A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. No 5032. SIM1IST Donderdag 15 Augustus 1907, Buitenland. FEUILLETON. EEN DAPPERE ZUSTER. ABONNEMENT: Pei- drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/2 en voor ADVERTED TIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefnon No. '2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. SVSAROfCKO. Uit San Sebastian wordt geseind, dat de tijdingen uit Marokko hoe-langer zoo onrust- bareuder worden. Naar het heet, bedreigen dweepzieke Marokkanen alle havenplaatsen van Marokko, zoodat daar met verlangen wordt uitgezien naar schepen en versterkingen. Twee stoomschepen hebben te Tanger vluch- telingen uit Casablanca aangebracht, waarouder 400 Joden. Sommigen hunner konden, tenge- volge van lionger en ontbering, zich niet meer staande houden. Toen aan de kade brood werd uitgedeeld, vielen de ongelukkigen er op aan als uitgehonderde wolven. Te Mazagan weigert de Marokkaansche over- heid de Europeanen verlof te geven zich in te schepen Generaal Drude heeft 't intusschen voor de poorten van Casablanca hard te verantwoorden. Zaterdag werden zijii troepen door een troep van 3000 Mooren aangevallendeze moesten zich echter met zware veriiezen terugtrekken. Naar de /Tribune" uit Tandjer verneemt, is de Marokkaansche kanonneerboot //Tetoean" Zaterdagavond met twee bergstukken, 7000 patronen en een menigte granaten naar Larasj vertrokken. Yan Ceuta is gistermiddag een stoomschip naar Casablanca vertrokken met 500 man Spaansch voetvolk, mitrailleurs en 30 muildieren. Gisteravond zou de //Vingen de Africa" van Ceuta naar Tandjer vertrekFen, met een kom- pagnie voetvolk. Casablanca we hebben 't al eens meege- deeld ziet er na de beschieting verschrik- kelijkuit. Daarbij vergeleken was San Francisco, na de aardbeving, een welvarende stad meldt een correspondent, die 't genoegen had beide steden na de verwoesting te zien. De plunderaars hebben ook nog ouder el- kaar gevochten vele Kabylen lagen met mes- en knodswonden dood op den weg. De Arabieren hebben tweehonderd Joodsche meisjes weggevoerd. Yooral de te Casablanca vertoevende Duitschers schijnen door 't bombardement schade te hebben geleden. Men spreekt van millioenen De Duitschers hadden de Frausche bevel- hebbers verzocht, de Duitsche hoeven in de buurt der stad te sparen, maar dat schijut niet geholpen te hebben. Zij hopen riu op spoedige schadevergoeding. 1 BEL G I E, In de Antwerpsche haven blijft 't rustig. De stakers houden zich voorbeeldig kalm. Van de Engelschen, die er de stakende Belgen vervangen, keert er zoo nu en dan een man naar zijn land terug. Totaal nu al een twintig. SCORE A. Nu de opdracht van den vorigen Keizer van Korea aan de afgevaardigden ter Haag- sche Conferentie met goed gevolg als voor- wendsel is gebruikt om hem af te zetten, wordt nu zijn ontkenning, dat hij voor de reis dier afgevaardigden aansprakelijk is, ambtelijk ge- staafd. De nieuwe Keizer, die de Haagsche ge- schiedenis in alle bijzonderheden kende, heeft heden de vonisseti bekrachtigd, die het hoog- gerechtshof over de leden dier afgevaardiging had uitgesproken de doodstraf door den strop voor prins Ji, gevangenisstraf voor de twee anderen (een van de twee is te 's Gravenhage gestorven, naar men weet). z/Ik verdenk hem nog niet, doch ik vind zijne handelwijze zonderling," hernam de rechter met nadruk. Op dit oogenblik kwam de oude politie- agent binnen en fluisterde hem eenige woorden in het oor. z/Zooals ik dacht", sprak hij luid, //behalve eenige goudstukken, die op den vloer lagen is er geen geld meer gevonden we hebben