y A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. 5012. Zaterdag 29 *luni 1907. 47e Jaargang. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika l,321/z en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusliouders. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADYERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van.driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnirnte berekend. EERSTB ZBIj-A-ID. TER NEUZEN, 28 Juni 1907. In de week van 19 tot en met 27 Juni zijn in Zeeland voorgekomeneen geval van typhus en febris typhoidea te Middelburg, 3 gevallen van roodvonk teColijnsplaat,Kruiningen en Vlissingen en 5 gevallen van diphtberitis. 1 te Koewacbt, 2 te Ter Neuzen en 2 te Zierikzee. Uit Zeeuwsch-Viaanderen W. D. schrijft men aan de Midd. Ct. Als er ooits iets is tegengevallen bij de be- woners van ons afgelegen, maar niet minder aanhankelijk deel van Noord-Nederland, dan is het wel het plan voor het bezoek van H. M. onze Koningin aan ons landje men had zich daar altijd van gedroomd een rit door de prachtige landauwen, passeerende de mooie dorpen en vlekken, een rit als wijlen Koning Willem de derde door ons land deed, en die voor onze Koningin niet alleen een ware .triomf- tocbt zou geweest zijn, maar haar een juist beeld van onze streek zou gegeven hebben en dan had men zich dien tocht voorgesteld in het jaargetijde, wanneer de velden prijken met een rijkdom van gewassen, nauwelijks ergens elders zoo weelderig, zoo schoon. Die illusie nu is verdwenen door het bekend geworden planeen rit per tram laugs den vlakken steenweg naar Oostburg en na een bezoek van een uur weer denzelfden weg terugeen rit in de maand September langs dorre omgeploegde velden, een verblijf van een uur in een gemeente als Oostburg zonder behoorlijk marktplein en met een in aanbouw zijnd raadhuis, terwijl in IJzendijke, Aardenburg, Sluis en Groede flinke marktpleinen zijn. Men wil nu, naar 't schijnt, trachten H. M. een beeld te geven van het land, door een soort optocht of defile te Oostburg voor de oogen van H. M. te laten gaan van wat het land voort- brengt, maar dat kan slechts in de verte een denkbeeld geven van 't geen bestaatde streek op zich zelve blijft daarbij ongezien en de tijd te Oostburg is veel te kort om den optocht tot zijn recht te doen komen. Een natuurlijk gevolg van een en ander is, dat bij de bevolkiug niet de geestdrift valt waar te nemen, die men verwachten kon bij een Koninklyk bezoek, waarnaar zoo lang reik- halzend is uitgezien dat blijkt reeds nu, waar de burgemeesters de ingezetenen oproepen om commissie'n te vormen tot bespreking van't geen men zal doen om te Oostburg het land te ver- tegenwoordigen aan die oproepingen, gedaan in vele plaatsen, gaven, behalve de raadsleden, slechts enkele personen gehoor van opkomst der ingezetenen geen spoor. Wie in deze zaak H. M.'s raadgevers zijn geweest om het programma der reis samen te stellen, weten wij natuurlijk niet, maar zeker is het, dat men daarbij getoond heeft noch de kaart van het land, noch den aard van het volk te kennen. Een tegen Dinsdag te IJzendijke uitge- schreven bijeenkomst ter bespreking van feeste- lijkheden bij de komst van de Koningin en den Prins in die streek was slechts bezocht door een tiental personen. Eeri voorloopig comite werd gevormd: voorzitter de burgemeester, secretaris de heer Doedens, penningmeester de heer Zijlstra. Besloten werd tot deelname aan het feest en wel door een stoet te vormen, voorstellende de verschillende volksspelen in die streek, bijzonderlijk IJzendijke. Aan de gemeente zal om