Gemengde berichten. Laatste Berichten. Telegrafisehe benchten. Alsnu wordt overgegaan tot liet stemmen van twee bestuursleden, waarvan de uitslag is dat gekozen wordt de heer A. van Hoeve Pz., voor Axel met 31 stemmen en de heer Jan de Feijter Jaez., voor Ter Neuzen met 28 stemmen. De heer De Feijter zegt onder dankbetuiging deze benoeming aan te nemen de beer Yan Hoeve was niet aanwezig. Bij de rondvraag zegt de heer Ph. J. van Dixhoorn, dat hij naar aanleiding der tentoon- stelling, welke den 12, 13 en 14 Juni te Tholen zal gehouden worden, eens geinformeerd heeft, naar de kosten van een extra-boot, doch daar de kosten kolossaal hoog zouden worden, is van het plan afgezien, temeer daar er bij de aan- wezigen geen animo voor was. De heer L. de Klerk vraagt of de afdeeling voortaan maar alleen vergadering zou beleggen te Ter Neuzen en Axel, daar het vorig jaar en ook thans weer geen of weinig leden van deze omgeving aanwezig zijn. De voorzitter zegt dat het bestuur zulks later eventueel kan beslissen. Niemand meer het woord verlangende wordt de vergadering gesloten. Een der lezers van het Hbld. schrijft aan dat blad De eigenaar van automobiel G 814, met zijne familie naar Amsterdam terugkeerende, reed Zondagavond tegen 8 uur op den Sloterweg nabij Halfweg, bij //Veelust", waar eene kolonie z. g, z/schilleboertjes" gevestigd is, tegen een dubbel, dwars over den weg van boom tot boom gespan- nen touw aan, met gevolg, dat van de inzittenden de hoofddeksels werden afgerukt en de voorin inzittende heeren het gelaat diep werd ontveld. Door spoedig remmen werd verder onheil voor- komen. Daar de avond vallende was en dan onder het dicht geboomte, mag het gespannen touw een zeer gevaarlijke valstrik genoemd worden en blijkbaar het werk van volwassenen. Gelukkig dat zich in de buurt twee gemeente- veldwachters van Sloten bevonden, aan wie het geval werd bekend gemaakt. Dezen zullen de bedrijvers van dit schandelijk stukje vermoedelijk wel vinden. De aannemer Yerzijlbergh te Haarlem had een familielid, zekeren Zpas uit de gevangenis ontslagen, in zijn dienst genomen. Doch in plaats van te werken, ging Z. kroeg in kroeg uit en toen de heer Y. hem daarover op straat aanmerking maakte sloeg het jonge mensch hem met een harner zoodanig op het hoofd, dat bij bewusteloos neerviel. Z. wierp zich toen nog op hem en beet Y. in duim en been. De gewonde werd naar het ziekenhuis gebracht en tegen den dader is proces-verbaal opgemaakt. Bij den internationalen worstelwedstrijd in het Gebouw in den Haag moet het Dinsdag avond beestachtig zijn toegegaan. Beroemde krachtmenschen knepen elkander op //unfaire wijze daar halfdood, worgden elkander bijkans, takelden elkander op zoodanige wijze toe, dat eindelijk de politie er zich mee bemoeide zonder evenwel termen te kunnen vinden om den hoofd- dader te arresteeren. Deze werd door een verwoede menigte buiten het Gebouw opgewacht en kon slechts onder sterke politie-begeleiding zijn hotel bereiken. Andere held en geraakten door een nederlaag dusdanig van streek, dat zij door afranseling tusschen de coulissen tot bedaren moesten worden gebracht en aan heftige zenuwaanvallen ten prooi van het tooneel verwijderd. Het publiek brulde en floot daartusschen door, toeschouwers en deelnemers schijnen gedurende den heelen avond in een toestand van razernij verkeerd te hebben. In een cementfabriek te Neufchatel bij Boulogne-sur-Mer waren 3 metselaars bezig herstellingen te doen in een oven. Het trok de aandacht van de fabrieksarbeiders, dat bet zoo stil bleef in den oven en dat zij den op- perman, die met kalk en steenen af en aan liep, niet meer zagen. Een der fabrieksar beiders begaf zich in den oven, maar ook deze keerde niet terug. Nu durfde niemand er meer in gaan en men waarschuwde den direc- teur der fabriek, die ondekte, dat de oven ge- vuld was met kolengas. Daarop werden on- middellijk maatregelen genomen, maar