(ieniengde berichten. Hoogwatergetij te Ter ISeuzen. Vervolg hi het Iweede Blad). Dinsdagmiddag heeft zich te Kieef iemand van den uitkijktoren gestort. Hij was op slag dood. Men nieldt uit Leiden Gisterenmiddag is een veertigjarige vrOuw, we- duwe en inoeder van twee kinderen, die misbruik maakte van sterken drank, en ook nu weder te veel had gedronken, dientengevolge gestorven. Men meldt uit Amsterdam Door de politie alhier is proces-verbaal opge- maakt tegen eene vrouw uit Lienden, zich noemeii- de deskundige, die zich had schuldig gemaakt aan het misdrijf, strafbaar gesteld bij artikei 297 van het Wetboek van Strafrecht. Zij was te consulteeren in een perceel aan den Nieuwendijk. Na verhoor is zij ter beschikking van den officier van justitie gesteld. Door een 70tal personen, te zamen vor- mende een loterijclub, die gevestigd is in het cafe van den heer Vermeulen, op den hoek van de Hazenbroekstraat en Nicolaas Beetsstraat te Amsterdam, was 'n heel lot genouien in de Staatsloterij. Dinsdag viel daarop de honderd- duizend, wat, zooals te begrijpen is, groote vrengde bracht in de loterijclub, waarvan hoofd- zakebjk diamantbewerkers, waaronder werkloo- zen, lid zijn. Vreemde manier van geld leenen Iemand te Zaandam had visite. Men zong en speelde en maakte goede sier. 's Avonds laat werd van den gastheer hartelijk afscheid o'enomen. Kort daarop echfer ontdekte deze, dat hij f 200 miste. JBedienden en gasten wer- den ondervraagd, doeh alien ontkenden. Daarna werd de politie met het geval in kennis gesteld. Ook deze kon geen licht in de zaak brengen. Dezer dagen echter ontving de bestolene een brief, waarin met een uit een courant geknipte letters stond geschreven M. ik verkeerde in oogenblikkelijke geldverlegenheid en nam de f 200 mee. Hierbij 150 retour de andere f 50 komen ook Te Hindeloopen zou de gewone jaarlijk sche oefening met de brandspuit plaats hebben. Dat is in een plaatsje als Hindeloopen een gewichtige gebeurtenis, opgeluisterd a's ze wordt door brandmeesters met sierlijke staifen als teekenen hunner waardigheid en signaal- horens. welker getoeter bewijst, dat alle hens op dek zijn, schrijft de //Leeuw. Ot. Boven- dien ze stelt de jeugd in de gelegenheid, gratis koude douches te bekomen en proeven van kordaatbeid te geven door te toonen, dat het natte element niet wordt gevreesd. De spuit komt voor. Men houdt appel. //Present //Present1" //Wel spuiten, maar voor een kwartje(Het gewone tarief voor een uur dienst is 15 cents). Het blijkt, dat meerdere spuitgasten het gevoelen van den laatsten spreker deelen. En, als er door den opperbrandmeester op gewezen wordt, dat althans voor dezen keer geen verandering kan plaats hebben, verklaart zich de grootste helft der brandweerraannen solidair met den voorsteller. Gevolgen de spuit rukt in, de goedgezinde spuitgasten ont- vangen hun 15 cents, de anderen protesteeren, de jongens missen hun koude stortbaden en de moeders de natte pakken van d'r kroost. In ons oude stadje nog nooit zoo iets beleefd een werkstaking. Van hinderlijk volgen en den aankleve van dien werd niets vernomen. Te Amsterdam had Dinsdagavond op het Damrak, stille zijde, een moordaanslag plaats. Een letterzetter in dienst van het Leger des Heils, heeft op een winkeljuffrouw een revolver afgeschoten, tengevolge waarvan het slachtoher in den hals twee wonden werden toegebracht. De dader ging op de vlucht doeh werd door een koetsier gegrepen. Hij poogde nog op dezen te schieten doeh dit mislukte. De wonden van de juffrouw bleken niet levensgevaarlijk te zijn. De