A I (i e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5043. Oinsdag 10 September 1907. 47e Jaargang. Buitenland. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32\/2 en voor het ovenge Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Oe troebeien aan de Ani< weepsche haven. Donderdag is de brand te Antwerpen nog korten tijd opgeflikkerd. Het Handelsblad van Antwerpen meldt dienaangaande Men had gehoopt een zestal houtstapels Iangs den kant der Eeckeren Poort, aan de vernieling te kunnen onttrekken, maar gisterenavond sloeg de wind om en weldra bad het vuur ook deze stapels bereikt. Het was de zaak van enkele minuten. Weldra stonden de 6 stapels te branden als reusachtige toortsen en joegen zij hunne vlammen 20, 30 meters hoog. De luch.t langs de noordzijde der stad ver- toonde dan ook tot laat in den avond den rossen gloed, die daags te voren op een zoo grooten afstand werd bemerkt. Een deel der pompiers van Antwerpen en die van Brussel zijn blijven werken en werpen stroomen water op de gloeiende puinhoopen. Dezen ruorgend was, om zoo te zeggen, alles uitgedoofd en nu zijn ook de pompiers van Brussel huistoe gekeerd. Ziehier de volledige lijst des firma's wier koopwaren in den grooten brand vernield werden Defever Snauwaert, lie Broeckere, De Winne- Bruyere, Beling, Cerf, Herremans, Dewandeleer, Goffin, Kintschots, Teichman, Gesnot, Rensing, Van Huffel&Smeur (zagerij), Lahaye, Cobbaert Jussiant, Van Bree, Vermaelen, De Cock, Antoine Wolfs, Delangle Van Hoof. De vraag, wie de schade van den brand zal hebben te dragen, wordt te Antwerpen druk bepraat. W ie zal de gebroken potten betalen vraagt bet bovengenoemde blad. Men zal natuurlijk procedeeren en talrijke dagvaardingen in kortgeding, tot benoeming van experten, zullen door houtkooplieden aan de stad gezonden worden. De stad loochent haar verantwoordelijkheid, maar naar laid der wet is de stad verant- woordelijk voor alle schade, aangericlit door benden stakers. Men weet dat bij de woelingen in den Bori- nage de gemeente Lodelinsart werd veroordeeld tot betaling van ontzaglijke schadevergoeding. Zooals we gisteren zegdeu voorziet men veel processen, want men gelooft dat de compagnies zullen weigeren de waarde van het verzekerde hout te betalen. Met het vooruitzicht op die moeilijkheden is door de betrokken firma's be- sloten, een syndicaat te vormen om hunne belangen te verdedigen tegen de compagnies en tegen de stad. Een ander gewichtig besluit is genomen door de houtkooplieden. Ten gevolge van de ramp zouden de compagnies de premie met 21/s pet. willen verhoogen, zoodat men voortaan in stee van 71/,. niet minder dan 10 pet. zou betalen. Ilit maakt eene premie van 200,000 franc op een totaal van 20 millioen fi anc waarde aan hout, dat bier gewoonlnk gestapeld ligt. De houtkooplieden vinden dat te veel en zouden nu voornemens zijn, in sydicaat, hunne eigen veizekeraars te zijn. Dit werd dezen namiddag in eene nieuwe bijeenkomst besproken. Het is feitelijk nog niet mogelijk een cijfer te bepalen, over de schade, aangericlit door den houtbrand maar iemand die op de hoogtevan de zaak is, zegt hier over De houtbrand van voor drie jaar richtte voor 900,000 fr. schade aan. De oppervlukte is thans nagenoeg het dub- bel zoo grootdan moet men er bij voegen dat er zekere dure houtsoorten waren, zoo'dat men nu zonder aarzelen de schade mag schatten tusschen de 2 en de 27s millioen. Rekent men dat de zagerij Van Nuffelen verzekert was voor 500,000 fr., dan komtmen nog niet boven de 3 millioen in 't geheel. Er moet te Antwerpen een oogenblik ge- weest