men haalde de 5 menschen slechts als lijken uit den oven. Het kolengas was ontwikkeld in een naburigen oven, waar gestookt werd en vanwaar het, door een defect aan den afvoer, in dezen oven was binnengedrongen. Nieuwe postzegels. In Luxemburg zijn postzegels uitgegeven die zeker de aandacht van de verzamelaars zullen trekken. Zij zijn, wat teekening en kleur betreft, volkomen gelijk aan de vorige alleen is het portret van den Groot- Hertog Willem vervangen door dat van Adolf, maar met een lorgnet, die voor den laatste wegens zijne buitengewone bijziendheid onmisbaar is. Dit is de eerste postzegel, waarop een regeerend hoofd met lorgnet of bril staat afgebeeld. Dicht bij Rouaan wilde een automobiel uitwijken voor een hond, die tegen het rijtuig opvloog. De automobiel kon het beest niet vermijden en buitelde in de sloot langs den weg. Aan den anderen kant van de sloot zaten drie menschen. Die werden door de auto wegge- maaid. Een van hen is gedood, twee zwaar gewond. De twee menschen in de auto bleven ongedeerd. Te Antwerpen is Zondag een roeibootje met vier personen door het werken van het water door een schroef van een boot omgesla- gen. De inzittenden vielen te water, een van hen, een vrouw van 52 jaar, verdronk. Het 6jarig dochtertje van een herber- gierster te Larolles-les-Braulls nabij Le Mans, had, bij een korte afwezigheid van deze, de tapkast weten te bereiken en een groote hoe- veelheid wijn en brandewijn verzwolgen, zoodat het kind bewusteloos neerviel. De moeder riep bij haar terugkeer, terstond geneeskundige hulp in, maar desondanks overleed het kind eenige uren later. Te New-York is uit Parijs aangekomen graviu Festetics, samen met haar twee hondjes. 't Eigenaardige is, dat deze dame, die Ameri- kaansche van geboorte is, de dieren steeds hult in gelijke pakjes als zijzelve draagt, alles vol- uens de allerlaatste mode. Te New-York huurden een paar Grieken eenigen tijd geleden een kamer waar zij een reusachtigen koffer deponeerden. Toen de heeren langen tijd niets van zich lieten hooren, kreeg de eigenaar van het huis achterdocht. Ilij liet den koffer openen en vond er het lijk van een man in, die klaarblijkelijk vermoord was. Het onderzoek heeft aangetoond, dat het slachtoffer nog levend opgesloten werd. Men herkende er een Armenisch priester in, die, naar men vermoedt, vermoord werd omdat hij ge- heimen der revolutionaire Serviers verried. Een artikel in een New-Yorksch blad over de plannen der Serviers staat met de zaak in nauw verband. Vier vermetele toeristen in de Beiersche Alpen wilden, zonder gids, den Benediktenwand beklimmen, een der gevaarlijkste rotsgroepen in dat gebergte. Zij waren halverwege, toen zij ontdekten, dat zij niet voor- of achterwaarts meer konden. Inmiddels brak een geduclite sneeuwstorm los, die hun toestand nog hache- lijker maakte. Zij schreeuwden om hulp, maar in het geraas van den storm gingen hunne stemmen verloren. Aan de rotspunten vastge- klemd, brachten zij een geheelen nacht in de sneeuw door. Eerst den volgenden dag merkte men hen uit het dal op en kwamen 18 mannen hun te hulp. De redders hadden daavbij tal- looze moeilijkheden te overwinnen. Nu eens moesten zij over oude sneeuw van 4 meter dik gaan, dan weer over versche, die ander- halven meter hoog lag. Met levensgevaar brach ten zij de vier toeristen beneden, die halfdood van koude en uitputting waren. Zoo gaat men voor zijn pleizier uit! In den hedenavond door de liberale kiesver- eeniging vDe vrpheid" alhier gehouden ver gadering, werden overeenkomstig het advies van het Centraal bestuur voor de a. s. ver- kiezing voor de Prov. Staten candidaat gesteld de heeren J. Adriaanse, advocaat te Middelburg, Ph. J. van Dixhoorn, te Axel, en J. Vogel- vanger, te Hulst, beiden voorzitter eener af deeling van de Zeeuwsche landbouwmaatschappij, en A. Wolfert, burgemeester der gemeente Hoek. 