts- berg en Bergambacht, geb. graviu Van Limburg Stirum, grootmeesteres, mevrouw A. J. Juckema van Burmania, barones Rengers en jonkvrouw 1. G. barones Sloet van Marxveld, hofdames, J. E. N. baron Sirtema van Grovestins, groot- meester, C. A. baron Bentinck, opperstal- meester, E F. 0. H. J. baron van Tuyll van Serooskerken, adjudant-generaal, Jhr. P. J. Vegelin van Olaerbergen en Jhr. VV. F. H. de Poll, kamerheeren, Jbr. F. M. L. van van van Geen, particulier secretaris, Jhr. H. A. Reigersberg Versluijs, ordonnans-officier, alien van H. M. de Koningin, en baron VanAsbeck, adjudant van den Prins der Nederlanden. Gisteren slaagde te Breda voor de hoofd- akte de heer A. Swagemakers van Philippine. Verplaatst met ingang van 16 September a. s. de kommies 3e klasse bij de belastingen A. P. Blok van Riel naar Sluis. Bij dat dienstvak is mel ingang van I No vember e. k. tijdelijk belast met de waarneming van het grenskantoor Kotten, de cond. ontvanger J. H. Janssen te Overslag. Bij de nengstenkeuringen zijn er Donderdag te Cortgene aangegeven 5, voorgebracht 5, goedgekeurd 5 Vrijdagvoormiddag te Zierik- zee resp. 8, 7 en 7 en des namiddags te St. Maartensdijk 6, 6 eu 5, terwijl er 1 is afgekeurd. De verplichte hengstenkeuringen in Zeeland zijn hiermede afgeloopen. In het gebeel werden er aangegeven 139, voorgebracht 132, goedgekeurd 102, goedge keurd otidanks cornage 2, uitgesteld 10 en afgekeurd 18. De collectieve inzending voor de Haag- sche inzending van bet Stamboek van het Zeeuwsch-Belgisch trekpaard telt 37 paarden 12 hengsten van 3 jaar en ouder, 4 hengsten van 2 jaar, 12 merries van 3 jaar en ouder, 5 merries van 2 jaar en 4 merries van 1 jaar. het zeer graag had, dat de verloving op een sisser uitliepze schaamde zich over mij en mijn vader, voegde zij er zachtjes bij. z/Zich schamen over u Eene prinses be- hoefde zich niet te schamen u zuster te noemen," riep Elsa. z/Ja. gij zijt goed. O, had ik een zuster als gij ffLaten wij zusters zijn", hernam Elsa en omhelsde het jonge meisje nog eens. »Wij gelooven immers beiden aan de onschuld van uw broeder en en ;/En wij hebben het doel hem te redden," viel haar Mina in de rede. Elsa wist, dat haar ge'neim verraden was doch ook, dat het aan eene trouwe ziel toe- vertrouwd was. z/Je bent in Hamburg geweest om bij je broer te zijn vroeg E'sa en verzocht haar bij haar te blijveu, maar 't meisje weigerde. z/Dat kan onmogelijk, mijn vader is ook hier ik mag hem niet verlaten." z/Breng hem dan ook hier; we hebben plaats genoeg, zelfs te veel." z/lk zal hem hier brengen dan kan hij zien wat August gebouwd heeftdat zal hem ge- noegen doen," zei Mina, //maar hier wonen doet hij zeker niethij zal reeds boos genoeg zijn, dat ik zonder zijn voorkennis hier gekomen ben." Zondag was het eu voor de Gerefornmerde kerk van Middelburg (A) en voor haar predi- kant, den heer A. Littooij, een feestdag. Hij herdacht toen zijn veertigjarigen Evan- gelie-arbeid te dier stede. Des morgens trad als feestredenaar op de heer R. J. v. d. Veen, predikant te Goes, die tot tekst had 2 Cor. 4 15 en 16a. Aan het einde der godsdienstoefening sprak deze den jubelaris namens kerkeraad en gemeente toe, waarna hem staande een paar psalmverzen werden toegezongen. De jubelaris trad 's avonds, biijkbaar onder den indruk van het voor hem zeer gewichtige teit, op en hield eene gedachtenisrede naar aanleiding van 1 Cor. 15 10. Als afgevaardigde van de