dader, die gearresteerd is, toonde zich volmaakt onversehillig. Bij zijn fouilleering bleek dat hij ook op zich zell heeft geschoten en een onbeduidend schampschot op de borst had. De man had de juffrouw de laatste weken herhaaldelijk op straat gevolgd en had haar meermalen lastig gevallen door haar aan te spreken, waarvan zij zich niet gediend toonde. Dinsdagavond was hij het meisje gevolgd in de zaal van het Leger in de Warmoesstraat, waar zij in gezeischap van een vriendin den dienst bijwoonde. Na afloop daarvan wandelde zij de de Papenbrugsteeg door, op den voet gevolgd door den letterzetter, die even later, zonder tot haar te hebben gesproken, de revolver op zijn slachtofier afschoot. Kopenick te Venlo. Zaterdagunddag ver- voegde zich een onbekend persoon bij den ar- beider H. in het Ven, te Venlo, voovgevend de brigadier der marechaussee te zijn eu op zoek zijnde naar den moordenaar van Hinsbeck die vermoed werd zich aldaar in den omtrek op te houden. Na geruimen tijd aldaar aan de woning over een en ander te hebben gepraat, ziende een ander persoon over den openbaren weg rijden, zeide liij //daar rijdt een collega van mij, die moet ik even iets mededeelen. leen mij de fiets even, ik ben er zoo mee terug". Waarop liij per rijwiel wegreed en tot heden -nog niet is teruggekeerd. Bij onderzoek is gebleken, dat van het geheele verhaal hoege- naamd niets waar is en men hier met een slim men oplichter te doen heeft Een onder zoek werd door de marechaussee ingesteld. Het rijwiel, dat hij onder de gemeente Velden en Arcen onder valsche voorgevens te gelde ge maakt heeft, is daar ook in beslag genomen, terwijl men den dader vermeent op het spoor te zijn. -Verkiezings-idylle. Zaterdagavond is het te Lemberg, in Gallicie, beet toegegaan, toen de uitslag van de Oostenrijksche-Rijksdag-ver- kiezingen bekend werd. De leden der Al-Pool- sche kiezersgroep juichten, toen zij den voor hen gunstigen uitslag vernamen er waren nl. drie Al Polen gekozen en besloten profes sor Buzek een ovatie te brengen. Zij werden gevolgd qloor een troep liederenlallende en stokken zwaaiende socialisten. Plotseling wer den uit eeo tuin drie revolvei'schoten op de menigte gelost. Een jong arheider viel dood tegerT den grond. Nu volgde een geweldige botsing tusschen Al-Polen en sociaal-democra- ten en tomi de politie tusschen beide kwam, volgde er een paniek, waarbij menigeen onder den voet geraakte. In het district fetiy, nabij Lemberg, ging't nog heeter toe. Te Homtsehko dreio-den de boeren den voorzitter van het stem- bureau, dien zij beschuldigdan, dat hij de bil- jetten verkeerdelijk had opgelezen, in stukken te scheuren. Alle veesters van het verkiezings- lokaal werden ingeslagen of stukgegooid en zelfs de straatlantaarns werden uitgedraaid, om in het donker bet bombardement te kunnen voortzetten. Drie gendarmen werden hierbij gedood. Daarop vuurde de gendarmerie op de uitgelaten bende, doodde drie boeren eu een vrouw en kwetste velen. De onlusten iiamen zelfs zoo'n omvang, dat een eskadion huzaren naar Homtschko werd gestuurd. D A G E IS Zaterdag 1 Juni Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 u Woensdag 5 Donderdag 6 Vrij dag .7 Voorm. 