finantieele steun worden gevraagd. Philippine. In de Gemeenteraadszittiug van 25 Juni j.l. bracht de burgemeester het voorstel ter tafel, om bij gelegenheid dat 11. M. de Koningin een bezoek zal brengen aan Ter Neuzen op 14 Sept. a. s., II. M. bij genoegzame deelneming met de visschersvloot van Philippine in het voorbijvaren op het einde van den Braak- man, nabij den verklikker aan denNieuwNeuzen- polder een eeresaluut toe te brengen, Natuur lijk zou dan, behalve onze visschers, ook de Gemeenteraad daarbij tegenwoordig moeten zijn. Dit voorstel vond algemeen bijvai en er werd besloten daartoe alle visschers tot eene ver- gadering uit te noodigen. RECHTSZAKER. Arrondissements-reclitbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 27 Juni, de volgende vounissen uitgesproken In zake C. J. L., oud 19 j., vischkoopman te Ter Neuzeu, beklaagd van mishandeiing, is een nader onderzoek bevolen. M. L. S., oud 35 j., h/v. van S. Y., werk- vrouw te Axel, is wegens beschadiging ver- oordeeld tot 3 boete subsidiair 3 dagen hechtenis. A. D., oud 21 j., veldarbeider te Ter Neuzen, is wegens mishandeiing en wederspannigheid veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. J. v. T., oud 30 jv visscher en onbezoldigd rijks veld wach ter te Zaamslag, is wegens weder spannigheid veroordeeld tot 1 maand gevang. Uit Stavenisse meldt men van Dinsdag Bij hevigen Z.W. wind is hedenmorgen de tweemast ijzeren aak van schipper Rooms uit Dussen, komende van Belgie en bestemd naar Holland, met twee andere schepen gesleept wordende, tengevolge van het breken van den staaldraad op het Keeten onder deze gemeente naar den wal gedreven en op het eind van een steenen berm geworpen. Het schip werd, bij ebbe, heen en weer geslingerd en had het zwaar te verduren. Het was gelukkig, waarvoor men aanvankelijk vreesde, niet lek geslagen, maar de hooge stortzeeen wierpen stroomen water naar binnen. Pogingen om de bemanning, schipper, vrouw en twee knechts, van het schip te halen, mislukten. Toen de wind wat minder hevig was geworden gelukte het den opvarenden, met eigen boot den vasten wal te bereiken, en ook, om het huisraad te bergen, dat doornat was geworden. Het schip, en de uit lijnzaad en lijnkoeken bestaande lading waren verzekerd, het huisraad niet. In den namiddag, met den vloed. is de aak vlot gekomen en naar Zijpe gesleept. Uit Amsterdam meldt men In de Rietlanden is Dinsdagavond van een goederentrein een wagen ontspoord en omge- vallen. Een remmer geraakte er onder en werd zwaar gewond naar het Burgerziekenhuis vervoerd, waar hij bij aankomst overleden bleek. Men meldt uit den Haag Dinsdagavond omstreeks elf uur is in de Kronestraat een ernstige misdaad gepleegd een man heeft een andar met een mes een diepe snede in den buik toegebracht, zoodat de ingewanden uit het lichaam puilden. Omtrent de aanleiding van die misdaad en hetgeen daaraan voorafging, kan het volgende worden gemeld Twee vrouwen, van verdachte zeden, wonende op een hofje in de genoemde straat, waarin vechtpartijen en burentwisten aan de orde van den dag zijn, hadden twist gekregen. Toen de mannen, waarmee zij leefden, en die's avonds met elkaar aan 't drinken waren geweest, om streeks tien uur thuis kwamen, had een van hen, zekere \YK., zich met dien twist be- moeid, waarop de ander, een berucht individu, d. L. geheeten, K. had bij de keel gegrepen, buiten het hofje gesleept, en hem daar een aantal steken en sneden toebracht, waarvan een in het onderlijf. Ook de vrouw van d. L. moet K. eenige stompen en trappen hebben toegebracht. Onder den uitroep „Je steekt me zeeg bet