zijn, dat De Werker geen brood genoeg voorhanden had om aan de stakers nit te deelen en dat de ovens niet gestookt konden worden, 1 omdat de kolen op waren. Men telefoneerde naar den kolenkoopman, doch deze antwoordde dat hij niet leveren kon, omdat zijne werklieden ook in staking waren. Men ging hen opzoeken en vragen kolen te Gij hebt ons tot staken brenjjen Niets te doen aangezetwij staken. Men heeft eindelijk andere hulp ingeroepen, en zoo heeft men een wagen, die reeds een paar dagen geladen stond. naar de bakkerij kunnen voeren, onder de bescherming der politie. Vrijdagnamiddag heeft men langs de dokkon gereden met karretjes vol aardappelen, waarboven het opschrift,/Pataten voor de werkeioozeu" en een rood vlaggetje. De redevoering van Anseete ten gunste der vereeniging van de havenarbeiders moet een geweldigen iudruk gemaakt hebben. //Dertig jaai geleden ben ik ook hier gekomen oin u daartoe op te wekken, en dikwijls nog sedert dien, zegde hij. Gij hebt nooit naar inij ge- lnisterd. Wie niet hooren wil moet voelen. Hebt gij nu gevoeld, hebt ge nu slaag genoeg gehad V En men vraagt u zoo weinio- 30 centimes per week, d. i. drie borrels, drie slok- jes vergif minder. Dertig centimes per week, dat is 6000 francs per dag, dat is 3 miliioen per jaar. En als ge vandaag 3 millioen hadt, zoudt ge kunnen weerstaan zonder honger re lijden en zonder onderstand te moeten vragen aan anderen. Nu komt ge het ons vragen. Zij le niet beschaamd Maar wij zullen u steunen en voor ieder mil- I'oen van Steinmann en zijn kliek zullen wij u honderdduizend francs geven en we zullen zien wie er t laatste woord zal hebben." De instructierechter Cruysmans heeft Posthu- mus ondervraagd, die al maar onsamenhanorende dingen verteltmen zegt dat geneesheeren den stand van zijn geestvermogens zullen onder- zoeken. Het gerucht liep Vrijdag ter Beurze dat ver- scheidene leden der Fe'de'ration Maritime hun ontslag hadden gegeven en eene bewegimr op touw gingen zetten tegen de federatie. Ziehier vvat er gebeurd is 1 wee Belgische firma's, die te samen een btal booten hebben, hebben hun ontslag gege ven zij hebben stappen aangewend bij andere Belgische reederijen, doch deze bleven tot nu toe zonder gevolg. in geval van welslagen zouden zij een plak- kaat hebben laten uitplakken met de vermel- dmg, dat zij werklieden aannamen aan 6 franc. Verscheidene reederijen weigeren nog met Engeischen te werken, dewelke, verklaren zij, niets waard zijn. De Duitschers, daarentegen voldoen zeer goed. Van een anderen kant verneemt men dat de markeerders het werk gestaakt hebben. M steinmann heeft brieven, doodsbedreigimren inhondend ontvangen. Op den gevel van zijn huis, in de stad, heeft men de wourden geschrevenTer dood ver oordeeld. M. Steinman heeft alle dagen eene lijfwacht van vier gendarmen, wanneer hij in d'e statie van Eeckeren afstapt om naar zijn buiten<raed te rr) den. n Zaterdagnacht heeft een soldaat te Antwerpen een man doodgeschoten. Wij lezen erover in het Handelsblad van Antwerpen Zaterdagnacht is een slachtoffer gevallen En zooals het gewoonlijk gebeurt, is het een onschul- dige of beter iemand die in geenen deele iets te stellen heeft met geheel de dokwerkersbe- weging, Een schipper, die min of meer bij drank was, en zoo wat „van zijn neus had gemaakt zooals men in Antwerpen zeo-t, is dooi een soldaat doodgeschoten. Ziehier in welke omstandigheden het drama heeft plaats gehad, volgens de gegevens van het ingestelde onderzoek shipper is de genaamde Ivo Theofiel Michiels, 38 jaar oud, van het binnenschip Julia. lie man was