5.6 6.4 7.11 8 26 9.40 10.46 11.43 i\ am. 5.34 6.37 7.48 9.3 10.16 11.17 tot de jaarlijksche schoonmaak en nn liggen de putten vol water. Men zal dan met het werpen van water in de putten wel wat zuiniger worden. De heer De JagerDe hoofdzaak van het bezwaar zit wel in de voorgestelde heffing, Zou het niet mogelijk zijn, die te maken per jaar en per put naar gelang der buurt waarin een perceel gelegen is. De Voorzitter: Bijv. voor de Varkensbuurt vijf cent, in de Nieuwstraat twee gulden en voor de Heereneracht zes gulden 6 De heer MoesDaar zou ik tegen zijn. De Voorzitter O, ik meen ook dat dit niet gaan zou, maar ik wilde slechts een voorbeeld geven. De heer Verbrngge wijst er op dat elke verordening de bevolking toch in zekere mate aan banden legt. Men kan het publiek toch niet de voile vrijheid laten. De heer Wieland: Ja, maar het is niet gelijk op welke wijze. Buitendien, ik acht dat er ook wel wat te veel aan banden wordt gelegd en wil er daarom niet meer aan mee- doen. We hebben vandaag dit en morgen weer dat. Ik zou de meuschen de meest mogelijke vrijheid willen geven, net als in Amerika. Voor dat er in de courant over geschreven was, ben ik naar aanleiding eener mij gemaakte opmerking tot het denkbeeld gekoinen, dat het niet aanging om iu deze dwang uit te oefenen. De heer De Masier: Het kernachtige van de verordening is juist de dwang. Als de Kaad de maatregel invoert dan is dat reeds dwang, want dan worden toch alle belasting- plichiigen gedwongen in een eventueel te kort te betalen. Als men besluit om de haven te dempen dan dwingt men de inge zetenen toch ook, daaraan te betalen. i\u wordt er gezegd je moet de beer afstaan aan de geineente en voor het ruimen betalen. Maar als het nn eens kosteloos gebeurde, zou men dan de gemeentenaren toch niet dwiugen door voor de betaling der kosten hunne belasting op te brengen De heer Wieiand ziet dat niet gelijk in. Er wordt hier gezegdje mag het door niemand laten doen dan door de gemeente. De heer De Masier Maar het is een sanitairen maatregel. l)e heer Wieland: Goed, maar ik zou de dubbeltjes willen laten zegevieren. De heer De MasierDan moet u het verplichte systeem invoeren. De heer Wieland Van het tarief zou ik geen cent willen afdoen. Die het daarvoor laat om van deze wijze van beerputiedigen gebruik te maken en op de oude wijze voortgaat, is een dwerg. We hebben vooruit niet geweten dat het zoo zou gaan, want nu moet ik gaan zeggen, dat we thans voor ona hebben een concept van dwang. De burgemeester verlaat de vergadering waarop de heer Moes als voorzitter fungeert. De Voorzitter merkt op, dat de regeling in algemeenen zin toch bij de leden bekend was. De heer YVieland antwoordt ontkennend. De Voorzitter: Er is ook gezegd, dat de kom, die er van proiiteert, de kosten zou moecen dragen. De heer Wieland: Daarom heb ijr toen ook terstond gezegd, dat ik er wel een gulden of vijf .voor over had. Daar ben ik nog wel over uilgelachen en er is over in de courant geschreven, maar ik houd te dien opzichte mijn woord. U zult van mij straks ook geen poging zien, om maar iets van het tarief af te doen. De heer De Jager zou het gewenscht achten, dat de verordening zoodanig wet'd vastgesteld, dat er vrijheid bestond of men al of niet van de reukelooze running gebruik wil maken. De heer Verbrugge Die vrijheid bestaat voor degenen die zelf hun eigen heer willen gebruiken. De heer De Masier: Het is onjuist, dat men het woord dwang zoo op den voorgrond doet treden. De heer De Jager: Ik geloof toch dat, als eerst de wet gemaakt was geworden, de reukelooze beerruiming wel een anderen weg zou zijn opgegaan. De Voorzitter is het daarmede eens. De heer DeesIk heb toen ook nog de reserve gemaakt, of de kosten wel door de opbrengst zouden worden gedekt, maar mij werd toegevoegd geen nood Men ziet nu hoe het gaat. De heer De VlasierToen tot den maatregel besloten was, ging er uit de burgerij, ook in de courant, een gejuich