A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5019. Dinsdag 16 Juli 1907. 47e Jaargang. GIM SBHTIB_A A B. Buitenland. TeuTTleton; m.ooie enaarster,. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32a/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. AftiEfSl&A en JAPAft. Deze omkeer, welke er in bet gemoed van de schoone molenaarster bad plaats gegrepen sedert de liefde haar hart had doen ontvlatnmen, was voor de overige hnisgenooten niet verborgen gebleven. De oude Doortje schudde menigraaal bet hoofd, wanneer haar jonge uieesteres in de keukeri kwam en onverriehter zake weer moest heengaan, omdat zij vergeten had, wat zij daar eigenlijk kwam doen, of ook, wanneer zij de stem van Ernst Mahler hoorde en dan in de kamer vlnchtte om onbespied zich aan haar geluk over te geven. In den molen kwam Christa Maria zelden meer. Zij wist, dat Ernst streng, maar recht- vaardig het bestunr voerde, en dat de knechts hem gaarne mochten lijden. Dat stelde haar over alle kanten gerust. Ook Valentijn had zich naar de veranderde omstandigheden ge- schikt, en daar bevond bij zich niet slecht bij al was er iemand boven hem gesteld, die scherp toekeek en een helder verstand bezat. Het ging ailes opperbest, alles gebeurde op den rechten tijd en op de rechte plaats. De Enz- molen scheen een modelmolen geworden te zijn in de weinige weken-dat Ernst Mahler de leiding der zaken had gehad. Daags voor Kerstmis kwam Ernst's morgens bij Christa Maria in de huiskamer en vroeg verlof om naar de stad te rijden. RUSLAND en FRANKRIJK. E II G E L A 11 D. ,/Waarora vraagt ge dat eerst nog, Mahler //Omdat gij de meesteresse zijt, juffrouw. Dat zal ik nooit vergeten, al zijt ge goed en vrien- delijk jegens mi]." z/Nu, goed, ga dan. Maar kom tijdig terug om zes uur worden de Kerstgeschenken uitge- deeld." z/Dat zal wel gaan, al ben ik er niet bij Haar voorhootd fronste zich. z/Denkt ge dat Nu ik kan u niet dwingen maar bedenk eens, welk een slechten indruk dat op de knechts en meiden moet maken, wanneer gij het versmaadt bij ons feest tegenwoordig te zijn. Geen enkele van hen weet, dat ge iets beters gewoon zijt." z/De knechts en meiden? Wat gaan die mij aan riep hij uit, zonder acht te slaan op haar laatste woorden. //Maar gij, juffrouw zoudt gij mij missen z/Wij zouden alien present zijn, als gij z/Stet u gerust, juffrouw ik zal zorgen, dat ik intijds terug ben," antwoordde hij op koelen toon, en met een groet ging hij de kamer uit. Hij zag niet, dat Christa Marie opsprong van haar stoel, alsof' zij hem wilde tegenhouden. Hij vermoedde niet, dat zij met beschreide oogen achter het venstergordijn stond, hem nastaarde tot hij in het bosch verdween, toen op haar stoel neerzonk en in hartverscheurend snikken uitbarstte. En toch had zij niet veel trjd om aan hare gedachten den vrijen loop te laten, zij had nog veel te doen. Wel hadden haar ouders zich bereid verklaard om den grooten boom te versieren, en daarmee waren ze reeds aan den TER NEUZEN, 15 Juli 1907. In de op Donderdag a. s., des voormiddags te 10 ure te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in bekandeling Ingekomen stukken aanbieding gemeente- rekening over het dienstjaar 1906verorde- ningen op de heffing en invordering van loon voor het van gemeentewege ruimen van privaat- putten en tonnen benoeming leden stembu- reaux verkiezing lid van den raadbepalen rooilijn langs toegangsweg naar aanlegplaats provinciale stoombootdienst. Na gehouden examen aan de Rijks Hoo- gere Burgerschool te Middelburg is o. m. on- voorwaardelijk toegelaten tot de le klasse mej. G. C. van de Sande te Ter Neuzen. Volgens een bericht in Belgische bladen zal Z. M. Leopold, Koning van Belgie, na de feestelpke opening der haven te Brugge, ook een bezoek brengen aan Ter Neuzen om de nieuwe havenwerken aldaar en ook die te Gent, te bezichtigen. Hij zou daartoe met het jacht de //Albert" van Brugge naar hier komen en het bezoek zou incognito geschieden. Bij de betrokken autoriteiten alhier is hieromtrent evenwel nog niets bekend. Naar we vernemen is door den commandant der brigade marechaussee alhier in den Willems- kerkepolder