AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. fbuTTlbtoT No. 5038. Bonderdag 29 Augustus 1907. 47e Jaargang. Buitenland. Binnenland. EEN DAPPERE ZUSTER. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Nenzen 1,-Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f l,321/2 en voor het overige Bnitenland 1,(35. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. A D V ERTENT1E N: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. R U S L A S3 g. In de akte van beschuldiging tegen de 18 personen die aangeklaagd zijn wegens samen- zwering tegen den Czaar, wordt gezegd, dat het komplot aan 't licht gebracht is door een kozak, met name Ratimof. Ratimof had relation aan- geknoopt met een telegrafist van het paleis, een zekeren Naoemof. Deze trachtte Ratimof op te stoken en verlangde van hem, dat hij de paleiswaeht aan zon sporen tot muiterij. By wilde dat de kozakken den Czaar zouden gevangen nemen en hem aan de Doema uit- leveren. De paleis-kommandant moest door een bom nit den weg worden geruimd. De kozak deelde een en ander aan zijn superieuren mede, die hem bevaleu, zijn relatieu met den telegrafist gaande te houden, om nog meer te weten te komen. Spoedig daarop werd de telegrafist naar Petersburg overgeplaatst. Hij noodigde daar den kozak tot een bezoek ait en trachtte hem toen over te halen, om den Czaar te vermoorden. Rusland, zei Naoemof, zou dezen dienst op prijs weten te stellen en Ratimof's naam nooit vergeten. De kozak verklaarde echter, niet tot een dergelijke daad in staat te zijn, waarop Naoemof de vermoor- ding van den premier in plaats van die des Czaren voorstelde. De kozak werd o. a. verscheiden malen ge- noodigd in de woning van een revolutionair, waar hij kennis maakte met een meisje, met name Aima Pigitsj. Het meisje beproefde hem er van te overtuigen, dat het zijn plicht als goed patriot was, grootvorst Nikolaas en den premier te dooden. Een kennis van het meisje wilde weten, hoe men in het paleis kon komen. Ratimof liet hun inderdaad een plattegrond van Tsarskoje Selo zien, maar tegelijk stelde hij zijn superieuren van alles nauwkeurig op de hoogte. Eenigen tijd later kwam hij den sleutel te weten van de geheime telegrammen der revolution airen. Op 28 April werden de samenzweerders in hechtenis genomen. Blijkens de gevonden schrifturen waren de voorbereidingen voor den aanslag op den 12n April gereed. m A R O K K o. De verhouding van Spanje en Frankrijk laat ambtelyk niets te wenschen over. De regue- z/Vader, ge zult toch niet willen vertrekken z/Onnoozel meisje, wat zouden we hier doen «We kunnen August toch niet verlaten." z/Spreek niet meer van hem riep de oude heer woedend. //De booswicht, de moordenaar, ik wil zijn naam niet meer hooren noemen." z/Hij is geen moordenaar." z/ledereen zegt het z/Toch is het niet waar." z/Het ei wil wijzer zijn dan de kip. Waar vandaan zou hij dan de 300.000 mark gehaald hebben De oude lachte grimmig. ,/Geschonken, ja wie zou dat gelooven. Straus kan wel een groote gek geweest zijn om zijn zuur verdiend geld aan eene nieuwe villa uit te geven, maar zoo dwaas is niemand, dat hij aan een vreemde 800.000 mark geeft." //August heeft het toch gezegd," hervatte Miua. z/En gelooft gij alles, wat hij zegtMarsch, naar het station //Ja, we zullen daar onze zaken afhalen, die we er achter gelaten hebben," antwoordde het meisje gelaten. De oude Bouman stak dreigend zijne vuist op en stampte met den voet. Op dit oogen- blik werd het ijzeren hek der villa geopend de gasten begonnen te vertrekken. Snel greep Mina haar vader