gisterenavond, rond 11 ure, aan de le kanaaldok, ,en had meer ge- dronken dan noodig was Voorbij twee sergeanten gaande, vroeg hij aan een hunner, Valerius Wulfl, of hij geene koord had, om zijne braek vast te binden. De sergeant zegde geen koord te hebben. Omdat ge (vloek) niet wilthe schreeuw- de de schipper hem toe, en wilde terzelfdertijd op den sergeant toespringen. Deze richtte echter zijn geweer op, waarop de schipper verder ging. Terzelfdertijd riep de sergeant op een soldaat, die op wacht stond aan de stoom- boot Ninian Paton, aldaar gemeerd. Toen de soidaat ter plaatse kwam, was de schipper reeds op een der binnenschepen gesprongen en riep den soldaat toe Zeg eens, vuiie piot, kom eens hierge durft niet he, ik zal u eens 'nen bal in uw lijf schieten Hij maakte nog eenige dreigeude gebaren en verdween toen tusschen de binnen schepen. Alles scheen gedaau, maar de sergeant bevool toch de soldaten onder de wapeus te blijven. Enkele oogenblikken nadien verscheen de schipper weer terug op de binnenschepen, sprang op den wal en liep weg. De sergeant Mertens, van het 7e linie-regimeut, bevool den man te grijpen. Doch niemand durfde naderen, vreezende dat bij gewapend was. Hoogerge melde soldaat, ook tot het 7e linieregiment behoorende, liep er achter en, volgens hij ver- kLard heeft, riep hij tot driemaal toe den schipper te blijven staan. Daar de vluchteling maar bleef doorloopen, en vreezende dat hij gewapend was, Jaadde ik, zegt de soldaat, in- tusschen mijn geweer en schoot naar den vluchteling. Deze rende nog een paar meters door en viel toen gelijk een steen neer. Door het hoofdbestuur der schippersver- eeniging Schuttevaer is aau den Minister van Waterstaat het verzoek gericht, in algemeenen zin de brugwachters die instructies te willen geven, welke er toe kunnen leiden, dat schippers van kort op elkander varende schepen worden gewaarschuwd, of zij een te passeeren brug nog kunnen doorvaren dan wel moeten stoppen en dat, indien een schip binnen een bepaalden afstand van de brug zonder waarschuwing te hebben ont vangen, is genaderd, de brug, voor een voorgaand schip geopend zijnde, niet mag worden gesloten. Het //Centrum" berichtte, dat eerstdaags de noodige stappen zullen worden gedaan om ook een nikkelen 10 centstuk uit te geven. Uit de beste bron vernam het ffHbld." dat hiervan volstrekt niets bekend is bij hen, die van zulk een voornemeu het eerst onderricht zouden moeten zijn. Jaren geleden is er over gedaeht, om ook een nikkelen 10 centstuk in omloop te brengen en zijn er met het oog daarop eenige modellen vervaardigd daarbij is't echter gebleven. De //Milicien," het orgaan van den Mili- ciensbond, onder redactie van het Kamerlid Ter Laan, publiceert het volgende geheime stuk dat door den Minister van Oorlog is gericht aan de inspecteurs Het is Uhoogedelgestrenge bekend, dat in de laatste jaren in den lande een strooming ontstaan is, welke zeer sterk gekant is tegen het in stand houden vau de derde herhalings- oefening der militie. Reeds meer dan eens is daaraan uiting ge geven bij de bebandeling in de Staten-Generaal van de oorlogsb°grooting en al is tot nu toe in de volksvertegenwoordiging steeds eene meerderheid gevonden, die het behoud der derde herhalingsoefening noodzakelijk acbt, zoo is het te voorzien, dat men bij de behandeling van volgende begrootingen van verschillende zijden op het vervallen dier oefening zal blijven aan- dringen. Ten einde nu een op goede grondslagen gevestigd oordeel omtrent deze aangelegenheid te kunnen uitspreken, komt het mrj noodig voor door een onbevangen onderzoek