A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-V a n d e r e n. No. 5028. Dinsdag 0 Augustus 1907. V 0 argaiig. Buitenland. FEUILLETON. EEN DAPPERE ZUSTER ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Franco ner nosf V™,- Nederland 1,10. Wo, Wgie 1,40. VoW M^/, en ToZ het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laais, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. nzendmg van advertentien voor 3 uren op den dag der uitqave ADVERTENTIEN: an 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pnjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. MAROKKO. Als het aan het machtsvertoon ligt, dat de Europeesche mogendheden in en om Marokbo gaan ontplooien, dan zou er spoedig weer orde komen in den chaotischen toestand in Nooi'd- Afrika: Frankrijk, EngeJand, Spanje en Italie zenden alien oorlogsschepen naar Casablanca. Frankrijk en Spanje zenden bovendien infanterie I ^11S overnreven zijn. Graham gelooft, dat de en cavalerie. De regeeringen zullen zich streng Moorsche gouverneur van die plaats bij machte houden aan de bepalingeu van de conferentie I 1S' de .^abylen in en om de stad in bedwantr vrijwel ongenaakbare sterkte Boe-hai-jan, een in het gebergte. Ook is het mogelijk, dat Raisoeli Mac Lean met zich rnee zal voeren naar den troonpreten- cient en zich bij dezen zal aansluiten ter be- oorloging van den Sultan. De EngelschejournalistCunuinghameGraham, vroeger correspondent in Maronko, heeft in een mtervieuw meegedeeld, dat z. i. de be- nchten over het gebeurde te Casablanca eenigs- zxns overdreven zijn. Graham gelooft, dat de i" geval men hun gebood op het volk te schieten. In dat geval werd van de soldaten verlangd dat zij hun oflicieren zouden neerscliieten. Eenige soldaten hebben aan de organisatie groote diensten bewezen door bij den wachtdienst voor de gevangenis brieven voor de gevangenen binnen to smokkelen om omgekeerd brieven van de gevangenen verder te bezorgen. Allen twintig beklaagden wacht waarschijnlijk de dood door den strop. van Algeciras. 't Is te hopen, dat de onderlinge naijver de mogendheden niet belet om nu eens voor goed den Augiusstal in Marokko te reinigen. Oat kan heel goed, als de belanghebbende regeeringen eens samen probeeren, een Her- kules te vonnen, die een ordelijk bestuur veshgt in het land, waar tot nu toe wanorde en bandeloosheid de overhand hebben. Immers, het gaat niet aan, dat de Euro peesche staten maar lijdelijk zouden toezien, dat de aan-zjjn-sultan-en-zjjn-regeering(?) maling hebbende Marokkaan telkeus en telkens weer een blauken-moord op touw zet, wanneer hij daartoe trek heeft. Daar moet nu maar eens een eind aan komen fntusschen komen er weer nieuwe onheilspel- benchten. Er zouden nl. te Casablanca nog weer t Europeanen vermoord zijn, ja zelts liep et gerucnt, dat bij Tundzjer (Notabene) de Engelsche consul opgelicht zou zijn en dat in die stad de staatbank is leeggeplunderd. Deze laatste geruchten zijn echter on waar gebleken. Raisoeli is boos ierbeeld u, nu heeft toch waarljjk de sultan de brutaliteit gehad om een legertroepje at te zenden om Mac Lean te ,/bevrijden" zou wat hyperbolisch zijn, maar toch om 't den netten bandiet Raisoeli wat lastig te maken. Dit ongehoord bedrijf bracht den held der bergen buiten zich zelf van woede. Hij dreigde Mac Lean op staanden voet te zullen dood- schieten, tenzij deze terstond een brief schreef aan den Britschen gezant om dezen de tot ontzet gestuurde troepen te doen terugroepen. Mac Lean weigerde hij zei„Je kunt met mij doen wat je wiltje kunt mij desnoods dooden maar je zult geen cent losgeld ontvangen. De Mooren, die Mac Lean bewaken, behandelen hem uiterst grof. Naar het heet is Raisoeli voornemens, Mac Lean over te brengen naar 5) is, de Kabylen in en om de stad in bedwang te