op, maar nu spreekt men heel anders. Maar als men nu een lagere heffing wil, dan moet het tekort toch uit de belasting gevonden worden en daaraan be talen dan toch ook alle burgers. De Voorzitter: En boeren ook. De heer De Jager Is het contract met den afnemer nu al in orde en heeft deze al twee goede Neder- landsche borgen De Voorzitter is hiervan niet op de hoogte. De heer Wieland: Neen, die man heeft geen borgen, die kan hij niet stellen. Men moet er rekening mede houden dat dit een (.beer-man" is, was het een diamant- handelaar, dan zou hij wel borgen kunnen stellen. Maar men behoeft er niet mede tusschen te zitten, dat we den beer niet zouden kunnen kwijt raken. In Belgie willen ze die graag genoeg hebben. Ik zou echter alies maar op kleine schaal willen beginnen, dan hebben we cr ook maar eiin man voor noodig. De heer De Masier betoogt dat er evenveel personeel noodig is, of er 1000 dan wet '2000 ton moet verwerkt worden. De heer Wieland Als we de vrijheid laten om het ook op andere wijze te doen, dan gaat alles genoegelijk. De heer De MasierDan zou het er wel op gaan lijken, of we aan de aristocratie een gemak hebben willen bezorgen, want dan zal die alleen van de stede- lijke inrichting gebruik maken. De gemeente komt dan voor een groot te kort. De heer Wieland zou voorloopig nog wat werk willen sparen. Het zal dan geleidelijk algemeen worden. De heer De Masier herhaalt, dat men toch lietzelfde aantal mannetjes en paarden noodig heeft. Hij wijst er ook op, dat de heer Wieland er nog al den nadruk op gelegd heeft, dat de zaak zichzelf moest betalen. Maar als men nu aan een ander vergunt om ook te beeren, dan begrijpt men toch .wel, dat men jaarlijks niet de geraamde hoeveelheid krijgt en dus niet tot net daarvoor gerekende bedrag kan verkoopen. De burgemeester komt weder ter vergadering en neemt het voorzitterschap over. De heer Wieland zou een stemming willen uitlokken of die dwangwet zal worden uitgevaaraigd. Dan kan vereeuwigd worden wie daaraan hunne stem willen geven De Voorzitter merkt op dat het beginsel der verorde ning in art. 1 der verordening is opgenomen. Wanneer dat art. dns straks in stemming komt, kan daarover worden beslist. De heer Dees wil alvorens gestemd wordt, nog eerst het standpunt uiteenzetten, dat hij ten opzichte van deze zaak heeft ingenomen. Het is geioopen, zooals hij heeft vermoed. Eerst heeft men geroepen /.Hosanna", maar nu het er op aan komt om er offers voor te brengen, spreekt men er heel anders over. Spreker heeft aan het voorstel ook zijn stem gegeven, omdat bedontfen werd, dat de buiten-bewoners niet in de kosten zouden moeten betalen, aangezien alleen de menschen uit de kom er van profiteeren. Het is een algemeen belang, dat er gemakkelijker en-beter kan geruimd worden dan vroeger, en daarom heeft hij gemeend aan het voorstel zijn stem niet te mogen ontliouden. Toen hij bezwaar maakte op de kosten, werd gezegd geen nood, we zullen nog wel overhouden. Hij is ook van meenirig dat men het verplichtend moet stellen, of geheel laten. Waar hij er ook van hoorde dat ietuand tienmaal per jaar moet laten ruimen scemt hij toe, dat de heffing nog al drukkend kan zijn, maar daar kan misschien in worden voorzien. Als men echter begint om aan anderen ook de vrijheid tot het ledigen der privaatputten te geven, dan weet men dat de gemeente er net mee zal varen als met het electrisch licht. Het gevolg zou dan zijn, datdebuiten wonenden, ai profiteeren ze er niet van, al kunnen ze er niet aan deelnemen, er toeh ook weer aan zouden moeten betalen en daarom