DANKBETUIGING. BekeEtsdmaki^g. W. Verlinde-Bliek, ICEUICEGiKAQHELS Qpenbare Verkooping. Opeabare Verkooping. BEESTIA AL: BER iCH T. Handeisberichten. Advertentien. Maatschapplj tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, afdeeling AXEL Verblijf op Maandag 3 Juni 1907, Omtrent 6 Hectaren welgewassen Lucern Klawer, Ongeveer iV2 hectare KLAVER te ve'de, JOS. TSTJIJMAN, DAN KBET U 1 G I N G. Goed nieuws voor Ter Neuzen. Ter Neuzen. Steeds voorlianden alle soorten Vrijdag 21 Juni 1907, LANDSQUWGEREEDSCHAP MELKGEREED3CHAP Oprichting Rijks Hoogere Burgerschool. Zooals we reeds in het kort in ons vorig nummer meldden, werd Woensdag j 1. in het Hotel de Commerce" eene vergadering ge- houden van belangstellenden in de oprichting eener Rijks Hoogere Burgerschool. Ruim 30 personen hadden aan de oproeping om de vergadering bij te wonen voldaan, waar- onder ook uit Hoek, Zaamslag en has van Gent, terwijl van de speciaal genoodigde autoriteiten aanwezig was de districtsschoolopziener, de heer Jansen, uit Middelburg. De vergadering werd geleid door den heer M. van den Hoek, die mededeelde dat door hem met den heer Geelhoedt en enkele andere heeren die niet tegenwoordig konden zijn voor deze vergadering het initiatief was genomen, ten einde van gedachten te wisselen over de op richting eener Hoogere Burgerschool. Her- haaldelijk heeft dit een ontwerp van veler gesprekken uitgemaakt, zonder dat dit de zaal£ fets verder bracht, en spreker met de andere heeren meenden dat er wat gedaan diende te worden om de zaak zoo mogelijk in een goed spoor te krijgen. Hij meent dat het onnoodig zal zijn, het nut eener dergelijke inrichting uiteen te zetten, alle aanwezigen zullen, naar hi) vermeent daarvan wel overtuigd zijn en ook van de noodzakelijkheid, dat zoodanige inrich ting in Zeeuwsch-Vlaanderen's Oostelijk deel zou moeten zijn. Tot bijwoning van deze vergadering zijn ook uitgenoodigd de leden van de Tweede Kamer de heeren Hennequin en Fruytier, alsmede het lid van Ged. Staten de heer Yan Rompu, en de schoolopzieners. Van de heeren Hennequin, Fruytier en Oollot d'Escury is bericht inge- komen dat zij verhinderd waren de vergadering bij te wonen, doch dat zij, waar mogelijk, het doel zouden steunen. Met genoegen wordt geconstateerd de aanwezigheid van den heer Jansen, districtsschoolopziener te Middelburg. Het is geleden van 19 Nov. 1880, dat dobr den gemeenteraad van Ter Neuzen tot de Re- ceering het verzoek werd gericht om alhier een Rijks H. B. S. te sticbten. Op dat verzoek is af'wijzeud beschikt. Een jaar of zes geleden is door enkele heeren ook nog eens over het aanwenden van eene poging gesproken, doch toen werd gezegd ik zou het maar laten. Spreker wijst er op, dat de toestand sedert 1880 heel wat veranderd is. De bevolking van Zeeuwsch-Vlaanderen (wanneer daarvan gespro ken wordt, wordt bedoeld het Oostelijk deel) is sedert sterk toegenomen. Bestond deze op 31 Dec. 1880 uit 38,178 inwoners op 31 Dec. 1906 bedroeg deze 50,827 inwoners, dat is dus eene vermeerdering van ongeveer 33 procent. De bevolking van Ter Neuzen zelf is sedert 1880 met 96 procent toegenomen dus bijna verdubbeld. Op een bevolking van ruim 50,000 zielen mist dus elke gelegenheid voor het ontvangen van middelbaar onderwijs wil men dus zorgen dat de kinderen uit Zeeuwsch-Vlaanderen met die nit andere streken zullen kunnen wedijveren, dan is de oprichting eener H. B. S. dringend noodzakelijk. Het zal misschien thans beter kunnen slagen, om eene school te krijgen. Vroeger werd er van gemeentewege zelf niets gedaan, maar thans kan er op gewezen worden, dat de gemeente is begonnen met de inrichting eener school voor meer