J* ds Smidt^Pothoven, Veerea- en Kapokbedden, Blauwe Aardappelen, een KAR op veeren, Mond- en Tandziekten. ZOMEH-AHTIKELEN Hier zijn de Bewijzen Puike VIGGENS. WATERBL,ANKE Verkrijgbaar alle soorten nieuwe Rijtuigen. OssendrecM en Antwerpen, ije mi Petr. Kooktoesteller?, ine en Troekelkwast, FIETSKAART Artikelen in NIKKEL en ROOD KOPER. Messen, Lepels, Vorken, Sch&ren. D. E. WOLFEET Es. is de fijnste nor de Salade en Sansen. iiP.&iS, WAMPUS, De Heer en Mevronw MEIER, Statiestraat 79, St. Nicolaas (Waas.) Dagelijks te keep Steeds nieuwe voorraad Iang» en. staande LAMFIN, Gegalvaniseerde Waschketefs De tijd is daar voor en a n 111L ID, Ter Neuzen. Firma P. J. YAN DE SANDE, Wol]en-,Chitsen- en Moltondekens, Oiterst concurreerende prijzen. Leveriag franco. P U I K I bij H. Sonnevijlle-De Bree, TE K0OP voor lagen prijs A1 de operatien zonder pijn. In den Grooten Sint Nicolaas. In mime keuze zijn de Alle mogelijke inlichtingen worden kosteioos verstrekt door Agenten voor Ter Neuzen en omstreken. p» Prijs f If 2,— en f 3,50 per flacon. L. I. AKKER, y. Alkemadestraat 11, Rotterdam. Harsvrije KIJWIEL- en NAAIMACHINE-OLIE, verkrijgbaar a 20 cent per groote flacon, Axelsche Rijtuig- en Wagenmakerij van J. DE KRAKER-KODDE. Vele gebruikte RIJTUIGEN voorhanden. 0. LUTESJM, v/h B. Lammens, Peekoffiefabrskanten. pracktige sorteering J. KNIJFF, Zaamslag. St. Vincent's CACAO-Yoedingsmeel, Gelatineuse Noorweegsche „Teereapsules" Alles edit en gegarandeerd zulYer. J. D. Thielman-Baiiwens, VOORHANDEN: Opsiieu^ ontvangen: een prachtige sorteering Prima kwaliteit. Concurreerende prijzen. Ter Neuzen, Mei 1907. if Verkrijgbaar bij J. D. THIELMAN—BAUWENS, Ter Neuzen. TER NEUZEN. GROOTE SOETEEKING Woden, Kapok-, Zeegras- en Stroomatrassen. ZandstraatTer Neuzen. gesehikt voor klein paard of hit, zoo coed als nieuw. Te bevragen bij Wagen- en Rijtuigmaker. Gediplomeerde Tandheelraeesters-Specialisten, Bagattenstraat 38,GENT, 2 minuten van de Zuidstatie. BERICHT. Bediening denzelfden dag voor menschen die buiten de stad wonen. Huis AD. CLAEYS, Statiestraat 79, St. Nicolaas (Waas). voor Heeren, Jongelingeu en Kinderen steeds vooihanden. Ook voor de Dames znn er Blouses in Blauw Mauf, Witte en Hose /.Ten ren, in Saffier en Zijde van af ffr. 2,75. Groote keuze STALEN voor Heeren die zich op niaat willen laten aanpassen, aan prijzen buiten elke concurrence. Rotterdam, Boulogne-Sur-Mer, New-Y'ork. Het grootste bewijs van de achting die de ABDiJSIRSOP, KEooster Sancta Paulo, over de geheele wereld geniet is wel de lof die wij geregeld ontvangen van vrouwen en mannen uit de hoogste kringen der maat- schappij. Doktoren, rechtsgeleerden, geestelijken, bankiers hebben ons reeds dankbetuigingen gezonden over de wonderbaarlijke genezingen door de Abdijsiroop. Hieronder volgt een verklaring van den heer Commies-ontvanger T. R. ROSEMAN te Ter- munterzijl. Deze heer verklaart ons dat zijne echtgenoote het vorige jaar December eene zware koude heeft gevat waardoor zij borstlijdster is geworden, maanden achtereen sukkelde'zij daar- mede. Zij vermagerde met den dag, werd zeer zwak en leed aan slapeloosheid, de minste in- spanning vermoeide haar en zij hoestte bijna den geheelen dag onophoudelijk. Nadat zij 3'flacons Abdijsipoop gebruikt heeft is mijne vrouw tot mijne groote vreugd geheel hersteld en heeft nergens geen last meer van. Ik ben er zeer dankbaar voor en U moogt mijne verklaring publiceeren. Het geneesmiddei voor borst- of longaan- doeningen bestaathet heet Abdijsiroop. Gij behoeft het slechts aan te wenden om te genezen. Sukkel dus niet langer met borst- en longaandoeningen, Asthma, doch neem Uw geneesmiddei. De Abdijsiroop geneest anderen. Waarom u niet? Centraal-I>epot: Verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en Drogisten en verder bij de bekende Verkoopers. aan billy ken prijs bij P. DEES, Ter Neuzen, Dekkerstraat. Bekroond Tholen 1898. Bekroond Kulsi 1904. XUmwstemodellen.Twee,Jam-garantie. VolledigeinrtchMngvoor■allerepamtUn. Zonclaers GESLOTEN. Het besfeedres voor ¥£RF, geheel tot gebruik gereed, is Verfmalerij te LE1MU1DEN, GRONDVERF 40 ct. per KG. GLANSVERF iets duurder. Zie prpcourant en kleurenkaart, op aanvrage gratis. Wederverkoopers flinke korting. Hofleveranciers van H. M. de Ivoningin. Deze peekoffie is de beste en voordeeligste in 't gebruik, daar men er T/s minder van noodig heeft dan van alle andere qualiteiten. met kokers, in alle maten voorhanden. EIKELCACAO-Gezondlieidsdrank Chemische Industrie ,,LIMBURGIA" Maastricht. Te bekomen bij TER NEUZEN. I waarop al de wegen voorkomen met aan- duiding van aantal kilometers. VAN Ter Neuzen. J. H. WQLFERT, schoone FASSTASIE-ftRTIICELEIi, zooais l ■=zb) per bus H 1 halve Kilo 80 a 1 kwart kilo 45. uitstekend middel tegen klieren. per bus a 1 kwart kilo 50 cent. met gebruiksaanwijzing per ilacon 40 cent. Bij den heer E. II. T. VAN BORSSUM WAALKES, Apotheker, Ter Neuzen. DE COCK DE SILVA te Hulst. J. H. VAN DIXHOORN te Axel. J. GROENEWEOEN te Tholen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 4