A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AANBESTEDING. 5023. 47e Jaargang. EEN DAPPERE ZUSTER. Binnenland. Bonderdag 25 Juli 1907. aanbesteden: het bouwen van een berg- plaats enz. voor den dienst der gemeentereiniging op een open terrein aan de School- laan op Java. Ter visie-ligging opgaven van Candidaten. STEMMING voor den Gemeenteraad. FEUILLETON. Buitenland. ,La, ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,-. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/2 en voor bet overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. T e 1 ef o on No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN znllen op fiaandag 5 Augus tus 1907, des namiddags drie uur, ten gemeentehuize in het openbaar bij enkele in- schrijving Bestek en teekening liggen vanaf 26 Juli 1907 ter Secretarie ter inzage en zpn alsdan ver- krijgbaar tegen betaling van 50 cent. Plaatselijke aanwijzing zal geschieden op 1 Augustus 1907, des voormiddags 10 uur. Ter Neuzen, 23 Juli 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. Vrijdag, den 2 Augustus aanstaaude, i) EERSTE HOOFDSTUK. Op een helderen zonnigen Septemberdag werden reeds vroeg iu den morgen alle vensters geopend van de villa Rosenhagen, die door den rentenier Buchholz bewoond werd. De weg, die van het hek door den tuin naar de dear voerde, werd met tapijten belegdde tuinier harkte de paden aan en verwijderde zorgvuldig de verwelkte bladeren. In het huis liepen de bedienden ijverig heen en weerer heerschte eene ongewone bedrijvigheid. Tegen elf uur kwam er beweging in de anders zoo eenzame villa. Rijtuigen kwamen aanrollen, waaruit jonge en bejaarde beeren stapten, die tot den deftigen Hamburgschen koopmansstand schenen te behooren en aan den heer Buchholz verwant waren. Een bediende ontving hen met diepe bui- gingen, opende de vleugeldeur en geleiade hen in eene groote zaal. Weldra hadden de koop- lieden verscbillende groepen gevormd en spraken met elkaar over de zeldzatne gebeurtenis, die ben bier te zamen voerde. //Buchholz is niet bier om ons te ontvangen," sprak^een oudere heer, terwijl hij zijne blikken door 't rijk versierde vertrek liet gaau. //Hebt gij het van dien zonderling anders verwacht Vhervatte de aangesprokene. //Ik vmd het zeer wonderlijk, dat hij ons uitgenoo- digd beeft." MAH DEN HOEK M., SCHEELE P. J. KOREA. MAROKKO. TRANSVAAL. FRAN KRIJK. ENGELAND. z/Bij eene gelegenheid als vandaag," mengde zich een jonge heer in het gesprek, //kon hij de familie niet voorbijgaan. Zijn we niet uit genoodigd om de verloving znner dochter te vieren z/En welk een verloving De dames zijn erg boos, dat ze niet verzocht zijn." //Buchholz moet werkelijk krankzinnig zijn om zoo iets te doen." z/Een mensch, van wien niemand iets weet dan dat hij voor den ouden Straus een nieuw nieuw slot gebouwd heeft". z/Een vreemdeling'tis ongehoord. Greta ware een goede partij voor een zoon uit onze eerste families geweest". Gij hier, beste Kruger vroeg een jonge koopman den ander, ,/ik vind het dapper, dat gij gekomen zijt". Kruger trok de schouders op. //Greta heeft door hare keus bewezen, dat ze voor mij geene goede vrouw zou geworden zijn". z/Hoe is de jonge dame toch aan den archi tect gekomen vroeg een derde. z/Kunt ge dat nog vragen vroeg Kruger trotsch, //ze heeft hem bij Straus leeren kennen en deze oude dwaas heeft ook Buchholz over- gehaald zijne toestemming te geven tot het hnwelijk met dien Bouman. z/Een slimme vos, die oude Straushij dacht van andersmans leer is het goed riemen snijden". //Hij wachtte zich wel den architect zijne nicht te geven". z/Of de architect heeft zich gewacht haar te nemen". Bij Kon. besluit is bevorderd tot Comman- deur van den Nederlandschen Leeuw de heer Mr. H. L. Drucker, lid der Tweede Kamer voor Leiden, en zijn benoemd tot Ridder van den Nederlandschen Leenw de beeren Mr. F. 1. J. Janssen, lid der Tweede Kamer voor Maastricht, Jhr. Mr. O. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer lid der Tweede Kamer voor Nijmegen, Mr. A. E. Bles, raad-adviseur van Justitie te 's Graven- hage. Bij de restauratie van het kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente te Hoedekenskerke zijn verschillende grafzerken gevonden, waar- onder voor de geschiedenis belangrijke. Tot dusver meende men dat de te. Hoedekenskerke begraven liggende Willem de Vrieze vanOostende was de laatste ridder van zijn geslacht. Nu is een zerk gevonden, aanwijzende de plaats, waar de twee laatste De Vriezen van Oostende begraven liggen, die zonder mannelijke nako- meiingen stierven en dus de laatste nakome- lingen van hun geslacht waren. Het waren Gilles van Oostende. gestorven 1 Nov. 1449 en zijn broeder Willem, overleden in 1501, zestien dagen in Juni. Verder vond men een zerk vermeldende het overlijden van een overste der Observanten te Hulst, in 1487 te Hoede kenskerke gestorven. De Observanten waren „Waarom Het mooie rijke meisje ware voor hem nog veel te goed geweest". z/Rijkherhaalde de heer Kruger, ffdat is nog een groote vraaghet slot heeft den oude eene kolossale som gekost en wat meer is, er is een erfgenaam komen opdagen." ,/De Indische Nabobklonk het spottend van een kant. z/De goudzoeker uit California," hernam een tweede. z/De man is een matroos, zooals er in Ham burg honderden rondloopen, niets meer en niets minder ik heb hem gezien," beweerde een derde. z/Wij znllen den zonderlingen man op het feest. bij den ouden Straus leeren kennen. Hoe het ook zij, hij is de neef van den ouden ree- der en maakt de erfenis van Elsa beduidend kleiner." Zoo ging het gesprek door, toen eensklaps de opmerkzaamheid der aanwezigen geboeid werd door het verschijnen van twee nieuwe gasten, die volgens hunne kleeding niet in dezen kring schenen te passen. Het was een oude man, in eene hlauwejas, rood vest en plompe laarzen. Een groven, zwarten vilten hoed hield hij in de hand, zoo- dat men zijn gerimpeld voorhoofd goed kon zien. Een meisje van ongeveer achttien jaren ver- gezelde hemze droeg een zeer eenvoudig kleed dat haar sierlijke en krachtige gestalte voordeelig deed uitkomen. Ze keek met hare lieldere oogen half nieuws- gierig, half schuchter rond en sprak zachtjes tot den oude, die niet best geluimd scheen. z/Ik heb je immers gezegd, hoe het ons hier de hervormers in de Franciscaner orde en door deze vondst is de tijd van hun verblijt te Hulst vastgesteld. TEI1 NEUZEN, 24 Juli 1907. Ingevolge het verlangen van de op 1 dezer gehouden algemeene vergadering van ingezetenen waren gisteravond in het//Hotel Centraal" door den burgemeester in overleg met den heer Speetjens een aantal personen genoodigd, om deel te maken der commissie die tot taak zal hebben het organiseeren van feestelijkheden ter gelegenheid van het bezoek van H. M. de Ko- ningin en Z. K. H. Prins Hendrik aan deze gemeente op Zaterdag 14 Sept. a s. Ongeveer 40 ingezetenen hadden aan die uitnoodiging voldaan. Allereerst werd besloten een bestuur samen te stellen. Bij acclamatie werd de burgemeester, de heer Geill, benoemd tot eere-voorzitter, terwijl voorts bij stemming een bestuur van 9 leden