slachtofi'er ineen. Geruimen tijd heeft de vreese- lijk verwondde in den hevigen stortregen op de st'aat liggen bloeden, voordat de politie werd g.haald, die den dader en diens vrouw arre- steerde en het slachtofi'er overbracht naar het gemeenteziekenhuis, waar geconstateerd werd, dat de toestand hoogst ernstig is. De L. is na verhoor door den heer Olivier, commissaris van politie in de lste afdeeling, ter beschikking van de justitie gesteld. De vrouw, waarmede De Leur leefde, is op vrije voeten gelaten. Offieieel is de zomer begonnen. Dat merkte men wel aan de hevige windvlagen, den kletterenden regen en de wegschuilende zon nietwaar 't Lijkt meer op het afscheid van den zomer dan op begin. Toch is 't nog wel eens kouder geweest dan nuhieraan herinnert dit puntdichtje, ons door een lezer toegezonden, dat mr. Jacob van Lennep maakte op 21 Juni van het koude jaar 1855 En nu is 't reeds de langste dag. Reeds moest de zomer komen, En 'k heb in Neerland, waar ik zag, Schier niets daarvan vernomen. Van koude tril ik als een blad, Ter wij 1 ik zit te schrijven, Zoo ik geen wollen dekens had, Ik zou in 't bed verstijven. (Zutph. Ct.) Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen. Kit blad ve*scl»ijnt JMaandag-, Woensilag- en VrijdagavonA, uilgezonderd op Feesfdagen. bij tie 1"Irnm P. J. A'X I1E SAUBE Ter Vergadering van Woensdag 26 Juni 1907. Voorzitter de heer J. A. van Rompu. Verder aanwezig alle leden, de heeren Tholens, Lensen, Kolijn, Drost, Blankers en Kramer. Na opening der vergadering worden gelezen de notulen der voorgaande die na eene kleine wijziging worden goedgekeurd. De heer Lensen overhandigd den Voorzitter een uit- knipsel uit de Nienwe Rotterdamsche Courant, waarin wordt vermeld dat in de Kamer van Koophandel te Amsterdam is voorgelezen een adhaesiebetuiging dezer Kamer met het regeeringsvoorstel tot het steunen met rijkssubsidie der stoomvaartlijn op Zuid-Amerika. Dat zou in strijd zijn, met hetgeen deze Kamer op zijn voor stel in de vorige zitting, ook blijkens de notulen besloot. Op verzoek van den Voorzitter geeft de secretaris lezing van het namens de Kamer verzonden schrijven, waarin wordt bericht dat de Kamer alhier besloot geen adhaesie te verleenen, terwijl voorts de motieven zijn vermeld, die tot dat besluit hebben geleid. De Voorzitter merkt op dat hieruit dus voldoende blijkt dat het bericht onjuist is, of op een misverstand moet berusten. De heer Lensen stemt dat toe en verklaartzich voldaan. Alsnu wordt mededeeling gedaan van een schrijven van de heeren Blankers, Kramer, Lensen en Drost waarbij wordt verzocht eene vergadering der Kamer te beleggen tegen Maandag 17 Juni. De Voorzitter herinnert dat deze vergadering reeds was uitgeschreven, doch wegens omstandigheden weer moest uitgesteld worden. Hij heeft echter zoo spaedig dit mogelijk was eene nieuwe vergadering belegd, als gevolg waarvan de Kamer thans bijeen is. Als hij het goed heeft begrepen wenschte men deze vergadering naar aanleiding van het schrijven van den heer Beltaar hoofdingenieur directeur van 's Rijkswaterstaat. De heer Lensen antwoordt toesiemmend. De vergade ring is door hem en de andere heeren gevraagd, naar aanleiding gebleken is, dat een deel van den inhoud van het door de Kamer onder dagteekening van 3 Juni aan den Minister gezonden adres aanleiding gaftoteen misverstand. In het begin van dat adres wordt wel gesprokeD van eene haven, maar later wordt gesproken van havens. Men heeft daaruit opgemaakt, dat zijdelings goedkeu- ring werd verleend aan het oude plan B. We verlangden zegt spreker geen havens, maar