proces-verbaal opgemaakt wegens 28 gevallen van overtreding der arbeidswet. Dit betrof het bezigen van kinderen beneden den leeftijd van 12 jaar, (er waren er zelfs van 7 jaar) voor het plukken van erwten. Aange- gang maar zij zelf moest de tafels aanrichten en de geschenken gereed leggen. Wat zij voor Ernst Mahler bestemd had. kwam het laatst aan de heart. Voor hem had zij geen voorwerp tot nuttig gebruik aan- gekocht, die had hij niet noodig. En zoo had zij een photografische afbeekling van den Enz- molen, yroeger door een rondreizend photograaf gernaakt, laten kleuren en in een lijst zetten. Deze plaatste zij op zijn tafel terecht be- dacht zij daar bij, dat die photographie een aangename herinnering voor hem zou wezen aan zipi verblijf in den Enz-molen, als hij weer ver, ver weg zou zijn. Daar stond zij in gepeins verzonken voor de photographie. Hoe zou het hier zijn, als hij eenmaal weg was Zou zij het dan niet akelig en naar in deze kamers vinden, zoodat zij ze niet wilde betreden Haar begeerte naar zelfstandigkeid was vervlogen. Altijd had zij gedacht, dat het toch wel benijdenswaardig was, zoo te kunnen gebieden en besturen maar nu kwam haar dit voor als een last, dien zij tot elken prijs wilde afschudden. z/Maar kind, wat droorn je toch Zij keek op en streek zich met de hand over het gelaat. ,/Werkelijk, vader, ik droomde, dat ik niet lang meer den molen zou besturen. Mat een malle droom, niet waar Intusschen draafde het paard flink voort. Ernst Mahler hield zich niet lang op onder- weg. Slechts eenmaal hield hij een oogenblik stil om een tweespan te laten voorbijgaau. De kap van het rijtuig was opgeslagen, en zoodoende zien dit plukken geschiedt voor den fabrikant, beschouwde de proces-verbaalmakende autoriteit dit werk niet te behooren onder arbeid voor het landbouwbedrijf, maar als werk voor de industrie. Gedurende de maand Juni zijn in Zeeland voorgekomen 2 gevallen van vlekziekte der varkens, 1 te Scherpenisse en 1 te Renesse. In het gansche rijk kvramen voor 5843 (199) gevallen van mond- en klauwzeer (hieronder 829 schapen en 8ol varkens), 4 (4) van kwade droes, 49 (2) van schurft, 14 (7) van rotkreupel, 142 (82) van vlekziekte, 31 (25) van miltvuur en 2 (2) van hondsdolheid. De cijfers tusschen haakjes duiden het aantal eigenaren aan. Te Overslag kreeg een metselaar met een stok een slag, waardoor hem de onderkaak verbrijzeld werd. De dader, een oppassend landbouwer, schijnt niet toerekenbaar. Eenige maanden geleden brandden zijn huis en schuur af, waardoor hij nogal schade leed van dien tijd af vertoonden zich teekenen van krank- zinnigheid. Axel. De verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad alhier, ter vervulling van de vaca- ture ontstaan door het overlijden van den heer P. van Hoeve, is bepaald op 24 Juli a. s. De stemming is bepaald op Maandag 5 Augus tus, eventueele herstemming op Maandag 19 Aug. d. a. v. Axel. Vrijdagnamiddag was het gehueht „Zoute Spui" onder deze gemeente het tooneel van een paar zeer ernstige ongelukken. Een jongen van 14 jaar die aan vallende ziekte leed was in een boom geklommen en daaruit geval len teugevolge waarvan hij zich in- en uitwen- dig ernstig bezeerde. Eenige oogen blikken later verdronk een kind van lJ/2 jaar, dat eenige oogenblikken alleen was gelaten, in een tobbe met water. Sas van Gent, 15 Juli. Bij een 4tal Wiel- rijders van Wetteren (Belgie) die gisteren onze gemeente doorreden, was er een die zijn bedrijvig- heid in het wieirijden wilde toonen, door wel wat te dicht langs het kanaal te rijden. Hierbij stootte hij tegen een paal met het gevolg dat hij te water viel en zijn fiets op de kant bleef liggen. Door zwemmen kon de man zich zelf redden, waarna de tocht met een hartversterking en een nat pak werd voortgezet naar Ter Neuzen. kon ernst zien, dat er een heer in dat rijtuig zat. Hij leek niet zeer jong te zijn, want zijn haar was tamelijk grijs en ook zijn zwarte baard begon hier en daar te grijzen. Zijn gelaat kwam hem bekend voormaar hij kon zich niet herinneren waar hij den vreemdeling ooit had gezien. Ernst voelde zijn hart sneller kloppen. Was