dus hier met een roofmoord te doen". z/Is u er zeker vau, dat de som niet reeds uitgegeven was z/Neen, de betalingen zouden eerst heden beginnendat heb ik van oom en ook van den heer Bouman gehoord". z/Bouman en altijd Bouman", mompelde de rechter. „Onderzoek nauwkeurig de kamer van den architect", beval hij den agent, die dadelijk verdween. Ondertnsschen nam de rechter de bedienden in verhoor, echter zonder gevolg. Met beter gevolg hadden de agenten in korten tijd de kamer van Bouman doorzocht. Het scherpziende oog van den ouden politie- dienaar had dadelijk ontdekt, dat er een wapen ontbrak in de verzameling aan den muur, en het kamermeisje, dat elken dag de kamer in orde bracht, verklaarde dat op die plaats een bijzonder fraaie en scherpe dolk gehangen had. Ook was het meisje verwonderd, dat het water in de wascbkom, dat de architect vroeger TER NEUZEN, 14 Augustus 1907. In de op Vrijdag a. s., des voormiddags te 10 ure te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Ingekomen stukken aangehouden zaken onderzoek geloofsbrieven enz. gekozen raads leden P. Moes, R. Scheele, R Drost en A. C. Een senbenoeming onderwijzer school C; voorloopige vaststelling gemeenterekening enz. over het dienstjaar 1906vaststelling sup- pletoir kohier van den hoofdelijken omslae: voor 1907. Gisterenavond vergaderde de commissie voor de feestvieriug op 14 Sept. a. s., tot nadere liet staan, door het raam uitgeworpeu was ook de sleutel vertoonde sporen vau bloed. De twee handdoeken ontbraken. De kleer- kast stond open, zoowel als eenige schuifladen des te opvalleuder was het, dat Bouman een klein hoekkastje zorgvuldig gesloten had Niet zonder moeite werd het opengebroken. In een hoek vond de agent eenige doeken het waren de twee met bloed bevlekte hand doeken, een met bloed bevlekt hemd, gemerkt A. B. en daarin was de dolk gewikkeld, waar- aan nog het bloed van het slachtoffer kleefde De agenten twijfelden niet meerde moor- denaar was gevonden en heette August Bouman de rechter ,kon zich echter niet met deze meening vereeuigen. Niet alleen Elsa, maar alle getuigden van den architect, dat hij vreedzaam, goed opgevoed man was, die met den ouden heer Straus in de beste verstaud houding leefdeze waren als vader en zoon Hij was de zoon van een der rijkste boeren in Holstein en zou als loon voor het bonwen eene aanzienlijke som van den heer Strau3 ontvangen. Heden zou hij verloofd worden met de eenige dochter van een schatrijk man was het aan te nemen, dat hij in den nacht te voren een moorc. zou plegen ter wille van het ellendige geld op zijn vriend en weldoener De rechter had al veel ondervonden in zijn jarenlange loopbaan en menig menschenhart leeren peilen hier stond hij echter voor een raadsel, indien de moord niet aan plotselinge krankzinnigheid moest toegeschreven worden Het onderzoek der papieren leidde in den huisgenooten een bespreking van de regeling der feestvieriug. Door den penningmeester werd medegedeeid dat de lijsten van de gehouden inzameling bij de ingezetenen ter bestrijding van de kosten een totaal aanwijzen van ruim 600. Yoorts werd medegedeeid dat men bereids verzekerd is van de medewerking van een zestal muziekgezelschappen. De commissie betuigde instemming met het verzoek van het muziekge- zelschap //De Vereenigde Werklieden" alhier, om het programma zoodanig te regelen dat in den voormiddag een concert kan worden gege- ven, terwijl ook werd geaccepteerd den door den directeur van dat gezelschap, den heer^ Aug. Eeckhout gecomponeerden //Koningin Wilhel- mina-marsch" om ook dezen door al de deel- nemende