houden. De muren om de stad zijn in vol- doenden staat om met vrucht te worden ge bruikt voor de verdediging der stad tegen een aanval der naburige Kabylen-stammen. En zulks te meer, waar de gouverneur kan be- schikken over de medewerking van buiten- landers, van wie de meesten in het bezit zijn van vuurwapenen. De Kabylen beschikken niet over artillene, wel over ruiterjj. Graham zei verder, dat een landing van En gelsche, Fransche en Duitsche troepen, indien ezen zouden samenwerken, een heilzamen in- vloed zoui kunnen hebben. Daardoor toch zou aan de Mooren worden bewezen, dat het den groote mogendheden ernst is met de te Algeciras genomen besluiten. Een gewapend optreden van de Iranschen alleen zou minder uitwerkino- hebben, wijl de haat tegen de Franschen zoo algemeen is bij de Mooren. Tenslotte wees Graham er op, dat de politiek der I ranschen in Marokko over het algemeen genomen, noodlottig is geweest en oneerlijk. Dit is nadeehg geweest voor de positie van alle Europeanen in Marokko. We willen heel graag gelooven, wat de heer Graham zegt. over de macht van den Moorschen gouverneur, maar 'tis juist de kwestie, dat die gouverneur zijn macht niet wil gebruiken ten gunste der Europeanen. Daar zou Dr. Merle over kunnen meespreken. RUSLAND. W oensdag is te Kroonstad het proces begon- nen tegen de twintig leden van het comite der militaire revolutions re organisatie te Kroonstad. it comite stelde zich een nieuwen gewapenden opstand en de omverwerping derdynastie ten doel. in elke compagnie van het leger telde het comite zijn aanhangers. Van de soldaten werd voor alles geeischt, dat zij gehoorzaamheid aan de bevelen liunner meerderen zouden weio-eren de villa, die hij voor Greta weldra een geheel. Behalve eenige neven was Bouman de cerate jonge man, die ze leerde kennen en het kon niet missen, dat zijne leven- dige, sympathieke figuur een diepen indruk op haar maakte. 1 Niet ver van Adlerstein lag de static villa I r T®' Bouuwm.an betrof, hij werd geboeid door van den vroegeren groothandelaar Buchholz. Greta ha'dhet f /h llaa'' sonderling karakter. Lange jaren geleden had hij een jona- beeld S hetn hare 1,efde bekend, ze schoon meisje gehuwd zijne vrouw stlerf een m ft "aai baren vnend Straus en vertelde hem jaar later, nadat ze hem eene dochter geschon bem J11' eeilvoud haar geheim en smeekte w hij 1Z\gt£,Z I X te";™.' °,er *e la'e" om ziine toesteui- Dit verzoek kwam den ouden reeder in meer dan in een opzicht ongelegen. Doch Bouman a zyn \eizoek met dat van Greta vereenigd eiden verzekerden hoog en heilig, dat zij zon- der elkaar met konden leven, en zelfs Elsa had een goed woord voor het jonge paar gedaan. Daaiom wasi hg op zekeren dag naar Rosenhagen gei edeu en had verkregen, dat de jonge Bouman zich mocht voorstellen en Greta het hot maken. De uitslag was gunstiger dan Greta en Bouman gehoopt hadden en hunne vreugde grenzeloos. Woosten den heer Straus over de verijdeling zijner eigen wenschen. Elsa toonde zich zoo vnendelyk jegens den architect en zoo deelne- mend tegenover Greta, dat deze hare meenino- dat Bouman haar met onverschillig was, opgaf. Trouwens was het de gewoonte van den heer Straus zich met met zaken te kwellen, die hij met veranderen kon hij had een recht- schapen, eerlyk en open karakter. A1 zijne wenschen waren vervuld geworden, zelfs het- geen liij reeds jaren lang gewenscht en waarvoor hij reeds alle hoop opgegeven had, was gelukt. TER NEUZEN, 5 Augustus 1907. Naar we vernemen is bij ministerieele be- schikking eene wijziging gebracht in het tarief dat tot hiertoe bepaald werd voor het gebruik van opslagplaatsen van het terrein van 's rijks waterstaat alhier, welke wijziging is ingegaan 1 Aug. jl. I ot hiertoe werd voor de eerste maand dat een terrein gebruikt werd niets betaald, en