dat de eigenaar van den Enz-molen Zou hij dan toch den prijs uit zijne hand zien nemen, voordat hij dien goed beet had gehad In koortsachtigen haast joeg hij het paard voort, haalde den ketting bij den goudsmid en gunde het dier slechts een korte rust. Toen nam hij de terugreis aan. Christa Maria stond niet in de deur, zooals zij anders wel deed, wanneer hij terugkwam. Ook was zij niet aan het venster, toen hij de molenwerf opreed. Een onuitsprekelijke angst overviel hem hij had moeite om voor uiterlijk kalm te schijnen. Toen hij het voorhuis doorging, hoorde hij stemmen in de huiskamer. Een vreemde man- nenstem zei z/Ja, ja, Christa, dat had je zeker niet ge dacht, he Ernst balde de vuisten en snelde deu molen in, om niets te hooren en te zien ran hetgeen er in de kamer voor viel. z/Haar man is gekomen Dat was alles, waaraan hij denken kon. Nu was de man hier. wiens bestaan hij tegenover zich zelven had geloocheud, omdat hij er niet aan wilde ge- looven, wij 1 hij Christa Maria liefhad. (Wordt vervolgd). RAIT. Bit blad verschijnt IHaandai;., Woensdag- en Vrijdagavoud, nitgezonderd op Feestdagew. bij de Firmn I". J. OK SAM)E te Ter t'enzen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Uonderdag den 18 Juli des voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 15 Juli 1907. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1LL. In California altijd maar weer California is iets gebeurd, dat ernstige gevolgen kan hebtien. Daar is n.l. in de zeeiiuveu San Diego bij de Mexi- kaansebe giens, een Japanscb officier gesnapt, terwijl hij bezig was de verdedigingswerkeu van het fort Rose- crans te fotugrafeeren. Men vond lotos bij bem van de torpedo-inrichting, de electriscbe centrale, en van de ontstekingsleidingen der onderzeesche mijnen. Toen het beriebt bekend wei'd, geraakten de bewoners der stad zoo opgewonden, dat ze naar de benedenstad trokken, om tegen de daar woneude Japanners betoo- gingen te houden. Duizenden Japansehe werklieden, die op de citroen- plantages en aan den spoorweg werken, ijlden daarop naar hun wijk, om die tegen de opgewonden ruenigte te verdedigen. Tot nu toe hoorden we nog niets van ocgeregeldbeden, alleen werd gemeld, dat de toestand er ernstig is. Terwijl de correspondent van de /Daily Maill" te San-Francisco verslag geeft van een onderbond, dat hij met Metcalf, den Amerikaanschen Minister van Marine, beeft gebad, waariu deze verklaarde dat bet'uezoek van de Amerikaansche vloot aan de Stille Zeegeen staatkun- dige, maar enkel taktiscbe beteekenis had, seint de man van de //Daily Telegraph" uit Washington, dat de Amerikaansche jingos daar en elders nog het hoogste woord voeren. Zij dringen er op aan, dat Dewey over de Amerikaansche vloot in de Stille Zee bevel zal voeren, daar admiraal Evans al te vreedzaam is gebieken. De diplomatieke wereld te Washington is nu terug- houdender dan ooit, terwijl de Amerikaansche bewinds- lieden en de Japansehe gezant Aoki met volharding verklaren dat de Japansch-Amerikaansehe betrekkingen allerminst aanlciding geven om van oorlog te spreken Intusschen verspreiden de jingos geruckten, dat Roosevelt en de Minister van Marine met elkaar overhoop liggen en elkaars manier van doen afkeuren, hetgeen Roosevelt's onbegrijpelijk stilzwijgen zou verklaren. De correspon dent seint dat het vast staat dat Roosevelt de jingos onmiddellijk den mond zou knnnen snoeren door de mededeeling, dat de Amerikaansche vloot niet naar de Stille Zee zal stoomen, hetgeen gelijk zou staan met een verloochening van Metcalf en de oorlogspartij zou teleurstellen, maar den internationalen dampkririg tot rust zou brengen. Iedereen is verbaasd over Roosevelt's stilzwijgen. Het is opmerkelijk, hoeveel moeite men in Japan doet, om ten minste uiterlijk een vredelieveude geest aan te kweeken. Wij kunnen niet nalaten, schrijft een regeeringsblad te Tokio, eenige vrees te koesteren ten aanzien van de beteekenis, die de samentrekking van Amerikaansche pantserschepen in de Stille Zee heeft, vooral na de 21) grootdoende verklaringen, die aan president Roosevelt worden toegeschreven, volgens welke de A