muziekgezelschappen te laten uitvoeren. In beginsel werd besloten op vier verschil- lende plaatsen estrades op te slaan, om daarop 'miziekuitvoeringen te doen geven. Vervolgens werd eene begrooting van kosten emaakt voor de verschillende nummers van het voorloopig programmaarmenbedeeling, onthaal en reiskosten der schoolkinderen van Driewegen en Sluiskil, subsidie aan de muziek gezelschappen, idem aan de eerewacht, boi^e1' van estrades, lichtstoet, vuurwerk, drukweijj eil reclame, enz., tot een gezamenlijk bedrag van ongeveer 1000. De commissie hoopt het tekortkomend bedrag te kunnen dekken door eene subsidie vanwege het gemeentebestuur, welke bereids reeds is aangevraagd. Bij het lossen der lading bout van het Nederlandsche stoomschip /.Richard", aan de loskade alhier, had gisterenmorgen een ernstig ongeval plaats. De werkman P. van Waes, die op de stelling tusschen het schip en den walkant stond, om de slingers hout te helpen ontvangen, viel bij het trekken aan zoo'n slinger door uitglijden of een andere reden, in het kanaal. Hij kwam daarbij met het hoofd terecht op in het kanaal drijvende sparren, waardoor hij vermoedelijk terstond versuft was, althans hij zonk dadelijk in de diepte. Een kameraad die zich aanstonds aan een touw liet neerzakken kon Van W. nog even bij een vinger vasthou- den, maar moest hem loslaten. Terstond werd toen beproetd met een haak den drenkeling op te pikken, wat naar schatting eerst na verloop van ongeveer 7 minuten ge- lukte. beginne tot niets't waren meest teekeningen van plannen en ontwerpen en brieven hierop betrekking hebbende. De rechter wilde de schuifladen reeds weer sluiten, toen zijn oog op een blad grof postpapier viel door eene stevige hand beschreven. Het aan zijn weigerde, die de vader der braid gevorderd had eer de verloving kon doorgaan. Daartusscheu lag een brief van den architect aan zijn vader, waarin hij hem smeekte, hem tot geen leugenaar te maken, daar hp reeds gezegd had, dat hij het geld kreeg. Zijne eer, zijne liefde, zijne geheele toekomst stonden op het spel, zijn vader zou hem niet tot wanhoop brengen, hij wist niet waartoe hp in staat zou zijn, indien hij bleef weigeren. Om de een of andere reden was deze brief niet verzondenvolgens den poststempel bad de architect eerst gisteren het weigerend ant- woord zijns vaders ontvangen. Nu was de misdaad duidelijk. August Bou man wilde tot elken prijs 300.000 mark hebben hij wist, dat Straus dat geld in huis had. Waarschijnlijk had hij het geld willen stelen, was door den reeder betrapt en werd zoodoende een moordenaar. Was hij gevlucht of had hij het gewaagd met zijn met bloed bevlekte handen naar Buchholz te gaan Meende hij soms door de ingedrukte vensterruit en de geopende balkondeur de justitie op een valsch spoor te hebben gebracht De rechter begaf zich naar 't nabijgelegen station en telegrafeerde aan den bankier Gold stein te Hamburg. Na eenige vragen wist hij Yan W., die aan het hoofd zeer gezwollen was, was bewusteloos. Door een tweetal aan- wezigen daarmede bekend, werden toen aanstonds de voorschriften tot behandeling van drenkelingen toegepast, met het gunstig gevolg dat na verloop van ongeveer 3 kwartier uurs, de levensgeesten terugkeerden. De geneesheer die inmiddels ter plaatse gekomen was kon toen constateeren, dat oogenschijnlijk geen levensgevaar aanwezig was, maar sc'hreef de redding van Van W. toe aan de aanwezigheid van hen die doeltreffend Van W. hadden behandeld. Deze werd gedeeltelijk per roeiboot en verder per brancard naar zijne woning gedragen. Naar we vernemen is zijn toestand redelijk te