uitgebreid lager onder wijs, een voor de H. B. S. voorbereidend onder wijs dus, en dat de leerlingen die den geheelen cursus doormaken in ontwikkeling ongeveer doen gelijk staan met hen die een eind-diploma hebben eener H. B. S. met 3jarigen cursus. Het is waar, op die school worden wel niet alle vakken onderwezen. op school B worden onder- wezen de vakken a-q, doch het voornemen bestaat, het leerplan dier school nog uit te breiden. In verband daarmede is hier noodig een Hoo gere Burgerschool mej ojarigen cursus. Op plaatsen van minder beteekenis dan Ter Neuzen heeft men eene Rijks Hoogere Burgerschool. Het vorig jaar deelde de minister aan de Tweede Kamer mede dat de oprichting eener zoodanige school te Koevorden in ernstige overweging was. Er is dus wel aanleiding om de hoop te koesteren, dat een verzoek om hier, voor Zeeuwsch-Vlaanderen eene school op te richten gunstig zou worden ontvangen. Het doel waarmede de vergadering is bijeen- geroepen was, gezamelijk deze kwestie te be- spreken en een adres te richten aan den gemeen teraad, met verzoek het initiatief te nemen voor een verzoek tot oprichting eener zoodanige school en zich daarvoor tot de gemeentebesturen in de omgeving te wenden voor het verkrijgen van steun voor dit plan. De aanwezigen waren het blijkbaar alien eens over de wenschelijkheid van de oprichting eener school, doch omtrent de wijze hoe daar- toe te geraken bestond verscbil van meening. Plaatsgebrek noopt ons omtrent die bespre- kingen kort te zijn. De districtsschoolopziener, de heer Jansen, verklaarde, hoewel het middelbaar onderwijs niet tot zijne competentie behoort, toch te hebben willen voldoen aan de uitnoodiging om hier tegenwoordig te zijn. Met genoegen had hij gehoord, dat men niet voornemens is, wanneer eene H. B. S. zou worden verkregen de school voor meer uitgebreid lager onderwijs af te schalfen, maar dat zelfs het voornemen be staat, deze nog uit te breiden. Het behoud dier School is noodig, daar eene H. B. S. slechts voor een klein aantal bij zonder ont- wikkelden van nut kan zijn, maar de school voor meer uitgebreid lager onderwijs voor een grooter aantal bereikbaar is. Overigens kan hij hier verklaren, bij de hoogere autoriteiten waar het pas gaf, reeds herhaal- delijk te hebben gewezen op het ontbreken eener inrichting voor middelbaar onderwijs in Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij had er ook de aan- dacht op gevestigd, dat verschillende ouders wegens dat gebrek hunne kinderen voor verdere opleiding naar eene Belgische school zonden, wat niet bevorderlijk is voor het kweeken van nationalisme en dat dus eene inrichting voor mid delbaar onderwijs, meer bepaaldelijk eene H. B. S. met 5jarigen cursus, hier dringend noodig is. Met applaus werd deze mededeeling begroet. Nadat was afgezien van het voornemen om aanstonds een adres tot den gemeenteraad te richten en ook verworpen was het voorstel tot het stichten eener vereeniging om voor het voorgestelde doel propaganda te maken in Zeeuwsch-Vlaanderen, werd besloten eene com- missie van 5 leden te benoemen, die de vrijheid zal hebben zich leden uit andere gemeenten toe te voegen en bij de gemeentebesturen zal aankloppen om steun voor dat plan. Zooals wij reeds meldden, werden in de commissie benoemd de heeren J. A. P. Geill, te Ter Neuzen, A. Wolfert, te Hoek, M. van den Hoek, te Ter Neuzen, L. J. Geelhoedt, te Zaamslag. en W. Overbosch te Hulst. Ondergeteekende heeft hiermede de eer zijnen hartelijken en Welge- meenden dank te betuigen aan ingezetenen en uitwonenden der gemeente BOSCHKAPELLE voor de overgroote belangstelling, betoond bij zijne benoeming tot