bij den arm en trok hem voort. ringen hebben geen moeilijkheden met elkaar. Wel hebben de bevelhebbers der Spaansche en Fransche troepen bij Casablanca moeilijkheden met elkaar gehad. Dat blijkt wel uit de ver- klaring van den Spaanschen Minister van Buitenlandsche Zaken, die gezegd heeft, dat de moeilijkheden thans geeffend zijn, en dat zij het natuurlijk gevolg waren van de ora- standigheid, dat de beide legermachten op zich- zelf staan. Revoil heeft een langdurig bezoek gebracht bij den Spaanschen minister van Buitenlandsche Zaken. Vermoedelijk heeft de Fransche gezant de spijt uitgedrukt der Fransche regeering over de kritiek, die in de Fransche bladen over het optreden der Spaansche troepen ver- scheuen is. Na het onderhoud heeft Revoil tot den cor respondent van de //Temps" te San Sebastiaan gezegd, dat er tusschen de Spaansche en Fran sche officieren geen oneenigheid was geweest en ook niet rijzen zou. De beide regeeringen waren het volkomen eens over de wijze, waarop er gehandeld moest wordenhaar hoofddoel was de eerbiediging van de besluiten der con- ferentie van Algeciras. Uit Oran wordt gemeld dat het transport- schip //Shamrock" met een batterij veld-artille- rie, 65 Spahi's, drie afdeelingen infanterie, proviand en schietvoorraad naar Casablanca in zee is gegaan. Clemenceau heeft tegen een journalist gezegd, dat de toestand in die stad hem niet onrust- barend leek. Hij geloofde aan het bericht van de uitroeping van Moelai Hafid tot sultan. Men kon niet zeggen, wat daar het gevolg van zou zijn, maar moest bedenken dat Moelai Hafid vroeger Frankrijk altijd goedgezind was geweest. Naar men ons van bevoegde zijde mededeelt, heeft het ontwerp van wet in zake Grondwets- herziening bereids den Raad van State ver laten. Het ad vies van dit hooge college luidt zeer ongunstig. Toch verwacht men, dit in tegenspraak met van andere zijde verspreidde berichten dat het in de volgende maand reeds bij de Tweede Kamer zal worden aanhangig gemaakt. (Tijd.) z/Ha! wil-je je dan ook aan het gezelschap der groote heeren onttrekken bromde de oude z/ln het geheel niet, vader kom, kom zuchtte het meisje en begon te loopen. z/Maar meisje, denk eens aan mijn zeventig jaren," kuchtte de oude boer, die zijne dochter niet volgen kon. //Zoo zijn de vrouwen eerst wil je niet van de plaats en dan loop je als een hert. Had ik maar niet je zin gedaan, maar het is de laatste keer Zwijgend vervolgden beiden hun weg naar het station z/Daar daar gaat hij riep de oude Bouman, toen ze dicht bij het station kwamen en de locomotief een schril gefluit liet hooren. z/Dat is niet erg vader Binnen een kwartier vertrekt de sneltrein dan zijn we er nog gauwer," hernam Mina onverschillig. z/De sneltrein riep de oude, //de sneltrein, wat meen-je, dat ik ook mijn geld gestolen heb Met den sneltrein rijden, die de helft duurder is dan de gewone trein en geen derde klasse heeftneen, dat gaat niet." //Dan moet gij tot dezen namiddag wachten." //Hadden we maar iets van huis meegebracht om te eten," bromde de oude, terwijl hij op een bank ging zitten //hier zal alles peperduur zijn." //Zou het niet beter zijn, dat we zoolang naar Hamburg terug gingen Hier kunnen we toch niet blijven en dan konden we ook hooren, hoe het met August afloopt." z/Dat raakt mij niet," hernam de oude. //Je kunt het in de couranten lezendie komen iturners ook te Malente Een zware zucht, die aan zijn borst ontsnapte, Tengevolge van uadere mededeelingen van enkele gemeentebesturen en errata is het be- voikingcyfer van Zeeland thans vastgesteld op 