's Gravenhage, 31 Mei. Tweede Kamer. In de zitting van heden werd voortgezet de verleden week verdaagde interpellatie van den heer Hugenholtz, over de weigeriug van den Minister van Marine, om een request van den Mariniersbond, ter zake van toestanden in de kazerne te YVillemsoord in behandeling te nemen. Tevens kwamen ter sprake de moties van de heeren Marchant en Hugenholtz, waarin de houding van den Minister in meerdere of mindere mate werd afgekeurd. Nadat de Minister verklaard had, dat zijn aangenomen houding in het onderhavige geval geen atbreuk doet aan zijn wenschen om tege- moetkomend te zijn jegens organisaties van het personeel, eene verklaring die de heeren Borgesius en Yan Wassenaar bevredigde, maar welker betrouwbaarheid de heeren Troelstraen Hugenholtz betwijfelden, werden beide moties met overgroote meerderheid verworpen, waar- mede de interpellatie eindi.de. Op de vraag van den heer Aan Limburg antwoordde de Minister dat de lange duu'r van de aanhouding van den Hongaar te Groningen te wijten is aan het lang uitblijven van antwoord uit Oostenrijk, of de aangehouden vreemdeling daar weer zou worden toegelaten. In overweging is eene andere gelegenheid voor huisvesting van dergelijke vreemdelingen dan in het huis van bewa ring. Op de vraag van den heer Van Wassenaar antwoordde de Minister van Marine dat de Gouverneur-Generaal heeft verklaard dat de bewering van den heer Yan Kol in December j.L, als zou hij zich minder welwillend over het korps zee-ofhcieren hebben uitgelaten on- juist is. Gemeenteraad van Ter Neuzen. dUDed^ziLf:aIrlerh^°?af ilS uleeds gezegd heb rrCu ffimmeTri etc ve^ordentg meer -nt Ai6vXTDe Msslrwil ook nog even opmerken, niet aan het adrcs van het Dag. Best, maar aau da. O Vergadering van Donderdag 30 Mei 1907. (V E R V O L G). Alsnu brengt de Voorzitter in behandeling de VERORDENING op de heffing van loon voor het van gemeentewege ruimen van privaatputten en -tonnen in de gemeente Ter Neuzen. De Voorzitter wijst er op, dat bij de bepaling van dat loon er rekening mede moet worden gehouden, wat de gemeente er voor uitgeeft. Uit een staat dien bij voor zich heeft, blijkt, dat er moet worden betaald voor aflossing f 250, rente f 360, ongevallen- wet 56, personeel 20C0, voerman en paard f 1000, assurantie enz. vaartuig 480, totaal dus ^4146. Daarvan kan worden afgetrokken de opbrengst van de beer, die geraamd is op J 3000, n.l. 2000 tonnen a f 1,50. Men i3 tot de raming van die hoeveelheid gekomen op de volgende wijze In de kom wonen 1245 hoofden van gezinnen, die in den hoofdelijken omslag zijn aangeslagen. De gezinnen berekend op gemiddeld 5 personen en dat elke persoon's jaars 3,5 H. L beer uitwerpt, komt men tot een bedrag van 21787 H. L, of 2905 putten, ter grootte van 0,75 M3. Wanneer de beer niet wordt verkoeht, kost dan elke put aan de gemeente 1,43, terwijl, als de beer het geraamde bedrag oplevert elke put 40 cent kost. Nu zijn Burg en Weth. te rade gegaan, dat het bezwarend zou zijn, dat elk die 40 cent zou moeten betalen en stellen daarom eene heffing voor die evenals het schoolgeld op (ten hoofdelijken omslag is gebaseerd en rekening houdt met de draagkracht der betrokken ingezetenen. Zoo is men gekomen voor te stellen een algemeene basis van 15 cent per put en verder eene verhooging van 5 cent voor elke 50 waarvoor iemand in den hoofdelijken omslag is aangeslagen, tot een maximum van 6, welk maximum dan wordt bereikt bij een inkomen van f 5900. De heer Visser is van meening dat er van het geraamde bedrag nog wel wat kan worden afgetrokken, daar het per soneel voor den ruimingsdienst ook nog werkzaam zal zijn aan de straatreiniging. De Voorzitter had daaraan niet gedacht, maar stemt dit toe. Hij meent dat daarvoor nog wel 500 kan worden afgetrokken. De heer Visser En voor de straatreiniging betaald idereen. Do heer Van den Hoek meent dat er, vooral na die ver- mindering der uitgoven, geen bezwaar is, om de verhooging