werd benoemd, die later de functie's als volgt verdeelden P. J. Scheele, voorzitter, Mr. Sipkes, vice-voorzitter, J. L. Jurrij, penuing- meester, F. I. H. Speetjens, le secretaris, M. Verbrugge, 2e Secretaris, T. van Borssum Waal- kes, M. Eijke, M. de Jonge en A. Visser, commis- sarissen. In algemeenen zin werd een programma be- sproken, dat later defmitief zal worden vast gesteld, en waarvan de uitvoering natuurlgk athankelijk zal zijn van de fondsen waarover de commissie zal kunnen beschikken. O. m. werden genoemd bedeeling der armen, concerten door muziekgezelschappen, waarvoor ook uit te noodigen de gezelschappen der aan- grenzende gemeenten, volksspelen, lichtstoet, optocht van versierde rijwielen en wedstrijd in het versieren van winkeletalages, waarvoor dan eventueel prijzen zouden worden beschikbaar gesteld. Teneinde over de noodige middelen te kunnen beschikken zullen bij de ingezetenen lijsten voor het verleenen van bijdragen worden gepresen- teerd, terwijl op voorstel van den Voorzitter ook besloten werd aan den gemeenteraad eene bijdrage te verzoekeD. Bij de gisteren alhier gehouden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad (vacature ont- staan door het vertrek van den heer Van Dale) werden candidaat gesteld de heeren M. van den Hoek en P. J. Scheele. zou gaan" bromde hij, //kijk maar eens, hoe die fijne heeren ons aanstaren, alsof we uit eene andere wereld kwamen." z/Niemand weet immers, dat wij de naaste bloedverwanten van den bruidegom zpn," her nam het meisje. z/De onbeschaamde knecht, wien ik zei, dat ik zijn vader was, wilde mij niet gelooven en liet ons als bedelaar aan de deur staan,' bromde de oude maar door. z/Wacht maar tot August komt," troostte de dochter en geleidde haar vader in een hoek van de zaal, waar zij gingen zitten. //De knecht zei immers, dat hij op het oogenblik komen moest.-" z/Hij zal niet erg verheugd zijn ons te zien liever had hij gezien, dat ik hem het geld per post gestuurd had, dan behoefde hij ons niet aan zijne voorname bruid en familie voor te stellen." z/Gij doet hem onrecht aan vader". //We zullen weldra zien, wie gelijk heeft. Ik won wel eens we.ten, waar hij bet geld op- gedoken heeftanders kon de verloving toch niet doorgaan z/De vader zijner bruid zal hem van die ver- plichting ontslagen hebben", fluisterde het meisje. De vader trok verachtelijk de schouders op. ,/lk wou maar, dat men voort maakte met die plechtigheid". (Wordt vervolgd). VHI ZK.VSCHK ('01 R.I IT. Hit I>1 itd verscliijnt TIhhiiiIhk-, Woenstlng- en Vrijilagavond, uit^ezouderd op Feenldagen. Uij de 1* irina J. VAW »K SA.UDE <e Ter Seuien. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend dat de bij hem ingeleverde opgaven van candidaten voor de op heden gehouden verkiezing, ter vervulling van een plaats in den Gemeenteraad evenals het door hem opgemaakte proces-verbaal van sluiting der candi- datenlijst, ter Gemeente-Secretarie voor een ieder ter inzage liggen dat afsehriften dier stukken aangeplakt en tegen be taling der kosten verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, den 23 Juli 1907. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. A. P. GE1LL. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat op van des morgens acht tot des namiddags vijf uren, de stemming zal geschieden ter vervulling van een plaats in den Gemeenteraad, ter voorziening in de vacature, onistaan door de ontslagname van den heer A. VAN DALE. De candidaten, in alphabeihische volgorde, zijn Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafreckt, luidende „Hij die opzettelijk zicli voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenis- straf van ten hoogste EEN JAAR." Ter Neuzen, 23 Juli 1907. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Er komen bericbten die er op wijzen, dat de afgetreden Keizer zich nog met de regeeriogszaken bemoeit. In het eomplot tegen de ministers waren o. a. het hoofd der keizerlijke buishouding eu vier officicren. Mac Clean is nog altijd in handen van den Marok- kaanschen rooverhoofdman Raisoelie, die hem nu zoo uiterst streng bewaakt, dat hij beelemaal geen levens- teeken naar buiten mag geven. Er liep een gerucht, dat Raisoelie met zijn Europeeschen gevangene door een regeeringsgezinden stam zou ge- vangen genomen zijn. t Blijkt ecbler, dat men zijn wensehen voor werkelijkheid heeft gehouden 't Zal gewis nog wel een heelen tijd duien als 't tenminste ooit gebeurt voor men den slimmen bandiet te pa kite n heeft. De stakende mijnwerkers in Transvaal willen de Chineesche kameraads voor wie ze evenwel nietveel kameraadschappelijks gevoelen -zoo gauw mogelijk nit Zuid-Afiika hebben. Daarom hebben zij de regecring d. w. z dieiuEnge- land, telegrafisch gevraagd de gele broeders zoo gauw mogelijk huis-toe te zenden, of anders den terugkeer van 3000 Britsche mijnwerkers naar Engeland te be- kostigen. De Mijnkamer zou, naar verder gemeld wordt, in Zuid-Afrika arbeiders willen aanwerven. De kamer ontkent, minister Smuts uitgenoodigd te hebben als scheidsman op te treden. 'tis waar, Frankrijk heeft er niet het monopolie van, maar toch is 'toude land der Galliers, 't land bij uit- nemendheid voor schandalen en schandaaltjes. Nu wordt weer een der afgetreden regeeringspersonen be- schuldigd met ridderorden en academische onderschei- dingen aan't knoeien geweest te zijn. De man, Chaumie, ontke«t dit echter eu zegt, dat men hem thar.s dingen verwijt, die zijn necf 20 javen geleden heeft gedaan. Hij en zijn zoon hebben echter een zuiver geweten. De Engelsche minister Lloyd-George heeft op een druk bezochte vergadering te Pontypridd het woord ge- voci waarbij hij nu en dan scherp te keev ging tegen het Iloogerhuis. Hij zeide, dat, naar zijn oordeel, de heerschappij van die klasse, welke eeuwen achtereen over Engeland ge- regeerd had, thans uit was. Die klasse had een idealen leider in Balfour, een der merkwaardigste voorbeelden van staatsmanschap en //bevallige onbevoegdheid die het land ooit had gezien. De regeering door eenige uitgelezen families was nn gedaan. Thans was bet tijd- perk daar der volksregeering. Men was thans begonnen met de restanten van het feodale stelsel op te ruimen. Dit was een zware karwei, doch men zou er niet voor terugdeinzen. Het was ongetwijfeld een uiterst lang- zaam proces. Dat langzame proces was echter wellicht het beste. Er waren twee manieren om misstanden op te ruimen. De eene was de revolutionaire methode. Maar de Fransche revolutie had duizenden menschen- levens gekost en had zich een weg gebaand door stroomen bloed. In Engeland hield men meer van dien lang- zamen, wettigen weg van vooruitgang. Het Lagerhuis vergeleek minister Lloyd-George bij de wachtkamer van een groot ziekenhuis, waarin alleriei patienten vol on- geduid op bebandeling wachten. Het verkeerdste, dat zij konden doen, was te gaan dringen en het beste or- delijk hun beurt af te wachten En in de allereerste plaats was voor hen de erkenning noodig, dat zij ver- trouwen naoesten hebben in het beheer van het zieken huis.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1