113,144 mannen en 115,201 vrouwen, totaal 2^8,345. Voor het rijk is dat cijfer 2,813.722 mannen en 2,858,515 vrouwen, samen 5,672,237. Een bijvoegsel tot de St. Ct. van Zondag en Maandag bevat de opgaven, bedoeld in art. 31 der Drank wet over 1906. Verleend werden in Zeeland 25 vergunuingen voor ongesplitsten verkoop, 7 voor tappen, 3 voor slijten, 64 voor logementen. Overgeschreven zijn 7 vergunningeti op een andere lokaliteit en 3 op een ander persoon. Ingetrokken zijn 38. vergunningen krachtens art. 28 en 2 volgens art. 63, 8e lid vervallen zijn 21 vergunningen. Het aantal inrichtingen waar op 31 Dec. 1906 krachtens vergunning sterke drank in het klein werd verkocht was 1453, t. w. ongesplitste verkoop 851, tappen 123, slijten 47, societeiten 10, logementen 389, slijten van 2 tot 10 liter 33voor 1 Mei 1904 Waren verleend 930 ver gunningen. Aan verguuningsrecht werd in 1906 betaald 32,305,25. Het geldend maximum was 829 ingevolge art.' 4, ie lid, 37 volgens art. 4, 2e lid. Verloven werden verleend 215, bedoeld in art. 34, 2e lid, letter a en 11 letter b. Inge trokken werden 46 verloven krachtens art. 39 en vervallen verklaard wegens overlijden der houders 20. Het aantal inrichtingen met verlof was 1553 volgens art. 34 2e lid, letter a en 40 volgens letter b. TER NEUZEN, 28 Augustus 1907. Gisteren werd van de werf der heeren Craig Taylor Co Ltd te Stockton on Tees, met goed gevolg te water gelaten, het, voor rekening van //A. C. Lensen's Stoomvaartmaatschappij" -alhier, nieuw gebouwde stalen schroefstoomschip //Helena". Dit stoomschip is een zusterschip van het stoomschip //Elisabeth", waarvau wij in ons nnmmer van 16 Mei j.l. een beschrijving gaven, en komt medio September in de vaart. De heer A. Coumou, hoofd der Cbr. School te Sluiskil, slaagde te 's Gravenhage voor het examen Fransch. vended aan Mina, hoe erg hem 't lot zijns zoons ter harte ging, ofschoon hij voorgaf hem te verstooten. Ze deed alsof ze hiervan niets bemerkte, ging naast hem zitten en vroeg op onverschilligen toon: //Hoe beviel u eigenlijk julfrouw Buchholz De oude knikte met de oogen. //Een popje, dat een heel ontevreden gezicht opzette over haar schoonvader en schoonzuster." z/En August had haar gezegd, dat hij de zoou van een boer was," zei Mina//hoe mag ze zich een landman wel voorstellen z/Zooals op een theaterik geloof, dat ze genoeg heeft van de heele historie, nil ze ons beiden gezien heeft." z/liebt gij dat ook opgemerkt Het was juist, alsof de rechter met zijne aanklacht haar zeer gelegen kwam." z/Zij en al de voorname heeren waren blij, dat ze ons kwijt raakten." z/Zaagt ge ook, hoe alien August aanklaagden?" vroeg het meisje. //Vader, zouden wij zoo handelen ais die dame V" De oude luisterde, doch jntwoordde niet en Mina ging voort//Zou ze kunnen zeggen ik had recht hem te verstooten, want zijn vader en zijne zuster hielden hem voor een moorde naar Om het hardvochtige schepsel geene voldoening te geven, mogen we August niet in den steek laten z/Dat ware niet slecht," knorde de oude boer. z/Laag heeft ze gehandeld hij is een dief ge- worden, en aan wien de schuld Maar zoo zijn de dames uit de stad. Laten wij bewijzen, dat wij beter zijn en hier blijven Willen gezetenen pine een groot is, Gelukkig is gebleken dat het bericht, van die vier Zeeuwsche visschers waarvan twee zouden verdronken zijn, onjuist is. De visschers zijn Ed. van den Bossche en Theophiel Rammeloo, beiden gehuwd,diedoorden logger zijn opgenomen waaraan zij zich hadden vastgeklampt bij het omkantelen van hun vaartuig. De andere