A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Openbare AanbestecLing. Gemengde berichten. BEBSTB BLAD. Gemeente Clings (Z.) a a n te besteden ABONNEMENT: I er drie maanden binnen ler Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie /1,40. Voor Amerika l,321/„ en voor het ovenge Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADYEETEN TIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Burgemeester en Wethouders van CLINGE (Z.) zullen op Vrijdag 21 Juni, des na- middag 4 are, in het gemeentehuis te Olinge (dorp) onder nadere goedkeuring trachten (in twee perceelen) Ie pereeeS. Het uitbreiden met twee lokalen, gedeeltelijk vernien- wen en veranderen van inrichting van de openbare school te JYieuw- Namen, benevens het leveren en plaatsen van schoolmeubelen. Ftamingsom 8806,24. 2e perceei. Het aanbouwen van een lokaal, aan de openbare school aan de Gravenstraat, met bijleve- ring der benoodigde schoolmeube len, Ramiiagsom 3389,46. Alles met bijlevering van bouwstoffen. Bestekken en teekeningen zq'n ad 1,per stel, voor ieder perceei, verkrijgbaar ter gemeente- secretarie vanaf 7 Juni a. s. Plaatselijke aanwijs op den dag der besteding, des voormiddags 10 ure te Nieuw-Namen en des namiddags te 1 ure, aan de Gravenstraat te Clinge (dorp). Inlichtingen bij den bouwkundige J. Wisse Jz. te Zaamslas. Olinge, den 23 Mei 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. VERCAUTEREN, De Secretaris. 0S0. KIEBOOM. Axel, 5 Juni. In de heden alhier gehouden vergadering van stembevoegde ingelanden van den polder ,/Beoosten- en Bewestenblij" werd besloten aan den polder Beoostenblij benoorden te verzoeken 1/s bij te dragon in de kosten voor een keibestrating aan de Kijkuit. De heer P. Dieleman stelde voor de helft bij te dragen. Een voorstel tot afschaffing van het dijkgeschot werd aangehouden tot een volgende jaarverga- dering. Het dijkgeschot werd vastgesteld op 2, J 1-50, 1 en 0.50 per hectare. De rekening over het afgeloopen jaar sloot met een goed slot van 1045.04 terwijl de begrooting over 1907/1908 werd vastgesteld in ontvang op 10,338.49 en op een gelijk bedrag in uitgaaf'. Volgens mededeeling van den dijkgraaf staan er in den polder 3966 Canada en '2333' Olmen boomen, te zamen 6299. Verder werd nog be sloten de jacht onderhands te verpachten. TER NEUZEN, 7 J„ni 1907. De heer Mr. P. C. J. Hennequin heeft, om gezondsheidsredenen, bedankt als lid en vooizittei van de Provinciale Regelings-commis- sie voor de paardenfokkerij in Zealand. nidda0 werd door het bestuur van het calamiteuze waterschap Olid- en Jono- Breskens, in de directiekeet te Breskens, publiek aanbesteed het herstel, de vernieiiwiiig' en het onderhoud tot 30 April 1908, van de aarde, kram-, rijs-, steenglooiing en paalwerken, aan de waterkeering van bovengenoemd waterschap raming 12.705. Minste inschrijver was de heer J. Haartsen te Groede, voor 12.157. Verder schreven nog in de heeren J. Lin- denbergh te Wemeldinge voor 12 182 W Veere voor -f 12"61 H-'J- Keuiemans te Middelburg, voor 12.800, C. J. de Smidt T.0^ f 12.854, J. M. H. v. d. Sande voor 12.974, A. du Burck voor f 12.985, S. M de Vuijst voor 12.994, J. la Gasse te Cadzand ™r D1.000, M. Risseeuw te Groede voor 13.010, J. C. v. d. Brink te Krabbendijke Vr°?o 1'5,400' de Jonge te Middelburg voor 13.410 en J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor 13.560. Dc inschrijvers, achter wier naam geen woon- plaats is gemeld, wonen te