menkaansche zeemacht een indrukwekkend vertoon van Amerika's macht zou geven. Het valt ons moeilijk, de verzekering te aanvaarden dat de aanstaande manoeuvres geenszins met den toestand tusschen Japan en Amerika in verband staan. Wij betreuren het dat Washington een maatregel meent te moeten nemen, die op een voorzorgsmaatregel lijkt. Niettemin zijn wij niet geneigd aan deze zaak een ernstige beteekenis te hechten en evenmin om te twijfelen aan de oprechlheid van den president, als hij verklaart dat de manoeuvres een vredelievend karakter hebben. Wij trekken evenmin in twijfel dat de Ameri kaansche regeering en het Amerikaansche volk met vredelievendeen vriendschappelijkegevoelens bezieldziin. Het zijn menschen zonder verantwoordelijdheid onder beide votken, die de Japansehe regeering willen uit- tarten. Ook admiraal Jamamoto, dezelfde, die zich zoo broederlijk liet kieken met den kommandant van het Stilie-Oceaan-eskader, heeft aan een uoenmaal, dat te zijner eere door het Japansehe gezautschap te New-Yoi k werd gegeven, en met wien o a. aanzaten Aoki, de Japansehe gezant, admiraal Dewey, O'Biien, de gezant van de V. S. in Japan enz., zijn geuegenheid voor de Amerikanen betuigd. Hij verklaarde dat de Japanners zich altijd den zede- lijken steun, dien de Amerikanen hun in den laatsten oorlog verieend hebben, zoudeu herinneren. Hij was overtuigd, dat de harteiijke betrekkingen, die sedert 50 jaren hadden bestaan, niet geschokt kunnen worden door voorvallen zonder beteekenis. Dat de Amerikaansche regeering op alle gebeurlijk- heden wil voorbereid zijn, blijkt wel uit het feit, dat zij ontzaglijke hoeveelheden kolen inkoopt. Zoo werden in Wale3 eenige hestellingen gedaan, waaronder een van 40,000 ton. De kolen moeten met daarvoor gecharterde schepen dadelijk naar de Filip- pijoen gezonden worden. Te Newcastle, in Nieuw Zuid-Wales, zijn ook groote bestellingen gedaan. De kolen moeten van daar naar zekere plaatseu aao de westkust van Zuid-Amerika ge zonden worden. Jammer, dat men niet met een omkeering van een bekend gczogde kan bewerenWie zich ten oorlog wapent, wit den vrede. Anders was de vrede tusschen Amerika en Japan verzekerd. Maar nu Aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken moet men verklaard hebben, dat het vNowoje Wremja" ge- heel alleen de verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen het dezer dagen geschreven heeft over het ontbonden zijn van het Fransch-Russische verbond. Het blad was volstrekt niet van hoogerband tot dergelijke publicaties gemachtigd. De Petersburgsche correspondent der ./Matin" seint, dat de Russische regeering hem gemachtigd heeft te verklaren, dat de regeering met het bewuste arlikel in het //Nowoje Wremja" niets te maken heeft gehad. -/De Russische regeering bescbouwt het verbond met Frauk- rijk als deu grondslag van haar buitenlandsche staat- kundc." Bravo De voor den vrede reclame makende Britsche dagblad- schrijvers, op wie de vivisectie van den vrede is toege- past op hun Duitsclie reis, schijnen van de vivi-sectio- ni tische nadeelen een overladen maagen rauwgeprate keel - al weer bekomen tezijn. Tenminste zij hebben te Londen maag en spreekorgaan weer eens op proef gesteld, door zich te vereenigen aan een feestmaal. De Voorzitter van het comite, de heer Wilson, die pas tot ridder is benoemd, zeide in een rede, dat hij geloofde, dat de Koning hem deze onderscheiding ver ieend had als waardeering van de politieke diensten, v.elke door de deelnemers aan den tocht naar Duitsch- land waren bewezen. De heer Wilson gaf verder zijn vrengde er over te kennen, dat hij de deelnemers aan de reis naar Duitschland, weder alien vereenigd zag. Zij toonden daardoor, dat de sympathieen voor Duitsch land, welke door de uiterst vriendelijke ontvangst in Duitschland bij ben gewekt waren, in hen bleven voort- leven. Aan den hertog van Trachenberg werd een hartelijk telegram gezonden, waarin gezegd werd, dat de Engelsche journalisten met grooie dankbaarheid bleven terugdenken aan de hun te Berlijn en overal in Duitschland be- toonde hartelijkheid.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1