visschers Camiel Rammeloo en Adriaan Rammeloo, beiden jonggezellen, zijn door een zalmvisscher opgepikt. Deze zijn daarna met het vaartuig deanderengaanopzoeken. Dinsdagavond werden te Philippine alle be- langstellenden uitgeuoodigd om half acht in de bewaarschool te komen tot het bespreken om een fanfarekorps op te richten. De opkomst was vrij talrijk en de Burgemeester, van wien het was uitgegaan heette de opgekomenen hartelijk welkom. Z.Ed.achtb. begon er op te wijzen, dat wat andere kleine gemeenten kunnen, dat kan ook Philippine, als de wil maar goed is. de jongelieden leeren, willen de in- medewerken, dan kan er in Philip- fanfarekorps bestaan. Dat de lust bewijst dat terstond een veertigtal werkende leden zich bij de vereeniging aanslo- ten, en daar de Burgemeester de eerste persoon is, die de koe bij de horens heeft gevat, werd Z.E. Achtb. met algemeene stemmen totbescherm- heer gekozen. Vervolgens werd overgegaan tot het vormen van een bestuurde heer A. Minnebo, vnor- zitter, de heer F. Dhooge, onder-voorzitter, de heer C. Barbe, penningmeester, deheerL. v. d. Hemel, secretaris en de heeren F. Haers, E. Vermast en Th. Wijne tot Commissarissen. Door het bestuur werd de heer A. Voeten tot Directeur gekozen, die deze betrekking ge heel belangeloos aannam. De vereeniging ver- kreeg den naam //Willen is Kunnen". In 't kort zij nog gemeld, dat van enkele ingezetenen reeds de som van pi. m. 400 is ontvangen, terwijl door anderen, waaronder zelfs buiten de gemeente, eene milde bijdrage is toe- gezegd. Als tolk van het gansche ledental kunnen wij niet nalaten onzen dank te betuigen aan den meer en meer geacht wordenden Bur gemeester, die zonder aanzien, met alle inge zetenen wil medewerken tot het bevorderen van vriendschappelijke eeusgezindheid in de gemeente. De korumies 3e kl. bij de belastingen J. W. C. Elrnendorp te Aarden'ourg is met ingang van 1 September a. s. bevorderd tot de 2e klasse. z/Je hebt goed praten, maar hoe zal het thuis gaan //O, daar zal Frits en zijne vrouw wel voor zorgen. In elk geval wildet ge niet dadeltjk terugkeeren." z/Hm, een paar dagen konden we wel blijven," hernam de boer aarzelend. Verheugd zooveel verkregen te hebben, stenule de dochter toe. z/Lang hier te blijven is zeker niet noodig, want dan is de onschuld van August bewezen. De ware moordenaar moet ontdekt worden ze kunnen toch alien niet zoo blind zijn en den goeden jongen, die geen vlieg leed zou doen, voor zulk een boosdoener houden." z/Indien ik maar wist, waar vandaan hij het geld had," herhaalde de vader, doch Mina sprak niet. Ter elfder ure had ze haren vader over- gehaald haar broeder de huwelijksgift te geven en nu was ze vast besloten hem zoolang te houden, totdat het lot van August beslist was. //Dadelijk zal er een trein naar Hamburg vertrekken," waarschuwde ze. De oude stond knorrend van de bank op. z/Wist ik maar of n't Witte Hert" nogbestond, daar ben ik al met uwe moeder zaliger geweest." Bouman was met zijne vjouw een jaar voor de geboorte van Mina naar Hamburg gereisd en sedert was hij er niet meer geweest. Het meisje wachtte zich wel, hem opmerkzaam te maken, dat het oude koffiehuis wel verdwenen zou zijn, maar zei geduldig//We zullen zien of we het logement vinden." ffEn het korte eind te Hamburg kunnen we wel vierde klas nemen", voegde de vader er bij. IEEZE5SCHE COIIRAAT «Uad verscliijnt ]T9aaQda^-, WoeiHdag:- en Vrijda^avondt ni%ezauderd op Feeitdag:en» R>ij tie Firitia 1*. IHE SAXDE <e Ter HTeuzena J -»aa6»H» nan

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1