Breskens. In de week van 29 Mei tot en met 4 Juni kwamen in Zeeland voor de volgende gevallen van roodvonk 2 te Hootdplaat en 2 te Kruimngen en voorts 1 te IJzendijke, Kats, Vhssingen, Waterlandkerkje en Westdorpe van diphtheritis kwamen voor 3 gevallen te Zierikzee en 1 te Ter Neuzen. Men meldt uit Vlissingen Aan de bemanning der hier gestatioueerde reddingboot is een belooning van f 50 toege- kend door den eigenaar van den Russischen di lemastscnoener Mikus voor de redding van de bemanning van dat schip op 4 Mei. tijdens stranding op de Calootbank. Een Wageningsche sigaren maker, die Maandagavond op de Rhenensche kermis wat al te veel aan Bacchus had geofferd, legde zich op den weg naar Wageningen te slapen. De stoomtram van 4 uur uit Rhenen reed hem over den rechtervoet. Het gekerrn van den man wekte eenige omwonenden, die hem naar het ziekenhuis te Wageningen vervoerden. In een portaal van een pand in de Korte Lijnstraat te Rotterdam had tusschen een sigarenmaker en eene vrouw een woorden wisseling plaats welke op een vechtpartij dreigde uit te loopen. Een overbuurman, een 23iarige koopman, kwam tusschenbeiden om de twistenden te scheiden, waarop de sigarenmaker een mes trok en hem een steek in den buik toebracht. Hij werd naar het ziekenhuis gebraeht, waar zijn toestand levensgevaarlijk bleek. De dader werd gearresteerd. Dinsdagmorgen is aan den Hoek van Holland het lijk opgevischt van een man, waarschijnlijk afkomstig van de Berlin! Het was van handen ontdaan, gezicht onherkenbaar, gekleed in ruw cheviot pantalon, waarin zilveren tabaksdoos met inscriptie in 't Engelsch Het lijk werd naar de begraaf'plaats te's Gravenzande overgebracht. Naai gewooiite stonden Dinsdagavond tegen de aankomst der booten tal van personen op den steiger der Stoombootreederij op de Lek, te Krimpen a. d. Lek, toen een schipper voorbij kwam varen, die hun uit alle macht toeriep Daar ligt daar een kind te water. Toen na- tuurlijk een sensatie van belangeen kleine jongen greep er het eerst naar, waarna de veer- man T. Kalkman en de koopman Leon Danielson, uit Rotterdam, er nog in tijds in slaagden het kind te redden, dat een 6jarig dochtertje van J. van Gemerde bleek te zijn. Men' meldt uit 's Gravenhage Een ongeveer 8jarig jongetje, dat Woensdag- middag nabij de brug van de Boekhorststraat m het water aan den Zuidwal geraakt is, werd met behulp van een dreg geheel bewusteioos op den kant gebraeht en door een zeer lang- durige toepassing van kunstmatige ademhalina gered. 5 De vleeschhouwer D. G. v. d. S. koclit den 21en Mei jl. op de veemarkt te Rotterdam van een hem onbekend landbouwer een koe voor 280. Toen hij den verkooper wilde betalen was de man verdwenen en ondanks alle pogmgen is het hem niet gelukt dien land bouwer uit te vinden. De koe nam liij natuur- lijk mede, maar het geld is hij tot'dusverre nog niet kwijt kunnen geraken. Een berichtgever schrijft aan het Hbl. Bij een rondvraag in een Raadszitting van een Noordhollandsche gemeente, vroeg een der Raadsleden of geen maatregelen konden getrof- fen worden dat een geneesheer, die gesubsidi- eerd wordt door drie gemeenten, ontslagen werd. De man kwam in abnormalen toestand bij de patienten zijn vrouw en kinderen waren juist gevlucht, terwijl de justitie hem ook reeds onder haar clienteele mocht rekenen. Erger- lijke staaltjes werden daarbij medegedeeld maar ook dat de geneeskundige inspecteur ver- klaard had dat de man niet ontslagen kon