Uf A g e m e e n ieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Viaandere c 'i Hii"7, f. °cr"rTd No. 5030. Zalerdag 10 Augustus 1907. 47e Jaargang. Binnenland. Gemengde berichten. w de oj\iVLcbhrt\,M,T "™r"' nn aS tT^'lnZJi\Do"lr-ct ™3ldf' SrUr "°gS VeTn^C-' TLtsLThet gel00t <1"'b6 rele» »b»'" EEBSSPS ABONNEMENT: I er drie maanden binnen Ter Neiizen 1 t? Nederland 1,10. Voor Belgie 1.40. Voor AmeST nS' V°01' het overige Buitenland 1 fil „k Auienira 1,32 /2 en voor I.W, Posfdirecfceureii en V Te 1 ©foon No. ,>5. Inzending van ADVERTENTIEN: )'.an I tot 4 Kegels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. y d"'ecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ■Het Haagsche correspondentiebureau meldt i £oed ingelichte zijde wordt medegedeeld dat het bencht, dat een voorstel tot kiesrecht- hervormiiig de Staten-Generaal zeer spoedig zal bereikeu, geheel onjuisD is. Wei hoopt de regeenng, getrouw aan de bij haar optreden gedane toezeggmg om in het derde jaar van haar bestnur voorstellen tot grondwetsherziening in te dienen, nn zij in het bezit is van het lapport der staatscommissie, in het aanstaande zittingsjaar de daartoe strekkende ontwerpen aan de Kamer in te zenden, waarin een kiesrecht- uerziemng begrepen is. Van een afzonderlijk, zelfstandig oiitwerp tot kiesrechthervorming is geen sprake. een CJJ eeu uam6) flle ln een roeib t zoo onhebhark tf. Thilderen' door de sHaatjeugd en I keltjk behandeld, met steenen gegooid bespuwd, dat zij de stad zijn ontvlucht. te X,Eer nStee?kaPPen werkende op een wert bier te 'he Trk 6611 fleScb' die" b« znur en de i 0ngelukkig was het zout- had we,d 'on11 g°eden Sl0k Senomen TER NEUZEN, 9 Augustus 1907. In de week van 31 Juli tot en met 6 Augustus 1907 k wain en in Zeeland voor 1 ge val van typhus en febris typhoidea, 9 van roodvonk en 5 yan diphtheritis te weten van typhus en febris typboidea 1 geval te Vlissingen van roodvonk 3 gevallen te Axel, 1 te BaaZd' bum ene''i te S 1 te Middel~ bnrg en 1 te Sas van Gentvan diphtheritis en Tie ZierfkTee. 1 te Ter NeUZe" Koewacht. Zondag bracht de fanfare- maatschappy ^Trouw aan Kunst" van de gemeente Moerbeke een bezoek aan ons dorp. Een groot aantal eereleden ware,, per ruitig of K medegekomen zelfs was de bnrgemeester per automobiel nit Gent gekomen om bij het nit- stapje tegen woordig te zijn. Nadat eenige heibeigiers bezocht waren, bracht bet gezelsclnu eene serenade bij Fr. Slabbaert en echSoote die onlangs bun gouden huwelijksfeest hebben' mogen vieren, terwijl de bnrgemeester den braven oudjes een geschenk in geld overhandigde dat vooi zeker welkom zal geweest zijn dan~3Eekoln°tterdaMSCl1 biHd be^niet minder heeren J0*01™1 kleiQe advertentien, waarbij eeren dames (en omgekeerd) zoeken, om te zamen de kermisdagen genoeglijk door te brengen. M~ Eet, vo]gfinde ongeluk heeft Dinsdag te koePPwelk0 a] gehad" J°han Hein beeft een weiden f 1 aan t0UW heeft staan te weiden met een pen m den grond. Door de bitte kwam het dier los de vrouw wilde haar vii-t o7h?7' d°Ch, de koe in woeste aait op haar toe, zoodat de vrouw in het touw veiwaid werd, de koe haar ornver trok en dientengevolge trapte. Hierdoor kreeg de vrouw een klein wondje aan het hoofd en kl- agde een weimg over pijn in den buik, aan welke gcvolgen zp nog des avonds is overleden. het" 2VkrSagaVOnr is in een wetering te Honda net /jjdiig zoontje van den heer v. d H te weTl P^ln^tel om d° levensgeesten op te wekken mochten niet baten. P na^dSi I8: P°o0-esbaden" is Woensdag- amiddag m het Noordzeekanaal een 12jarige kiaap in de chepte verdwenen en kort daarop levenloos opgehaald. 