noemen. Aan het spoor kwamen gisteren nog een paar ongevallen voor, van minder ernstigen aard, doordat werklieden hunne hand kneusden tusschen de deur van een waggon. Het zesjarig zoontje van P. d. F. aan de Westsluis, dat op een bierwagen was geklommen om.een eind mee te rijden, en door den voer man werd vast gehouden, reikte wat te veel voorover op een oogenblik dat de voerman hem ven moest loslaten en viel van den wagen, voor een Tier wielen. De verschrikkende voerman kon nog zoo tijdig het voertnig stil houden, dat het wiel bleef staan tegen den schouder van let op de straat liggende jongentje. Dit had door zijn val op de straatsteenen bloedende hoofdwonden bekomen, die door een geneesheer werden verbonden. Het schijnt dat zijn schou der ook nog geraakt is, daar hij klaagt over pijn ill den rug. De trein, welke om 1.28 uit Ter Neuzen naar Mechelen vertrekt, kreeg Maandag even voorbij het station Kijkuit een defect aan de machine, waardoor de trein bleef staan. Een andere machine, te St. Gilles aanwezig voor het vervoer van een goederentrein werd naar Kijkuit ontboden en voerde de trein tot Hulst waar deze met een uur vertraging aankwam. Op het Station Hulst werd de defecte machine uit den trein gehaakt en ging de trein verder met de machine der goederentrein. Te St. Nicolaas werd de correspondentie met Aiitwerpen en Gent gemist, maar ook de corres pondentie naar Brussel. 1 oeu men te St. Nicolaas wist dat de trein uit Ter Neuzen met een uur vertraging zou aankomen, deed men de trein, welke uit Mechelen komend om 3.03 was een brief van den ouden Bouman zoon, waarin hij hem de 300.000 mark dat Bouman reeds zeer vroeg bij hem gekomen was, zeggende dat hij hem binnen een uur 300.000 mark effecten moest verschaffen. Slechts met moeite en met behulp van eenige andere bankiers had hij de order kunnen uitvoeren. Bouman betaalde hem in bankbiljetten, die hij terstond herkende, want op elk pakje van tienduizend mark stond de stempel zijner firma het waren dezelfde, die hij daags te voren aan Straus had uitbetaald. Nu keerde de rechter Lindner naar Adlerstein terug, liet er een agent achter en reed met twee politie-agenten naar Rosenhagen, om, indien Bouman daar was, hem van de zijde zijner bruid naar de gevangenis te brengen. Hij kwam juist op tijd om de voorlezing vau het liuwelijkscoutract en de verklaring van den ouden Bouman aan te hooren. De onbedachte uitroep van den architect, toen hij hem in bechtenis nam /.Gij kunt mij niet voor den moordenaar houden was bijua eene bekenten'is. Het zwaarst woog de aanklacht van zijn eigen vader en het gedrag der bruid, die hem dadelijk verstiet. August Bouman had haar niet verheeld, dat hij de zoon was van een landman en in plaats dat haar dit misviel, vond ze het heel aardig. Toch beviel haar niet het optreden van den boer en zijn bedeesde dochterze gevoelde zich in haren trots gekrenkt. August, de flinke jonge man, dien zij meende te beminnen en zonder welken zij dacht niet te kunnen leven, scheen haar naast zijn plompen vader en^ een- voudige zuster niet meer beminnenswaardig. (Wordt vervolgd). SEIZE5SCHE 7»ij tie Firms 1". J. AAA !»K SAAOE <e Ter Sesien l»lt blad versclsijiit Ifflsandag-, Woensdag- en l'rijdagavond, nitgeiondrt-d op Feentdagen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openb are V ergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen I'rijdag den lO Augustus li)07g des voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 13 Augustus 1907. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1LL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1