worden. Praktijk bezit hij niet meer, maar geniet wel traktement der gezamenlijke gemeenten. Echter leidt het geen twijfel of de gemeenschappelijke burgemeesters zullen den dokter wel ontslaan op grond dat zij hem beschouwen als gemeente- ambtenaar. Of dit mogelijk is, zal nader blijken, maar afkeurenswaardig is zeker, dat de gemeente waar de dokter eerst stond, en wist wie deze was, gunstige referenties gaf, om zichzelf ge- schikt van hem te kunnen ontdoen. De groote waarde van een vogelnestje. Welk een groote scbade het is als een vogel nestje met b. v. vijf eieren of jongen wordt ultgehaald, blijkt wel dadelijk, als men even nagaat, welk een nut deze bees'jes doen. Elk dezer jongen gebruikt dagelijks gemiddeld 50 rupsen en andere insecteu, dus te zamen 250 rupsen, welke de ouden aandragen. Deze voe- dering dnurt ongeveer dertig dagen, zoodat er dus ongeveer 7500 rupsen worden vernietigd. Elke rups eet dagelijks haar eigen gewicht aan biaderen en bloesems op. Stel, dat ze slechts een bloesem per dag opeet, dan zouden 7500 rupsen in dertig dagen te zamen 225000 bloe sems opeten. Wanneer dus het nestje niet was uitgehaald dan zou men 225000 appels, peren, kersen enz. meer geoogst hebben Men meldt uit Loosduinen aan de Tel. Op het nieuwe terrein der Loosduinsche groentenveiling werd Woensdagmiddag een ruw tooneel afgespeeld. Een koopman was het ter rein ontzegd door het bestuur. Om zich daar- over te wreken kocht de man een aantal mist- hoorns van de grootste soort en liet die alle tegelijk brommen. Koopen was toen onmogelijk. De vertoornde kooplui en tuindersknechts ver- nielden -toen die voorwerpen en het gebouw, waarin ze geplaatst waren. De huurder van den tuin, waarop ze stonden, die toebehoort aan bedoelden koopman, werd, evenals zijn broeder, afgeranseld. De burgemeester had intusschen in een spoedvergadering den Raad bijeenge- roepen. In enkele minuten was toen een politie- vei'ordening voorgesteld, behandeld, aangenomen en bij klokgelui afgekondigd. De poiitie kreeg hierbij macht proces-verbaal op te maken tegen ieder, die zulk een leven maakt bij scholen, vergaderingen en verkoopingen, dat daardoor het onderwijs, de vergadering of de verkooping onmogelijk wordt gemaakt. Verder heeft zq het recht de voorwerpen, waarmee het geweld wordt gemaakt, in beslag te nemen. Met deze verordening snelde de poiitie naar het tooneel van den strijd en hierop kon de veiling voort- gezet worden. Mark, dat hij toevallig bij zich had. De niets kwaads vermoedende jongeling was zeer ver- heugd, dat hij op zoo gemakkelijke wijze van de moeite van het verwisselen was ontheven. Minder verheugd was hij echter, toen hij bij zijn aankomst te Oldenburg ontdekte, dat het bankbiljet van 1000 Mark niets anders was dan een gewoon reclame-biljetDe op- lichters hadden zich natuurlijk reeds uit de voeten gemaakt. De heer G. B. J. de B., apotheker te Zwolle, ontving dezer dagen een brief uit Munchen, die, ofschoon hij van het goede adres was voorzien, eerst een kruistocht naar het Heilige Land had gedaan en ten bewqze daarvan tot poststempel Jeruzalem droeg. Zwolle Bethlehemsche Kerkplein luidt het adres. De Munchensche postbeambte zal gedacht hebben: Zwolle? Was heiszt Zwolle? Hat einer jemals von Zwolle gehort En daar niemand, bij gebrek aan de aanwijzing Nederland, Zwolle wist thuis te brengen en daarentegen de nadere woonplaats-aanduiding Bethlehemsche Eerkplein het woord Bethleherfi bevatte, zal //Bethlehem, richtig, also Jeruzalem"geweest zijn. Te Vlodrop was Woensdagmorgen een ploeg werklieden bezig met het uitgraven van zand. Opeens viel een geweldige massa naar beneden. Drie mannen werden onder de aarde bedolven. Twee hunner konden nog tijdig bevrijd worden. De derde was, toen hij na veel inspanning op- gehaald werd, reeds overleden. Een 56jarige loteling. In de //St.