Burgemeester. Burgemeester. Boschkapelle, 30 Mei 1907. ZEET1J D1NGEN. Van 29 tot en met 30 Mei. 1 Middelburg, 30 Mei. Marktbericht van de Eieren-veilingsvereeni- ging Walcheren" van versche inlandsche eieren voorzien van het merk V. V. W. Kippeneieren f 3,10 a f 3,40, Eeudeneiereu 3.72 a 3,84, Ganzeneieren f 6,— a 8, per 100 stuks. Met dezen betuigen wij onzen innigen dank aan alien die ons getroost en gesteund hebben bij het overlijden van onzen geliefden echtgenoot en vader, den heer Jozias Nieuwelink. Hoek, den 31 Mei 1907. Wed. J. NIEUWELINK—Verbrugge en Kinderen. De Weduwe J. NIEUWELINK Verbrugge en Kinderen verzoeken vriendelijk de ingezetenen van de gemeente HOEK en Omstreken hunne gunst, daar de zaak, vroeger gedreven, op denzelfden voet wordt voortgezet. Minzaam aanbevelend, Wed. J. NIEUWELINK—Verbrugge en Kinderen. Hoek. 31 Mei 1907. Van 29 tot en met 30 Mei werden langs de Oostsluizen alhier 35 binnenvaartuigen op- en 37 afgeschutdoor de Westsl. 6 op- en 6 afgeschut. JPositie der Stoomschepen. De echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen geven de zieke nieren juist de hulp die ze noodig hebben, zij voeren uit het lichaam alle vloeibare vergiften, die eiwitverlies, waterzucht, stoornissen van de urine, graveel, lheumatiek. steen, heupjicht, zenuwachtigheid, slapeloosheid en neerslachtigheid teweeg brengen en zij neu- traliseeren de verkeerde uitwerking van thee, bier en spiritualien. Mejuffrouw O. Noller Raats, Voorstad 60c te Goes, meldt ons Nu ik door het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen bijna geheel verlost ben van een bedroevende, rheumatische ziekte, acht ik het mijn plicht U mijn dank- baarheid te toonen en U bericht van mijn ge- nezing te doen toekomen. Ruim vier jaar had ik een hevige rheumatiek en verschrikkelijke pijn in den rug en door mijn geheele lichaam, drie maanden lang heb ik plat te bed gelegen en was het mij onmogelijk om op te staan of het minste werk te doen. Ik had steeds erge hoofdpijn en duizelingen de urine was zeer dik en veroorzaakte mij veel pijn, wanneer zij eeuigen tijd stond was er veel bezinksel in. Van al de middelen die ik aanwendde, was er niet een dat mij eigenlijk baatte en telkens kwam de ziekte in heviger mate terug dan voor het gebruik daarvan. Toevallig hoorde ik toen van Lw pillen en ik moet eerlijk zeggen dat deze bij mij zeer goed gewerkt hebben. Na een paar dagen gevoelde ik mij reeds geheel ver- kwikt en thans kan ik zoo goed als niets meer van mijn vroegere pijn waarnemen dat lijden komt mij thans voor als een benauwde droom. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven- staande waar is en maehtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt. De naam Foster's Rugpijn Nieren Pillen staat voluit op iedere doos. Zij zijn te Ter Neuzen ver- krijgbaar bij den heer A. van Overbeeke-Leunis, Westkolkstraat. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1,75 voor een of J 10,voor zes doozen. Het Bestuur van den SER LIPPENSPOLDER maakt bekeud dat de rekening over het dienstjaar 1906/07 en de begrooting 1907/08 met memorie van toelichting ten kantore van den Ontvanger- Griffier te Ter Neuzen, acht dagen voor en na hare vaskstelling ter inzage zullen liggen voor ingelanden die ter algemeene vergadering, te houden bij Mevr. de Wed. F. A. Susijn te Ter Neuzen, op Vrijdag 7 Juni 190 7, des namiddags ten 2 uur, worden opgeroepen. Ter Neuzen, 31 Mei 1907. F. DEKKER, Dijkgraaf. M. VERBRUGGE, Ontv.