eene haven overeenkomstig het plan van de Maritime Vereeniging. Ik meende dat we het daarover in de vergadering die gehouden is tot vaststelling van het adres aan den Minister vrijwel eens waren. Toen van meerdere havens sprake was is nog in overweging ge- gegoven om te schrijven opdat geen twijfel zou kunnen bestaan, ieder der havens tot de afmetingen als door de Maritime Vereeniging aangegeven, maar toen hebt u, mijnlieer de Voorzitter, voorgesteld om te spreken in den enkelvoudigen vorm. Aangezien nu echter blijkt dat onze bedoeling toch nog misverstaan wordt, stel ik voor om nog een nader adres aan den Minister te zenden, opdat duidelijk blijker. zal, dat we wenschen een maar niet havens. Ik geloof, mijnheer de Voorzitter, dat we dit doel doel tamelijk duidelijk uiteen zetten, wanneer we het volgende schrijven nader ter kennis van den Minister brengen De Kamer van Koophandel te Ter Neuzen neemt de vrijheid de aandacht van Owe Excellentie nogmaals te vragen voor eene toelichling op haar adres van 3 Juni 11. Uit een door haar van den heer Hoofd-lngenieur- Directeur in de llde directie ontvangen schrijven dato 18 Juni 11. blijkt toch dat de inhoud van dat adres aanleiding heeft gegeven t<5t misverstand, het voortbe- staan waarvan zij in verband met het slot van dat adres zeer zou betreuren. De bedoeling van haar adres is geen andere geweest dan te erkennen, dat een haven, als door de Mariiime Vereeniging voorgesteld, volkomen in de behoeften van den -handel van Ter Neuzen zou voorzien en voldoet aan de wenschen van alle belanghebbenden, wat van de uitvoering van vroegere plaunen niet te verwachten ismaar dat voor de belangen van een deel der burgerij niet onverschillig wordt geacht de plaats waar die haven zal worden gemaakt en indien de mogelijkheid bestond die haven dichter bij de kom van Ter Neuzen te makan dit de voordeelen van dat werk nog zou verhoogen. Op die gronden verzocht de Kamer, in het aangehaalde adres, Uwe Excellentie «-een onderzoek te doen instellen „naar de meest geschikte plaats voor een haven van „ongeveer dezelfde afmetingen als die door de Maritime jj Vereeniging voorgesteld." Waar nu de Hoofd-Ingenieur Directeur te Middelburg, naar aanleiding van bovengenoemd adres, meent, dat eene uitvoering van het zoogenaamde plan B aan den wensch der Kamer voldoet, veroorlooft deze zich er Uwe Excellentie op te wijzen, dat dit niet het geval is, maar dat de uitvoering van dat plan der Maritime Vereeniging, zoo mogelijk dichter bij de kom der gemeente, haar gewenschter voorkomt, dan eenig vioeger plan. De Voorzitter: Als ik den beer Lensen even mag antwoorden, dan moet ik opmerken, dat het slot van onzen brief niet zoozeer op het in den brief zelve be- handelde onderwerp, als wel op vroegere toestanden spreekt. Nu de Kamer zich neerlegt bij het denkbeeld om eene haven binnendijks te wenschen, moest toch een motief aangevoerd worden, waarom de Kamer nu veranderd is, hoewel zij eerst met een ander plan is meegegaan nl. dat tot het maken van losplaatsen langs het kanaal in eene rechte lijn. Het spreken van havens sprak dus niet op het thans aan de orde zijnde plan. De heer Drost: Het is daarom jammer, dat ons adres verkeerd schijnt te worden gelezen. De VoorzitterEr moet niet uit het oog verloren worden, dat we ons tot een autoriteit wenden met eea verzoek en dat de Minister altijd vrij blijft om een ander ontwerp uit te voeren, dan dat hetwelk wij wenschen. De heer Drost stemt dat toe, maar meent dat er ook geen bezwaar tegen kan zijn, om. wanneer, zooals thans blijkt de Hoofd-Ingenieur iets anders uit onzen