-Ct." van heden komt een kon. besluit voor, waarbij de loteling J. C. Beeuwkes geboren 4 April 1851, van verderen werkelijken dienst bij de militie wordt ontheven. Genoemde loteling was nl. op 11 Mei 1871 voor de gemeente Apeldoorn ingelijfd bij het regiment grenadiers en jagers. Na op 21 Juni 1874 in het genot van groot verlof te zijn gesteld, werd hij op 17 September 1875 als deserteur uit de sterkte van zijn korps afgevoerd wegens het niet voldoen aan een oproeping voor werkelijken dienst. Daar hij thans naar Nederland wenscht terug te keeren, had hij verzocht om van verderen werkelijken dienst bij de militie te worden ontheven. Een jong Nederlander reed met den trein van Nieuwe-Schans naar Oldenburg. Hij wilde in Duitschland werk zoeken en had al zijn overgespaarde geld, ongereer f 500, bij zich. Onderweg kwamen er twee personen bij hem in den waggon, en al spoedig was een gesprek aangeknoopt. De jonkman had daarbij de on- voorzichtigheid aan zijn reisgenooten niet alleen het doei zijner reis .te vertellen, maar hun ook te spreken over het Nederlandsche geld dat hij bij zich had en nu in Duitschland zou ver wisselen. Een zijner reisgenooten verklaarde zich terstona bereid hem bij die laatste behulp- zaam te zijn en nam het Nederlandsche geld van hem over voor een bankbiljet van 1000 Te Yittoria Syracuse is door roovers weer een stout stukje uitgehaald. Een twaalftal dezer heeren begaf zich, als politieagenten vermomd, naar het huis van baron Ricca, een rijken grondeigenaar, op't oogenblik dat hij afwezig was. Zij zeiden, dat zij een roover kwamen zoeken, die ergens in het huis verborgen was, en dat zij daarom het huis moesten onderzoeken. Zoodra zij binnen waren knevelden zij de bedienden, en dwongen de barones, meer dood dan levend, de brandkast te openen. De roovers maakten zich op deze wijze meester van een bedrag van 75,000 lire en trokken op hun g'Vnak af, na de barones eu het personeel zoo gebonden te hebben, dat zij onmogelijk de poiitie konden waarschuwen. De emancipate is nog steeds op den weg naar volmaking. Vrouwelijke inbrekers zijn het laatste snufje. In Leipzig is dezer dagen een 20jarig dienst- meisje, zonder betrekking, gepakt, die zich door het indrukken van vensterruiten toegang tot een woning had verschaft. Een paar buren, die hare evolutien met aandacht hadden gevolgd, waarschuwden een agent, die het lieve meisje, in gezelschap van een reusachtig pak gestolen goederen, onder een bed verstopt vond. Buitenhmdsche v wijnberg'-bezitters. Het //Maandblad tegen de Vervalschingen" vertelt de volgende true van z. g. //wijnberg"- bezitters Per postpakket wordt een tweetal precies gelijk geetikkeerde, keurig verpakte, flesschen wijn toegezonden aan welgestelde personen, ver- gezeld van een even keurig schrijven, waarin men uitgenoodigd wordt den inhoud van een der beide flesschen te probeeren, en ten bewijze dat de aanbieding reeel is, de andere te bewaren VrijdagavonJ, uHgezomlerrt op Fee^da^n. bij de Klnna f. JfBBK SAKDE <e Ter I'euzeiii O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 1