zegt spreker eene regelihg als de voorgestelde, of anders maar geheel van de zaak afzien. Thans wordt overgegaan tot de artikeisgewijze be- handeling der VERORDENING op het ruimen van privaatputten en -tonnen en het vervoeren van beer in de gemeente Ter Neuzen. Art. 1. In de gemeente Ter Neuzen worden de pri vaatputten en -tonnen geruimd en de daaruit komende beer vervoerd a. in de hoofdkom van gemeentewege b. buiten de hoofdkom en in de andere kommen der gemeente in gesloten tonnen of bakken, zoodanig dat dit aan anderen geen hinder veroorzaakt. Dit artikei wordt zonder verdere discussie aangenomen met 9 tegen 2 stemmen. Voor stemmen de heeren Moes, Van den Hoek, Visser, Dees, Moggre, De Masier, De Koeijer, Verbrugge en Scheele. Tegen stemmen de heeren Wieland en De Jager. Art. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen aan bewoners van de hoofdkom, wonende buiten de vesting- wallen, die veriangen den inhoud hunner beerputten tot bemesting van de bij hen in gebruik zijndeu grond te gebruiken, daartoe vergunning verleenenevenzoo aan de bewoners der hoofdkom binnen de vestingwallen voor den onmiddellijk tegen hunne *woning gelegen grond. De werkzaamheden moeten alsdan geschieden ten hunnen koste en volgens de voorschriften sub b., artikei 1 bepaald en plaats hebben in de uren aangegeven in art. 7 van de verordening tot handhaving van orde en veiligheid op openbare wegen en wateren in de gemeente Ter Neuzen. De heer Moggre: Wanneer iemand nu meer noodig heeit dan hij zelf bezit, mag hij dan ook beer van een ander gebruiken P De VoorzitterNeen, men mag wel eigen heer op zijn tuin gebruiken, onder de daarvoor gestelde voor- waarden, d. w. z. dat het er des nachts op gebracht wordt, maar men mag niet die van z'n buurman gebruiken. De heer Scheele Mogen eigenaars van gronden buiten de kom hun heer niet daarlieen vervoeren De heer Moes, vindt dat toch nog al bedenkelijk. De Voorzitter wijst er op, dat men tot het doen van dit voorstel gekomen is, nadat het rijpelijk in de vergadering vtn Burg, en Weth. is besprokeu. Vooral deze zaak heeft een punt van uitvoorige gedachtenwisseling ultgemaakt. Men kan dit artikei niet te ruinr nemen, daar het anders allicht tot misbrnik kan aanleiding geven. De beer De Koeijer: Dus wanneer iemand uit de Kerkhof- iaan ergens anders land heeft, mag hij daarop niet die van zijn buurman gebruiken. De Voorzitter: Neen, daar de gemeente daarop krachtcns de verordening recht heeft. Wel mogen de aldaar wonende menschen hun eigen beer aanwenden waar ze willen, terwijl de ingezetenen binnen de vestingwallen die alleen zelf mogen gebruiken op aan hun buis grenzende tuinen. Het artikei wordt aangenomen met 6 tegen 5 stemmen. Voor stemden de heeren Moes, Van den Hoek, Visser, Dees, De Masier en Verbruggetegen de heeren Wieland, Moggre, De Koeijer, De Jager en Se'neele. Art. 3. De privaatputten moeten op tijd en minstens eenmaal 'sjaars geruimd. worden. De Voorzitter Er wordt beweerd dat er peiveelen zijn, die een privaatput hebben welke in verbinding staat met de l'iolen. Met het oog op die ge ■'alien, is het artikei ingelascht opdat, wanneer die er inochten zijn, de eigenaars niet geheel vrij znllen vallen van de belasting. Burg, en Wetk. worden ook beschuldigd daarop niet toe te zien. Dit is onjuist. Erzijn wel al gevallen onderzocht, maar de vvaarheid van het beweren is nog nimmer gebleken. Burg, en Weth. zouden zeer gabrne willen weten welke perceelen het zijn, waarvan dat bewe en geuit wordt. En dat wordt voorgeschreven dat de ruiffi ng op tijd moet