brief leest dan wij er rnede bedoelen, wij er nog eens nader op terugkomen. De Voorzitter: Het concept van onzen brief, zoeals die door de Kamer is goedgekeurd, is hier nog ter tafel er is niets aan veranderd. De heer Drost: Dat wordt ook niet beweerd, we vinden het alleen jammer, dat we blijkbaar nog niet duidelijk genoeg geweest zijn en wenschen ons daarom nader te verklaren. De heer Tholens: Wanneer we dat schrijven ver- zenden, verklaren wij wel dat we de haven zoo dicht mogelijk bij Ter Neuzen wenschen, maar dan moet die met het oog op de afmetingen, in elk geval komen ten zuiden van de Staalfabriek. De heer DrostDat is ook in de vorige vergadering besloten. Er is woordelijk gezegd, eene haven in den geest als het plan der Maritime Vereeniging. Die kan men niet inaken aan de noordzijde van het terrein der Staalfabriek. De heer Tholens is van meening dat met havens aan deze zijde der Staalfabriek ook aan hetgeen men wenscht ware tegemoet te komen, men krijgt daar wel geen haven van 600 M maar toch twee van een paar honaerd Meter. De heer Drost: Dat noem ik geen havens, maar haventjes en daarmede is Ter Neuzen niet gebaat. De heer Tholens: Naar mijne meening is Ter Neuzen daar wel mede geholpen maar niet met eene haven op zoo verren afstand der kom. In het belang der gemeente is dat Hiet, misschien in dat der expeditcurs, dat is mogelijk. De heer Blankers: Wanneer plan B wordt uitgevoerd zooals dit vroeger is ontworpen, komen de havens voor een groot deel op het terrein dat thans voor opslagplaats gebruikt wordt en gaat er dus daar var. af. Wijzeggen nu laat het bestaande zooals het is, en maakt iets gelieel nieuws, daar krijgen we dan uitbreiding en modernisatie. De heer TholensDan wordt er aan het bestaande niets gedaan, dit is toch ook wel noodie. Het komt mij voor dat er te dien opzichte toch wel eenige con- cessie zou behooren gedaan te worden. Als de haven zoo ver van Ter Neuzen komt, zal er niet veel te doen zijn. Er is den gemeentei u:.d op gewezen dat het daar een tweede Feijenoord zou worden, maar ik denk, dat het in een minimum van tijd eerder een Vlissingen zal zijn. De heer BlankersDenkt u dan dat die haven hier eventueel door eene maatschappij zal worden geexploi- teerd evenals dat van de haven te Vlissingen door de maatschappij (.De Schelde" geschiedt De heer Tholens Neen, maar ik bedoel dat er niets te doen zal zijn. Er zal daarvan alleen voor een hout- haven gebruik van gemaakt worden en om daurvoor alleen eene haven te maken acht ik niet gemotiveerd. De heer Drost: Wil u het hout hier dan weg jagen De heer TholensIk voorzie dat het opslagterrein dan spoedig zal vol gelegd worden met hout en dat dit daar jaren zal blijven liggen. Dan is er weer ge- brek aan plaats. De heer Drost: Is u er dan bang voor dat het ter rein spoedig zou vol liggen met hout? Ik meen dat dit een goed teeken zou zijn, want dat hout moet hier toch niet blijven, doch verder worden vervoerd en dus ook weer verwerkt worden. Wat nu overigens uwe opmerking betreft, dat het alleen eene houtbaven zou zijn, wil ik onder het oog brengen, dat daar evengoed als thans aan de bestaancle kaden alle goederen zouden kunnen worden gelost en geladen. We willen ook juist het tegenwoordige emplacement van te grooten toevoer ontlasten. De heer Lensen Er wordt nergens gezegd dat die haven, zooals de Maritime Vereeniging die voorstelt uitsluitend eene haven voor het lossen van hout zou zijn. Overigens is het mijne meening, dat, wanneer de regeering kans ziet om de haven veel dichter bij de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1