daarna 1 lj2 cent per vierkanten meter en per maand. Sedert 1 Aug. wordt voor de eerste maand eveneens niets berekend, van de tweede tot en met de zesde maand, als tot hiertoe, het tarief van 11Ja cent per vierkante meter, doch na dien tijd moet bij verder gebruik worden betaald een halve cent per vierkanten meter en per dag. Het gebruik van het terrein wordt geacht te eindigen, wanneer alles, ook de afval der op- geslagen goederen, van het terrein is verwijderd. - V\ anneer dus eene partij opgeslagen goederen binnen de zes maanden is opgeruimd, is het gebruik geeindigd en begint, al worden er aanstonds dezelfde handelsartikelen opgeslagen, weer een nieuwe termijn. Er is thans wel eens geklaagd, dat de een of andere handelaar een terrein voortdurend in gebruik hield, door er enkele goederen opge slagen te houden, waardoor die plaats door anderen die veel ruimte noodig hadden, niet konden worden gebruikt. De daarvoor te be- talen huur was ook zeer gering. Het is echter te verwachten dat dergelijke toestanden niet zoo licht meer zullen voorkomen, als na zes maanden, het tienvoudige van dien huurprijs voor het gebruik van het terrein zal moeten worden betaald. Heden werd alhier door Burg, en Weth. ten gemeenteraadshuize aanbesteed het bouwen van een bergplaats enz. voor den dienst der gemeeutereiniging op een open terrein aan de schoollaan op Java. ken had overwinnenhij betrok haar gebouwd had. Spoedig daarna kreeg hij eene beroerte en bleef dientengevolge lam. Lange jaren leidde mj een klmzenaarsleven men vertelde van hem de zonderlingste dingen. Eerst sedert £e- g-Vfta.d had Rosenhagen meer aantrekke- lijkhe.d gekregen, want de villa herbergde een schat een jeugdige, njke erfgename. Greta, de eenige dochter van den zonderling was door eene bloedverwante van den rentenier Sedert Straus in de nabijheid woonde, kwam Greta vaak zijne nicht of den ouden heer be- zoeken, want ze kende hem van kindsbeen af, vat'r beL'htn "ei"igen Het nieuwe slot wekte hare belangstelling. Bmim J ,.°m Z'] met den heer Straus en Bouman de stellage en liet zich door den laat- ten het plan en de uitvoering verklaren. De bouw en de bouwmeester werden voor I wintig jaren geleden was zijne zuster, die met een Duitsch koopman te Manchester ge huwd was, met haren zoon naar Zuid-Amerika vertrokken om zich weer met haren man te vereenigen, die haar twee jaar voorafgegaan was. Het schip had schipbreuk geleden en de heer Straus veniam niets meer van zijn bloedver- w an ten. Zijn zwager had ook naar de zijnen gezocht en hem geschreven, dat van de schipbreukelingen een knaap gered was geworden. Daarna had hij van zijn zwager niets meer vernomen, maar latei bericht. ontvangen, dat hij aan de geie koorts bezweken was. Straus had na dien tijd vaak beproefd iets naders omtrent zijn neef te vernemen en nu hij den handel vaarwel gezegd had, deed hij dit op groote schaal. In alle couranten loofde hij eene flinke be- ooning uit, aan hen, die hem inlichtingen omtrent zijn neef konden verschaffen. Maar noch zijne moeite, noch zijne belooningen gaven hem opheldering, waar zijn neef vertoefde. Dp zekeren dag belde een nog jonge man als matroos gekleed, aan de villa van den ouden heer Straus en vroeg dezen te spreken. Na binnengelaten te zijn, verklaarde hij den ieei Straus, uit overlegging van papieren en zoo meer, te zijn, zijn lang vermiste neef Karel, en zeide onder een vloed van tranen zich uiterst gelukkig te gevoelen over het nog in leven vinden van zijn eenigen bloedverwant en oom. De reeder verschrok een weinig, toen hij plotseling een matroos voor zich zag, die Spaansch, Engelsch en Duitsch door elkaar Hiervoor werd ingeschreven door de heeren D. de Smidt voor f 2071, J. van der Velden voor 1968, G. J. Balkenstein voor f 1935, A. J. de Kort voor f 1888 en W. P. Nieuwelink voor 1795. Aan laatstgenoemde is het werk gegund. Nederlandsch stoomschip ,/Elisabeth", dat Zaterdag van hier naar Grimsby vertrok, heeft alhier de grootste lading rondhout gelost, die nog ooit hier is aangebracht, n. 1. 