1 mo"^ vnl1 raadselachtig geval. - Zondagnacht te Zouter°wBS/']a Wg6n verklaring een soidaat mnlp f 1 een Cental inwoners ge- molesteerd zpn geworden. Hij zou uit zelfvS voors °ov gfchote" hebben en eindelijk een vaart^ ZTt ™0etende bez-«kek doir wao„ t - gevlucht zijn, om zoo de woning waai by lngekwartierd was, te bereikeu. te veeiaaaneB g<3Val is' dat de soldaat keel- m re7CdLrC*irh,'7.e t't"15 toekom5' in meer bijzond.i- die een roeiboot inr liedtaii en dat door vrouwen, van wie ik veron- derstellen mag, dat zij als Katholieken heel goed weten, hoe haar kerk oordeelt over zulke zaken. //Het klinkt ongelootlijk, en toch is het waar, dat in Maastricht meisjes en vrouwen gevonden worden, die lungs slinksche wegen (want pu- bliek mag zulks niet worden) zich naar een steeg begeven, waar zij anders niet licht tot een wandelingetje zouden zijn over te halen, om daai zich te laten verkondigen, of ze een echtgenoot krijgen, en, zoo ja, of hij roodge- lokt of blond is, een baron of een gewoon menschenkind, of ze in de toekomst droog roggebreod zullen te verkauwen hebben of i oomtaartjes bij het ontbijt, of ze zeven kinderen krijgen of een dozijn, ofwel met heur man alleen blijvend, zoo met z'n tweetjes zullen moeten rondsjokken langs den weg. En als ze dat alles heel, heel fijn hebben vernomen, non, dan zijn ze gerustze weten immers wat haar te wachten staat, waaraan zonden zij zich nog iets laten geleo-en liggen Naarmate het orakel heeft gesproken zal het wezen z/Er zouden er zelfs zijn, die ternauwernood een uitsrapje of een reisje doen, zonder eerst eens evenfje-s bij de alwetende, wijze vrouw te vi a gen, of ze op haar reis niet kennis zullen maken met een heer, die een mooien zwarten snor Iraagt en gele schoenen en een aanplak- bord-boord." Inzender verzekert voorts, dat de profetesse(!) alleen dames, en nooit heeren, te woord staat. t Meest dwaze is, dat de geraadpleegden werke- li]k in ernst schijnen te gelooven aan die voorspellingen. Schadelijh'e biergeleidingen. In bet //Maandblad tegen de vervalschinli'en,' schrijft de redactie //Wij achten het wenschelijk in het belano- der publieke gezondheid te wijzeu op het feit^ dat wegens het ontbreken van wettelijke bepa- lingeu hier te lande, in verreweg de meeste voor bierleidingen in Por de haven van St. Thomas zwemmen veel haaien. De machinist van een Amerikaaansch schoolschip, dat op de reede lag, doodcle er in acht dagen tien groote door middel van dyna- mietpatronen. Deze weiden, verborgen in een stub spek, aan een haak opgehangen, aan een sterk touw in het water gelaten, en met het emd van eenelectrischebatterjj verbonden. 