Gereformeerde kerken van Zeeland sprak de heer R. J. v. d. Yeen nog eenige hartelijke woorden, om den heer Littooij de gelukwenschen der Zeeuwsche kerken over te brengen, hem de verzekeriug gevend, dat heel Zeeland op dezen dag met deze kerk blijde feest viert. Namens de classis Waleheren bracht de heer G. H. Toebes, pre dikant te St. Laurens, de zegebede en geiuk- wensch over. Veel belangstelling viel Zondag en Maandag den grijzen jubelaris te beurt. Benevens vele andere geschenken werd hem namens de ge meente een enveloppe overhandigd. Maandag was er in de consistoriekamer der kerk receptie voor de Ambtsbroeders en den kerkeraad en Dinsdag voor de gemeente. Dinsdagnamiddag werd op de algemeene begraaf'plaats te Middelbui'g ter aarde besteld het lijk van den heer G. C. Reijers, in leven beeedigd klerk ter griffie der arrondissements- rechthank aldaar. De lijkkist werd grafwaarts gedragen door de klerken, werkzaam op het gerechtsgebouw, de deurwaarders, de veldwachters en een paar commissarissen van de Maatschappij //LTit Voor- zorg", waarvan de overledene eveneens commis- saris was. Aan de groeve hadden zich vereenigd Jhr. Mr. A. van Reigersberg Versluijs, president, Jhr. Mr. E. P. Schorer, vice-president van de recht- bank, Mr. E. P. M. Mathon, officier vanjusti- tie, een aantal rechterlijke ambtenaren, eenige advocaten en belangstelienden. Achtereenvolgens werd het woord gevoerd door Jhr. Mr. A. Reigersberg Versluijs Jhr. Mr. W. II. Snouck Hurgronje, griffier, en door den heer R. J. Hoogervorsr, namens de inferieuren bij de rechtbank en het kantongerecht, Een drietal kransen dekten de lijkbaar. Zaamslag, 11 Sept. De voordracht voor onderwijzeres aan de openbare school te Othene z/Wildet gij het werk van uw broeder zien z/Neen, ik wilde de plaats zien, waar de misdaad gepleegd is, waarvan men hem de schuld geeft." Ze vertelde haar, hoe zij in 't huis en in de kamer gekomen was, waarin de lrjken lagen, dat zij 't verhoor haars bvo- ders had afgeluisterd en toen ontdekte, dat zij opgesloten was. #Waarom riept gij niet?" z/Ik durfde nietik vreesde, dat mij gevraagd werd, wie ik was en wat ik wilde, zoodat ik mij verborg, toen ik de deur hoorde sluiten. O, wat was ik bang, dat gij met den heer Karel zoudt vertrekken voor niets ter wereld zou ik zijn te voorschijn gekomen, zoolang hij daar was." //Arm, arm, kind," zei Elsa, //welke bange uren hebt gij hier doorgebracht." z/Ze warcn niet vergeefsch," lachte Mina, z/ik heb eene gewichtige vondst gedaan." z/Eene vondst ,/Ja, kijk hier," zij haalde het eind lint te voorschijn. //Dit vond ik aan het schrijlbureau wat is dit Elsa nam het in de hand en beschouwde het van alle kanten. Eensklaps begon ze te beven en hare oogen bleven strak op de letters ge- vestigd, die op het lint gedrukt stonden. „Het is een stuk lint van de pet van een matroos," zei ze met heesche stem. (Wordt vervolgd.) SEIIZESSCHE OI RAIT. l»lj tie Firma I*. J. AAA I?