van 5 cent voor elke f 50, te veranderen in eene van 5 cent voor elke /100De menschen zullen lang niet aliijd werk hebben aan den ruimingsdienst en kunnen voor de straatreini ging eoed gebruikt worden. De Voorzittt r Het worden alien werklieden der gemeente zonder een bepaalde aaBwijzing van den dienst. De heer De Master: Als men die vermindering van het tarief zou invoeren, komt men niet meer aan het noodige bedrag. De beer Van den Hoek meent van wel. Het grondtanef blijft toch gelijk. De heer De Masier Het bedrag vermindert toch tot op De heer Van den Hoek weerspreckt dit, aanvoercnde, dat voor eene heele categorie ook slechts eenmaal 's jaars ruimen is gerekend, wat wel zal blijkeo meermalen te gebeuren. Dat komt dns ook weer aan de opbrengst ten goede. De heer Does heeft de gevolgen eens nagegaan van het voorstel, gebaseerd op het tegenwoordige kohier van den hoofdelijken omslag. Dan komt hij bij eenmaal's jaars ledigen der putten op een bedrag van f 812. l)e VoorzitterEn 5 cent. De heer DeesNu ja, dat verscheelt dan zooveel met. Daar er nu zijn waar meer geruimd wordt, zal die som ver- hoogen. De heer Van den HoekAls we elke put op twcemaal rekeneu, zou de opbrengst 1600 worden, e» daar de uitgaven zijn teruggebracht tot 646, blijkt daaruit, dat de belasting wel in den door mij aangegeven zin kan verminderd worden. Ik stel daarom voor de opkiimming der heffing te wijzigen in 5 cent voor elke f 100. De heer DeesHebt u de gevolgen van dat voorstel al eens nagegaan Wel eens berekend tot welke opbrengst we dan komen De heer Van den Hoek zou dat wel kunnen voorrekencn. Da heer Dees -. Jawel, maar u hebt ons al eens meer lets voorgerekend dat later niet uitkwam. De heer Van den HoekWaar De heer Dees: Dat zou ik u wei kunnen zeggen. De heer De MasierIk kan niet begrijpen dat men deze tarieven wil verlagen. Ze zijn toch reeds zeer laag en ik verwacht dat de minst gegoede er toch wel een paardubbel- tjes voor over zal hebben. De VoorzitterEr wordt ook geen aanmerking gemaakt op de basis, maar wel op de hoogere tarieven. De heer Moggre kan met het voorstel van den beer Van den Hoek meegaan hij is ook van meening, dat het voorstel nogal hoog loopt en vooral weer drukkend is voor de nudden- klasse. De heer MoesMaar als dan, zooals men verwacht, de putten verbeterd worden, zal er niet zoo dikwijls meer ge ruimd moeten worden, zoodat dan de inkomsten vermmderen en men niet meer aan het noodige bedrag komt. En ens afge.-proken dat de kosten alleen door de kombewoners zouden worden gedekt. Dat zou niet meer het geval zijn als er uit de belasting moet worden bijbelaald, en dat gaat niet op. Men maakt er tegenwoordig wel veel drukte van. dat de boeren zoo weinig betalen, daar moest wel eens een eind aan komen, want dat wordt vervelend. Van die reukelooze beerruiming hebben alleen de burgers genot, die moeten het dan ook betalen. De Voorzitter schat de vermindering der opbrengst tenge- volge van het voorstel van den heer V an den Hock op y 4UU. De heer De Masier Dat wordt wel 600 minder. De heer MoesHet is toch zeer matig voorgesteld. De heer De Masier Als men het vergelijkt met tarieven van elders, dan is het zeker laag. De rekenmg is toch, dat het moet opbrengen 1208 daar komt men dan toch met. De Voorzitter: Maar in vele gevallen zal er tweemaal moeten giruimd worden, waarop niet gerekend is. De heer Dees: Zou men niet evenals by het schooled, waar ten slotte voor het zesde kind niets meer betaald wordt, niet eene regeling kur.nen maken dat voor meerdere keeren binnen het jaar een verlaagd tarief werd toegepast? De VoorzitterDat zou eeu lastige administrate geveD, die moeilijkheden zou veroorzaken. Ik wil er ook nog op w'Pen> dat door de opmerking van den heer Visser, de kostende prijs tot 546 is verminderd. De heer Moes: Maar daar moet men het dan ook nog over eens zijn. De heer VerbruggeAls nu Week dat de opbrengst te laag