gegevens te verkrijgen, die buiten twijfel stellen, of de derde herhalingsoefening, in verband met de billijke eischen van geoefendheid, al dan niet onontbeerlijk is, en, voor zooveel deze vraag bevestigend beantwoord wordt, hoe lang die oefening zal moeten duren, opdat aan het daar- mede beoogde doel voldaan wordt, doch ook niet meer, dan dat. In verband daarmede heb ik de eer, u te verzoeken, dit jaar bijzondere aandacht te wijden en te doen wijden aan de lichting, die ten derde male voor de herhalingsoefeningen onder de wapenen komt en daarbij na te gaan hoe het is gesteld met den graad der geoefendheid der lichting bij haar opkomst en haar vertrek of, en zoo ja, waarom die opkomst bepaaldelijk onontbeerlijk is te achtenc. q. met welken maximum-duur van verblijf onder de wapenen zal kunnen worden volstaan, opdat voldaan worde aan billijke eischen, ten opzichte van de geoefendheid te stellen. Na afloop der herhalingsoefening zal ik om trent het vorenstaande gaarne rapport van u tegemoet zien. TER NEUZEN, 9 September 1907. Naar we vernemen zal alhier aan H. M. de Koningin bij aankomst op de ponton van wege Gedeputeerde Staten van Zeeland een bouquet worden aangeboden. H. M. de Koningin enZ. K.H. Prins Hendrik zullen a. s. Zaterdag met hun gevolg voor de reis van hier naar Hulst vice versa gebruik maken van den galatrein van Z. M. Leopold, Koning vau Belgie, die deze daarvoor heeft aangeboden. De trein bestaat uithet Kon. salonrijtuig, twee rijtuigen voor het gevolg en twee bagagewagens, terwijl de trein ook zal getrokken worden door den daarvoor speciaal dienenden locomotief. Naar we vernemen zal op de lijn Gent Ter Neuzen a. s. Zaterdag een speciale trein rijden die alhier 11,28 v.m. aankomt en zal des avonds 9,45 van hier een trein naar Gent vertrekken. Gisteren gaf het muziekgezelsehap ,/De Vereenigde Werklieden" alhier een concert in den tuin van den beer Joz. de Feijter. De uitvoering van het programma slaagde goed. Jammer was het, dat het jeugdig deel der be oekers, vooral na de pauze scheen te ver- geten dat anderen gekomen waren om naar muziek te luisteren. De directeur-generaal der posterijen en telegraphie maakt bekend dat de Rijkstelegraaf- kantoren Breskens, Oostburg en Hulst op 14 dezer, van de opening des morgens tot de sluiting des avonds, onafgebroken zullen zijn opengesteld. In de gehouden raadsvergadering te Phi lippine op Vrijdag jl. werd het herkozen lid F. Taelman en het nieuw gekozen lid F. Ram- meloo beeedigd die daarop zitting in den Raad na- men. In de aangeboden gemeentebegrooting voor 1908 komt voor eene som aan uitgaven van 12451,20 de inkomsten werden geraamd op 11961,45s alzoo een vermoedelijk te kort van 489,47s. Voor het herstellen der trappen en steen- glooiing benevens het uitvoeren van slib uit de haven werd eene som van f 1600 geraamd. Na eenige discussien werd besloten met het oog op den finantieelen toestand der gemeente alleen het slib te doen uitvoeren raming 1200 want de inkomsten der haven zullen dat jaar ongeveer 700 minder bedragen dan op an dere jarendit te kort moet derhalve op eene andere manier gevonden worden. Het uitvoeren van slib kan echter niet uitgesteld worden met het oog op de aanstaande bieten- campagne. Eindelijk waren nog twee verzoeken inge- komen om eenige subsidie van de gemeente n. 1. door F. Taalman voor een wagendienst van Philippine naar het station en door Al. de Clerck voor een wagendienst van Philippine JfEPZEJfSCHE COIIRMT. Peestil»(fen. bij de Firma I*. J. VAS UK SAA'BE <e Ter Weuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1