't Duur- de niet lang of een haai verscheen en begon hefc spek op te vreten. Men drukte op den electnschen knop der batterij en met een water- zuil vlogen tegelijk de stukken van de verscheurde //zee-hyena" in de lucht. Later probeerde de machinist de beesten door electriciteit te dooden. Aan een dunnen, maar voor sterke stroomleiding dienenden kabel werd bet locaas in zee gebracht. Het eind der draad werd aan een dynamomachine aan boord beves- tigd. loen een haai aan het locaas beet, werd een stroom van 200 volt door den kabel gezonden maar met het gevolg, dat het beest als razend door het water sloeg. Eerst bij een- stroom van 750 volt schoot de haai bijna kaarsrecht u l het water op om daarna bewegenloos neer te vallen. den heer Woensdagnamiddag buiz, I eei E de Yleeschouwer op het Zandt blik niet begrijpende dat eft'°f dat oogen mitengewone vergaderin, Jhuudenvf I pat^nen hieiVofnog Temi8fe nn4pat hi Van voorgevallene waar is, wordt ondeizocht, maar een felt is dat Zondagnacht Kelost^ e'd'e h0°lStKl0 ^outerwoude, schoten zijn en 't schildwarSft 1Ug °P de been brachte» fc buitengewone ™.-gader7ng ^L'ude. ,a„ o-ekompn r WnS nameI0k een voorstel in- van H. van Regenmortel om roeden g,.„„d van den p„ldef ,an hem te ver- bonwe°.°m P een huis en te kunnen etemmenee°S„t'iiSC'"iaie met ™"den pnTanTf la»" verkonnpn 7. aan J- van Regenmortel te gkrne™'„m„SOm 512'M" »«"mede Uit den Kinderhuissino-el bii hpf eoodlottig den deed Lef?™e;„n™e„P wijze senteeS! W baukinstel]ing te Amsterdam pre- Pe-eoen een c,edeSdbIf.:;71atC M7P"ke"'' foot 60 pond SterlingNaL hPt„ M te DorieeebTP t F"3'' T«dens t«t opelaan te Doidiecht van het circus Oscar Garre Dins boveti doe, heIdgM 7 d' H«> "rmoedelijk en heeft daar op TOeiliike'mT .'"""fgedrongen Oude en 'Jt-e nianer huisgehouden. be, S?°,re,n van de verwoesting zijn echter S stSk- Z1Cbtbaar in de oucfe kunst he f Jeheel 2 GeTd dat ge- g teel m ti\eeen gscheurd is, en onder de de moderne schildenjen hebben Alb. Neuhuvs' Binnen huis en BreihiP,-'* i i unuys digingen bekomS? g">°"! cl""»e bt3«1"'- rier" een artikel terhplaLTng^walri,)" hij^en" //Het is een feit", verzekert hij, /;dat te Maastricht door vrouwen van alleriei leefti d St0rm get0°pen wordt om voor wat duitj'es gevallen cafes gebruik wordt gemaakt van looden buizen. llet is een bewezen feit, dat zelfs zwak zure vloeistoffen a.s bier, het lood in niet onaanziehlijke hoe- v'eelheden oplossen, en terecht heeft o. a. de nitsche wetgever dienaangaande strenge be- palingen vastgesteld, en wel in dezen vorm, dat het verboden is voor geleidingen, zoowel als voor siphons, van koolzuurhoudende dranken a s bier, enz. metaalverbindingen aan te wenden, welke meer dan ee'n percent lood inhouden. Ue aanwending van looden geleidingen behoort derhalve uit een hygienisch oogpunt ten zeerste ontraden worden. VVaar de wetten in ons land in deze geenerlei dwang opleggen, verdient het streven van fabrikanten om loodvrije bierse- ei uigen in den handel te brengenten zeerste toegejuicht en ondersteund te worden. Het is evenwel daarbij dringend noodzakelijk, dat het pubhek medewerke. door dergelijke leidingen te eischen, daarbij gebrek aan dwang van overheids- wege de bezitters der goedkoopere ioodhoudende buizen deze zullen blijven gebruiken en niet dan noodgedrongen over zullen gaan tot de aanwending der natuurlijk dunrdere, tinnen, docli geheel loodvrije biergeleidingen. -1 zi)n overtuigd, dat speciaal in bet warme