was, zouden w» toch later aliijd nog hooger kunnen gaan. De heer Dees We kunnen later bster vermmderen. De heeren Moes en De Masier wenschen de hefhtig te behouden zooals die is voorgesteld. De Voorzitter merkt op, dat bij het mzenden der verorde- ning. ter goedkeuring, eene omschrijving moet worden gezonden hoe men aan die cyfers zoowel der uitgaven, als van de inkomsten komt. Hij zou ook zeggen, dat het tarief wel lets lager kan gesteld worden. Er kan loch werkelijk een aanmerkelyk deel van het loon ten dienste der straatreiniging worden gerekend, want daarby 18 De'jheCTeDe Masier: Men wil nu de lagere raming op de straatreiniging uitsparen, maar voor de s,^atrcin,glnK,^'eio we den gewonen hoofdelijken omslag. Er zou mogelijkhe ziin om dien dienst door de voorgestelde regeling eemgszins te ontlasten, maar wanneer men de heffingvermindert, ontlast men de beiastingplichtigen toch feitelijk met. De heer Visser: Als we den dwang der verordenm., wat konden verzacliten door een lager tarief, dan zou de tegen- stand veel verminderen. Het tarief komt aan de burgenj te hoog voor Waneer het voorstel van den hear an den Hoek wordt aangenomen, zal de opbrengst toch nog we J i f 0,15; 0,20; v 0,05 i 6, 2,- bedragen, dat is meer dan men op den dieost te kort komt. Ik woon ook buiten, maar ik heb er niets op tegen, om er wat aan te betalen, als men mogelijk nog eeps wat te kort zou komen. Ik meen dat de ingezetenen er in het algemeen voor een goeden maatregel wel wat over mogen hebben, ook al wonen ze buiten. De heer Moes Er is van den beginne op den voorgrond gesteld, dat de kombewoners de kosten zouden dragen. Ik woon ook biBnen en ik heb er niets op tegen om te betalen. De heer WielandMen moet de heffing maar reduceeren tot nul, de dwang is er nu, we zitten nu in den val en nu kan men zeggen die zes, vijf, vier of drie gulden, die zal je betalen. De Voorzitter doet mededeeling van nog enkele hetnngen, die ook berekend zijn, maar de voorgestelde werd de doel- matigste geacht. De heer De Masier verklaart velen te hebben gesproken ook uit de lagere klassen, maar niemand die over het tariet moppert. Overgegaau wordt tot artikelsgewijze behandeling der ver- ordening. Art. 1. Voor het van gemeentewege ruimen van eeu privaatput of een ton wordt in de gemeente lertieuzen loon betaald. Dit artikel word! zonder discussie ot hooldelijKe stemming goedgekeurd. Art. 2. Het loon voor het ruimen van een privaatput, niet grooter dan 1500 L., wordt geregeld naar den aanslag in den Hoofdelijken omslag en bedraagt per put en per keer, bekalve voor armlastigen, welke niets Detalen avoor hen die niet in den Hoofdelijken omslag zijn aangeslagen. t, voor hen die in den Hoofdelijken omslag zijn aangeslagen naar een belastbaar inkomen van 50,en minder c, voor iedere f 50,hoogere aanslag ot gedeelte daarvan meer tot ten hoogste d, voor privaatputten in beheer bij zedehjke lieliamen enzj. Voor privaatputten met grooteren inhoud wordt voor iederen volgenden keer dat het materieel daarvooi nog in werking wordt gesteld, het kiervoren bepaalde loon berekend. De Voorzitter zal, als van de verste strekkmg, eerst in stemming brengen het voorstel van Burg, en Weth. Woi dit verworpen. dan komen de verdere voorstellen. De heer WielandMen moet nu zijn gang maar gaan. We zitten nu als een muis gevangen. We zijn eerst gelokt, maar nu zitten we in den val, net als een rat en nu de wang er is, kun je het beest nog martelen ook, ket met petroleum begieten en dan verbranden. Het is verschrikkelijk a le dwang is ingevoerd. De VoorzitterMaar mijnheer Wieland, als u zoo denkt, dan kunt u aan geen enkele verordening medewerken, want elke verordening houdt een zekeren dwang in. De heer Wieland: Daarom ben ik ook altijd voorzichtig. Eerst is de zaak aan het rollen gebracht, maar nu let op betalen aankomt, moet dat weer op nul worden ge rac l Hoe ik daarover denk, zul je straks bij de