«f b(ad -verscliijnl IfSaamlasj-, Woensiiag. en Vrijiiasatond, uHjjezonclerri op Feesldagen. in aaiimei'king nemende, dat tot liet bandhaven van orde, enz. bij gelegenheid van bet bezoek van Hare Majesteit de Koningin en Zijne KoninklijIce Hoogheid den Frins der Nederlanden met gevoig, aan deze gemeente, op den 14"''September 1907, buitengewone maatregelen dienen genomen te worden, noodigt de ingezetenen en bezoelcers beleefd nit, welwillend inede te werken, dat de Koninldijke stoet overal ongehinderd zal kunnen voortgaan en de orde niet verstoord tvorde, opdat de Konink- lijke bezoekers eenen gunstigen indruk van bet hulde- betuigende publiek zullen ontvangen. Hij verzoekt daartoe gevoig te geven aan vevzoeken van feestcommissarissen, kenbaar aan een Oranjelint gedragen over de scbouders, en van politiedienareu. Bovendien worden de volgendebepalingen afgekondigd le. Het verkeer in de kom der gemeente met njtuigen, rijwieleu, antomobielen en andere voer-en rijtuigen is verboden van af 's morgens elf unr tot des na- middags vijf our. Hiervan sign uitgesonderd de rijtuigen en paarden die in den Konink- lijken stoet zullen plants nemen. 2". Het loopeu en verkeer door de straten enz., die door den Koninklijken stoet zullen bereden worden, is verboden, vanaf twaalf unr des middags, tot bet oogenbiik dat die stoet voor goed de straat, enz. verlaten heeft. 3". In de straten, waardoor de Koninklijke stoet zich zal bewegen, moet de rijweg gebeel vrij gelaten en mag alleen plaats genomen worden op de stoepen en verboogde trottoirs. 4 Ilet opdringen naar-, het dchtervolgen van- en het medeloopen met den stoet is verboden. 5". Bij bet loopen of bet zicb verplaatsen door de straten en over wegen moet steeds de rechterzijde van de straat of den weg gebouden worden. 6". Het stilstaan op de bruggen is verboden en als de Koninklijke stoet over de bruggen rijd mag zicb niemand daarop bevinden. 7P. Het verkeer over den bedekten weg buiten de Saspoort en over den dijk van de Vlooswijkpoldcr is verboden. 8". Het verkeer over de voetbrng over bet buitenhoofd van de Westsluis is verboden van af 12 unr des middags tot e6n uur, nadat het Koninklijk vaartuig de haven zal verlaten hebben. 9e. De ponton met toeleidende brug zijn voor het publiek afgesloten van half twaalf uur des voor- middags tot een uur, nadat bet Koninklijk vaartuig de haven zal hebben verlaten, met dien verstande dat alleen aan reizigers, die van de in geregelden dienst varende stoombooten gebruik gemaakt heb ben of daarvan gebruik moeten maken, op ponton en brug toegang wordt verleend, wanneer de boot waarmede de reis gemaakt is of moet worden, aan de ponton is gemeerd. 10". De gezagvoerders en scbippers van vaartuigen, welke ook, worden herinnerd dat zij verplicht zijn onmiddellijk de bevelen op te volgen, welke hun door de Commandanten van de torpedobooten of andere daartoe aangewezen ambtenaren of beambten zullen worden gegeven. lie. Zoolang bet Koninklijk vaartuig binnen 20011etere van andere vaartuigen is, moeten de vnren zoodanig geregeld zijn dat zoo rnin mogelijk rook uit den schoorsteen komt, terwijl van sirene, slootnfiuit, scheepsklolt of andere geluidsignalen al leen in geval van noodzakelijkheid gebruik mag worden gemaakt. Deze bepaling is ook van toepassing voor de vaartuigen, die zich op bet kanaal bevinden en gelegen of varende zijn binnen de ruimte Ter NeuzenStaalfabriek. De tijd in boven Vermel de bepalingen is de Amsterdamsche tijd. Ter Neuzen, 9 September 1907. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1LL. 12- Burgemeester en Wethouders van TER NEDZEN maken bekend, dat de Gemeente-Secretarie op Eater- ii»g, 94 St-p#e«t«ber B049?. zal geilolen zijn. Ter Neuzen, 10 September 1907. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILD, Burgemeester. W. S J. DIELEMAN, Secretaris. ■IK SAXB3K le Ter i'euzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1