geschieden, is, om te voorkoinen dat ze niet tij lig zullen waarschuwen, maar niet wachten tot de put overlocpt, zooals thans wel eens gebeurd, wanneer Faas te laat ge- waarsehuwd wordt. De heer Van den Hoek zou dat laatste maar buiten bespreking laten. Den heer Dees zijn tenminste klachten ter oore gekomen dat het dikwijls zoo lang duurt eer Faas komt, dat men soras weken moet wachten en ook wel de tusscheukomst van Burg, en Weth. moet inroepen. De Voorzitter antwoordt, dat, als men zoo lang waeht, dat wanneer er een paar weken verloopen eeivde put geledigd wordt, deze ondertusschen overloopt, zulks een bewijs is dat men te lang hec-ft gewacht om te waarschuwen. Wordt z. h. s. aangenomen. Art. 4. De ingezetene in de hoofdkom, die zijn pri vaatput of- tou wenscht te doen ruimen, geeft, na voor- af de kosten ten kantore van den Gemeente-Ontvanger te hebben voldaan, daarvan kennis aan den persoon belast met de leiding van de ruimingsdienst, onder vertoon van het door den Gemeente-Ontvanger afgegeven genummerd bewijs. Deze persoon zegt dat de privaatput zoo spoedig mo gelijk geruimd wordt. Ilet ruimen der tonnen geschiedt op tijdstippen door Burgemeester en Wethouders te bepalen gedurende den tijd op de quitantie vermeld. De heer De Jager vraagt, waarvoor het noodig is dat de ontvanger een genummerd bewijs afgeeft. Kon dat niet, daar het toch eene belasting is, op do gewone wijze geregeld worden De Voorzitter antwoordt ontkennend. De onkosten moeten vooruit worden betaald, en men wordt volgens het nummer op de beurt geholpen. Spreker geeft echter in overweging de derde alinea van dit artikei, die overbodig is, en hij wij- ziging ahusief is blijven staan, te laten vervallen. Aldus gewijzigd wordt het artikei z. h s. goedgekeurd. Art. 5. Ingezetenen buiten de hoofdkom kunnen ook van gemeentewege hunne privaatputten of-tonnen doeh ruimen. Zij handelen dan als in het vorig artikei voor de ingezetenen der hoofdkom is bepaald. "Goedgekeurd z. h. s. Art. 6. De van gemeentewege geruimde beer biijft eigendom der gemeente. Bij de ruiming te voorschijn komende voorwerpen van waarde blijven eigendom van de daarop rechtheb- benden. Goedgekeurd z. h s. Art. 7. De ingezetenen die van gemeentewege hunne privaatputten of -tonnen wenschen te doen ruimen zijn verpliclit, de daartoe noodige voorbereidingen toe te laten, zoowel wat betrefc de werkzaamheden van het bedienend personeel als de plaatsing van het benoodigd materieel. Zij zijn mede verplicht het benoodigde schoon water ter beschikking te steiien voor reiniging, menging, des- infectie enz. De heer De Jager vraagt of de kosten der desinfectie voor rekening der gemeente komen. De Voorzitter antwoordtbevestigend. De ingezetenen behoeven alleen water beschikbaar te steiien en de werkzaamheden geschieden alle door het personeel der gemeente. Het art. wordt z. h. s. aangenomen. Art 8. Is een privaatput zoo groot dat de ruimton niet alle beer kan bevatten, die in den put aanwezig is dan kan de belanghebbende verklaren dat hij geen vol- ledige ruiming wenscht en wordt de ruiming gestaakt. De Voorzitter: Ue bedoeling is, dat, als een put grooter is dan 1£ kub. meter, de belanghebbende, wanneer er 14 kub. meter uitgehaald is, het verder iedig maken kan laten uitstellen. Het art. wordt z. h. s. aangenomen. Art. 9. Na elke ruiming heeft de persoon belast met de leiding van den ruimingsdienst de bevoegdheid den toestand van den privaatput te onderzoeken. De bewoners zijn verplicht dit onderzoek toe te laten. De Voorzitter: Deze bepaling is ingelascht, omdat er al