stemming ooren. De heer Dees verklaart, dat hij in verband met deze dis cussie en helgeen vroeger omtrent het dragen doi on °aicn is goedgevondeu, niet verdei aan de^ behandeling an e nemen, daar hij de gevolgen van het voorstel van til Van den Hoek niet kan overzien. Hij zou eerst vu en we welk bedrag dit zal opleveren. Men kan dan op het oogen- blik naar hij vermeent op een te kort rekenen en wa er kort komt behoort door de kombewoners te worden gedragen. l)e Voorzitter U kunt er voor zijn, dat de regeling wordt aangenomen, zooals die wordt voorgesteld, naar a a s eis te stellen, gaat niet. Waarvoor zijn de discussie s auders da^anKunt SgSL de hnancffiele ^De" Voorzitter Ja, dat is gemakkelijk te berekenen. I)e heer Dees: Het publiek heeft het plan eerst toege- iuicht, de h e e r e n ik zal dat nu maar zeggen, bedoel het toch zullen de gemakken er van ondervmden, tot op het laatste oogenblik is het goed gegaan, maar nu de heffing bekend is komt er ter elfder ure vorzet, juist van hen die vroeger „Hosanna" ricpen. Ik zou met gaarne willen, dat de belasting betalende ingezetenen er nadeel van hadden en daarom acht ik dat voorstel niet rijp voor verdere be handeling. De heer De Masier is het volmaakt met den heer Dees eens. Het gaat niet aan om zoo maar klakkeloos op eens een voorstel te doen, dat het inkomen tot op de helit terug ^De' Voorzitter merkt op dat het niet met de helft ver mindert. De basis van 15 cent blijft voor alle percee bestaan. Hij vermeent dat voor eenmaal ruimen van e perceel het bedrag nog ruim f 500 zal blijven, waar ij nog komen de putten die meer dan eens moeten wot den De heer De Masier is ook van meening dat van de raming der kosten geen 500 ten laste van de straatreiniging mag worden gebracht. De heer Visser Het heeft toch op den voorgrond gestaan, dat de straatreiniging ook in oigen beheer zou won en g nomen. Nu kan men de kosten daaraan besteed toch met brengen ten laste van de ruimingsdienst. De heer De MasierDe uitgaven voor de straatreiniging waren nu 1200. /iann o-e. De beet- Van den HoekDat zou nu wel 1400 ge worden zijn en daar zou het niet bij blyven, want de straat reiniging diept ook wel een beetje in orde te worden gebracht, vooral het sclloonhouden der zinkputten. De uitgaven daar voor zouden dns toch hooger worden. De heer Wieland Het gaat er net mede ata mettat electrisch licht. Dat zou eerst kosten iaatste men dat het er wel 4O00 zou worden maar hct s ton aats e uitgekomen, dat het met 6000 met stopt. Daar h^eb ik ook aan meegedaan en als men er my voor naar het aimhuis hremrt heb ik miin verdiende loon. N -ar aanleiding eener opmerking van den Voorzitter wyzigt de heer Van deu Hoek zijn voorstel aldus, dat de verhooging voor elke f 50 inkomen 2 J- cent bedraagt. Nadat de Voorzitter nog heeft berekend, dat de °pbreng t der belasting overeenkomsiig dat voorstel wel op 750 kan worden berekend, brengt hij het ™°rstel in d De heer Dees acht zich onbevoogd daarover een oor e uit te spreken en verwijderd zich. Over het voorstel staken de stemmen met tegen o. Voor stemmen de heiren Van den Hoek V.sserMogg De Masier on Verbrugge; tegen stemmen de heeren Mo Wieland, De Koeijer De Jsger en bcheele. D« Voorzitter- Nu moeten we de verdere behanaenn0 wef stair D" spijt me omdat het alles tydverl.es ver- 00Dea!heer Wieland: Dat is nu de geldkwestie. Het is goed dat daar acht op gegeven wordt. De Voorzitter: Ik moet u opmerken, dat Buig. e" evengoed met de geldkwestie hebben rekening gehoudenin uw spreken ligt een verdachtmaking opgesloten en als u snrcekt moet ik u het woord ontnemen. De lieer Wieland: Geheel het reglement zit goed in elkaar, maar nu wide ik ook niets van het bedrag vertnmderen. Nu we echter eenmaal in den val z.tten nu hebben we Van den Hoek, dat het gowenscht is, om beter De-tag volgende vergadering weer spoedig zal bepale

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 6