-Griffier. Diegene van de leden, die wenschen deel te nemeiT aan de excuPsie naar den prijskamp van zware paarden, te Brussel, op Zaterdag 15 of Zondag 16 Juni e. k., gelieve hier- van opgave te doen woor 8 Juni bij den Secretaris van bovengenoemde afdeeling met vermelding van dag. Het Bestuur, PH. J. VAN DIXllOORN, Voorzitter. W. DIELEMAN Pz., Secretaris. Axel, 31 Mei 1907. Bij de 1.1. Maandag gehouden provisioneel veiling van ONROERENDE GOEDEREN, onder de gemeenten Hengstdijk, Ossenisse en Koewacht zijn dezelve INGEST ELD als volgt Koop I°P 3360, Koop IIi/ 1810, Koop III n it 5010, Koop IV n n 1970, en Koop n 1500, des namiddags 2 uurin het hotel »Het Wapen van Zeeland", te Hulst. Notaris DUMOLEYN. aan zeer luge prijzen. M.S. Neemt ook OUDE in ruil over. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van zijn principaal op 13OGSXS" dag den 19 Juni 1907, des namiddags ten 3 ure, verkoopen wassende op landen in den Bontepolder, gemeente Ter Neuzen. Verdeeld in koopen. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van den heer MEEUWIS DE REGT, landbouwer enz. te Hoek, op de door hem nog bewoonde hofstede, in den Neuzen- polder gemeente Hoek, op des voormiddags 11 ure, verkoopen: 8 Paarden, als 1 vosse Merie oud 7 jaar, 1 vosse Merrie oud B jaar, 1 bruine Merrie oud 15 jaar, 1 bruine Ruin oud 9 jaar (looppaard), 1 vosse Ruin oud 2 jaar, 1 vosse Merrie oud 2 jaar, 1 bruine Ruin oud 1 jaar en 1 vos Merrieveulen. 17 stuks HOORNVEE, w. o 4 Melkkoeien, 2 be- kalfde Vaarzen, 5 Runders 1 ll2 jaar oud, 2 vette Stieren 2 jaar oud, 2 jonge Stieren eu 2 Kalvers. 2 groote eu 2 jonge Varkens, 100 Hoeuders en Hanen, Kaarnhond met hok en ketting. Chais, 3 Menwagens met ijzeren assen en rougen, 1 Treemkar, 4 ijzeren Cap- ponploegen, 2 Aardappel- ploegen, 1 Zeeuwsche Ploeg, 2 Eggen met ijzeren tanden. 3 Vierbalks-, 1 1 ijfbalks- en 3 kleine Vijfbalks Eggen, Rolblok. Molbord, Wiedmachine, 2 Sleden, 4 Slepers, Zaaimachine, 2 Windmolens, Peeenmolen, Snijmolen, Geeielsteen, Bascule metGewich- ten, Slijpsteen, Vlasreep met bank, goed Zaadzeii met toebehooren, 4 Ladders, 4 Graanzeeften, 2 Vlaszaadzeeften, Graanmaat, Kruiwagen, Kuikenshok, Waterbak, Water- vat, Karkussen, Chaisgetnig, Uondenkar met tuig, Touwwerk, Stalbanden, Mesthaken, Scboppen, Rieken, Vorken, 2 Zeisen, Spaden, Houweelen, Rijven, Zagen, Manden, Knie- bakken, Meelkist, Vleeschblok, Varkensbak, Galghouten, Voorladders, Zwingen, Aan- schijnen, Mestplanken, Graanzakken en Balen. Kaarn, 6 Tonnen, 3 Boterbakken, Teelen en Emmers. MoortsKachel, Tafel, Stoelen, Bank. Ketels, Potteu, Pannen, Trog, Ovengerief, Worstmachine, Snikken, Vleeschkuip, Spek- kist, Spekladder, Spek, Teeltuiu, Geweer (tweeloop) enz., enz. Onmiddellijk daarna wassende op landen omtrent voormelde hofstede. Koopen tot en met contantHe^ overige op tijd van betaling onder boigtocht desgevorderd. Geenerlei maziek of gezang wordt op de hofstede toegelat^n, VLAG. NAAM. M3. Van en naar Lading. 29 30 Eng. s.8. Eng. s.8. idem Nederl. s.s. Deen. s.s. Eng. s.s. Deen. a.s. Eng. s s. idem Voor Ter Seuzen i River Lagan 2272 Londen Van Ter Vieuseen t stukg. Jet River Thames Ariadne 2790 New-Castle |ledig stukg. ledig 2241Louden 2882 Seaham Voor Gent i Peter Marsk Derwent Napoli Sea Gall Quentin 29 Zweed s.s. Eng. s.s. idem 30 Noor. s.s. Deen. s.s. Eng. s.8. i 3866 Repola 2349 Goole 2193 Riga j 2762 Londen 3606 Leith Van <»ent idem stukg. hont stukg. idem Luna Humber Sea Hound Vesta Mary Derwent 3817 Grimsby ledig 2894 Goole ytukg. 3085 Louden idem 3485 Newport iedig 1642 New-Castle idem 2349 Yersie idem g.s. HARALD in lading te St. Petersburg voor Brugge, si. JENNY vertrok 2'J dezer van New-Castle on Tyne naar Pillau. 8.8. RICHARD van Biyth naar Kroonstadt, passeerde 30 dezer Elsineur. s.s. ELISABETH in lading te Tormo voor Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 7