eens gebleken is, dat er veel putten zijn die lekken. Dat onderzoek is dus noodig en hierbij wordt dan bepaald, dat de ingezetenen dat moeten gedoogen. Het artikei wordt goedgekeurd z. h. s. Art. 10. Wanneer een privaatput voorwerpen bevat, hinderlijk voor de ruiming dan komen de kosten der daardoor veroorzaakte meerdere werkzaamheden, schade aan het materieel enz., voor rekening van den belang hebbende. Zijn er in den put voorwerpen aanwezig die gevaar voor het materieel opleveren, dan is de persoon, belast met de leiding, bevoegd de ruiming te staken. Burgemeester en Wethouders zullen alsdan het al of niet terugbetalen van het ruimingsloon beoordeelen. De Voorzitter: Het kan voorkoinen dat er in den put een of ander vast voorwerp ligt, dat voor de buis komt, waardoor niet verder kan gewerkt worden. De persoon met de werk zaamheden belast, kan deze dan staken en de belanghebbende is dan aansprakelijk voor de kosten der meerdere werkzaam heden. Er kunnen ook scherpe voorwerpen, bv. steenen in den put liggen, die, wanneer ze worden opgezogen, de buizen beschadigen. Ook die kosten behooren te komen voor re kening van den betrokken belanghebbende. De heer De Jager merkt op, dat het misschien wel ge wenscht zou zijn, om in den aanvang hierop niet zoo scjierp toe te zien. Wanneer een en ander eenmaal op regel is, zal dat wel .niet meer voovkomen daar men er dan zelf wel op zal gaan toezien. Maar in het begin zou dat nog wel eens last knnnen veroorzaken. De beer De Masier meent dat deze bepaling hoog noodig is." Het komt wel eens voor, dat er in een put gla'scherven worden geworpen, die moeten er dan eerst uit worden ver- wijderd. De man die het werk verrieht, stelt toch eerst een onderzoek in of er zleh geen voorwerpen in den put bevinden, die voor bet werk hinder kunnen opleveren. Het is dus voor de gemeente een voorzicbtigheidsmaatregel, dat dit wordt voorgeschreven. De heer Van den Hoek stelt voor om in te lasschen, dat de kosten geheel of gedeeltelijk kunnen worden terugbetaald. Aldus gewijzigd, wordt het artikei z. h. s. aangenomen. Art. 11. Bij het gebruik van tonnen worden deze aan de buizen der ingezetenen afgehaald. De tonnen mogen geen grooteren inhoud hebben dan 0,5 H.L. en moeten hermetiscb gesloten kunnen worden. Het aanschaffen van tonnen voor de verwisseling is ten Jaste van de gebruikers. De VoorzitterDe gebruikers moeten zelf de tonnen aanschaffen. Het zou het best zijn, dat men dan min stens "2 tonnen aanschafte. Als de voile dan wordt weggehaald, kan de ledige terstond weergeplaatst worden. Art. 12. Het personeel belast met den gemeentelijken ruimingsdienst wordt voorzien van een door den Raad vastgestelde instructie. Art. 13. Klachten omtrent bediening en personeel moeten binnen 2 X 24 uren na de ruiming sch'iftelijk ingediend worden bij Burgemeester en Wethouders. Art. 14. Overtreding der bepalingen in de artikela 1, 2, 3, 7 en 9 dezer verordening wordt gestiafd met een geldboete van ten hoogste 6,(zes gulden). Art. 15. Deze verordening treedt in werking veertien dagen na den dag harer afkondiging; alsdan ver vallen alle bepalingen betrekking hebbende op het rui men van privaatputten en -tonnen, en het vervoeren van beer in de gemeente Ter Neuzen, voor zoover die stiijdig zijn met de voorschriften dezer verordening. Deze laatste 4 artikels worden z. h. s. aangenomen. De geheele verordening daarna in stemming gebracht, wordt aangenomen met 9 tegen 2 stemmen. Tegen de heeren Wieland en De Jager. if f! U

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1907 | | pagina 2