200QO Na&r Mm&rik Rotterdam naar W@w-T©rk, Openbare Verkooping. IS en Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. KLAVER te velde, Orgels. - Piano's. A. J. P's lesneelpMfc, HOOGAARS, Het beste en goedkoopste! gewonnen op een Rijwiel Fabricaat van 8 zum- I Koopt de PETROLEUMGASKOKER. W. Verlinde-Bliek, GeSmailleerde LITTERS. lisle aaGkoineode. MleRlseelt, Hooge Zijden, Fantasie- HOEDEH en PETTEU. PH. A. KHIJFF. - Zaamslag. EMAILLEPLATEN, Uithang harden, gevraagdT 1° klasse Instrumenten, J. de Smidt-Potaen, Ter Neuzen. Geen heerlijker nagerecht dan de A. J. P PUDDINGPOEDERS, AMANDELTJESPUDDING met citroen enz. MAIZEIA ea QB15SUSEL. Machine-, Kaston- en Laden-Plaatjes. - - L. 91 B1IIJII, Om direct in dienst te tredeneen J. DE SMIDT-POTHOVEN, GULDEN en Gratis Agenten gevraagd. WM H. iOLLER Co., Vlissingen. 2 hectaren zwaar gewassen aan te besteden, Door sterfgeval te koop zijn de NAAlMACHINES uit Kolfer's Naaimachinehandel. Geeft meer warmte dan ieder ander kookstel en veel minder Petroleumverbruik. Verkrijgbaar bij VIooswijkstraat b. d. Axelsche brug. NAAM-, ADRES-, RECLAME- en GRAFPLATEN, STRAAT- BORDEff, PEILSCHALEN. - - Dubbele en enkele R. van der Kleijn, Zwammerdam, Nieuwste modoHen Hoofdagent Z. V. 0. D., De grootste Vefbruiker grootsten prys. Ant. Jurgens' fdargarinefabrieken, Oss vi De snelvarende dubbelschroefstoomschepeu der RDSSISCltE VRIJ WILLSGE VLGQT, welke speciaal ingericbt zijn voor het vervoer van kajuits en derde klasse passagiers, vertrekken geregeld iedere veertien dagen van direct wonder tussciien^aifens aan is doen. Inlichtingen omtrent passage, etc. verstrekkeu de Generaal-Agenten voor Zeeiancl De Notaris P. Dregmans te Axel, zal krachtens art. 1223 Burgerlijk Wetboek. in het cafe van M. J. Adriaansen te Ter Neuzen, op Woensdag den 5 Juni 1907, des namiddags ten 2 ure, verkoopen aan den Baandijk, te Ter Neuzen, kadaster sectie B no. 550, groot 1 are 3 centiaren. In hour bij Jan Kolijn, per week voor 1,04 blijkens geregistreerd huurkontraktde kooper komt in het genot, der huur bij de betaling der koopsom. Betaling koopsom 1 maand. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de Erven JACOBUS DIELE- MAN Pz. en CORNELIA TOLLENAAR, ten hunnen sterfhuize te Hoek, nabij het Fort, op Dinsdag den 18 Juni 1907, des voor- middags ten 10 ure, ^verkoopen als 1 Landauer, 1 Tilbury met lantaarns, zware Vrachtkar (ver voer 1500 kilo's), gewoneVracht- kar, Wagen met ijzeren assen, 2 vijf balks houten Eggen (1 groote en 1 kleine), 1 eenpaards Ploeg, Stroosnijmolen, Schoppen, Rieken, Yorken, Paardentuig, waaronder Draagkussens voor karren en tilbury, Graan- zakken, Baalzakken, Touwwerk, Tonnen, Emmers, Brandhout, eenige Steenkolen, Slijpsteen, 2 voer Yliet- en Klaverhooi, 1 Varken en 12 Hoenders Kabinet met 3 stel kommen, Tafelkastje, 18 Heeren- en gewone Stoelen, 2 Leuningstoelen, /Y|!1L Stoven, Lampen, Spiegels, Klokken, Franklin en Buis- Ovenkachel, Matten, Vloerzeilen, 2 De Notarissen Damoleyn en Steegers zullen in het openbaar verkoopen ten ver zoeke van den beer LEOPOLD CORNELIS te Philippine, op Zaterdag 8 Juni 1907, des namiddags drie uur in den Kanaalpolder, nabij Philippine nabij de Kaai en den Steenwesr. Het Bestuur van den polder SER PAULUS zal op Donderdag 6 Juni, ten huize van D. deScheppeete Rapenburg des namiddags twee uur, in het openbaar trachten het leg gen van een steenslagweg in de Ser Pauluspolderstraat, ter lengte van 2o0 meter. Aanwijs ter plaatse op 7 Juni, des morgens 10 uur. Bestek verkrijgbaar bij den heer F. HOM- BACH, Ontvanger-Griffier, tegen betaling van 50 cent. Dijkgraaf, G. MANGNUS. Ontv.-Oriffier, F. HOMBACH. en Petroleumstellen, Broodblikken, Pluimen en Kapokken Bed met toebehooren, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd- en Aarde- werk, Wasch- en Schuurgerief enz. enz. Koopen tot en met 3.— contant. Het overige op 3 maanden tijd van betaling onder borgtocht desgevorderd. worden geleverd aan Fabrieksprijzen, door Ook verkrijgbaar op conditien per maand. Repareeren van Orgels, Piano's en Kerk-Orgels. Billijke prijzen. in doosjes van 3 pakjes. in luxe presenteerdoozen, alle in versehillende smafyen, Goedkoopst adres voor wederverkoopers. Levering aan fabrieks-prijscourant. Aanbevelend, TER NEUZEN. een in besten staat zijnde groot ongeveer 17 ton overdekt, met of zonder visch-inventaris. Billijken prijs, bij C. VAN DER WEELE, Brouwersha ven. Steeds voorhanden en gereed voor het borduren de PFAFF-EV3ACK1NE met gratis onderricht. -A X Ll, I j. a anbevelend. izra alle soorien en modelien. aan beide zijden geemailleerd, in alle inaten en kleuren, naar elke gewenschte teekening, bij Dwarskaai G 112, ^liDDELBURG. levert prima Goudsche kaas, van 443/4 kilo, tegen /0,40 per :/2 kilo, ook prima Edaen- mers 1,50 per stuk of 2,80 per 2 stuks, franco per post tegen rembours. Voor H. H. Winkeliers speciale prijzen en conditien. reeds goed in den trog kunnende werken, bij A. STOUTHAMER, ,/Bakkerij de Hoop" Sas van Gent. TER NEUZEN. t nooo Boeken, in prachtband, *orden in 1907 verdeeld ondar alia verbruikers van SOLO - Margarine. wint der/ In elk pakje Solo-margarine be- vinden zich inlichtingen, die tevens gratis worden verstrekt door en door a!le winkeliers. i - W&L '-.it- O J. D. Thielman-Bauwens. Wedstrgd te Eindhoven. ™gTrTltt«iTiiir"rffnrarija«^wfc'M ■innrnwrrTtnarrw Souden cflZedaille „The Morning Post." Gebr. KAAN.Hoek-T erneuzen. ••vY."'-' Berjjdt ..Simplex" Rijwielen en fig zgt tevreden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 8