seizoen, waarin het bierverbruik zeer groot is pen ernstige waarschuwing te dezer zake vol- Jiomen op bare plaats is, en al zoude men hier tegenover het feit willen stellen, dat nog niemand misscbien directe schadelijke gevolgen van het bierverbruik uit looden geleidingen ondervonden beett, zoo blijft het een niet te loochenen feit, dat loodverbindingen, zelts in kleine hoeveelheden, i] voortduring in het menschelijk organisme gebracht, zich langzamerhand in somuiio-e or- ganen ophoopen en tot ernstige stoornissen in ae gpzondheid aanleiding geven." W egens de schade eenigen tijd geleden aangericht door de ontploffing te Woolwich, feit de Engelsche regeering in't geheel 10.000 pond sterling uitbetaald. Van 16 Juli tot 4 Augustus zijn te Samara, naar een telegram uit Petersburg meldt, 35 personen door cholera aangetast10 hunner zjjn overleden. le Petersburg worden de noo- dige voorzorgsmaatregeieii tegen een cholerae- pidemie genomen. Op de Spiteful, een der Engelsche torpedo- jageis die aan den vlootschouw in de Solent deelgenomen hebben, is Maandagavond een ernstig ongeluk gebeurd. De olie, waarmede de machine gestookt wordt, raakte in brand. 1 wee stokers kostte dat het leven en vier anderen kregen erge brandwonden. Frankfort a. Al. is dezer dagen een bond gesticht van alle Duitsche vereenio-ingen van ijinkers, die te zamen 200.000 ledea tel- len. Alen zal, nu na langen strijd de verschillen tusschen de verschillende vakbonden zijn bij- gelegd, trachten met vereende krachten, de bijenteelt in Duitschland te bevorderen. Aan de bijeenkomst is een tentoonstelling vei'bonden die dink bezocht wordt, ook door vele ijmkers uit Oostenrijk. Te Lyon is Dinsdag een zwerm sprinkhanen neergestreken. Bij manden vol werden ze opge- scbept. Alen maakt uit de komst van deze zeldzame gasten op, dat er groote bitte in aantocht is. ie kan 't nog gelooven Dinsdagmiddag om 4^ uur is te Cetinje, onteneei o, een sterke, golvende aardbeving van korten duur waargenomen. De te Gue bij Tres e overleden marine- ambtenaar Charruau heeft aan de //Acade'mie iranjaise" zijn geheele bezit vermaakt 200,000 en een prachtig kasteel met tien bektaren park. - Aan boord van de sloomboot //Virginie" in het Amerikadok te Antwerpen had men reeds 2000 ton koopwaren geladen, waaronder'balen papier, cement, stearine, ljzer, enz., toen een der petroleumlampen met reflector, die bet derde ruirn verlicbtte, ontplofte, waardoor de brandende petroleum zich over de koopwaar verspreidde. Men traclitte eerst de viam men te blussehen dock men zag spoedig in, dat de hulp der brandweer uoodig was. Deze viel den brand met 6 spuiten aan. Een stadssleepboot suelde ook ter hulp en zette 4 spuiten in wevking. Docli deze stroomen water bielper. niet en men besloot de ruimen dicbt te leggen om bet vuur te verstikken. Daar dit ook geen uitslag opleverde, werd er eindelijk besloten ruirn 3 onder water te zetten en met dit doel werd een tweede sleepboot gevraagd. De brand, die in het achterruim was ont- staan, had overigens reeds andere ruimen bereikt. Men heeft tot s nacbts 2 uren gewerkt. om bet schip onder water te zetten. De schade is zeer aanzienlijk. fair. titsr„,m

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1