889 ku- bieke vadems. Dinsdagmorgen 30 Aug. werd met lossen aangevangen, en was de boot Zater- dagavond 5 uur klaar, zoodat zij in den zeer koiten tijd van vijf dagen gelost is. Toen de Prov. stoomboot ,/Wester- Schelde gisteravond op de laatste reis van Vlissingen hier voor de haven kwam, deed zich een detect voor aan de ketting van het stuur- toestel. De stoomboot bieef drijven, en seinae dat er iets haperde. Tengevolge daarvan ver trok de agent van den stoombootdienst alhier met de in de voorhaven manoeuvreerende sleep- boot //Risico" naar buiten, om zoo mogelijk assistentie te verleenen, terwijl ook de sleep- boot //Klamper" op eigen gelegenheid naar buiten voer. Er was echter geen hulp noodig, daar de kapitein inmiddels besloten was, achter- uitstoomend te trachten binnen de haven te Lomen, wat gelukte, daar de booten van den Prov. stoombootdienst zooals men weet ook aan den voorsteven een roer bezitten, en dus ook achteruitstoomend te besturen zijn. Het oponthoud was dientengevolge niet groot, en de vele Belgische passagiers die aan boord waren, konden nog de aansluitende treinen in de richting van Gent en Mechelen halen. Gisterenavond werd in den tuin van „De Buiteu-Societeit alhier het aangekondigde con- cert gegeven door het muziekgezelschap „De Vereenigde Yrienden" van Sas van Gent, diree- teur de heer H. L. Vanhalst. Bij het fraaie zomerweer, we zouden wel kunnen zeggen den eersten zomeravond die dit seizoen een concert dei Buiten-Societeit begunstigde, was de opkomst van de leden en geintroduceerden zeer groot. Door het gezelschap werd een programma uit- gevoerd, waaraan den bijval der hoorders niet onthouden werd, maar waarvan de algemeenen indruk was, dat we in vorige jaren van dit ge zelschap toch wel iets beters gehoord hebben. Gisteren werd alhier de aangekondigde openbare vergadering gehouden in den tuin brabbelde. Wel had hjj zich voorgesteld, dat indien zijn neef nog in leven was, deze wel onder ougunstige omstandigheden zou opge- gegroeid zijn. maar zoo als de gezochte Karel zich voordeed, had hjj hem zich toch niet voorgesteld. In houding, manie^en en gesprek was hij een echte matroos, en de reeder vergeleek hem in stilte met Bouman, welke vergelijking niet in het voordeel van den eersten uitviel. Doch de goede man het weldra elk vooroor- deel varen de vreugde zjju neef teruggevonden te hebben, overtrof alles en dat de aangekomene werkelijk zijn neef was, daaraan twijfelde hij niet het minst. Niet alleen waren de papieren echt, de heer Straus herkende ook het doosje. A\ el geleek Karel niet op zijne moeder. Hij was acht jaar oud, toen hij haar verloor en het portret was reeds eenige jaren voor huweiijk gemaakt. Wat kon de arme jongen er aan doen, dat hjj geene betere opvoeding genoten had Was hjj niet bitter te beklagen, met zjjn treurigen levensloop Met tranen in de oogen hoorde Straus het verhaal der schipbreuk aan voor zjjn geest doken al de gevaren, ontberingen en avonturen op, die de jonge man doorstaan had en hjj wilde aan den zoon zjjner zuster weer goed maken, wat het wreede lot bedorven had. Karel was immers nog jong er liet zich veel aan hem beschavenin eene nieuwe omgeving zou hjj een nieuw mensch worden. Zjjn oom verheelde hem niet zjjn gebreken en zjjn neef bekende gewillig zjjne feilen alles yr vvuiucu iictar .in- -■- l*it blad verncl.ijnt Jlsandng., Woensdag. en Vrii.l^w v».„,T 1—I,'B, ees<rtasen* b'j (,e Firma van A Iimn.'...i1.. Il j i t i. 1*. J. %'A~% »K SAA'OE te Ter Keuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1